Socialinės sanglaudos ir konvergencijos skatinimas

23 Vasaris 2021

Socialinės sanglaudos ir konvergencijos skatinimas yra viena iš šešių pagrindinių 2021–2024 m. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) darbo programoje numatytų veiklos sričiRead more

Socialinės sanglaudos ir konvergencijos skatinimas yra viena iš šešių pagrindinių 2021–2024 m. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) darbo programoje numatytų veiklos sričių. EUROFOUND toliau tęs savo veiklą kaip kompetencijos centras, stebintis ir analizuojantis pagrindines tendencijas bei veiksnius, susijusius su tikslu ES pasiekti gyvenimo ir darbo sąlygų aukštynkryptę konvergenciją, taip pat sustiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą. COVID-19 pandemija – tai precedento neturintis išbandymas ES ekonominiam bei socialiniam atsparumui ir aplinkybė, dėl kurios buvo atkreiptas dėmesys į pažangos, susijusios su jau pasiektomis konvergencijos tendencijomis, pažeidžiamumą.

Per ateinančius ketverius metus EUROFOUND pateiks svarbių įžvalgų, susijusių su išbandymais ir perspektyvomis socialinės sanglaudos ir konvergencijos srityje Europos Sąjungoje, padėdamas užtikrinti ES ekonomikos ir visuomenės atsparumą būsimiems sukrėtimams. EUROFOUND plėtos ankstesnių metų darbus aukštynkryptės konvergencijos tema, ypatingą dėmesį skirdamas galimam piliečių nelygybės didėjimui ir klausimui, kaip kovoti su didėjančiais, krizės sukeltais išbandymais socialinei sanglaudai. EUROFOUND reguliariai teiks ataskaitas dėl aukštynkryptės konvergencijos tendencijų, susijusių tiek su socialiniu ir ekonominiu aspektu, tiek su Europos socialinių teisių ramstyje nustatytais aspektais valstybių narių ir regioniniu lygmenimis, kartu lygindamas ES su kitomis išsivysčiusiomis šalimis.

Nagrinėdamas ekonominės ir socialinės konvergencijos veiksnius ir poveikį EUROFOUND atkreips dėmesį į įvairius veiksnius: socialines investicijas, judumą ir institucines struktūras, reguliavimą, gerovės sistemas, institucinę kokybę, taip pat viešąsias paslaugas socialinį dialogą ir struktūrines reformas. Atliekant tyrimus bus nagrinėjamas ES atsako į pandemiją veiksmingumas žvelgiant iš ekonominės ir socialinės konvergencijos perspektyvos. Tyrimuose bus aptarta padėtis euro zonoje ir daug dėmesio bus skiriama klausimui, kokia yra darbo santykių procesų įtaka konvergencijai.

EUROFOUND tirs socialinės sanglaudos tendencijas ir veiksnius Europos Sąjungoje, visų pirma nagrinėdamas, kaip COVID-19 pandemija išryškino esamą nelygybę ar paskatino naujus skirtumus ir kokį poveikį turėjo plačiajai visuomenei ar konkrečioms piliečių grupėms. Atliekant analizę didžiausias dėmesys bus skiriamas skirtumams ekonominėje, socialinėje ir sveikatos srityse, kalbant tiek apie darbo rinką, tiek apie galimybę gauti labai svarbių prekių bei paslaugų ir jų kokybę, pvz., sveikatos priežiūra , būsto sektorius, švietimas ir socialinė apsauga . Bus nagrinėjama sąsaja tarp nelygybės, pasitikėjimo institucijomis ir nepasitenkinimo. Tyrimai bus atliekami kitose srityse, be kita ko, migracijos , integracijos ir įtampos visuomenėje.

Vykdant šią veiklą gauti mokslinių tyrimų rezultatai bus įnašas į darbą, kurį atlieka įvairios Europos Komisijos tarnybos ir Užimtumo komitetas (EMCO), Socialinės apsaugos komitetas (SPC), Ekonomikos ir finansų komitetas (EFK), Taryba ir Europos Parlamentas ir kuris susijęs, be kita ko, su Europos semestru.

