Työaika

8 maaliskuu 2021

Työajalla tarkoitetaan mitä tahansa ajanjaksoa, jonka aikana työntekijä on työnantajan käytettävissä kansallisten lakien ja/tai käytäntöjen mukaisesti työtään tehden, tehtäviään suorittaen ja velvollisuuksiaan hoiRead more

Työajalla tarkoitetaan mitä tahansa ajanjaksoa, jonka aikana työntekijä on työnantajan käytettävissä kansallisten lakien ja/tai käytäntöjen mukaisesti työtään tehden, tehtäviään suorittaen ja velvollisuuksiaan hoitaen. Työntekijöiden työaika vaihtelee eri ammattien ja eri elämänvaiheiden mukaisesti, ja nämä erot määräytyvät etenkin sukupuolen mukaan.

Read less

Viimeisimmät muutokset

Työolot ja kestävä työ: työpaikkojen laatukehystä hyödyntävä analyysi

Tässä lippulaivaraportissa on yhteenveto keskeisistä havainnoista, joita Eurofound on tehnyt ohjelmakauden 2017–2020...

Two worlds of income support during COVID-19

​​​​​​​To date, close to six million workers in the EU have lost their jobs due to COVID-19. Many businesses have...

Employee monitoring and surveillance: The challenges of digitalisation

New digital technologies have expanded the possibilities of employee monitoring and surveillance, both in and outside...
Top

Työaika on keskeinen tekijä työelämässä, ja työajan sääntely on ollut kansallisella ja EU:n tasolla käytyjen poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten keskustelujen keskipisteeRead more

Työaika on keskeinen tekijä työelämässä, ja työajan sääntely on ollut kansallisella ja EU:n tasolla käytyjen poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten keskustelujen keskipisteessä. Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi EU:n työaikadirektiivissä vaaditaan kaikkia jäsenvaltioita takaamaan työaikaa koskevat vähimmäisstandardit EU:n kaikille työntekijöille. Tähän kuuluvat viikoittaista enimmäistyöaikaa (48 tuntia), vähimmäislepoaikoja ja -taukoja, vuosilomaa, yötyötä ja vuorotyötä koskevat standardit.

Eurofoundin toiminta

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) on kerännyt jo monien vuosien ajan tietoa työaikaan liittyvistä seikoista ja niiden vaikutuksista miesten ja naisten työoloihin ja elämänlaatuun EU:ssa. Eurofoundin työaikatutkimusten tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten työaika järjestetään ja miten se vaikuttaa työllisyyteen, tuottavuuteen, hyvinvointiin ja työ- ja yksityiselämän tasapainoon. Työehtosopimuksen mukaista työaikaa ja työmarkkinaosapuolten roolia koskevia tietoja on julkaistu säännöllisesti, ja niitä on analysoitu myös pitkän aikavälin näkökulmasta. Miesten ja naisten työaikoja vertailevat tutkimukset osoittavat, että miesten työajat ovat paljon todennäköisemmin pitemmät ja että naiset tekevät todennäköisemmin enemmän palkatonta kotityötä.

Työajan sääntely ja järjestäminen

Työajan sääntely lisää työ- ja yksityiselämän tasapainoa ja osallistumista työmarkkinoille. Nopeasti muuttuvassa taloustilanteessa yritykset ja työntekijät tarvitsevat joustavuutta. Eurofound on tutkinut työajan ja työ- ja yksityiselämän tasapainon suhdetta elämänkaarinäkökulmasta.

Tutkimuksissa on tarkasteltu työajan järjestämiseen liittyviä seikkoja ja niiden vaikutusta tuottavuuteen ja työoloihin. Koska työajan järjestäminen on muutoksessa, Eurofound tutki äskettäin yhdessä Kansainvälisen työjärjestön kanssa etätyön ja tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvan liikkuvan työn vaikutusta työaikaan tällaisiin työjärjestelyihin osallistuvien työntekijöiden osalta.

Äskettäin tehdyssä tutkimuksessa tarkastellaan työaikaa pitkän aikavälin näkökulmasta ja tutkitaan työehtosopimuksen mukaiseen työaikaan liittyvien seikkojen kehitystä EU:ssa 2000-luvun alussa. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti viiteen toimialaan: kemikaali-, metallintyöstö-, pankki- ja vähittäismyyntialaan sekä julkishallinnon alaan. Raportissa kuvataan sääntelyn institutionaalisia järjestelyjä ja arvioidaan sekä sopimuspohjaisten työaikojen että tavanomaisten työaikojen muuttumista vuosina 1999–2014.

Työaika tutkimuksen analyysissa

Eurofoundin kolme keskeistä kyselytutkimusta tarjoavat tietoja työaikaan liittyvistä seikoista.

Euroopan työolotutkimuksessa (EWCS) työaikaa tarkastellaan eri näkökulmista. Kuudennessa Euroopan työolotutkimuksessa (2015) työajan laatu oli yksi seitsemästä työn laatua osoittavasta tekijästä. Sillä mitattiin pitkien työpäivien, taukomahdollisuuksien, epätyypillisten työaikojen, työaikajärjestelyjen ja joustavien työaikojen esiintymistiheyttä sekä sitä, miten ne vaikuttavat työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksesta käy ilmi, että työntekijöistä 43 prosentilla on tällä hetkellä hyvin säännölliset työajat.

Eurofound tutki äskettäin kuudennen Euroopan työolotutkimuksen tietojen avulla kestävän työn työaikamalleja. Analyysissa tarkastellaan työaikamallien, työ- ja yksityiselämän tasapainon ja työaikamieltymysten sekä työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Siinä arvioidaan myös, miten kestäviä nykyiset työolot ja työaikamallit ovat tulevaisuudessa.

Euroopan elämänlaatututkimuksessa (EQLS) tarkastellaan sekä palkallisia että palkattomia työaikajärjestelyjä ja niiden vaikutusta tyytyväisyyteen työ- ja yksityiselämän tasapainoon.

Työaikajärjestelyt vaikuttavat merkittävästi yritysten tehokkuuteen, tuottavuuteen ja kilpailukykyyn sekä työntekijöiden terveyteen, hyvinvointiin ja motivaatioon. Eurofound on tutkinut työaikaa ja työ- ja yksityiselämän tasapainoa kattavasti myös Euroopan yritystutkimuksessaan (ECS). Siinä tarkasteltiin joustavien työaikajärjestelyjen ja työaikatilien, osa-aikatyön, ylityön ja epätyypillisten työaikojen, vanhempainvapaan ja muiden pitkäaikaisten vapaiden, asteittaisen eläkkeelle siirtymisen ja varhaiseläkkeen sekä työ- ja yksityiselämän tasapainoa yrityksissä tukevien erityisten toimintalinjojen yleisyyttä.

EurWORKin aihekohtainen päivitys sunnuntaityöstä Euroopassa

23. syyskuuta 2016 – EU:n jäsenvaltiot ovat säätäneet lakeja kauppojen ja yritysten sunnuntaiaukioloaikojen sääntelemiseksi. Joissakin jäsenvaltioissa uusi lainsäädäntö kuitenkin rajoittaa aukioloaikoja. Euroopan työolotutkimuksen mukaan sunnuntaityöstä raportoivien työntekijöiden osuus on lisääntynyt vuosina 2010–2015, mikä tukee oletusta sunnuntaikaupan yleistymisestä.
Sunnuntaityö Euroopassa

Tietolähteitä

Read less

Key outputs over the years

Show more (11)
  • Publications (786)
  • Data
  • Ongoing work (4)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work