Etätyö

29 maaliskuu 2023

Shutterstock image of man teleworking on laptop

Etätyö on työjärjestely, jossa työtä tehdään oletusarvoisen, yleensä työnantajan tiloissa sijaitsevan työskentelypaikan ulkopuolella tieto- ja viestintätekniikan (TVT) Read more

Etätyö on työjärjestely, jossa työtä tehdään oletusarvoisen, yleensä työnantajan tiloissa sijaitsevan työskentelypaikan ulkopuolella tieto- ja viestintätekniikan (TVT) avulla. Etätyön luonteenomaisia piirteitä ovat tietokoneiden ja televiestinnän käyttö tavanomaisen työskentelypaikan vaihtamisessa, se, kuinka usein työntekijä työskentelee työnantajan tilojen ulkopuolella, ja niiden paikkojen määrä, joissa työntekijät tekevät etätyötä (liikkuvuus).

Liikkuvuuden osalta tieto- ja viestintätekniikkaan perustuva liikkuva työ voidaan määritellä tieto- ja viestintätekniikan, kuten älypuhelinten, tablettien, kannettavien tietokoneiden ja/tai pöytätietokoneiden, käytöksi työhön, joka tehdään muualla kuin työnantajan tiloissa ja pitkälti sijainnista riippumatta. Liikkuvaa työtä voitaisiin pitää yhtenä etätyön muotona. Käytettäessä käsitettä ”tieto- ja viestintätekniikkaan perustuva liikkuva työ” painotetaan sitä, että työntekijät työskentelevät eri paikoissa ja käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa yhteyden muodostamiseen yrityksen yhteisiin tietokonejärjestelmiin.

Etätyön / tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvan liikkuvan työn (TICTM) eri intensiteetit tai työn toistuvuus ja paikat, joissa yksittäiset henkilöt työskentelevät, voivat vaikuttaa eri tavoin työoloihin.

Read less

Viimeisimmät muutokset

2022 in review

The dawn of 2022 brought muted optimism to a Europe beginning to emerge from the COVID-19 pandemic, and the progress of...

Teleworking numbers double in EU to 41.7 million in 2021 bringing better work-life balance, more autonomy but longer working hours and isolation

41.7 million people teleworked across the EU in 2021, double the number of 2019, as COVID-19 restrictions and changes...

Etätyön yleistymisen vaikutus työoloihin ja sääntelyyn

Tässä raportissa esitellään Eurofoundin tutkimusta etätyöstä covid-19-pandemian aikana vuosina 2020 ja 2021. Siinä...

Tilanne EU:ssa

Top

Tieto- ja viestintätekniikka on mullistanut työn ja elämän 2000-luvulla. Tieto- ja viestintätekniikan kehitys on avannut oven uusille työskentelyRead more

Tieto- ja viestintätekniikka on mullistanut työn ja elämän 2000-luvulla. Tieto- ja viestintätekniikan kehitys on avannut oven uusille työskentelytavoille. Etätyö ja tieto- ja viestintätekniikkaan perustuva liikkuva työ on sisällytetty joustavien työjärjestelyjen pakettiin, jolla pyritään nykyaikaistamaan työn organisointia. Monien EU-maiden poliittiset päättäjät keskustelevat työskentelytapojen nopeasta muutoksesta ja vaikutuksista arkielämän muihin näkökohtiin, kuten työn organisointiin, työ- ja yksityiselämän tasapainoon, terveyteen ja hyvinvointiin.

Etätyötä koskevassa eurooppalaisessa puitesopimuksessa, jonka EU-tason työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat vuonna 2002, määritellään etätyö ja luodaan Euroopan tasolla yleiset puitteet etätyöntekijöiden työoloille. Sen tavoitteena on sovittaa yhteen työnantajien ja työntekijöiden yhteiset jousto- ja turvallisuustarpeet. Sen jälkeen teknologian kehitys on osaltaan laajentanut tätä työjärjestelyä ja tasoittanut tietä työntekijöiden suuremmalle liikkuvuudelle etätyöskentelyssä.

