Δημόσιες υπηρεσίες

19 Οκτώβριος 2020

Οι δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η κοινωνική μέριμνα και οι μεταφορές, είναι απαραίτητες για την επίτευξη υψηλού επιπέδου κοιRead more

Οι δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η κοινωνική μέριμνα και οι μεταφορές, είναι απαραίτητες για την επίτευξη υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ένταξης. Αυτό όμως που καθορίζει την επιτυχία τους σε ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικό και δημογραφικό πλαίσιο είναι η ποιότητά τους και η πρόσβαση σε αυτές.

Η πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών είναι να διασφαλίσουν τον σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ποικίλες ανάγκες των πολιτών. Η εν λόγω πρόκληση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη εξαιτίας των αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών τα τελευταία χρόνια και της αυξανόμενης ζήτησης, αφενός λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και αφετέρου λόγω της εισροής προσφύγων στην Ευρώπη. Πέραν της οικονομικής προσιτότητας και της ποιότητας, ανακύπτουν και κάποια νέα ζητήματα τα τελευταία χρόνια, όπως ο κίνδυνος οι νέοι ψηφιακοί δίαυλοι για την παροχή των υπηρεσιών να οδηγήσουν σε απομόνωση κοινότητες οι οποίες βρίσκονται ήδη σε μειονεκτική θέση και οι πιθανές δυσχέρειες για την τήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και την πρόσβαση σε αυτές.

Η δέσμη κοινωνικών επενδύσεων της Επιτροπής, η οποία ανακοινώθηκε το 2013, καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, η στρατηγική της Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά για την Ευρώπη, η οποία θεσπίστηκε το 2015, δίνει έμφαση στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών ως μέσο για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας. Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, οι επιγραμμικές δημόσιες υπηρεσίες και η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών. Τον Απρίλιο του 2017, η Επιτροπή δρομολόγησε τη δέσμη μέτρων του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η οποία περιλαμβάνει την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, σε εκπαίδευση και φροντίδα κατά την προσχολική ηλικία, υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική στέγαση και άλλες βασικές υπηρεσίες μεταξύ των κύριων αρχών του πυλώνα.

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

Representativeness of the European social partner organisations: Education sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...

Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and long-term care

The right of access to good-quality care services is highlighted in the European Pillar of Social Rights. This report...
Top

Το έργο του Eurofound

Read more

Το έργο του Eurofound

Το Eurofound εξετάζει τις ανάγκες των πολιτών εν γένει, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, στους ηλικιωμένους, στα άτομα με προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας και σε όσους προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Παρακολουθεί και αναλύει τις αλλαγές που επέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, αλλαγών στις πολιτικές και προόδου της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης. Μέσω διεξοδικών μελετών, η έρευνα του Eurofound για τις δημόσιες υπηρεσίες εξετάζει επίσης τις προοπτικές των παρόχων υπηρεσιών και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών.

Βασικές συνεισφορές

Η ανάλυση των στοιχείων της έρευνας του Eurofound για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη (EQLS) εξετάζει τον αντίκτυπο της κρίσης στην ευρωπαϊκή κοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται την ποιότητα των κοινωνιών τους και των δημόσιων υπηρεσιών τους. Διεξοδικές μελέτες πραγματεύονται σειρά σημαντικών θεμάτων, μεταξύ των οποίων οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των μεταρρυθμίσεων του κράτους πρόνοιας στο βιοτικό επίπεδο και την ποιότητα της κοινωνίας.

Ειδικότερα, αξιοποιώντας τα στοιχεία της EQLS, εξετάζονται οι κοινωνικές ανισότητες σε τέσσερις βασικούς τομείς της ζωής: υγεία, βιοτικό επίπεδο, παραγωγικές και αποτιμώμενες δραστηριότητες και προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή. Η ανάλυση εστιάστηκε και στις οικογένειες, εξετάζοντας τη μεταβαλλόμενη ποιότητα ζωής διαφόρων τύπων οικογενειών με παιδιά στις χώρες της ΕΕ και συγκρίνοντας το βιοτικό επίπεδο και την κοινωνική κατάστασή τους. 

Άλλοι τομείς ενδιαφέροντος περιλάμβαναν το κοινωνικό και οικονομικό κόστος και τις συνέπειες των κακών συνθηκών στέγασης, καθώς και την αύξηση της παροχής ιδιωτικών νοσοκομειακών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επιπλέον, θέμα συζήτησης αποτέλεσε και ο αντίκτυπος της αυξανόμενης εισροής μετακινούμενων πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ.

Τα μέτρα για τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης των νέων και η εμπειρία από την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Εγγυήσεις για τη νεολαία» αποτέλεσαν εξίσου σημαντικά θέματα για το Eurofound. Πέραν αυτών, η πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και φροντίδας κατά την προσχολική ηλικία και η ποιότητα αυτών των υπηρεσιών έχουν αποκτήσει εξέχουσα θέση στη συζήτηση για τις πολιτικές της ΕΕ και αποτέλεσαν επίσης σημείο εστίασης της έρευνας του Eurofound.

Με βάση στοιχεία από την τέταρτη EQLS, η οποία διεξήχθη το 2016, η έρευνα του Eurofound θα εξετάσει κατά πόσον ανταποκρίνονται οι δημόσιες υπηρεσίες στις ανάγκες συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, ώστε να συνδράμει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών στην παροχή επαρκών και κατάλληλων κοινωνικών υπηρεσιών. Το Eurofound θα μελετήσει τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης σε μια πληθώρα κοινωνικών και γεωγραφικών πλαισίων, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο σχεδιασμός και η παροχή των υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών μπορεί να υποστηριχθεί από τις νέες τεχνολογίες.

Read less

Κύρια αποτελέσματα σε βάθος χρόνου

Show more (12)
  • Publications (181)
  • Δεδομένα
  • Ongoing work (2)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Δεδομένα

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

    • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
    • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
    • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence