Avalikud teenused

27 Juuni 2022

Avalikud teenused, nagu tervishoid, haridus, sotsiaalhoolekanne ja transport, on väga olulised kõrgetasemelise sotsiaalkaitse, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja sotsiaalse kaasatuse saavutamiseksRead more

Avalikud teenused, nagu tervishoid, haridus, sotsiaalhoolekanne ja transport, on väga olulised kõrgetasemelise sotsiaalkaitse, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja sotsiaalse kaasatuse saavutamiseks. Kuid teenuste edu muutuval sotsiaalsel ja demograafilisel maastikul sõltub nende kvaliteedist ja kättesaadavusest.

Poliitikakujundajate ülesanne on tagada kodanike eri vajadustele vastavate tervishoiu- ja sotsiaalteenuste väljatöötamine ja osutamine. Seda ülesannet on raskendanud viimaste aastate ranged rahalised piirangud ja suurenev nõudlus, mis on osaliselt tingitud elanikkonna vananemisest ja osaliselt pagulastetulvast Euroopasse. Lisaks taskukohasusele ja kvaliteedile tekivad ka uuemad probleemid. Nende hulka kuuluvad ka risk, et teenuste osutamise uued digitaalsed kanalid võivad juba niigi ebasoodsas olukorras kogukonnad isoleerida, ja võimalikud raskused teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi standardite tagamisel.

2013. aastal esitatud komisjoni sotsiaalsete investeeringute paketis kutsutakse liikmesriike üles pöörama suuremat tähelepanu kvaliteetsetele avalikele teenustele. Peale selle tõstetakse 2015. aastal vastu võetud komisjoni Euroopa digitaalse ühtse turu strateegias esile avalike teenuste moderniseerimist kui konkurentsivõime suurendamise viisi. Uute tehnoloogiate, avalike veebiteenuste ja piiriülese koostalitlusvõime kasutuselevõtmine on otsustava tähtsusega kulutõhususe suurendamisel ja teenuste kvaliteedi tõstmisel. 2017. aasta aprillis esitas komisjon Euroopa sotsiaalõiguste samba paketi, mille põhimõtetes käsitletakse juurdepääsu heale haridusele, alusharidusele ja lapsehoiule, tervishoiule, sotsiaalmajutusele ja muudele olulistele teenustele.

Read less

Viimased uuendused

Forthcoming European Care Strategy must look towards the future

The European Pillar of Social Rights states that ‘everyone has the right to affordable long-term care services of good...

People with disabilities and the COVID-19 pandemic: Findings from the Living, working and COVID-19 e-survey

A new European Disability Strategy was launched in 2021 with the aim of intensifying progress on ensuring the full...

COVID-19 ja eakad inimesed: mõju nende eludele, toetusele ja hooldusele

Käesolevas aruandes käsitletakse COVID-19 kriisi mõju eakate kodanike elukvaliteedile, sealhulgas mõju nende heaolule,...
Top

Eurofoundi töö

Read more

Eurofoundi töö

Eurofound uurib kodanike vajadusi üldiselt, keskendudes eelkõige noortele, eakatele, füüsilise või vaimse tervise probleemidega inimestele ja rändaja taustaga inimestele. Ta jälgib ja analüüsib avalike teenuste muutusi, mille on tinginud eelarvepiirangud, poliitika muutused ning tehnoloogia areng ja digitaliseerimine. Põhjalike juhtumiuuringute kaudu käsitletakse Eurofoundi avalike teenuste uuringutes ka teenuseosutajate perspektiive ja nende reageerimist nende teenuste kasutajate muutuvatele vajadustele.

Põhipanus

Eurofoundi elukvaliteedi uuringu (EQLS) analüüsis vaadeldakse kriisi mõju Euroopa ühiskonnale ja seda, kuidas eurooplased tajuvad oma ühiskonna ja avalike teenuste kvaliteeti. Põhjalike uuringute käigus käsitletakse mitut olulist teemat, sealhulgas majanduskriisi ja sotsiaalhoolekandereformide mõju elatustasemele ja ühiskonna kvaliteedile.

Euroopa elukvaliteedi uuringu andmeid kasutades on eelkõige vaadeldud sotsiaalset ebavõrdsust neljas olulise tähtsusega eluvaldkonnas, milleks on tervis, elatustase, tootlikud ja väärtustatud tegevused ning isiklik pere- ja ühiskondlik elu. Analüüside keskmes on olnud ka perekonnad, seejuures on vaadeldud lastega perede elukvaliteedi muutusi ELis ning võrreldud nende elatustaset ja sotsiaalset olukorda. 

Muud huvipakkuvad valdkonnad on olnud halbade elamistingimuste sotsiaalsed ja majanduslikud kulud ja mõju ning eraõiguslike haiglateenuste osutamise kasv kogu Euroopas. Peale selle on aruteluteemaks olnud liikuvate kodanike sissevoolu suurenemise mõju ELi liikmesriikide avalikele teenustele.

Eurofoundi jaoks on olnud tähtsad teemad noorte sotsiaalse kaasatuse toetamise meetmed ja noortegarantii rakendamise kogemused. Lisaks on alushariduse ja lapsehoiuteenuste kättesaadavus ja kvaliteet pälvinud ELi poliitilistes aruteludes rohkem tähelepanu ja olnud ka Eurofoundi uuringute keskmes.

Eurofoundil on edaspidi plaanis uurida 2016. aastal korraldatud neljanda Euroopa elukvaliteedi uuringu andmeid kasutades, kui hästi täidavad avalikud teenused sotsiaalsete rühmade vajadusi, et aidata poliitikakujundajatel osutada piisavaid ja asjakohaseid sotsiaalteenuseid. Eurofound kavatseb käsitleda digitaliseerimise ühiskondlikke ja geograafilisi piire ületavat mõju, uurides, kuidas uued tehnoloogiad saavad toetada tervishoiu- ja sotsiaalteenuste väljatöötamist ja osutamist.

Read less
  • Publications (194)
  • Data
  • Ongoing work (4)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

    • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
    • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
    • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence