Julkiset palvelut

15 joulukuu 2022

Julkiset palvelut, kuten terveydenhuolto, koulutus, sosiaaliturva ja liikenne, ovat olennaisia korkeatasoisen sosiaalisen suojelun, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen osallisuuden turvaamiseksiRead more

Julkiset palvelut, kuten terveydenhuolto, koulutus, sosiaaliturva ja liikenne, ovat olennaisia korkeatasoisen sosiaalisen suojelun, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen osallisuuden turvaamiseksi. Palveluiden laatu ja saatavuus on kuitenkin tärkein seikka, joka ratkaisee palveluiden onnistumisen yhteiskunnan ja väestörakenteen muuttuessa.

Politiikanlaatijoiden haasteena on varmistaa terveys- ja sosiaalipalveluiden suunnittelu ja toteutus niin, että ne täyttävät kansalaisten moninaiset tarpeet. Tähän haasteeseen yhdistyvät myös viime vuosien ankarat taloudelliset rajoitteet sekä kysynnän kasvu, joka johtuu osittain väestön ikääntymisestä ja osittain Eurooppaan saapuvien pakolaisten suuresta määrästä. Kohtuuhintaisuuden ja laadun lisäksi myös uusia kysymyksiä on heräämässä. Tällaisia ovat esimerkiksi riski siitä, että palveluiden tarjoamisen uudet digitaaliset kanavat saattavat eristää jo valmiiksi epäedullisessa asemassa olevia ryhmiä entisestään, ja hankaluudet varmistaa palveluiden saatavuutta ja laatua koskevien vaatimusten täyttäminen.

Vuonna 2013 käynnistetyssä komission sosiaalisia investointeja koskevassa paketissa vaaditaan jäsenvaltioita painottamaan enemmän korkealaatuisia julkisia palveluita. Lisäksi vuonna 2015 hyväksytyssä komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa korostetaan julkisten palveluiden modernisointia keinona lisätä kilpailukykyä. Uuden teknologian käyttö, julkiset verkkopalvelut ja rajatylittävä yhteentoimivuus ovat keskeisiä tekijöitä kustannustehokkuuden ja palveluiden laadun lisäämisen kannalta. Komissio käynnisti huhtikuussa 2017 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan hankkeen, jonka pääperiaatteisiin kuuluu laadukkaan koulutuksen, varhaiskasvatuksen, terveydenhuollon, sosiaalisen asumisen ja muiden olennaisten palveluiden saatavuus.

Read less

Viimeisimmät muutokset

Access to essential services for people on low incomes: Energy, public transport and digital communications

In collecting information on essential services, the European Commission requested Eurofound to provide input on...

Forthcoming European Care Strategy must look towards the future

The European Pillar of Social Rights states that ‘everyone has the right to affordable long-term care services of good...

People with disabilities and the COVID-19 pandemic: Findings from the Living, working and COVID-19 e-survey

A new European Disability Strategy was launched in 2021 with the aim of intensifying progress on ensuring the full...
Top

Eurofoundin toiminta

Read more

Eurofoundin toiminta

Eurofound tarkastelee kansalaisten tarpeita yleisesti kiinnittäen erityistä huomiota nuoriin ja ikääntyneisiin, fyysisistä terveysongelmista tai mielenterveysongelmista kärsiviin henkilöihin sekä maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin. Se seuraa ja analysoi julkisissa palveluissa tapahtuvia muutoksia, jotka johtuvat määräraharajoitteista, politiikassa tapahtuvista muutoksista sekä teknologian ja digitalisaation kehittymisestä. Eurofound tutkii perusteellisissa tapaustutkimuksissaan julkisia palveluja tarkastelemalla myös palveluntarjoajien näkökulmia ja niiden reagointia käyttäjien muuttuviin tarpeisiin.

Keskeiset aikaansaannokset

Eurofoundin toteuttamaa Euroopan elämänlaatututkimusta (EQLS) koskevassa analyysissä tarkastellaan kriisin vaikutusta eurooppalaisiin yhteiskuntiin sekä sitä, millaisina eurooppalaiset näkevät yhteiskunnan ja julkisten palveluiden laadun. Perusteellisissa tutkimuksissa käsitellään useampia keskeisiä aiheita, kuten talouskriisin sekä sosiaaliturvauudistusten vaikutuksia elintasoon ja yhteiskunnan laatuun.

Tutkimuksessa on tarkasteltu elämänlaatututkimuksessa kerättyjen tietojen perusteella etenkin sosiaalista eriarvoisuutta neljällä keskeisellä elämänalalla, joita ovat terveys, elintaso, tuottava ja arvostettu toiminta sekä yksilön elämä, perhe-elämä ja sosiaalinen elämä. Myös perheet ovat olleet analyysin kohteena: on tarkasteltu erilaisten lapsiperheiden elämänlaadun muuttumista eri puolilla EU:ta ja verrattu lapsiperheiden elintasoa ja sosiaalista tilannetta. 

Muita kiinnostavia aiheita ovat olleet huonojen asumisolojen sosiaaliset ja taloudelliset kustannukset sekä yksityisten sairaalapalveluiden lisääntyminen eri puolilla Eurooppaa. Keskustelua on herännyt myös siitä, miten liikkuvien kansalaisten saapumisen lisääntyminen vaikuttaa EU:n jäsenvaltioiden julkisiin palveluihin.

Eurofound on käsitellyt myös nuorten sosiaalista osallisuutta tukevia toimenpiteitä ja tarkastellut nuorisotakuun toteuttamisesta saatuja kokemuksia. Lisäksi varhaiskasvatuksen ja hoivapalveluiden saatavuus ja tällaisten palveluiden laatu ovat nousseet yhä enemmän pinnalle EU:n poliittisessa keskustelussa, ja myös Eurofound on tutkinut aihetta.

Vuonna 2016 toteutetusta neljännestä elämänlaatututkimuksesta saatujen tietojen pohjalta Eurofoundin tutkimuksessa tullaan tarkastelemaan, miten hyvin julkiset palvelut täyttävät eri yhteiskuntaryhmien tarpeet. Tämä auttaa politiikanlaatijoita takaamaan riittävät ja asianmukaiset sosiaalipalvelut. Eurofound käsittelee digitalisoitumisen vaikutuksia, jotka ylittävät yhteiskuntarajat ja maantieteelliset rajat, sekä tutkii sitä, miten terveys- ja sosiaalipalveluiden suunnittelua ja toteutusta voidaan tukea uudella teknologialla.

Read less
  • Publications (195)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

    • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
    • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
    • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence