A társadalmi kohézió és konvergencia előmozdítása

24 január 2023

A társadalmi kohézió és konvergencia előmozdítása az Eurofound 2021 és 2024 közötti időszakra szóló munkaprogramjában meghatározott hat fő tevékenységi terüRead more

A társadalmi kohézió és konvergencia előmozdítása az Eurofound 2021 és 2024 közötti időszakra szóló munkaprogramjában meghatározott hat fő tevékenységi terület egyike. Az Eurofound szakértői központként a továbbiakban is figyelemmel kíséri és elemzi a terület azon legfontosabb tendenciáit és meghatározó tényezőit, amelyeknek szerep jut az élet- és munkakörülmények tekintetében történő felzárkózásban, és a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítésében az Európai Unión belül. A Covid19 -világjárvány minden eddiginél nagyobb próbatételt jelent az EU gazdasági és társadalmi ellenálló képessége szempontjából, és rámutat arra, hogy mennyire törékenyek a konvergencia terén eddig elért eredmények.

A következő négy évben az Eurofound fontos meglátásokkal fog szolgálni az Európai Unióban a társadalmi kohézióval és felzárkózással kapcsolatos kihívásokra és kilátásokra vonatkozóan, ezzel segítve, hogy gazdaságai és társadalmai helyt álljanak a jövő sokkhelyzeteiben. Az Eurofound még szélesebb körben folytatja a felzárkózás ügyében az előző években végzett munkáját, külön hangsúlyt fektetve a polgárok között esetlegesen újonnan kialakuló egyenlőtlenségekre és arra, hogy hogyan kezelhetők a válság következtében a társadalmi kohézió tekintetében hangsúlyosabbá váló problémák. Az ügynökség rendszeresen jelentést fog tenni a felzárkózás társadalmi-gazdasági, valamint a szociális jogok európai pillérében tagállami és regionális szinten meghatározott dimenziókban megfigyelhető tendenciáiról, és összeveti az EU helyzetét más fejlett országokéval.

A gazdasági és társadalmi konvergencia hajtóerejének és következményeinek vizsgálata során az Eurofound figyelembe vesz majd számos tényezőt: a szociális beruházást, a mobilitást és az intézményi kereteket, a szabályozást, a jóléti rendszereket, az intézmények minőségét és a közszolgáltatásokat , a szociális párbeszédet és a strukturális reformokat. A kutatás azt vizsgálja, hogy mennyire hatékonyak a világjárványra adott uniós válaszintézkedések a gazdasági és társadalmi konvergencia szempontjából. Az euróövezetben fennálló helyzetet is felméri, és arra is külön kitér, hogy mi a szerepe a munkaügyi kapcsolatok folyamatainak a konvergencia alakításában.

Az Eurofound a társadalmi kohézió európai unióbeli tendenciának és tényezőinek feltérképezése során külön figyelmet fordít majd arra, hogy a Covid19-világjárvány hogyan tette még hangsúlyosabbá a már meglévő egyenlőtlenségeket, illetve hogyan teremtett újabb egyenlőtlenségeket, amelyek szélesebb körben érintik a társadalmat vagy a polgárok bizonyos csoportjait. Az elemzés középpontjában a gazdasági, társadalmi és egészségügyi egyenlőtlenségek állnak majd mind a munkaerőpiacot, mind az alapvető árukhoz és szolgáltatásokhoz, például az egészségügyi ellátáshoz , lakhatáshoz, oktatáshoz és szociális védelemhez való hozzáférést illetően. Az egyenlőtlenségek, az intézményekbe vetett bizalom és az elégedetlenség közötti kapcsolat is vizsgálat tárgya lesz. A kutatás kiterjed még többek között a migráció , az integráció és a társadalmi feszültségek kérdésére.

A tevékenység kutatási eredményei segíteni fogják az Európai Bizottság különböző szolgálatainak, valamint a Foglalkoztatási Bizottság, a szociális védelemmel foglalkozó bizottság, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament munkáját, többek között az európai szemeszterrel kapcsolatosan.

„A Covid19-válság következtében a felzárkózás ismét központi témája lett a politikai vitáknak... A felzárkózás fontos az Európai Unió stabilitása szempontjából. Ha nem sikerül beváltani a felzárkózás ígéretét, azzal az Európai Unió működésének aláásását és azt kockáztatjuk, hogy politikai elégedetlenség alakul ki az Európai Unió törekvéseivel szemben.”

