Vananev tööjõud

13 Juuli 2021

Euroopa vananev tööjõud tekitab poliitikutele palju probleeme seoses tööhõive, töötingimuste, elatustaseme ja heaoluga. See on tekitanud muret seoses pensionisüsteemide jätkusuutlikkuse ja tööjõupakRead more

Euroopa vananev tööjõud tekitab poliitikutele palju probleeme seoses tööhõive, töötingimuste, elatustaseme ja heaoluga. See on tekitanud muret seoses pensionisüsteemide jätkusuutlikkuse ja tööjõupakkumisega. Vananeva tööjõu tööhõivevõimaluste edendamine eeldab uut mõtteviisi ettevõtte, riigi ja ELi tasandil.

Read less

Viimased uuendused

Töötingimused ja kestlik töö: analüüs töökvaliteedi raamistiku põhjal

See juhtaruanne võtab kokku programmiperioodil 2017–2020 tehtud Eurofoundi töötingimuste uuringute peamised järeldused...

Workers in Europe in good health, but emotional demands take their toll

People at work in Europe report good health and well-being, and increased control over their work activities. However,...

Working conditions and workers' health

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for...
Top

Vaatamata eakate töötajate tööhõivemäärade märkimisväärsele suurenemisele ELi riikides viimase kümne aasta jooksul rõhutatakse Euroopa Komisjoni 2017. aasta ühises tööhõivearuandes võimalust, et need määrad suurenevaRead more

Vaatamata eakate töötajate tööhõivemäärade märkimisväärsele suurenemisele ELi riikides viimase kümne aasta jooksul rõhutatakse Euroopa Komisjoni 2017. aasta ühises tööhõivearuandes võimalust, et need määrad suurenevad veelgi. Aastal 2016 oli 55–64-aastaste eakate töötajate tööhõivemäär ELis 55,3%, samas kui 15–64-aastaste hulgas tervikuna oli see 66,6%. Tööhõivemäär on kõige rohkem suurenenud eakate naiste hulgas.

Euroopa sotsiaalõiguste sammas on raamistik, mis aitab tööturgudel uute väljakutsetega kohaneda, edendades samas põlvkondadevahelist õiglust ja solidaarsust. Selles rõhutatakse õigust töökeskkonnale, mis on kohandatud töötajate kutsealaste vajadustega, et võimaldada neil pikendada oma osalemist tööturul. Veelgi enam, hiljuti sõlmitud Euroopa sotsiaalpartnerite autonoomne kokkulepe aktiivse vananemise ja põlvkondadevahelise lähenemisviisi kohta pikendab eakate töötajate aktiivsemat ja pikemat osalemist tööturul.

Eurofoundi töö

Eurofoundil on suur kogemustepagas vananeva tööjõu küsimustes. Alates 1990. aastatest on olnud Euroopa muutuva demograafilise profiili kontekstis uuringute keskmes tööturul osalemine, töövõime, töötingimused ja eakate töötajate eelistused. Töö on keskendunud ka avalikele toetustele ja ettevõtte tasandi algatustele, millega edendatakse eakate töötajate tööhõivet. Selles on vaadeldud eakaid naistöötajaid, tuues välja selle töörühma suureneva tööhõive määra ja nende tööjõu kasvava osakaalu, eriti 55–64-aastaste vanuserühmas.

Uuringuandmed

Eurofoundi suuremates uuringutes on esitatud eakate töötajate olukorra kohta mitmesuguseid andmeid. Euroopa kuuendas töötingimuste uuringus võrreldakse eakate töötajaid töökvaliteedi eri omadusi. Ehkki eakate töötajate töötuks jäämise tõenäosus on väiksem kui noorematel, on eakad andmete põhjal arvamusel, et töötuks jäädes ei leia nad samaväärse palgatasemega tööd ja neil oleks isegi raskusi uuesti tööturule sisenemisel.

Eurofoundi Euroopa viiendal töötingimuste uuringul põhinevas uurimusel vaadeldakse eaka tööjõu ja eri vanuses töötamise tunnuseid ja tegureid, mis muudavad töö eakale tööjõule jätkusuutlikuks: head töötingimused, füüsiline ja vaimne heaolu ning töö- ja eraelu tasakaal.

Eurofoundi Euroopa elukvaliteedi uuringus on esitatud vanusega seotud tulemused seoses erinevate elukvaliteedi aspektidega Euroopas. Üle 50-aastaste isikute tööeelistuste analüüs põhineb Euroopa kolmanda elukvaliteedi uuringu tulemustel ja selles näidatakse, et paljud eakad töötajad eelistavad töötada vähem tunde isegi pärast rahaliste vajaduste arvestamist. Tööaja eelistuste arvestamine võimaldab kauem töötada ja ühtlasi motiveerib seda tegema.

Pikem tööelu

Eurofound liitus hiljuti kolme muu ELi ametiga, kui vaatles eakohast tööd Euroopas, vananeva tööjõuga seotud poliitilisi probleeme ja uuenduslikke lahendusi.

Paljud inimesed ei suuda või ei soovi töötada ametliku pensionieani. Siiski on olemas ka rühm inimesi, kes suudavad ja soovivad töötada sellest kauem. Eurofound on uurinud üha sagenevat tendentsi, kus inimesed asuvad tööle pärast pensionile jäämist.

Hiljutised uuringud on keskendunud tööelu pikendamisele paindlike pensionile jäämise kavade kaudu, pöörates erilist tähelepanu osaliselt pensionile jäämise kavadele, mis seda hõlbustavad. Karjääri keskel tehtavad kokkuvõtted saavad ka pikendada tööelu. Uuringutes on vaadeldud, kuidas need aitavad selgitada töötajate võimalusi jääda tööle kuni hilisema pensionieani. Tuuakse välja ettevõtete väljatöötatud erinevad vahendid, et hoida eakaid töötajaid tööl.

Muudes uuringutes dokumenteeritakse valitsuste ja sotsiaalpartnerite riiklikud ja valdkonnapõhised algatused, et hoida eakaid töötajaid tööturul, sealhulgas rahalised soodustused ja tõhustatud tingimused. Varasemas projektis analüüsiti enne ja pärast majanduslangust juurutatud vanuse käsitlemise algatusi, et tuua esile Euroopa ettevõtete head tavad.

Allikad

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (265)
  • Data
  • Ongoing work (2)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.