Palkka ja tulot

19 tammikuu 2021

Shutterstock image of young couple reviewing their finances

Palkka ja tulot ovat työmarkkinasuhteissa ja elämänlaadun kannalta keskeinen asia. Tämä seikka on saanut lisähuomiota EU:n tasolla kriisiin johtaneen taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen vuoksi.

Viimeisimmät muutokset

Women and labour market equality: Has COVID-19 rolled back recent gains?

Closing gender gaps in the labour market by achieving the equal participation of women is among the key objectives of...

Upward convergence in material well-being: Is a COVID-19 setback inevitable?

The EU strives for the upward convergence of its Member States, where their performance improves and gaps between them...

Are simple statistics enough? On the benefits of gender pay reports and audits

Following a sluggish response by many Member States to introduce or modify gender pay transparency measures, as it...
Top

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa määritetään EU:n palkkoja koskevat sitoumukset: työntekijöiden oikeus oikeudenmukaiseen palkkaan, joka mahdollistaa kohtuullisen elintason; riittävän vähimmäispalkan varmistaminen; työssäkäyvien köyhyyden estäminen.

Read more

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa määritetään EU:n palkkoja koskevat sitoumukset: työntekijöiden oikeus oikeudenmukaiseen palkkaan, joka mahdollistaa kohtuullisen elintason; riittävän vähimmäispalkan varmistaminen; työssäkäyvien köyhyyden estäminen.

Eurofoundin toiminta

Eurofound raportoi säännöllisesti palkkaan ja tuloihin liittyvistä seikoista Euroopan muuttuvien taloudellisten olosuhteiden valossa.

Palkkaseuranta

Eurofound kokoaa palkkoihin liittyviä tietoja Euroopan työelämänseurantakeskuksen (EurWORK) avulla. Säännöllisen raportoinnin ansiosta saadaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa koskevia pitkiä havaintosarjoja, joiden avulla voidaan seurata palkkasuuntauksia. Eurofound julkaisee säännöllisesti aihekohtaisia päivityksiä lakisääteisistä vähimmäispalkoista ja työehtosopimuksen mukaisesta palkasta. Lisäksi se seuraa kehitystä kansallisella tasolla palkanmuodostusmekanismien, tasa-arvoisten palkkojen, vaihtelevien palkkojen ja matalien palkkojen sekä sukupuolten palkkaerojen osalta.

Työelämää koskevat maaprofiilit sisältävät palkkoja koskevia kansallisen tason tietoja, ja niitä päivitetään säännöllisesti. EurWORK ylläpitää kahta palkkatietokantaa (katso alla olevat tietolähteet).

Eurofoundin Euroopan työpaikkojen seurantayksikkö (EJM) arvioi työllisyyden vaihteluja työkohtaisesti erilaisilla laadullisilla menetelmillä, palkka mukaan luettuna. Erityisesti se hankkii tietoa työllisyyden polarisoitumisesta eli siitä, missä määrin työllisyyden kasvu on todennäköisesti suurempaa palkkajakauman huipulla ja pohjalla kuin keskellä.

Tutkimustiedot

Eurofoundin tutkimuksilla seurataan myös EU:n palkkatilannetta. Palkka on keskeinen seikka työn laatua arvioivassa Eurofoundin tutkimuksessa. Euroopan työolotutkimuksessa (EWCS) palkka on yksi seitsemästä työn laadun indikaattorista. Euroopan työolotutkimuksessa raportoidaan myös sukupuolten palkkaeroista. Tutustu interaktiiviseen Euroopan työolotutkimustietojen visualisointityökaluun.

Euroopan elämänlaatututkimus (EQLS) seuraa tulojen vaikutusta elintasoon ja sitä, miten tuloerot liittyvät sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja hyvinvointiin. Siinä analysoidaan kriisin vaikutusta perheisiin tarkastelemalla pienituloisia perheitä, kotitalouksien velkoja ja köyhyysriskissä olevia ryhmiä. Euroopan elämänlaatututkimuksella kerätään tietoa myös eläkeläisten tuloista ja mahdollisuuksista työelämän jatkamiseen. Tutustu interaktiiviseen Euroopan elämänlaatututkimustietojen visualisointityökaluun.

Euroopan yritystutkimuksessa (ECS) tarkastellaan vaihtelevien palkkajärjestelmien käyttöä yrityksissä sekä kollektiivisten palkkasopimusten kattavuutta kyseisten yritysten työntekijöiden osalta. Tutkimus mahdollistaa vaihtelevia palkkoja ja palkkaneuvotteluja koskevien tietojen yhdistämisen työn organisointia, henkilöstöhallintoa, työntekijöiden suoraa osallistumista ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua sekä suoritusta ja työpaikan hyvinvointia koskeviin tietoihin.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (1023)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Wealth distribution and social mobility

Publication maaliskuu 2021