Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen edistäminen

27 maaliskuu 2023

Yksi Eurofoundin vuosien 2021–2024 työohjelman kuudesta keskeisestä toimesta on sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja lähentymiseRead more

Yksi Eurofoundin vuosien 2021–2024 työohjelman kuudesta keskeisestä toimesta on sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen edistäminen. Eurofound jatkaa työtään asiantuntijakeskuksena, joka seuraa ja analysoi keskeisiä suuntauksia ja määrääviä tekijöitä elin- ja työolojen ylöspäin tapahtuvan lähentymisen aikaansaamisessa ja taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisessa EU:ssa. Covid-19 -pandemia on aiheuttanut EU:n taloudelliselle ja sosiaaliselle sietokyvylle ennennäkemättömän haasteen ja osoittanut sen, kuinka haurasta lähentymismalleissa jo aikaansaatu edistys on.

Eurofound tuottaa neljän seuraavan vuoden aikana tärkeää tietoa haasteista ja tulevaisuudennäkymistä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen alalla EU:ssa. Näin se auttaa EU:n talouksia ja yhteiskuntia varmistamaan sietokyvyn tulevissa iskuissa. Eurofound laajentaa edellisinä vuosina ylöspäin tapahtuvan lähentymisen parissa tekemäänsä työtä. Se keskittyy erityisesti siihen, että kansalaisten keskuudessa voi alkaa levitä uudenlaista eriarvoisuutta, sekä siihen, miten voidaan puuttua yhä suurempiin haasteisiin, joita kriisi on aiheuttanut sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle. Virasto raportoi säännöllisesti ylöspäin tapahtuvaa sosiaalista ja taloudellista lähentymistä koskevista suuntauksista sekä jäsenvaltioiden ja alueiden kannalta merkittävistä lähentymisen ulottuvuuksista, joita käsitellään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa. Se myös vertaa EU:ta muihin kehittyneisiin maihin.

Taloudellisen ja sosiaalisen lähentymisen liikkeellepanevia voimia ja seurauksia selvittäessään Eurofound kiinnittää huomiota useisiin eri tekijöihin. Niitä ovat sosiaaliset investoinnit, liikkuvuus ja institutionaaliset kehykset, sääntely, sosiaaliturvajärjestelmät, instituutioiden laatu ja julkiset palvelut työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja rakenteelliset uudistukset. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, onko EU reagoinut pandemiaan tehokkaasti taloudellisen ja sosiaalisen lähentymisen kannalta. Siinä otetaan huomioon myös euroalueen tilanne sekä keskitytään siihen, miten työmarkkinasuhteita koskevat prosessit vaikuttavat lähentymiseen.

Eurofound tutkii sosiaalisen yhteenkuuluvuuden suuntauksia ja liikkeellepanevia voimia Euroopan unionissa. Se tarkastelee erityisesti sitä, miten covid-19-pandemia on lisännyt olemassa olevaa eriarvoisuutta tai luonut uutta ja miten se vaikuttaa yhteiskuntaan yleisemmin tai tiettyihin kansalaisryhmiin. Analyysissa keskitytään taloudellisiin, sosiaalisiin ja terveyteen liittyviin eroihin sekä työmarkkinoilla että olennaisten tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa ja laadussa. Tämä koskee muun muassa terveydenhoitoa, asumista, koulutusta ja sosiaalista suojelua . Myös eriarvoisuuden sekä instituutioita kohtaan tunnetun luottamuksen ja tyytymättömyyden välistä yhteyttä tutkitaan. Muita tutkimusaloja ovat muun muassa muuttoliike , kotoutuminen ja yhteiskunnalliset jännitteet.

Tästä toiminnasta saatavat tutkimustulokset edistävät Euroopan komission eri yksiköiden sekä työllisyyskomitean (EMCO), sosiaalisen suojelun komitean (SPC), talous- ja rahoituskomitean (TRK), neuvoston ja Euroopan parlamentin työtä, myös talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä.

Covid-19-kriisi on palauttanut ylöspäin tapahtuvaa lähentymistä koskevan käsitteen poliittisen keskustelun keskiöön. Ylöspäin tapahtuva lähentyminen on tärkeää unionin vakaudelle. Jos lupausta ylöspäin tapahtuvasta lähentymisestä ei lunasteta, se voi heikentää unionin toimintaa ja aiheuttaa poliittista tyytymättömyyttä koko Euroopan unionia kohtaan.