Kesäkuussa 2020 EU:n tason työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat digitalisaatiota koskevan puitesopimuksen, jossa hahmotellaan asiaankuuluvia määräyksiä ”yksityiskohtaisista säännöistä tavoitettavissa ja tavoittamattomissa olemisesta”, jotka pannaan täytäntöön kansallisella tasolla jäsenvaltioiden työmarkkinaosapuolille ominaisten menettelyjen ja käytäntöjen mukaisesti.

Euroopan parlamentti hyväksyi tammikuussa 2021 päätöslauselman, jossa se kehotti Euroopan komissiota ehdottamaan lakia, joka antaa digitaalisesti työskenteleville mahdollisuuden katkaista yhteydet työaikansa ulkopuolella. Siinä olisi myös vahvistettava etätyötä koskevat vähimmäisvaatimukset ja selkeytettävä työoloja, työaikoja ja lepoaikoja.

Covid-19-pandemian vuoksi monet työnantajat ja työntekijät ovat vuoden 2020 alusta lähtien ottaneet käyttöön etätyön oletuksena, mikä saattaa muuttaa työskentelytapojamme tulevaisuudessa. Muutos tarjoaa mahdollisuuksia yrityksille ja auttaa työntekijöitä säilyttämään työpaikkansa, mutta siihen liittyy myös terveyttä sekä työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskevia haasteita, jotka liittyvät rajojen hämärtymiseen, pitkiin työaikoihin ja jatkuvaan tavoitettavuuteen.

Eurofoundin etätyötä koskeva työ liittyy komission vuosien 2019–2024 painopisteeseen eli Euroopan digitaaliseen valmiuteen.

Read less

Tutkimus

Top

Työoloja ja kestävää työtä koskevassa toiminnassaan Eurofound tutkii etätyötä sekä tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvaa liikkuvaa työtä. Tähän kuuluu myös työn uusia muotoja koskeva tutkimustRead more

Työoloja ja kestävää työtä koskevassa toiminnassaan Eurofound tutkii etätyötä sekä tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvaa liikkuvaa työtä. Tähän kuuluu myös työn uusia muotoja koskeva tutkimustoiminta. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa työ- ja yksityiselämän tasapaino, työaika, työolot ja oikeus olla tavoittamattomissa sekä covid-19:n vaikutus työskentelytapoihin.

Vaikutukset työllisyyteen ja työoloihin

Eurofoundin etätyötä sekä tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvaa liikkuvaa työtä koskevissa analyyseissa on tarkasteltu sitä, miten työaikajousto ja työntekijöiden itsenäisyys vaikuttavat työllisyyteen ja työoloihin digitaalisella aikakaudella. Painopisteenä ovat olleet sen vaikutukset työ- ja yksityiselämän tasapainoon , terveyteen, suorituskykyyn ja uranäkymiin. Se perustuu Eurofoundin Euroopan työolotutkimuksesta (EWCS) ja muusta tutkimustoiminnasta saatuihin tietoihin.

Eurofoundin ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yhteisessä tutkimuksessa on tarkasteltu etätyön sekä tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvan liikkuvan työn vaikutusta työ- ja yksityiselämän tasapainoon eri paikoissa (kotona, toimistossa tai muussa paikassa) hyödyntäen myös Euroopan työolotutkimusten tietoja. Tieto- ja viestintätekniikkaan perustuva liikkuva työ on myös yksi monista Eurofoundin tutkimista uusista työskentelymuodoista, jotka ovat yleistymässä EU:ssa.

Etätyö ja covid-19

Eurofoundin ainutlaatuinen sähköinen tutkimus, Eläminen, työskentely ja covid-19 tarjoaa tilannekatsauksen pandemian aikana tapahtuneiden muutosten vaikutuksista ihmisten elämään. Tavoitteena on auttaa poliittisia päättäjiä muokkaamaan kriisiin reagointia. Se toteutettiin useana kierroksena vuosina 2020 ja 2021, ja sen avulla voidaan vertailla haasteita, joita syntyi eri vaiheissa pandemian kuluessa. Kysymyksissä keskitytään ihmisten työtilanteeseen, heidän etätyöskentelynsä määrään covid-19 -pandemian aikana, kokemuksiin kotoa käsin työskentelystä sekä työ- ja yksityiselämän tasapainoon.

