Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen edistäminen

16 marraskuu 2022

Yksi Eurofoundin vuosien 2021–2024 työohjelman kuudesta keskeisestä toimesta on sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja lähentymiseRead more

Yksi Eurofoundin vuosien 2021–2024 työohjelman kuudesta keskeisestä toimesta on sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen edistäminen. Eurofound jatkaa työtään asiantuntijakeskuksena, joka seuraa ja analysoi keskeisiä suuntauksia ja määrääviä tekijöitä elin- ja työolojen ylöspäin tapahtuvan lähentymisen aikaansaamisessa ja taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisessa EU:ssa. Covid-19 -pandemia on aiheuttanut EU:n taloudelliselle ja sosiaaliselle sietokyvylle ennennäkemättömän haasteen ja osoittanut sen, kuinka haurasta lähentymismalleissa jo aikaansaatu edistys on.

Eurofound tuottaa neljän seuraavan vuoden aikana tärkeää tietoa haasteista ja tulevaisuudennäkymistä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen alalla EU:ssa. Näin se auttaa EU:n talouksia ja yhteiskuntia varmistamaan sietokyvyn tulevissa iskuissa. Eurofound laajentaa edellisinä vuosina ylöspäin tapahtuvan lähentymisen parissa tekemäänsä työtä. Se keskittyy erityisesti siihen, että kansalaisten keskuudessa voi alkaa levitä uudenlaista eriarvoisuutta, sekä siihen, miten voidaan puuttua yhä suurempiin haasteisiin, joita kriisi on aiheuttanut sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle. Virasto raportoi säännöllisesti ylöspäin tapahtuvaa sosiaalista ja taloudellista lähentymistä koskevista suuntauksista sekä jäsenvaltioiden ja alueiden kannalta merkittävistä lähentymisen ulottuvuuksista, joita käsitellään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa. Se myös vertaa EU:ta muihin kehittyneisiin maihin.

Taloudellisen ja sosiaalisen lähentymisen liikkeellepanevia voimia ja seurauksia selvittäessään Eurofound kiinnittää huomiota useisiin eri tekijöihin. Niitä ovat sosiaaliset investoinnit, liikkuvuus ja institutionaaliset kehykset, sääntely, sosiaaliturvajärjestelmät, instituutioiden laatu ja julkiset palvelut työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja rakenteelliset uudistukset. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, onko EU reagoinut pandemiaan tehokkaasti taloudellisen ja sosiaalisen lähentymisen kannalta. Siinä otetaan huomioon myös euroalueen tilanne sekä keskitytään siihen, miten työmarkkinasuhteita koskevat prosessit vaikuttavat lähentymiseen.

Eurofound tutkii sosiaalisen yhteenkuuluvuuden suuntauksia ja liikkeellepanevia voimia Euroopan unionissa. Se tarkastelee erityisesti sitä, miten covid-19-pandemia on lisännyt olemassa olevaa eriarvoisuutta tai luonut uutta ja miten se vaikuttaa yhteiskuntaan yleisemmin tai tiettyihin kansalaisryhmiin. Analyysissa keskitytään taloudellisiin, sosiaalisiin ja terveyteen liittyviin eroihin sekä työmarkkinoilla että olennaisten tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa ja laadussa. Tämä koskee muun muassa terveydenhoitoa, asumista, koulutusta ja sosiaalista suojelua . Myös eriarvoisuuden sekä instituutioita kohtaan tunnetun luottamuksen ja tyytymättömyyden välistä yhteyttä tutkitaan. Muita tutkimusaloja ovat muun muassa muuttoliike , kotoutuminen ja yhteiskunnalliset jännitteet.

Tästä toiminnasta saatavat tutkimustulokset edistävät Euroopan komission eri yksiköiden sekä työllisyyskomitean (EMCO), sosiaalisen suojelun komitean (SPC), talous- ja rahoituskomitean (TRK), neuvoston ja Euroopan parlamentin työtä, myös talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä.

Covid-19-kriisi on palauttanut ylöspäin tapahtuvaa lähentymistä koskevan käsitteen poliittisen keskustelun keskiöön. Ylöspäin tapahtuva lähentyminen on tärkeää unionin vakaudelle. Jos lupausta ylöspäin tapahtuvasta lähentymisestä ei lunasteta, se voi heikentää unionin toimintaa ja aiheuttaa poliittista tyytymättömyyttä koko Euroopan unionia kohtaan.

