Palkka ja tulot

8 joulukuu 2021

Shutterstock image of young couple reviewing their finances

Palkka ja tulot ovat työmarkkinasuhteissa ja elämänlaadun kannalta keskeinen asia. Tämä seikka on saanut lisähuomiota EU:n tasolla kriisiin johtaneen taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen vuoksi.

Viimeisimmät muutokset

Minimum wage – Yet another gender divide?

While the number of employees earning the minimum wage has increased across Europe over the last decade, spurred by...

Marking European Gender Equality Week

Coinciding with the European Parliament’s Gender Equality Week , Eurofound will be highlighting its most recent...

Ilmastopolitiikan jakaumavaikutukset Euroopassa

EU ottaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla käyttöön toimintalinjoja ja toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on...
Top

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa määritetään EU:n palkkoja koskevat sitoumukset: työntekijöiden oikeus oikeudenmukaiseen palkkaan, joka mahdollistaa kohtuullisen elintason; riittävän vähimmäispalkan varmistaminen; työssäkäyvien köyhyyden estäminen.

Read more

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa määritetään EU:n palkkoja koskevat sitoumukset: työntekijöiden oikeus oikeudenmukaiseen palkkaan, joka mahdollistaa kohtuullisen elintason; riittävän vähimmäispalkan varmistaminen; työssäkäyvien köyhyyden estäminen.

Eurofoundin toiminta

Eurofound raportoi säännöllisesti palkkaan ja tuloihin liittyvistä seikoista Euroopan muuttuvien taloudellisten olosuhteiden valossa.

Palkkaseuranta

Eurofound kokoaa palkkoihin liittyviä tietoja Euroopan työelämänseurantakeskuksen (EurWORK) avulla. Säännöllisen raportoinnin ansiosta saadaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa koskevia pitkiä havaintosarjoja, joiden avulla voidaan seurata palkkasuuntauksia. Eurofound julkaisee säännöllisesti aihekohtaisia päivityksiä lakisääteisistä vähimmäispalkoista ja työehtosopimuksen mukaisesta palkasta. Lisäksi se seuraa kehitystä kansallisella tasolla palkanmuodostusmekanismien, tasa-arvoisten palkkojen, vaihtelevien palkkojen ja matalien palkkojen sekä sukupuolten palkkaerojen osalta.

Työelämää koskevat maaprofiilit sisältävät palkkoja koskevia kansallisen tason tietoja, ja niitä päivitetään säännöllisesti. EurWORK ylläpitää kahta palkkatietokantaa (katso alla olevat tietolähteet).

Eurofoundin Euroopan työpaikkojen seurantayksikkö (EJM) arvioi työllisyyden vaihteluja työkohtaisesti erilaisilla laadullisilla menetelmillä, palkka mukaan luettuna. Erityisesti se hankkii tietoa työllisyyden polarisoitumisesta eli siitä, missä määrin työllisyyden kasvu on todennäköisesti suurempaa palkkajakauman huipulla ja pohjalla kuin keskellä.

Tutkimustiedot

Eurofoundin tutkimuksilla seurataan myös EU:n palkkatilannetta. Palkka on keskeinen seikka työn laatua arvioivassa Eurofoundin tutkimuksessa. Euroopan työolotutkimuksessa (EWCS) palkka on yksi seitsemästä työn laadun indikaattorista. Euroopan työolotutkimuksessa raportoidaan myös sukupuolten palkkaeroista. Tutustu interaktiiviseen Euroopan työolotutkimustietojen visualisointityökaluun.

Euroopan elämänlaatututkimus (EQLS) seuraa tulojen vaikutusta elintasoon ja sitä, miten tuloerot liittyvät sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja hyvinvointiin. Siinä analysoidaan kriisin vaikutusta perheisiin tarkastelemalla pienituloisia perheitä, kotitalouksien velkoja ja köyhyysriskissä olevia ryhmiä. Euroopan elämänlaatututkimuksella kerätään tietoa myös eläkeläisten tuloista ja mahdollisuuksista työelämän jatkamiseen. Tutustu interaktiiviseen Euroopan elämänlaatututkimustietojen visualisointityökaluun.

Euroopan yritystutkimuksessa (ECS) tarkastellaan vaihtelevien palkkajärjestelmien käyttöä yrityksissä sekä kollektiivisten palkkasopimusten kattavuutta kyseisten yritysten työntekijöiden osalta. Tutkimus mahdollistaa vaihtelevia palkkoja ja palkkaneuvotteluja koskevien tietojen yhdistämisen työn organisointia, henkilöstöhallintoa, työntekijöiden suoraa osallistumista ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua sekä suoritusta ja työpaikan hyvinvointia koskeviin tietoihin.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (1047)
  • Data
  • Ongoing work (2)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.