Έρευνες για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη

Η έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη (EQLS) αποτελεί εργαλείο παρακολούθησης στο οποίο αποτυπώνονται διάφορες πτυχές της ποιότητας ζωής. Από τη στιγμή που διενεργήθηκε για πρώτη φορά το 2003, η έρευνα EQLS έχει εξελιχθεί σε πολύτιμη δέσμη δεικτών, η οποία συμπληρώνει τους παραδοσιακούς δείκτες της οικονομικής ανάπτυξης και του βιοτικού επιπέδου, όπως π.χ. το ΑΕΠ ή το εισόδημα. Οι δείκτες της έρευνας EQLS είναι το ίδιο σαφείς και αντιπροσωπευτικοί με το ΑΕΠ, ωστόσο λαμβάνουν περισσότερο υπόψη περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές της προόδου, με αποτέλεσμα να ενσωματώνονται εύκολα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να χρησιμοποιούνται στον δημόσιο διάλογο σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.

Στόχοι της έρευνας

Στην έρευνα EQLS εξετάζονται οι αντικειμενικές συνθήκες διαβίωσης των ευρωπαίων πολιτών και τα συναισθήματα των πολιτών για αυτές τις συνθήκες και τη ζωή τους γενικότερα.

Οι βασικοί στόχοι της έρευνας είναι οι εξής:

  • να επισημανθούν οι πληθυσμιακές ομάδες που κινδυνεύουν σε κοινωνικό επίπεδο, τα ζητήματα που προκαλούν ανησυχία και τα ζητήματα στα οποία σημειώθηκε πρόοδος
  • να παρακολουθούνται οι τάσεις μέσω της διαμόρφωσης ομοιογενών δεικτών για τα ζητήματα αυτά
  • να υποστηριχθεί η διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών για τις συνθήκες διαβίωσης

Με ποιον τρόπο διενεργείται η έρευνα;

Η έρευνα EQLS, στην οποία συμμετέχει αντιπροσωπευτικό δείγμα και χρησιμοποιείται ερωτηματολόγιο, καλύπτει τον ενήλικο πληθυσμό (ηλικίας 18+ ετών).

Αντικείμενο της έρευνας

Η έρευνα EQLS καλύπτει τομείς της ζωής που συμπίπτουν με πολλά πεδία πολιτικής και προγράμματα που υλοποιούνται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πολλές από αυτές τις πολιτικές εστιάζουν σε διάφορα ζητήματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, την ποιότητα των κοινωνικών συνθηκών και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Τα ζητήματα αυτά αφορούν την απασχόληση, το εισόδημα, την εκπαίδευση, τη στέγαση, την οικογένεια, την υγεία και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Στην έρευνα εξετάζονται επίσης υποκειμενικά θέματα, όπως ο βαθμός ευτυχίας των ανθρώπων, ο βαθμός ικανοποίησής τους από τη ζωή τους, η άποψή τους για την ποιότητα των κοινωνικών συνθηκών και των δημόσιων υπηρεσιών. Η πολυδιάστατη προσέγγιση απέναντι στην ποιότητα της ζωής παραμένει αναλλοίωτη σε όλες τις εκδόσεις της έρευνας, ακόμα και αν τα θέματα και οι δείκτες εμπλουτίζονται με την πάροδο του χρόνου ακολουθώντας την εμφάνιση νέων θεμάτων πολιτικής. Επειδή η έρευνα διεξάγεται τακτικά, οι μελετητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν διαχρονικά τις βασικές τάσεις που διαμορφώνονται στην ποιότητα ζωής των ατόμων.

Αντικείμενο της έρευνας

Λόγω της μελλοντικής διεύρυνσης της ΕΕ και του ενδιαφέροντος από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), η έρευνα EQLS επεκτάθηκε σταδιακά σε νέες χώρες:

  • EQLS 2016 : 33 χώρες, για την ακρίβεια τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Τουρκία
  • EQLS 2012 : 34 χώρες, για την ακρίβεια τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Κροατία, η Ισλανδία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία, η Τουρκία και το Κοσσυφοπέδιο
  • EQLS 2007 : 31 χώρες, για την ακρίβεια τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Κροατία, η Βόρεια Μακεδονία, η Τουρκία και η Νορβηγία
  • EQLS 2003 : 28 χώρες, για την ακρίβεια τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Τουρκία

Επιπροσθέτως, αρκετά ερωτήματα από την έρευνα EQLS 2007–2008 τέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας Ευρωβαρόμετρου του 2009, η οποία διευκόλυνε τη διεξαγωγή της μελέτης Τάσεις στην ποιότητα ζωής στην EΕ: 2003-2009 .