Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen edistäminen

30 marraskuu 2021

Yksi Eurofoundin vuosien 2021–2024 työohjelman kuudesta keskeisestä toimesta on sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja lähentymiseRead more

Yksi Eurofoundin vuosien 2021–2024 työohjelman kuudesta keskeisestä toimesta on sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen edistäminen. Eurofound jatkaa työtään asiantuntijakeskuksena, joka seuraa ja analysoi keskeisiä suuntauksia ja määrääviä tekijöitä elin- ja työolojen ylöspäin tapahtuvan lähentymisen aikaansaamisessa ja taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisessa EU:ssa. Covid-19 -pandemia on aiheuttanut EU:n taloudelliselle ja sosiaaliselle sietokyvylle ennennäkemättömän haasteen ja osoittanut sen, kuinka haurasta lähentymismalleissa jo aikaansaatu edistys on.

Eurofound tuottaa neljän seuraavan vuoden aikana tärkeää tietoa haasteista ja tulevaisuudennäkymistä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen alalla EU:ssa. Näin se auttaa EU:n talouksia ja yhteiskuntia varmistamaan sietokyvyn tulevissa iskuissa. Eurofound laajentaa edellisinä vuosina ylöspäin tapahtuvan lähentymisen parissa tekemäänsä työtä. Se keskittyy erityisesti siihen, että kansalaisten keskuudessa voi alkaa levitä uudenlaista eriarvoisuutta, sekä siihen, miten voidaan puuttua yhä suurempiin haasteisiin, joita kriisi on aiheuttanut sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle. Virasto raportoi säännöllisesti ylöspäin tapahtuvaa sosiaalista ja taloudellista lähentymistä koskevista suuntauksista sekä jäsenvaltioiden ja alueiden kannalta merkittävistä lähentymisen ulottuvuuksista, joita käsitellään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa. Se myös vertaa EU:ta muihin kehittyneisiin maihin.

Taloudellisen ja sosiaalisen lähentymisen liikkeellepanevia voimia ja seurauksia selvittäessään Eurofound kiinnittää huomiota useisiin eri tekijöihin. Niitä ovat sosiaaliset investoinnit, liikkuvuus ja institutionaaliset kehykset, sääntely, sosiaaliturvajärjestelmät, instituutioiden laatu ja julkiset palvelut työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja rakenteelliset uudistukset. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, onko EU reagoinut pandemiaan tehokkaasti taloudellisen ja sosiaalisen lähentymisen kannalta. Siinä otetaan huomioon myös euroalueen tilanne sekä keskitytään siihen, miten työmarkkinasuhteita koskevat prosessit vaikuttavat lähentymiseen.

Eurofound tutkii sosiaalisen yhteenkuuluvuuden suuntauksia ja liikkeellepanevia voimia Euroopan unionissa. Se tarkastelee erityisesti sitä, miten covid-19-pandemia on lisännyt olemassa olevaa eriarvoisuutta tai luonut uutta ja miten se vaikuttaa yhteiskuntaan yleisemmin tai tiettyihin kansalaisryhmiin. Analyysissa keskitytään taloudellisiin, sosiaalisiin ja terveyteen liittyviin eroihin sekä työmarkkinoilla että olennaisten tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa ja laadussa. Tämä koskee muun muassa terveydenhoitoa, asumista, koulutusta ja sosiaalista suojelua . Myös eriarvoisuuden sekä instituutioita kohtaan tunnetun luottamuksen ja tyytymättömyyden välistä yhteyttä tutkitaan. Muita tutkimusaloja ovat muun muassa muuttoliike , kotoutuminen ja yhteiskunnalliset jännitteet.

Tästä toiminnasta saatavat tutkimustulokset edistävät Euroopan komission eri yksiköiden sekä työllisyyskomitean (EMCO), sosiaalisen suojelun komitean (SPC), talous- ja rahoituskomitean (TRK), neuvoston ja Euroopan parlamentin työtä, myös talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä.

