Έρευνες για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη

Η μοναδική αυτή πανευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη (EQLS), η οποία διεξάγεται κάθε 4 χρόνια, εξετάζει τόσο τις αντικειμενικές συνθήκες διαβίωσης των ευρωπαίων πολιτών και το πώς νιώθουν σε σχέση με τις εν λόγω συνθήκες όσο και τη ζωή τους εν γένει. Αναλύει μια σειρά θεμάτων, όπως η απασχόληση, το εισόδημα, η εκπαίδευση, η στέγαση, η οικογένεια, η υγεία, η ισορροπία μεταξύ εργασιακού και προσωπικού βίου, καθώς και υποκειμενικά θέματα, όπως ο βαθμός ευτυχίας των ανθρώπων, ο βαθμός ικανοποίησης από τη ζωή τους και η αντίληψη για την ποιότητα των κοινωνιών τους.

Η διεξαγωγή της έρευνας σε τακτά χρονικά διαστήματα επέτρεψε επίσης την καταγραφή των βασικών τάσεων σε σχέση με την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με την πάροδο του χρόνου. Προηγούμενες έρευνες κατέδειξαν, για παράδειγμα, ότι από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και μετά οι άνθρωποι συναντούν μεγαλύτερες δυσκολίες στην κάλυψη των αναγκών τους. Σε πολλές χώρες, οι πολίτες αισθάνονται ότι η ένταση που παρατηρείται σήμερα μεταξύ διαφορετικών εθνοτικών ομάδων είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το παρελθόν. Σε όλη την επικράτεια της Ευρώπης, οι πολίτες εμπιστεύονται σήμερα λιγότερο τις κυβερνήσεις τους σε σύγκριση με το παρελθόν. Ωστόσο, οι σημαντικότερες παράμετροι από τις οποίες οι πολίτες αντλούν τη μεγαλύτερη ικανοποίηση εξακολουθούν να είναι ο οικογενειακός βίος και οι προσωπικές σχέσεις.

Με την πάροδο των ετών, η EQLS έχει εξελιχθεί σε πολύτιμη δέσμη δεικτών που συμπληρώνει τους παραδοσιακούς δείκτες οικονομικής ανάπτυξης και βιοτικού επιπέδου, όπως το ΑΕγχΠ ή το εισόδημα. Οι δείκτες EQLS δεν είναι μόνο σαφείς και ενδεικτικοί όπως και το ΑΕγχΠ, αλλά περιλαμβάνουν και περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές της προόδου. Για τον λόγο αυτόν εντάσσονται εύκολα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εξετάζονται στο πλαίσιο δημόσιας συζήτησης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε κάθε δέσμη έχει επιλεγεί τυχαία ένα δείγμα του ενήλικου πληθυσμού για συνέντευξη διά ζώσης. Εν όψει των μελλοντικών διευρύνσεων της ΕΕ και του ενδιαφέροντος που εκδηλώνουν οι χώρες της ΕΖΕΣ, η γεωγραφική κάλυψη της έρευνας έχει διευρυνθεί με την πάροδο του χρόνου:

  • Πρώτη EQLS το 2003 - 28 χώρες: τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και η Τουρκία
  • Δεύτερη EQLS το 2007-2008 - 31 χώρες: τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, η Κροατία, η πΓΔΜ, η Τουρκία και η Νορβηγία
  • Τρίτη EQLS το 2011-2012 - 34 χώρες: τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και η Κροατία, η Ισλανδία, η πΓΔΜ, το Μαυροβούνιο, η Σερβία, η Τουρκία και το Κοσσυφοπέδιο.

Επιπλέον, τέθηκαν ερωτήσεις από τη δεύτερη EQLS στο πλαίσιο της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου 2009, γεγονός που επέτρεψε τη μελέτη σχετικά με τις Τάσεις στην ποιότητα ζωής στην ΕΕ: 2003-2009.

Τα δεδομένα από την EQLS και άλλες συμπληρωματικές πηγές τροφοδοτούν την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Eurofound η οποία περιέχει στατιστικούς δείκτες ποιότητας ζωής (EurLIFE).