Massimiliano Mascherini, sosiaalipolitiikan yksikön päällikkö

Read less

Viimeisimmät muutokset

EU convergence: Geographical dimension, impact of COVID-19 and the role of policy

Historically, the political debate around EU convergence has gathered momentum in the aftermath of a crisis. In the...

Taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus Euroopassa covid-19-pandemian jälkeen

Covid-19-pandemialla oli erilaisia vaikutuksia eri yhteiskuntaryhmiin. Ne riippuivat pitkälti jo olemassa olleista...

Luottamus covid-19-pandemian aikana

Raportissa tarkastellaan, miten kansalaisten luottamus instituutioihin – muun muassa kansallisiin hallituksiin, EU:hun...

EU context section

Top

Sidosryhmien painopistealojen käsittely

Top

Eurofoundin tutkimuksen tarkoituksena on politiikkatoimille annettavan avun myötä tukea kestävää ylöspäin tapahtuvaa taloudellista ja sosiaalista lähentymistä, vähentää moniulotteista eriarvoisuutta ja kehittää aloitteita, joilla vahvistetaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja autetaan puuttumaanRead more

Eurofoundin tutkimuksen tarkoituksena on politiikkatoimille annettavan avun myötä tukea kestävää ylöspäin tapahtuvaa taloudellista ja sosiaalista lähentymistä, vähentää moniulotteista eriarvoisuutta ja kehittää aloitteita, joilla vahvistetaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja autetaan puuttumaan haasteisiin, joita covid-19-kriisi on EU:lle ja jäsenvaltioille aiheuttanut. Eurofound tutkii pandemiasta elpymistä koskevia EU:n tason ohjelmia ja niiden vaikutusta taloudelliseen ja sosiaaliseen lähentymiseen. Näin se pyrkii antamaan päätöksentekijöille tietoa siitä, miten lähentymistä ja eri aloitteita voidaan tehostaa. Sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevan tutkimuksen tarkoituksena on lisätä keskustelua siitä, miten politiikan avulla voidaan saada aikaan entistä oikeudenmukaisempi ja osallistavampi yhteiskunta.

Viraston työsuunnitelma on yhdenmukaistettu Euroopan komission seuraavan neljän vuoden poliittisiin suuntaviivoihin niin, että sillä voidaan antaa suora panos useille keskeisille politiikan aloille, joiden tavoitteena on vahvan sosiaalisen Euroopan luominen. Tutkimus liittyy erityisesti EU:n tavoitteeseen kestävästä taloudellisesta ja sosiaalisesta lähentymisestä. Sillä pyritään tukemaan keskustelua Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista, sen täytäntöönpanosta ja seurantatehtävästä sekä talous- ja rahaliiton uudistuksesta. Euroopan tulevaisuutta käsittelevää keskustelua koskevissa aloitteissa voidaan hyödyntää havaintoja luottamuksesta.

Read less

Keskeiset poliittiset viestit

Top

Social cohesion convergence infographic
Infografiikka

Päätöksentekijät saavat Eurofoundin tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista tietoa, jonka avulla he voivat puuttua alan keskeisiin ongelmiin.