„Kilus COVID-19 krizei aukštynkryptė konvergencija vėl susilaukia daug dėmesio per politines diskusijas... Aukštynkryptė konvergencija yra svarbus Sąjungos stabilumo elementas. Jei nepavyks įgyvendinti pažado užtikrinti aukštynkryptę konvergenciją, gali kilti rizika Sąjungos veikimui ir politinis nepasitenkinimas Europos Sąjungos projektu“.

Massimiliano Mascherini, Socialinės politikos skyriaus vadovas

Read less

Naujausi pakeitimai

Upward convergence in material well-being: Is a COVID-19 setback inevitable?

The EU strives for the upward convergence of its Member States, where their performance improves and gaps between them...

Better together: Robust upward convergence in employment and socioeconomic conditions strengthens the future of Europe

Strong upward convergence in employment and socioeconomic conditions has emerged between EU Member States over the past...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Socialinės sanglaudos ir konvergencijos skatinimas

Prenumeruoti

Suinteresuotųjų subjektų prioritetų įgyvendinimas

Top

EUROFOUND vykdomais tyrimais siekiama padėti vykdyti politikos priemones, kuriomis remiama tvari aukštynkryptė ekonominė ir socialinė konvergencija, mažinama nelygybė įvairiose srityse, rengiamos iniciatyvos socialinei sanglaudai stiprinti ir padedama ES bei nacionaliniu lygmenimis spręstiRead more

EUROFOUND vykdomais tyrimais siekiama padėti vykdyti politikos priemones, kuriomis remiama tvari aukštynkryptė ekonominė ir socialinė konvergencija, mažinama nelygybė įvairiose srityse, rengiamos iniciatyvos socialinei sanglaudai stiprinti ir padedama ES bei nacionaliniu lygmenimis spręsti uždavinius, susijusius su COVID-19 pandemija. Tirdamas Europiniu lygmeniu įgyvendinamas ekonomikos gaivinimo po pandemijos programas ir jų poveikį ekonominei ir socialinei konvergencijai, EUROFOUND siekia suteikti informaciją politikos formuotojams apie konvergencijos skatinimo būdus ir įvairių iniciatyvų veiksmingumą. Vykdant tyrimus socialinės sanglaudos srityje siekiama paskatinti diskusijas apie tai, kaip būtų galima skatinti politiką, kuria siekiama kurti sąžiningesnę ir įtraukesnę visuomenę.

EUROFOUND darbo programa yra suderinta su Europos Komisijos politinėmis gairėmis ateinantiems ketveriems metams ir tiesiogiai susijusi su keliomis pagrindinėmis politikos sritimis, kuriose keliamas tikslas sukurti stiprią socialinę Europą. Visų pirma tyrimai yra susiję su ES tvarios ekonominės ir socialinės konvergencijos tikslu, jais siekiama padėti vykdyti diskusijas apie Europos socialinių teisių ramstį, jo įgyvendinimą ir su stebėjimu susijusius aspektus, taip pat padėti vykdyti diskusijas apie Ekonominės ir pinigų sąjungos reformą. Gauti rezultatai apie pasitikėjimą gali padėti rengti iniciatyvas, susijusias su diskusija dėl Europos ateities.

Read less

Pagrindinės politikos gairės

Top

Pagrindiniai rezultatai, gaunami atliekant EUROFOUND tyrimus, yra skirti padėti politikos formuotojams spręsti kai kuriuos pagrindinius šios srities klausimus.

Read more

Pagrindiniai rezultatai, gaunami atliekant EUROFOUND tyrimus, yra skirti padėti politikos formuotojams spręsti kai kuriuos pagrindinius šios srities klausimus.

