Εργασιακές σχέσεις

21 November 2019

Εργατικά συνδικάτα, οργανώσεις εργοδοτών και δημόσιες αρχές διαδραματίζουν ο καθένας τον ρόλο του όσον αφορά το πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις απασχόλησης. Αποτελούν όλοι αλληλεξαρτώμενα μέρη ενός συστήματος το οποίο λειτουργεί σε ευρωπαϊκό, εθνικό, κλαδικό, περιφερειακό και επιχειρησιακό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των μορφών εργασίας μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, τα συστήματα των εργασιακών σχέσεων έχουν αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το 2015 μια «νέα αρχή» για τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο. Σε κοινή τους δήλωση τον Ιούνιο του 2016, η Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κοινωνικοί εταίροι υπογράμμισαν τον θεμελιώδη ρόλο του Eurofound στη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ για την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Εργασιακές σχέσεις

Το έργο του Eurofound

Επί 40 και πλέον χρόνια, το Eurofound έχει αναπτυχθεί ως βασικό κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για την παρακολούθηση και ανάλυση των τάσεων στις εργασιακές σχέσεις. Μελετά επίσης τη διασύνδεση των ευρωπαϊκών με τις εθνικές προσπάθειες κοινωνικού διαλόγου. Με βάση τα στοιχεία που του παρέχει το δίκτυο ευρωπαίων ανταποκριτών στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία, ο Οργανισμός παρακολούθησε συνολικά τις εξελίξεις τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ. 

Βασικές συνεισφορές

Το Eurofound έχει εκπονήσει διάφορες συγκριτικές αναλύσεις, άρθρα και μελέτες περιπτώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ των 28 και στη Νορβηγία στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, καθώς και βάσεις δεδομένων για συναφή θέματα, οι οποίες ενημερώνονται τακτικά.

Πρόσφατη μελέτη αποτυπώνει και εξετάζει βασικές παραμέτρους και δείκτες που σχετίζονται με τα συστήματα εργασιακών σχέσεων στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Άλλες έρευνες εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικοί εταίροι στην ΕΕ και στη Νορβηγία έχουν διερευνήσει νέα θέματα, εργαλεία και καινοτόμες προσεγγίσεις ώστε να ανταποκριθούν στις πολυάριθμες νέες πολιτικές, νομικές και κοινωνικές προκλήσεις που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια.

Οι αποδοχές και ο χρόνος εργασίας εξακολουθούν να αποτελούν τομείς αυξημένου ενδιαφέροντος και επανεξετάζονται σε ετήσια βάση. Ένα σκέλος της πρόσφατης επικαιροποίησης των στοιχείων σχετικά με τις αποδοχές επικεντρώνεται στο ύψος του νόμιμου κατώτατου μισθού στα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ ένα άλλο στις συλλογικές μισθολογικές διαπραγματεύσεις.

Από το 2006 το Eurofound διενεργεί μελέτες σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα των ευρωπαϊκών τομεακών οργανώσεων κοινωνικών εταίρων, κατ' εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πόροι

Εκθέσεις σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά τον εργασιακό βίο

Το Eurofound παρέχει συστηματικά και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με τα εθνικά συστήματα εργασιακών σχέσεων και τις εξελίξεις όσον αφορά τον εργασιακό βίο, μέσω εργαλείων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται από το δίκτυο ευρωπαίων ανταποκριτών από τα 28 κράτη μέλη και τη Νορβηγία.

 

Ongoing work

Current work covers:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor

Highlights (11)

Όλες (2171)

Publications (410)

Articles (1675)

News (69)

Events (17)