Covid-19-kriisi on palauttanut ylöspäin tapahtuvaa lähentymistä koskevan käsitteen poliittisen keskustelun keskiöön. Ylöspäin tapahtuva lähentyminen on tärkeää unionin vakaudelle. Jos lupausta ylöspäin tapahtuvasta lähentymisestä ei lunasteta, se voi heikentää unionin toimintaa ja aiheuttaa poliittista tyytymättömyyttä koko Euroopan unionia kohtaan.

Massimiliano Mascherini, sosiaalipolitiikan yksikön päällikkö

Read less

Viimeisimmät muutokset

Upward convergence in gender equality: How close is the Union of equality?

Over the last decade, the EU has made slow progress towards gender equality. As achievements in gender equality vary...

Upward convergence in material well-being: Is a COVID-19 setback inevitable?

The EU strives for the upward convergence of its Member States, where their performance improves and gaps between them...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen edistäminen

Tilaa

Sidosryhmien painopistealojen käsittely

Top

Eurofoundin tutkimuksen tarkoituksena on politiikkatoimille annettavan avun myötä tukea kestävää ylöspäin tapahtuvaa taloudellista ja sosiaalista lähentymistä, vähentää moniulotteista eriarvoisuutta ja kehittää aloitteita, joilla vahvistetaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja autetaan puuttumaanRead more

Eurofoundin tutkimuksen tarkoituksena on politiikkatoimille annettavan avun myötä tukea kestävää ylöspäin tapahtuvaa taloudellista ja sosiaalista lähentymistä, vähentää moniulotteista eriarvoisuutta ja kehittää aloitteita, joilla vahvistetaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja autetaan puuttumaan haasteisiin, joita covid-19-kriisi on EU:lle ja jäsenvaltioille aiheuttanut. Eurofound tutkii pandemiasta elpymistä koskevia EU:n tason ohjelmia ja niiden vaikutusta taloudelliseen ja sosiaaliseen lähentymiseen. Näin se pyrkii antamaan päätöksentekijöille tietoa siitä, miten lähentymistä ja eri aloitteita voidaan tehostaa. Sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevan tutkimuksen tarkoituksena on lisätä keskustelua siitä, miten politiikan avulla voidaan saada aikaan entistä oikeudenmukaisempi ja osallistavampi yhteiskunta.

Viraston työsuunnitelma on yhdenmukaistettu Euroopan komission seuraavan neljän vuoden poliittisiin suuntaviivoihin niin, että sillä voidaan antaa suora panos useille keskeisille politiikan aloille, joiden tavoitteena on vahvan sosiaalisen Euroopan luominen. Tutkimus liittyy erityisesti EU:n tavoitteeseen kestävästä taloudellisesta ja sosiaalisesta lähentymisestä. Sillä pyritään tukemaan keskustelua Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista, sen täytäntöönpanosta ja seurantatehtävästä sekä talous- ja rahaliiton uudistuksesta. Euroopan tulevaisuutta käsittelevää keskustelua koskevissa aloitteissa voidaan hyödyntää havaintoja luottamuksesta.

Read less

Keskeiset poliittiset viestit

Top

Päätöksentekijät saavat Eurofoundin tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista tietoa, jonka avulla he voivat puuttua alan keskeisiin ongelmiin.

Read more

Päätöksentekijät saavat Eurofoundin tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista tietoa, jonka avulla he voivat puuttua alan keskeisiin ongelmiin.