  • Tvari ekonominė ir socialinė konvergencija yra Europos ilgalaikio stabilumo pagrindas, o jai pasiekti reikia integruoto europinio požiūrio.
  • Kadangi valstybių narių ekonominės ir socialinės veiklos rezultatai yra nevienodi, kyla rizika bendrai gerovei ir tinkamoms gyvenimo bei darbo sąlygoms, todėl labai svarbu stebėti konvergencijos tendencijas ES ir įgyvendinti politikos priemones, kuriomis siekiama išvengti skirtumų.
  • Prieš prasidedant COVID-19 pandemijai Europos ekonomika augo šešerius metus iš eilės, buvo įveikti 2008 m. krizės padariniai ir vyko aukštynkryptė konvergencija tokiose srityse kaip užimtumas ir skurdo rizika. Vis dėlto ne visos valstybės narės vienodai gavo naudos ir didėjo regioniniai skirtumai.
  • Kyla rizika, kad dėl COVID-19 pandemijos nelygybė toliau augs tiek valstybėse narėse, tiek visose socialinėse ir ekonominėse grupėse. Pandemija taps išbandymu valstybių narių ekonominiam ir socialiniam atsparumui, kalbant apie ekonominių ir socialinių skirtumų Europos Sąjungoje riziką. Šie didėjantys skirtumai taip pat gali daryti poveikį ES stabilumui ir išryškina poreikį visapusiškai įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį ir aiškiai informuoti ES piliečius apie šias priemones.
  • Pagrindinis dėmesys krizės laikotarpiu turi būti skiriamas siekiui išlaikyti piliečių pasitikėjimą nacionalinėmis ir Europos institucijomis, nes COVID-19 kontrolės priemonių laikymasis labai priklauso nuo pasitikėjimo institucijomis ir mokslinėmis rekomendacijomis lygio. Padidėjęs institucinis pasitikėjimas, apie kurį pranešė paramos priemonėmis pasinaudoję respondentai, taip pat yra aiški žinia nacionalinėms vyriausybėms ir ES.
Read less

Šiuo metu vykdomi tyrimai

Top

2021 m. EUROFOUND tęs tyrimus, susijusius su COVID-19 pandemijos poveikiu ekonominei ir socialinei konvergencijai, taip pat ekonominei ir socialinei nelygybei Europoje, daugiausia dėmesio skirdamas pajamų, užimtumo, švietimo ir sveikatos sritimRead more

2021 m. EUROFOUND tęs tyrimus, susijusius su COVID-19 pandemijos poveikiu ekonominei ir socialinei konvergencijai, taip pat ekonominei ir socialinei nelygybei Europoje, daugiausia dėmesio skirdamas pajamų, užimtumo, švietimo ir sveikatos sritims. EUROFOUND reguliariai teiks naujausią informaciją apie aukštynkryptę konvergenciją Europos ir regioniniu lygmenimis pagal aspektus, nustatytus Europos socialinių teisių ramstyje ir prie jo pridedamoje socialinių rodiklių suvestinėje.

EUROFOUND vykdomuose tyrimuose, ypatingą dėmesį skiriant geografiniams skirtumams ir COVID-19 pandemijos poveikiui, bus nagrinėjami veiksniai, susiję su aukštynkrypte konvergencija ir socialine sanglauda. Bus peržiūrėtas gaivinimo programų ir politikos priemonių poveikis siekiui stiprinti atsparumą, skatinti tvarią aukštynkryptę konvergenciją ir remti nelygybės mažinimą.

EUROFOUND taip pat nagrinės, kaip Europoje ilgainiui keitėsi socialinė sanglauda. Be to, naudojant duomenis, gautus vykdant internetinę apklausą „Gyvenimo bei darbo sąlygos ir COVID-19“, bus tiriamas pandemijos poveikis socialinei sanglaudai ir pasitikėjimui įvairiose visuomenės grupėse ir gauti rezultatai bus palyginti valstybių narių lygmeniu, siekiant atkreipti dėmesį į panašumus ir skirtumus.

Galiausiai, šiame tyrime bus nagrinėjama, ar darbo santykių procesai, visų pirma kolektyvinės derybos, daro įtaką tam tikrų rezultatų, pvz., darbo užmokesčio ir darbo laiko, konvergencijai ir kokia yra ši įtaka.

Konvergencijos duomenų internetinė saugykla bus toliau atnaujinama ir plėtojama.

Tolesniuose skirsniuose galima susipažinti su šia tema parengtais leidiniais, duomenimis ir vykdomu darbu.

Read less
  • Leidiniai (36)
  • Duomenys
  • Vykdomas darbas (6)

Vykdomas darbas

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Socialinės sanglaudos ir konvergencijos skatinimas

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.