Meie tegevus

Eurofoundi eesmärk on toetada strateegiat „Europe 2020“, tagamaks arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv Euroopas. Alustades uuringut, milles vaadeldakse praktilisi kogemusi ja selgitatakse välja muudatuste eduka tegemise tegurid, soovib Eurofound nii dokumenteerida kui ka mõista muudatusi ning töötada välja ideid Euroopa kodanike elu- ja töötingimuste järjepidevaks parandamiseks.

Tööprogrammid

Praegune programmitöö dokument aastateks 2017–2020 kirjeldab nelja-aastaseks ajavahemikuks kavandatud tööd. Eurofound on valinud kuus strateegilist teemavaldkonda, mille tegevustega pakkuda teavet, et saavutada ELi elu- ja töötingimuste paremuse suunas lähenemine. Teemavaldkonnad on:

Neli esimest on põhivaldkonnad, kus Eurofound on kogunud asjatundlikkust üle nelja aastakümne ning mis tagavad ameti töö järjepidevuse. Kaks viimast, digiajastu ja ELi lähenemine, toovad Eurofoundi tegevustesse uue mõõtme, sest neis käsitletakse valdkonnaüleseid küsimusi ja paradigmamuutusi, mille mõjul tuleb Eurofoundi töö keskmeks olevaid valdkondi tõenäoliselt ümber kujundada. Eurofound uurib nende kuue teema raamistikus, kuidas avaliku poliitika ja õigusaktide, sotsiaalpartnerite sekkumise ja töökoha tavade abil parandada elu- ja töötingimusi.

Mitme aasta programmis aastateks 2017–2020 on igaks aastaks kavandatud konkreetne tööprogramm. 

Kõik mitme aasta ja aasta tööprogrammid

Aastaaruanded

Elu- ja töötingimused Euroopas 2019

Eurofoundi 2019. aasta aastaraamat „Elu- ja töötingimused Euroopas“ annab ülevaate eurooplaste töö- ja elutingimuste uusimatest arengutest, mida käsitlesid ameti 2019. aasta teadusuuringud. Seetõttu on teemaring lai, ulatudes tööhõive suurenevast mitmekesisusest ELi eri piirkondades usalduse kasvamiseni riigiasutuste vastu ja miinimumpalgaga seotud arenguni. Ülevaates kirjeldatakse ka seda, kuidas Eurofoundi tegevus on seotud Euroopa Komisjoni poliitiliste prioriteetidega.

Laadige aastaraamat alla. Vt ka 2019. aasta konsolideeritud tegevusaruanne

 

 

Kõik aastaaruanded

Üleeuroopalised uuringud

Eurofoundi kolme regulaarselt korduva üleeuroopalise uuringuga kogutakse algupäraseid ja täielikult võrreldavaid andmeid, mis uuringust olenevalt hõlmavad kõiki ELi liikmesriike ja teatud muid riike. Uuringutega kogutud andmed võimaldavad eri probleemide süvaanalüüse. Uuringud on Eurofoundi väärtuslikuimad ja ainulaadseimad teabeallikad. Nende põhjal toimub oluline osa Eurofoundi uurimistööst.

Vaatluskeskused

Eurofoundi kolm vaatluskeskust aitavad samuti kaasa teemavaldkondade tööle ning neid toetab ELi liikmesriike ja Norrat kattev Euroopa korrespondentide võrgustik. Võrgustiku kaudu saab koguda riigi tegeliku olukorra ja arengute kohta süstemaatilist ja võrreldavat teavet.

Vastamine sihtotstarbelistele teabepäringutele

Uue programmitöö perioodi põhitegevus on vastata Eurofoundi peamiste sidusrühmade sihtotstarbelistele teabepäringutele. Selle teenuse põhieesmärk on tagada kohandatud teabe kiire, paindlik ja kvaliteetne pakkumine, et vastata uutele esilekerkivatele teabevajadustele.

Kõik tellimus- ja eriaruanded