  • Kestävä taloudellinen ja sosiaalinen lähentyminen on ratkaisevan tärkeää Euroopan pysyvälle vakaudelle, ja se edellyttää yhteistä eurooppalaista toimintamallia.
  • Jäsenvaltioiden erilainen taloudellinen ja sosiaalinen tuloskunto vaarantaa yhteisen vaurauden ja ihmisarvoiset elin- ja työolot. Siksi on olennaisen tärkeää seurata lähentymissuuntauksia EU:ssa ja toteuttaa politiikkaa, jolla erot pystytään välttämään.
  • Euroopan talous kasvoi ennen covid-19-kriisiä keskeytyksettä kuusi vuotta. Kasvu sulatti vuoden 2008 kriisistä johtuneen taantuman vaikutukset ja sai työllisyyden ja köyhyysriskin kaltaisilla aloilla aikaan ylöspäin tapahtuvaa lähentymistä. Kaikki jäsenvaltiot eivät kuitenkaan hyötyneet samalla tavalla, ja alueellinen eriarvoisuus lisääntyi.
  • Covid-19-pandemia voi lisätä jäsenvaltioiden ja sosioekonomisten ryhmien välistä eriarvoisuutta entisestään. Se panee jäsenvaltioiden taloudellisen ja sosiaalisen sietokyvyn koetukselle, kun uhkana on Euroopan unionin eriytyminen taloudellisesti ja sosiaalisesti. Tämä eriarvoisuuden kasvu voi vaikuttaa myös EU:n vakauteen. Siksi onkin ehdottoman tärkeää panna Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari kokonaisuudessaan täytäntöön ja tiedottaa näistä toimenpiteistä selkeästi EU:n kansalaisille.
  • Kansalaisten luottamus kansallisiin ja EU:n instituutioihin on pystyttävä säilyttämään kriisiaikana, koska covid-19-pandemian hallitsemiseksi toteutettavien toimenpiteiden noudattaminen riippuu suuresti siitä, miten paljon instituutioihin ja tieteelliseen neuvontaan luotetaan. Tukitoimenpiteistä hyötyneiden vastaajien ilmoittama instituutioita kohtaan tunnetun luottamuksen kasvu on myös selkeä viesti kansallisille hallituksille ja EU:lle.
Read less

Ajankohtainen käynnissä oleva tutkimus

Top

Eurofound jatkaa vuonna 2023 tutkimustaan, jonka kohteena on ylöspäin tapahtuva lähentyminen kohti parempia työ- ja elinoloja sekä taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamRead more

Eurofound jatkaa vuonna 2023 tutkimustaan, jonka kohteena on ylöspäin tapahtuva lähentyminen kohti parempia työ- ja elinoloja sekä taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen. Se jatkaa raportointia ylöspäin tapahtuvan lähentymisen uusimmista suuntauksista ja tekijöistä sosioekonomisessa ulottuvuudessa päivittämällä ja ylläpitämällä indikaattorikokoelmaa sekä toimittamalla säännöllisiä vuotuisia päivityksiä jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla.

Euroopan kaupunki- ja maaseutualueiden välistä kuilua koskeva tutkimus saatetaan loppuun, ja sen tuloksia voidaan käyttää lähentymistä ja yhteenkuuluvuutta koskevassa keskustelussa, joka liittyy taloudellisiin ja työllisyysmahdollisuuksiin, palvelujen saatavuuteen, elinoloihin ja kulttuurieroihin.

Uudessa tutkimuslinjassa tarkastellaan aiemman tuloeroja ja keskiluokkia koskevan työn pohjalta aihealan suuntauksia ja keskitytään erityisesti keskiluokan tilanteeseen EU:ssa pandemian aikana.

Eurofound aloittaa yhteistyössä Cedefopin kanssa uuden tutkimuksen inhimillisen pääoman roolista eriarvoisuudessa EU:ssa ja erityisesti sen roolista sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen varmistamisessa. Sen lisäksi, että tutkimuksessa tarkastellaan koulutusryhmien välisiä eroja kansallisella tasolla tulojen, elinolojen ja terveyden osalta, siinä arvioidaan koulutuksen roolia taloudellisen ja sosiaalisen lähentymisen vauhdittajana.

Eurofound saattaa päätökseen työnsä, joka koskee työmarkkinoiden epävakauden suuntauksia, liikkeellepanevia voimia ja toimintamalleja EU:ssa sekä taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden roolia sosiaalisessa yhteenkuuluvuudessa. Muissa tutkimuksissa selvitetään kehittymässä olevia haasteita ja mahdollisuuksia, joiden taustalla on suurten pakolaismäärien saapuminen EU:n alueelle Ukrainasta. Tutkimuksessa keskitytään kotouttamistoimiin EU:n ja kansallisella tasolla sekä julkisiin palveluihin kohdistuviin vaikutuksiin.

Jäljempänä olevissa osissa voit tarkastella erilaisia aihetta käsitteleviä julkaisuja, tietoja ja meneillään olevaa työtä.

Read less
  • Julkaisut (53)
  • Tiedot
  • Meneillään oleva työ (7)

Meneillään oleva työ

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.