Massimiliano Mascherini, sosiaalipolitiikan yksikön päällikkö

Read less

Viimeisimmät muutokset

Luottamus covid-19-pandemian aikana

Raportissa tarkastellaan, miten kansalaisten luottamus instituutioihin – muun muassa kansallisiin hallituksiin, EU:hun...

Onko Eurooppa institutionaalisen laadun edelläkävijä?

Instituutioiden laatu on EU:ssa keskeinen osa ylöspäin tapahtuvan taloudellisen ja sosiaalisen lähentymisen...

Shifting the focus from energy subsidies to reducing energy dependence

The Russian invasion of Ukraine and the resulting sanctions have caused energy prices to soar. Governments seeking to...

Sidosryhmien painopistealojen käsittely

Top

Eurofoundin tutkimuksen tarkoituksena on politiikkatoimille annettavan avun myötä tukea kestävää ylöspäin tapahtuvaa taloudellista ja sosiaalista lähentymistä, vähentää moniulotteista eriarvoisuutta ja kehittää aloitteita, joilla vahvistetaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja autetaan puuttumaanRead more

Eurofoundin tutkimuksen tarkoituksena on politiikkatoimille annettavan avun myötä tukea kestävää ylöspäin tapahtuvaa taloudellista ja sosiaalista lähentymistä, vähentää moniulotteista eriarvoisuutta ja kehittää aloitteita, joilla vahvistetaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja autetaan puuttumaan haasteisiin, joita covid-19-kriisi on EU:lle ja jäsenvaltioille aiheuttanut. Eurofound tutkii pandemiasta elpymistä koskevia EU:n tason ohjelmia ja niiden vaikutusta taloudelliseen ja sosiaaliseen lähentymiseen. Näin se pyrkii antamaan päätöksentekijöille tietoa siitä, miten lähentymistä ja eri aloitteita voidaan tehostaa. Sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevan tutkimuksen tarkoituksena on lisätä keskustelua siitä, miten politiikan avulla voidaan saada aikaan entistä oikeudenmukaisempi ja osallistavampi yhteiskunta.

Viraston työsuunnitelma on yhdenmukaistettu Euroopan komission seuraavan neljän vuoden poliittisiin suuntaviivoihin niin, että sillä voidaan antaa suora panos useille keskeisille politiikan aloille, joiden tavoitteena on vahvan sosiaalisen Euroopan luominen. Tutkimus liittyy erityisesti EU:n tavoitteeseen kestävästä taloudellisesta ja sosiaalisesta lähentymisestä. Sillä pyritään tukemaan keskustelua Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista, sen täytäntöönpanosta ja seurantatehtävästä sekä talous- ja rahaliiton uudistuksesta. Euroopan tulevaisuutta käsittelevää keskustelua koskevissa aloitteissa voidaan hyödyntää havaintoja luottamuksesta.

Read less

Keskeiset poliittiset viestit

Top

Social cohesion convergence infographic
Infografiikka

Päätöksentekijät saavat Eurofoundin tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista tietoa, jonka avulla he voivat puuttua alan keskeisiin ongelmiin.

  • Kestävä taloudellinen ja sosiaalinen lähentyminen on ratkaisevan tärkeää Euroopan pysyvälle vakaudelle, ja se edellyttää yhteistä eurooppalaista toimintamallia.
  • Jäsenvaltioiden erilainen taloudellinen ja sosiaalinen tuloskunto vaarantaa yhteisen vaurauden ja ihmisarvoiset elin- ja työolot. Siksi on olennaisen tärkeää seurata lähentymissuuntauksia EU:ssa ja toteuttaa politiikkaa, jolla erot pystytään välttämään.
  • Euroopan talous kasvoi ennen covid-19-kriisiä keskeytyksettä kuusi vuotta. Kasvu sulatti vuoden 2008 kriisistä johtuneen taantuman vaikutukset ja sai työllisyyden ja köyhyysriskin kaltaisilla aloilla aikaan ylöspäin tapahtuvaa lähentymistä. Kaikki jäsenvaltiot eivät kuitenkaan hyötyneet samalla tavalla, ja alueellinen eriarvoisuus lisääntyi.
  • Covid-19-pandemia voi lisätä jäsenvaltioiden ja sosioekonomisten ryhmien välistä eriarvoisuutta entisestään. Se panee jäsenvaltioiden taloudellisen ja sosiaalisen sietokyvyn koetukselle, kun uhkana on Euroopan unionin eriytyminen taloudellisesti ja sosiaalisesti. Tämä eriarvoisuuden kasvu voi vaikuttaa myös EU:n vakauteen. Siksi onkin ehdottoman tärkeää panna Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari kokonaisuudessaan täytäntöön ja tiedottaa näistä toimenpiteistä selkeästi EU:n kansalaisille.
  • Kansalaisten luottamus kansallisiin ja EU:n instituutioihin on pystyttävä säilyttämään kriisiaikana, koska covid-19-pandemian hallitsemiseksi toteutettavien toimenpiteiden noudattaminen riippuu suuresti siitä, miten paljon instituutioihin ja tieteelliseen neuvontaan luotetaan. Tukitoimenpiteistä hyötyneiden vastaajien ilmoittama instituutioita kohtaan tunnetun luottamuksen kasvu on myös selkeä viesti kansallisille hallituksille ja EU:lle.
Read less

