Sukupuolten tasa-arvo

21 lokakuu 2021

Woman working in warehouse

Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu on kuulunut Euroopan unionin perusperiaatteisiin sen perustamisesta lähtien. Periaate, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka, otettiin osaksi Rooman sopimusta vuonna 195Read more

Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu on kuulunut Euroopan unionin perusperiaatteisiin sen perustamisesta lähtien. Periaate, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka, otettiin osaksi Rooman sopimusta vuonna 1957. Siitä lähtien Euroopan unionin toimielimet ovat vahvistaneet periaatteen säännöllisesti ja pitäneet sitä EU:n keskeisenä arvona.

Read less

Viimeisimmät muutokset

Watch the video - Joint webinar: Equality and inclusion in a post-pandemic EU

Thursday, 21 October 2021, 11.00 Irish time / 12.00 CEST As part of the debate on the Conference on the Future of...

COVID-19 one year on: A changed Europe

It has been over a year since the Coronavirus disease (COVID-19) hit Europe and many of the response measures necessary...
Top

Tämä periaate on esitetty uudelleen miesten ja naisten tasa-arvoisesta kohtelusta vuonna 1976 annetussa direktiRead more

Tämä periaate on esitetty uudelleen miesten ja naisten tasa-arvoisesta kohtelusta vuonna 1976 annetussa direktiivissä. Naisten määrän kasvaessa työmarkkinoilla EU ja jäsenvaltiot vahvistavat sitoumuksensa edistää sukupuolten tasa-arvoa, naisten koulutusta ja sukupuolten palkkaerojen ja työllisyyserojen poistamista. Viitekehykseksi laaditussa Euroopan komission asiakirjassa ”strateginen sitoutuminen sukupuolten tasa-arvon edistämiseen vuosina 2016–2019” pohditaan tulevaisuutta ja korostetaan tarvetta pyrkiä voimakkaammin sukupuolten tasa-arvon parantamiseen kaikilla päätöksenteon tasoilla. Siinä myös tuetaan Euroopan tasa-arvosopimusta vuosille 2011–2020. 

Eurofoundin toiminta

Eurofound soveltaa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen lähestymistapaa tutkimuksissaan, jotka koskevat työoloja, työmarkkinasuhteita, työmarkkinoiden muutosta, elämänlaatua ja julkisia palveluja. Sukupuolinäkökulma on otettu huomioon muun muassa aiheissa palkka ja tulotterveydenhuolto ja lastenhoitotyöelämään osallistuminenvapaat ja lomatosaaminen ja koulutustyön organisointityöaika ja työ- ja yksityiselämän tasapaino kaikilla Eurofoundin työn alueilla, Euroopan laajuisissa tutkimuksissa ja säännöllisissä kansallisen tason raporteissa.

Keskeiset teemat

Eurofoundin hiljattain laatimassa kestävän työn työaikamalleja koskevassa raportissa tarkastellaan sukupuolen ja elämänkaaren näkökulmasta työaikamallien, työ- ja yksityiselämän tasapainon ja työaikamieltymysten sekä työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä.

Eurofound on tutkinut sosiaalisen liikkuvuuden malleja kaikkialla EU:ssa ja tarkastellut yhtäläisten mahdollisuuksien edistämisen politiikkaa ja niiden esteitä. Tutkimuksessa analysoidaan miesten ja naisten sosiaalista liikkuvuutta erikseen ja korostetaan yhä tärkeämpiä sukupuolikohtaisia sosiaalisen liikkuvuuden malleja eri maissa.  

Aikaisemmassa sukupuolten työllisyyseroja koskevassa tutkimuksessa tarkasteltiin työmarkkinoille osallistumisen sukupuolierojen ominaispiirteitä ja seurauksia sekä mahdollisia keinoja näiden erojen poistamiseen.

Sukupuolten työllisyyserot: haasteet ja ratkaisut

11. lokakuuta 2016 – Naisten osuus Euroopan unionin työvoimasta on lisääntynyt viime vuosikymmeninä siten, että vuonna 2014 ylitettiin 70 prosenttia. Naisten työllisyys- ja osallistumisaste on kuitenkin edelleen miesten vastaavia matalampi lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Tässä raportissa tarkastellaan työmarkkinoille osallistumisen sukupuolierojen keskeisiä ominaisuuksia ja seurauksia. Siinä havaitaan, että naisten alemman työllisyysasteen kokonaiskustannukset olivat 370 miljardia euroa vuonna 2013. Se on 2,8 prosenttia EU:n Bkt:stä. Raportissa tutkitaan myös toimintalinjoja ja toimenpiteitä, joiden tavoitteena on edistää naisten osuutta työvoimasta. Se voisi olla ratkaiseva tekijä sukupuolten välisten erojen poistamisessa.
Sukupuolten työllisyyserot: haasteet ja ratkaisut

Naisten kasvava osuus työvoimasta on muuttanut sitä, miten Euroopan työmarkkinaosapuolet käsittelevät sukupuolikysymyksiä. Tutkimuksessa on myös arvioitu EU:n työmarkkinaosapuolten tehtävää sukupuolten tasa-arvon edistämisessä EU:ssa.

Euroopan työpaikkojen seurantayksikkö (EJM) analysoi työmarkkinoiden eriytymistä sukupuolen mukaan sekä palkkojen eriarvoisuutta. Sukupuolten tasa-arvo on otettu huomioon myös palkkaa ja työaikaa koskevissa säännöllisissä päivityksissä koko EU:ssa ja Eurofoundin Euroopan työelämän seurantakeskuksen kautta annettavissa säännöllisissä kansallisen tason raporteissa.

Tutkimustiedot

Eurofoundin Euroopan työolotutkimus (EWCS) pyrkii tarjoamaan laajan kuvan työssä käyvien miesten ja naisten tilanteesta Euroopassa. Viimeaikaisissa kyselyissä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on ollut tärkeä aihe. Tutkimuksessa seurataan monia aiheita, kuten ammatti- ja alakohtaisia kysymyksiä, työaikaan ja palkkaan liittyviä eroja, työ- ja yksityiselämän tasapainoa sekä terveyttä ja hyvinvointia. Vuonna 2015 tehty kuudes Euroopan työolotutkimus osoittaa eriarvoisuuden ja erot sukupuolen, työllisyystilanteen ja ammatin osalta.

Euroopan elämänlaatututkimuksessa (EQLS) otetaan huomioon myös sukupuoliulottuvuus muun muassa työllisyyden, tulojen, koulutuksen, perheen ja hoitovelvoitteiden, terveyden sekä työ- ja yksityiselämän tasapainon osalta.

Euroopan yritystutkimuksessa (ECS) raportoidaan Euroopan työpaikkojen toimintatapoihin ja käytäntöihin liittyvistä sukupuolten tasapuolista edustusta koskevista kysymyksistä, mukaan luettuna työaika ja vapaiden pitäminen.

Tasa-arvoindeksi

Eurofound tekee yhteistyötä Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) kanssa sukupuoleen liittyvissä kysymyksissä, ja tiedot Euroopan työolotutkimuksesta sekä Euroopan elämänlaatututkimuksesta syötetään EIGEn tasa-arvoindeksiin.

Tietolähteitä

Read less
  • Publications (619)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Forthcoming policy brief: The cost of the gender employment gap