Αμοιβή και εισόδημα

24 Μάρτιος 2020

Η αμοιβή και το εισόδημα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις εργασιακές σχέσεις και στην ποιότητα ζωής. Το ζήτημα έχει λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις σε επίπεδο ΕΕ, λόγω των εξελίξεων που επέφερε η κρίση στην οικονομία και στην κοινωνία συνολικά.

Recent updates

Europe’s pre-existing household debt condition likely to be exacerbated by virus crisis

The coronavirus (COVID-19) crisis, and the economic and social challenges that it entails, comes at a time when many...

Intergenerational transmission of disadvantage: Role of household finances

This report builds on Eurofound's existing research on social mobility, assessing the distribution and transmission of...
Forthcoming

Addressing household over-indebtedness

This report addresses the problem of household over-indebtedness, which is broadly defined as being unable to make...
Top

 Στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων καθορίζονται οι δεσμεύσεις της ΕΕ σχετικά με τις αποδοχές: το δικαίωμα των εργαζομένων σε δίκαιες αποδοχές που επιτρέπουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, η διασφάλιση επαρκών ελάχιστων αποδοχών, και η αποτροπή της φτώχειας των εργαζομένων.

Read more

 Στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων καθορίζονται οι δεσμεύσεις της ΕΕ σχετικά με τις αποδοχές: το δικαίωμα των εργαζομένων σε δίκαιες αποδοχές που επιτρέπουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, η διασφάλιση επαρκών ελάχιστων αποδοχών, και η αποτροπή της φτώχειας των εργαζομένων.

Το έργο του Eurofound

Το Eurofound καταρτίζει συχνά εκθέσεις σχετικά με διάφορες μισθολογικές και εισοδηματικές πτυχές, υπό το φως των μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Παρακολούθηση αμοιβών

Μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του Εργασιακού Βίου (EurWORK), το Eurofound συγκεντρώνει μεγάλο εύρος πληροφοριών σχετικά με τις αμοιβές. Με την τακτική υποβολή εκθέσεων παράγεται μεγαλύτερος όγκος παρατηρήσεων σχετικά με τις αμοιβές βάσει συλλογικών συμβάσεων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των τάσεων. Το Eurofound δημοσιεύει ανά τακτά διαστήματα θεματικές ενημερώσεις σχετικά με τις νόμιμες ελάχιστες αποδοχές και τις αμοιβές βάσει συλλογικών συμβάσεων. Παρακολουθεί, επίσης, τις εθνικές εξελίξεις όσον αφορά τους μηχανισμούς καθορισμού αποδοχών, τις ίσες αμοιβές, τις μεταβλητές αμοιβές, τις χαμηλές αμοιβές και τις διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις αμοιβές.

Τα προφίλ εργασιακού βίου για την κάθε χώρα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές σε εθνικό επίπεδο και επικαιροποιούνται τακτικά. Το EurWORK διατηρεί δύο βάσεις δεδομένων σχετικά με τις αμοιβές (βλέπε πόρους κατωτέρω).

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (EJM) του Eurofound αξιολογεί τις αλλαγές στην απασχόληση ανά θέση εργασίας, με βάση διάφορους ποιοτικούς δείκτες μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών. Συγκεκριμένα, συμβάλλει στη βελτίωση των γνώσεών μας σχετικά με το φαινόμενο της πόλωσης της απασχόλησης – δηλαδή, τον βαθμό στον οποίο η αύξηση της απασχόλησης είναι πιθανό να είναι μεγαλύτερη στην κορυφή και στη βάση της κατανομής των αποδοχών παρά στο μέσο.  

Δεδομένα ερευνών

Οι έρευνες του Eurofound παρακολουθούν επίσης τους όρους αμοιβής στην ΕΕ. Οι αμοιβές κατέχουν κεντρική θέση στην έρευνα που διεξάγει το Eurofound σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας της εργασίας. Στην Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας (EWCS), οι αποδοχές είναι ένας από τους επτά δείκτες της ποιότητας της εργασίας. Στην EWCS περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για τις διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις αμοιβές. Ενημερωθείτε για το διαδραστικό εργαλείο απεικόνισης δεδομένων της EWCS.

Η Έρευνα για την Ποιότητα Ζωής στην Ευρώπη (EQLS) παρακολουθεί τον αντίκτυπο του εισοδήματος στο βιοτικό επίπεδο και τον τρόπο με τον οποίο η εισοδηματική ανισότητα συνδέεται με την κοινωνική συνοχή και την ευημερία. Αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η κρίση έχει επηρεάσει τις οικογένειες, εξετάζοντας τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, τα χρεωμένα νοικοκυριά και τις ομάδες που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας. Στο πλαίσιο της EQLS συλλέγονται επίσης στοιχεία σχετικά με το εισόδημα μετά τη συνταξιοδότηση και τις επιλογές για την παράταση του εργασιακού βίου. Ενημερωθείτε για το διαδραστικό εργαλείο απεικόνισης δεδομένων της EQLS.

Η Έρευνα για τις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις (ECS) καταγράφει τη χρήση συστημάτων μεταβλητών αμοιβών σε επιχειρήσεις, καθώς και την κάλυψη των υπαλλήλων στις εν λόγω επιχειρήσεις από συλλογικές συμβάσεις εργασίας όσον αφορά τις αποδοχές. Η έρευνα παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης των στοιχείων σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές και τη διαπραγμάτευση των αποδοχών με πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση της εργασίας, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την άμεση συμμετοχή των υπαλλήλων και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και με την απόδοση και την ευεξία στον χώρο εργασίας.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (1082)
  • Ongoing work (2)

Addressing household over-indebtedness

Publication 12 Μάρτιος 2020

EU seeks views on the minimum wage

Άρθρο 17 Φεβρουάριος 2020

Fears and hopes around future minimum wages

Ιστολόγιο 15 Ιανουάριος 2020

Recent developments in the state of the middle classes

Publication 30 Οκτώβριος 2019

To have or have not: A statutory minimum wage

Άρθρο 22 Ιούλιος 2019

What will be the impact of the new Spanish minimum wage?

Ιστολόγιο 17 Ιούλιος 2019

Minimum wages in 2019 - Annual review

Publication 04 Ιούνιος 2019

Ongoing work

 

  • Flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay.