Millega me tegeleme?

Eurofoundi aastate 2021–2024 prioriteete kujundavad sellised põhieesmärgid nagu soov saavutada sotsiaalne ühtekuuluvus ja õiglane üleminek muutuvas keskkonnas pärast COVID-19 kriisi. Eurofound keskendub probleemidele, mille korral ta saab tugineda oma põhiteadmistele töötingimuste, töösuhete, tööhõive- ja elamistingimuste kohta, et toetada oma sidusrühmi tõenditega, mis võivad aidata neid nende poliitikameetmetes.

Tööprogrammid

Programmdokumendil 2021–2024 on kuus strateegilist valdkonda, mida rakendatakse järgmiste tegevuste kaudu. Esimesed neli on ette nähtud Eurofoundi asutamismääruses.

  • Töötingimused ja kestlik töö : võrdlusandmete ja analüüside pakkumine, millega saab parandada töö kvaliteeti ja edendada töö kestlikkust kogu elu jooksul.
  • Töösuhted ja sotsiaaldialoog : eksperdikeskuse roll töösuhete ja sotsiaaldialoogi arengusuundumuste seirel ja analüüsimisel; tööturu osapoolte dialoogi edendamine.
  • Tööhõive ja tööturud : teadmiste pakkumine tööturu muutuste tuvastamiseks ja teadmispõhise tööhõivepoliitika jaoks, et parandada selle toimimist ja kaasavust.
  • Elamistingimused ja elukvaliteet : põhielementide kindlakstegemine ja analüüsimine inimeste elamistingimuste parandamiseks, sh teave, kuidas tajutakse elukvaliteeti ja ühiskonda.

Lisaks tegeleb Eurofound poliitikaprobleemidega kahes mitut valdkonda hõlmavas teemavaldkonnas.

  • Muutuste mõju prognoosimine ja juhtimine : tõendite esitamine struktuurimuutuste kohta, mis on suuresti tingitud digiüleminekust ja kliimamuutustest, samuti COVID-19 kriisist, ning mis võivad olla kasulikud õiglase ülemineku tagamisel tööhõivet, häid töötingimusi, sotsiaalkaitset ja töötajate õigusi edendaval viisil, ühtlasi parandades tööjõu tootlikkust, konkurentsivõimet ja jõukust.
  • Sotsiaalse ühtekuuluvuse ja lähenemise edendamine : osalemine poliitikaarutelus õigluse üle ning teavitades poliitikaid, mille eesmärk on parandada sotsiaalset ühtekuuluvust ja edendada ELis lähenemist paremate elu- ja tööstandardite kehtestamise poole.

Strateegiavaldkondade tegevust toetavad Eurofoundi kolm korrapärast üleeuroopalist uuringut ja kolm vaatluskeskust .

Kõik mitmeaastased ja aasta tööprogrammid

 

Aastaaruanded

Elu- ja töötingimused Euroopas 2021

2021. aastal oli COVID-19 pandeemia teist aastat jätkuvalt üks määravaid jõude eurooplaste elus ja tööl ning Eurofound jätkas tegevust selle paljude ja mitmekesiste mõjude uurimisel ja dokumenteerimisel kõigis ELi liikmesriikides. „Elamine ja töötamine Euroopas 2021“ annab lühiülevaate neist tööhõive-, töö- ja elutingimustest Euroopas, mis koguti Eurofoundi 2021. aasta uuringutes. 

Aastaraamatu allalaadimineEelarvevahendite käsutaja 2021. aasta konsolideeritud tegevusaruanne

 

Kõik aastaaruanded

Üleeuroopalised uuringud

Eurofoundi kolme korrapärase üleeuroopalise uuringuga kogutakse algupäraseid ja täielikult võrreldavaid andmeid, mis uuringust olenevalt hõlmavad kõiki ELi liikmesriike ja teatud muid riike. Uuringutega kogutud andmed võimaldavad paljude probleemide süvaanalüüsi. Uuringud on Eurofoundi ühed kõige väärtuslikumad ja ainulaadsemad teabeallikad. Nende põhjal toimub oluline osa Eurofoundi uurimistööst.

COVID-19 pandeemiale reageerimiseks on Eurofound kohandanud oma teadusuuringuid, et jälgida pandeemia ajal muutuvat olukorda ja koguda andmeid mõju kohta ELi kodanike elule ning mõju leevendavate poliitikameetmete kohta. 2020. aasta aprillis käivitas amet ainulaadse ja ulatusliku e-uuringu „Elu, töö ja COVID-19“, et saada teada pandeemia kaugeleulatuvatest tagajärgedest inimeste elu- ja töötingimustele kogu ELis, eesmärgiga aidata poliitikakujundajatel saavutada kriisist võrdne taastumine.

Vaatluskeskused

Eurofoundi kolm vaatluskeskust aitavad samuti kaasa teemavaldkondade tegevusele ning neid toetab ELi liikmesriike ja Norrat kattev Euroopa korrespondentide võrgustik . Võrgustiku kaudu saab koguda riigi tegeliku olukorra ja muutuste kohta süstemaatilist ja võrreldavat teavet.

Vastamine erakorralistele teabepäringutele

Uue programmitöö perioodi üks põhitegevusi on vastata Eurofoundi peamiste sidusrühmade erakorralistele teabepäringutele . Selle teenuse põhieesmärk on tagada kohandatud teabe kiire, paindlik ja kvaliteetne pakkumine, et täita uusi ja tekkivaid teabevajadusi.

Kõik erakorralised aruanded