Oikeus olla tavoittamattomissa

Haasteet ulottuvat työ- ja yksityiselämän tasapainoa pidemmälle: rajojen hämärtyminen, jatkuva tavoitettavuus ja pitkät työajat voivat olla ongelma työntekijöiden psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta. Kun etätyö on lisääntynyt eksponentiaalisesti covid-19-pandemian vuoksi, on tärkeämpää kuin koskaan toteuttaa toimia, jotka liittyvät oikeuteen olla tavoittamattomissa. Eurofound tutki vuonna 2021 tapaustutkimuksen perusteella, miten oikeus olla tavoittamattomissa työpaikalla toteutuu ja miten se vaikuttaa.

Pandemian koko vaikutus jää nähtäväksi, mutta covid-19-pandemia saattaa muuttaa pysyvästi etätyötä ja tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvaa liikkuvaa työtä EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Read less

Vuosien mittaan saadut keskeiset tulokset

Show more (12)

Keskeiset viestit

Top
  • Etätyö on lähtenyt nousuun kaikissa EU-maissa, ja yli kolmannes työssäkäyvistä aloitti etätyöskentelyn covid-19-pandemian alussa. Monet heistä olivat tehneet etätyötä aiemmin vain vähän tai eivät lainkaan.
  • Euroopan unionin työvoimatutkimuksessa (EU-LFS) erotetaan toisistaan työntekijät, jotka työskentelevät ”yleensä” kotoa käsin, ja työntekijät, jotka tekevät niin ”joskus”. Etätyön lisääntyminen vuonna 2020 johtui siitä, että yleensä kotoa käsin työskentelevien määrä kasvoi. Ennen pandemiaa työskentely joskus kotoa käsin oli useimmissa maissa yleisempää, ja vuonna 2020 tämä osuus pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2019. Vuonna 2020 työskentelystä yleensä kotoa käsin tuli tyypillisempi järjestely.
  • Useimmat EU:n työntekijät ilmoittivat pitävänsä pitkällä aikavälillä parempana tehdä työtä kotoa käsin useita kertoja viikossa. 
  • Kotona työskentelevät etätyöntekijät ylittävät 48 tunnin työaikarajan kaksi kertaa todennäköisemmin kuin paikan päällä työskentelevät työntekijät, ja he työskentelevät huomattavasti todennäköisemmin vapaa-aikanaan.
  • Etätyön lisääntyminen on tuonut esiin työn ja yksityiselämän välisten rajojen hämärtymisen. Hallitusten ja työmarkkinaosapuolten on ratkaisevan tärkeää ottaa käyttöön oikeus olla tavoittamattomissa tai käynnistää siihen liittyviä aloitteita, jotta voidaan estää se, että suuri osa työntekijöistä joutuu alttiiksi fyysiselle ja henkiselle uupumukselle.
  • Pandemian aikana siirryttiin etätyöhön, ja sen jälkeen hybridityöjärjestelyistä, jotka olivat tyypillisimpiä ennen pandemiaa, tulee jälleen yleisin etätyön muoto.
  • Työmarkkinaosapuolten ja poliittisten päättäjien olisi pyrittävä sisällyttämään oikeudellisiin kehyksiin tai sopimuksiin säännöksiä, joilla vastataan työaikaan, terveyteen ja turvallisuuteen tai laitteiden saatavuuteen ja käyttöön liittyviin haasteisiin.
Read less

Julkaisut ja tiedot

Top

Jäljempänä olevissa osissa voit tarkastella erilaisia aihetta käsitteleviä julkaisuja, tietoja ja meneillään olevaa työtä. 

  • Julkaisut (97)
  • Tiedot
  • Meneillään oleva työ (2)

Tiedot

Jäljempänä annetaan linkkejä tätä aihetta käsitteleviin tietoihin.

Meneillään oleva työ

Tämän aiheen eri teemoja käsittelevä tutkimus jatkuu. Teemat sekä tulevien julkaisujen otsikot on annettu jäljempänä.