Massimiliano Mascherini, a szociálpolitikai egység vezetője

Read less

A legújabb változások

Economic and social inequalities in Europe in the aftermath of the COVID-19 pandemic

The COVID-19 pandemic had varying impacts on social groups, depending on existing disadvantages, and it was widely...

A bizalom fenntartása a Covid19-világjárvány idején

A jelentés azt vizsgálja, hogy a Covid19-világjárvány során 2020-ban és 2021-ben hogyan alakult a polgárok körében az...

Vezető szerepet tölt-e be Európa az intézményi minőség terén?

Az intézmények minősége kulcsfontosságú tényező az EU-n belüli, felfelé irányuló gazdasági és társadalmi konvergencia...

Az érdekelt felek prioritásai

Top

Az Eurofound kutatása a fenntartható gazdasági és társadalmi felzárkózás támogatása érdekében kíván segítséget nyújtani a szakpolitikai intézkedésekhez, a többdimenziós egyenlőtlenségek mérsékléséhez és a társadalmi kohéziót erősítő kezdeményezések létrehozásához, így támogatva az Európai UniótRead more

Az Eurofound kutatása a fenntartható gazdasági és társadalmi felzárkózás támogatása érdekében kíván segítséget nyújtani a szakpolitikai intézkedésekhez, a többdimenziós egyenlőtlenségek mérsékléséhez és a társadalmi kohéziót erősítő kezdeményezések létrehozásához, így támogatva az Európai Uniót és a tagállamokat a Covid19 által előidézett kihívások leküzdésében. A világjárvány következményeit kezelő európai helyreállítási programok és azok gazdasági és társadalmi konvergenciára gyakorolt hatásának vizsgálatával az Eurofound a szakpolitikai döntéshozóknak akar tájékoztatást nyújtani arra vonatkozóan, hogy hogyan segíthető elő a konvergencia és növelhető a különböző kezdeményezések hatékonysága. A társadalmi kohézió kutatásának célja, hogy előbbre vigye a vitát a méltányosabb és befogadóbb társadalom irányába mutató szakpolitikák előmozdításának lehetőségeiről.

Az ügynökség munkaprogramja igazodik az Európai Bizottság következő négy évre szóló politikai iránymutatásaihoz, amelyek közvetlenül beépülnek az erős szociális Európa megteremtésére irányuló, több fontos szakpolitikai területbe. Ezen belül is a kutatás kapcsolódik a fenntartható gazdasági és társadalmi konvergencia uniós célkitűzéséhez, és segíteni kívánja a szociális jogok európai pilléréről, annak végrehajtásáról és a nyomon követésben betöltött szerepéről, valamint a gazdasági és monetáris unió reformjáról folyó vitát. A bizalommal kapcsolatos megállapítások hasznára válhatnak az Európa jövőjéről zajló vitával kapcsolatos kezdeményezéseknek.

Read less

A legfontosabb politikai üzenetek

Top

Social cohesion convergence infographic
Infografika

Az Eurofound kutatásaiból származó fontosabb megállapítások alapot adnak a szakpolitikai döntéshozóknak a terület néhány meghatározó kérdésének vizsgálatához.

  • A fenntartható gazdasági és társadalmi konvergencia elengedhetetlen Európa tartós stabilitásához, és integrált európai megközelítést kíván.
  • A tagállamok eltérő gazdasági és társadalmi teljesítménye kockázatot jelent az általános jólét és a tisztességes élet- és munkakörülmények szempontjából, ezért létfontosságú a konvergencia uniós tendenciáinak nyomon követése és az eltérések kiküszöbölését szolgáló politikák megvalósítása.
  • A Covid19-világjárvány előtt Európában hat éven keresztül töretlen gazdasági növekedés volt tapasztalható, amely ellentételezte a 2008-as válság okozta kiesést, és például a foglalkoztatás és a szegénység tekintetében is felzárkózást eredményezett. A pozitív hatások azonban nem egyformán jelentkeztek minden tagállamban, és fokozódtak a regionális különbségek.
  • A Covid19-világjárvány annak kockázatával jár, hogy tovább nőnek az egyenlőtlenségek a tagállamok és a különböző társadalmi-gazdasági csoportok között. A járvány annak próbája, hogy mennyire ellenállóak a tagállamok gazdaságilag és társadalmilag az európai unióbeli gazdasági és társadalmi különbségek kockázatával szemben. Ezek a növekvő egyenlőtlenségek hatással lehetnek az EU stabilitására is, és nyomatékosítják, hogy maradéktalanul végre kell hajtani a szociális jogok európai pillérét, és világosan kommunikálni kell ezeket az intézkedéseket az uniós polgárok felé.
  • A polgárok nemzeti és európai intézményekbe vetett bizalmának megőrzését a válság idején is kulcsfontosságú prioritásként kell kezelni, mivel a Covid19 ellenőrzés alatt tartását célzó intézkedések betartása nagyban függ az intézmények és a tudományos tanácsadás iránti bizalom mértékétől. Az intézmények iránti bizalom mértékének növekedése, amelyről azok a válaszadók számoltak be, akik támogató intézkedések kedvezményezettjei voltak, szintén világos üzenet a nemzeti kormányok és az EU számára.
Read less