Ajankohtainen käynnissä oleva tutkimus

Top

Eurofound saattaa vuonna 2022 päätökseen lähentymiseen liittyvää maantieteellistä kuilua selittävän tutkimuksensa ja tuottaa edelleen säännöllisesti uusia tietoja ylöspäin tapahtuvasta lähentymisestä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa ja siihen liittyvässä sosiaali-indikaattoreidenRead more

Eurofound saattaa vuonna 2022 päätökseen lähentymiseen liittyvää maantieteellistä kuilua selittävän tutkimuksensa ja tuottaa edelleen säännöllisesti uusia tietoja ylöspäin tapahtuvasta lähentymisestä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa ja siihen liittyvässä sosiaali-indikaattoreiden tulostaulussa hahmoteltujen taloudellisten ja sosiaalisten ulottuvuuksien osalta. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata covid-19-kriisin vaikutusta lähentymiseen ja arvioida, auttoivatko suojelu- ja elpymistoimenpiteet estämään tehokkaasti eriytymistä kansallisella ja mahdollisuuksien mukaan alueellisella tasolla.

Tutkimustyö käynnistetään kaupunkialueiden ja maaseudun välisestä polarisaatiosta ja sen vaikutuksista yhteenkuuluvuuteen ja lähentymiseen. Kaupunkialueiden ja maaseudun välisen kuilun dynamiikkaan liittyviä kehityssuuntauksia ja tekijöitä tutkitaan useiden eri ulottuvuuksien osalta. Niitä ovat muun muassa taloudelliset ja työllisyyteen liittyvät mahdollisuudet, palvelujen saatavuus, elinolot ja elämänlaatu. Aiheesta Eläminen, työskentely ja covid-19-pandemia tehdyn sähköisen kyselytutkimuksen tietoja hyödynnetään tutkittaessa pandemian vaikutusta kaupunkialueiden ja maaseudun väliseen kuiluun.

Covid-19-pandemian vaikutusta luottamukseen ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen käsittelevä tutkimus saatetaan päätökseen, kun taas uusi tutkimus käynnistetään pandemian vaikutuksesta sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja tyytymättömyyteen EU:ssa sekä jäsenvaltioissa käyttöön otettujen tukivälineiden vaikutuksista. Eurofound arvioi toimia ja aloitteita, joilla edistetään politiikkoja, joilla pyritään kohti oikeudenmukaisempaa ja osallistavampaa yhteiskuntaa covid-19-kriisin jälkeen.

Eurofound tutkii EU:n työmarkkinoiden heikkouksien kehityssuuntauksia, tekijöitä ja malleja ja pyrkii määrittämään ryhmät, jotka kärsivät eniten epävakaasta työmarkkinoille kiinnittymisestä, ja selvittämään tämän epävakauden yksittäiset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset seuraukset. Tutkimus luo yleiskatsauksen viimeaikaisiin poliittisiin toimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan työmarkkinoiden epävakauden taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, jotka kohdistuvat työntekijöihin ja kansalaisiin EU:n jäsenvaltioissa.

Lisäksi tutkimuksessa selvitetään vuonna 2021 tehdyn valmistelutyön pohjalta työmarkkinasuhdeindikaattoreiden välistä suhdetta ja sitä, miten työoloissa ja sosioekonomisissa tuloksissa on lähennytty. Lähentymistä käsittelevää tietokantaa päivitetään ja kehitetään edelleen.

Jäljempänä olevissa osissa voit tarkastella erilaisia aihetta käsitteleviä julkaisuja, tietoja ja meneillään olevaa työtä.

Read less
  • Julkaisut (51)
  • Tiedot
  • Meneillään oleva työ (3)

Meneillään oleva työ

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.