  • Kestävä taloudellinen ja sosiaalinen lähentyminen on ratkaisevan tärkeää Euroopan pysyvälle vakaudelle, ja se edellyttää yhteistä eurooppalaista toimintamallia.
  • Jäsenvaltioiden erilainen taloudellinen ja sosiaalinen tuloskunto vaarantaa yhteisen vaurauden ja ihmisarvoiset elin- ja työolot. Siksi on olennaisen tärkeää seurata lähentymissuuntauksia EU:ssa ja toteuttaa politiikkaa, jolla erot pystytään välttämään.
  • Euroopan talous kasvoi ennen covid-19-kriisiä keskeytyksettä kuusi vuotta. Kasvu sulatti vuoden 2008 kriisistä johtuneen taantuman vaikutukset ja sai työllisyyden ja köyhyysriskin kaltaisilla aloilla aikaan ylöspäin tapahtuvaa lähentymistä. Kaikki jäsenvaltiot eivät kuitenkaan hyötyneet samalla tavalla, ja alueellinen eriarvoisuus lisääntyi.
  • Covid-19-pandemia voi lisätä jäsenvaltioiden ja sosioekonomisten ryhmien välistä eriarvoisuutta entisestään. Se panee jäsenvaltioiden taloudellisen ja sosiaalisen sietokyvyn koetukselle, kun uhkana on Euroopan unionin eriytyminen taloudellisesti ja sosiaalisesti. Tämä eriarvoisuuden kasvu voi vaikuttaa myös EU:n vakauteen. Siksi onkin ehdottoman tärkeää panna Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari kokonaisuudessaan täytäntöön ja tiedottaa näistä toimenpiteistä selkeästi EU:n kansalaisille.
  • Kansalaisten luottamus kansallisiin ja EU:n instituutioihin on pystyttävä säilyttämään kriisiaikana, koska covid-19-pandemian hallitsemiseksi toteutettavien toimenpiteiden noudattaminen riippuu suuresti siitä, miten paljon instituutioihin ja tieteelliseen neuvontaan luotetaan. Tukitoimenpiteistä hyötyneiden vastaajien ilmoittama instituutioita kohtaan tunnetun luottamuksen kasvu on myös selkeä viesti kansallisille hallituksille ja EU:lle.
Read less

Ajankohtainen käynnissä oleva tutkimus

Top

Eurofound selvittää vuonna 2021 edelleen covid-19-pandemian vaikutusta taloudelliseen ja sosiaaliseen lähentymiseen sekä taloudelliseen ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen Euroopassa. Siinä keskitytään tuloihin, työllisyyteen, koulutukseen ja terveyteRead more

Eurofound selvittää vuonna 2021 edelleen covid-19-pandemian vaikutusta taloudelliseen ja sosiaaliseen lähentymiseen sekä taloudelliseen ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen Euroopassa. Siinä keskitytään tuloihin, työllisyyteen, koulutukseen ja terveyteen. Virasto antaa säännöllisesti ajantasaisia tietoja ylöspäin tapahtuvasta lähentymisestä EU:n tasolla ja alueellisesti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa ja sitä tukevassa sosiaali-indikaattoreiden tulostaulussa esitettyjen ulottuvuuksien kannalta.

Eurofoundin tutkimuksessa selvitetään sekä ylöspäin tapahtuvan lähentymisen että sosiaalisen yhteenkuuluvuuden liikkeellepanevia voimia ja kiinnitetään erityistä huomiota maantieteelliseen jakoon ja covid-19-pandemian vaikutukseen. Tutkimuksessa arvioidaan myös elpymisohjelmien ja toimintalinjojen vaikutusta sietokyvyn lisäämiseen, kestävän ylöspäin tapahtuvan lähentymisen vahvistamiseen ja eriarvoisuuden vähentämisen tukemiseen.

Eurofound selvittää myös sitä, miten sosiaalinen yhteenkuuluvuus on kehittynyt ajan mittaan Euroopassa. Lisäksi tutkitaan pandemian vaikutusta sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja luottamukseen eri yhteiskuntaryhmissä ja verrataan tuloksia jäsenvaltioiden tasolla, jotta saadaan esiin samankaltaisuudet ja erot. Tässä hyödynnetään tietoja verkkokyselystä Eläminen, työskentely ja covid-19.

Toimintaan kuuluu myös sen selvittäminen, vaikuttavako työmarkkinasuhteita koskevat prosessit, erityisesti työehtosopimusneuvottelut, joidenkin tuotosten, kuten palkkojen ja työajan, lähentymiseen ja millä tavalla.

Lähentymistä käsittelevää tietokantaa päivitetään ja kehitetään edelleen.

Jäljempänä olevissa osissa voit tarkastella erilaisia aihetta käsitteleviä julkaisuja, tietoja ja meneillään olevaa työtä.

Read less
  • Julkaisut (42)
  • Tiedot
  • Meneillään oleva työ (3)

Meneillään oleva työ

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen edistäminen

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.