Jelenlegi és folyamatban lévő kutatások

Top

2022-ben az Eurofound befejezi a konvergencia földrajzi megosztottságának magyarázatával kapcsolatos munkáját, és továbbra is rendszeresen frissíti a felfelé irányuló konvergenciát a szociális jogok európai pillérében és az ahhoz tartozó szociális eredménytáblában felvázolt gazdasági és szociálisRead more

2022-ben az Eurofound befejezi a konvergencia földrajzi megosztottságának magyarázatával kapcsolatos munkáját, és továbbra is rendszeresen frissíti a felfelé irányuló konvergenciát a szociális jogok európai pillérében és az ahhoz tartozó szociális eredménytáblában felvázolt gazdasági és szociális dimenziókban. A kutatás célja a COVID19 válság konvergenciára gyakorolt hatásainak megragadása, valamint annak értékelése, hogy a védő- és helyreállítási intézkedések nemzeti és – adott esetben – regionális szinten hatékonyan akadályozták-e meg az eltéréseket.

Megkezdődik a város-vidék polarizációval és annak az EU kohéziójára és konvergenciájára gyakorolt hatásaival kapcsolatos munka. A város-vidék szakadék dinamikájának tendenciáit és mozgatórugóit több dimenzióban vizsgálják: gazdasági és foglalkoztatási lehetőségek, szolgáltatásokhoz való hozzáférés, életkörülmények és életminőség. A világjárványnak a város-vidék szakadékra gyakorolt hatását az Élet, munka és a COVID19 e-felmérés adatai alapján vizsgálják.

Lezárul a COVID19 bizalomra és társadalmi egyenlőtlenségekre gyakorolt hatását vizsgáló munka, ugyanakkor elkezdődik az EU-ban a társadalmi kohézióra és az elégedetlenségre gyakorolt hatás vizsgálatára irányuló kutatás, beleértve a tagállamokban bevezetett támogatási eszközök hatásait is. Az Eurofound felülvizsgálja a COVID19-et követően az igazságosabb és befogadóbb társadalom irányába mutató politikák előmozdítására irányuló intézkedéseket és kezdeményezéseket.

Az Ügynökség vizsgálja a munkaerő-piaci bizonytalanságok tendenciáit, mozgatórugóit és mintáit az EU-ban, az instabil munkaerő-piaci kötődés által leginkább érintett csoportok azonosítása, valamint az instabilitás egyéni, társadalmi és szociális következményeinek feltárása érdekében. A kutatás áttekintést nyújt majd a munkaerőpiac instabilitásának az uniós tagállamok munkavállalóira és polgáraira gyakorolt gazdasági és társadalmi hatásainak enyhítését célzó legújabb szakpolitikai intézkedésekről.

Végül a 2021-es előkészítő munkára építve a kutatás feltárja a munkaügyi kapcsolatok mutatói, valamint a munkafeltételek és a társadalmi-gazdasági eredmények konvergenciája közötti kapcsolatot. Az Ügynökség a konvergencia-adattárat a továbbiakban is rendszeresen frissíti és továbbfejleszti.

Az alábbi szakaszok a témával kapcsolatos különféle kiadványokhoz, adatokhoz és folyamatban lévő munkához biztosítanak hozzáférést.

Read less
  • Kiadványok (52)
  • Adatok
  • Folyamatban lévő munka (2)

Folyamatban lévő munka

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.