Labi funkcionējošs un iekļaujošs darba tirgus

26 September 2019

Ekonomikai atgūstoties no finanšu un ekonomikas krīzes, labi funkcionējošs darba tirgus ir priekšnosacījums darbvietu radīšanas potenciāla pilnīgai izmantošanai. Krīzes ietekme uz darba tirgu ES dalībvalstīs ir bijusi ļoti atšķirīga, un dažas grupas, piemēram, jauniešus un iedzīvotājus ar zemu izglītības līmeni, krīze ir skārusi īpaši smagi. Pašreizējās straujās strukturālās pārmaiņas arī rada jaunas problēmas saistībā ar iespējamu darbaspēka trūkumu un prasmju neatbilstību dažādās nozarēs un reģionos.

Eiropas Sociālais fonds ir ES galvenais nodarbinātības un sociālās iekļautības veicināšanas instruments, kas palīdz iedzīvotājiem atrast darbu, integrēt sabiedrībā nelabvēlīgā situācijā nonākušus cilvēkus un nodrošināt ikvienam taisnīgākas iespējas dzīvē. Darbinieku tiesības darba tirgū regulē arī plašs Eiropas tiesību aktu kopums. Turklāt 2017. gada aprīlī Komisija ir nākusi klajā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Pīlārs pamatojas uz ES sociālo un nodarbinātības politiku un to papildina, lai virzītu politiku vairākās jomās, kas ir svarīgas labi funkcionējoša un taisnīga darba tirgus un sociālās drošības sistēmu nodrošināšanai.

Eurofound darbs

Eurofound pētījumu mērķis ir padziļināt izpratni par darba tirgus dinamiku Eiropā, vienlaikus sniedzot politikas veidotājiem informāciju par tā darbības uzlabošanas iespējām. Ņemot vērā nemainīgi augsto bezdarba līmeni dažās dalībvalstīs, īpašu interesi izraisa rīcībpolitikas, kas atbalsta bezdarbnieku reintegrāciju darba tirgū, un uz konkrētām grupām – jauniešiem, migrantiem, sievietēm un gados vecākiem bezdarbniekiem – orientētas rīcībpolitikas. Eurofound ir publicējis daudz ar šo jomu saistītu materiālu, pēdējos gados pievēršoties galvenokārt jaunatnes jautājumiem, dzimumu līdztiesībai darba tirgū, jauniem nodarbinātības veidiem, mobilitātei, migrācijai un algām.

Svarīgākais ieguldījums

Eurofound ir pētījis nodarbinātības un sociālās problēmas, ar kādām saskaras jaunieši. Pētījumos ir analizēti jautājumi saistībā ar sociālo iekļaušanu un vajadzību ņemt vērā neaizsargātu jauniešu dažādību, kad tiek izstrādāta politika viņu atbalstam. Eurofound ir aplūkojis arī jauniešu uzņēmējdarbību un to, kāda veida pasākumi tās atbalstam ir izrādījušies efektīvi.

Citā pētniecības virzienā ir atklātas sieviešu un vīriešu nodarbinātības atšķirības ekonomiskās un sociālās izmaksas un novērtēts, cik efektīvi ir politikas pasākumi, kuru mērķis ir veicināt sieviešu dalību darba tirgū.

Pastāvīgi tiek pētīti  jauni nodarbinātības veidi, kas atšķiras no tradicionālās standarta un nestandarta nodarbinātības, un analizēta to ietekme uz darba apstākļiem un darba tirgu. Sākotnējai tipoloģijas izpētei ir sekojuši padziļināti pārskati par konkrētiem jauniem nodarbinātības veidiem, piemēram, stratēģisko darbinieku dalīšanu un IKT mobilo darbu.

Pētījumi par mobilitāti ir nodrošinājuši atjauninātu informāciju par darbaspēka pārvietošanos Eiropā un ekonomikas krīzes ietekmi uz migrāciju.

Eurofound ir veicis padziļinātu analīzi arī par dažādiem ar statusa maiņu darba tirgū saistītiem jautājumiem, tostarp par darba stāžupagaidu darbu un jauniešu pāreju no izglītības uz nodarbinātību.

Ongoing work

Highlights (14)

Visi (56)

Publications (41)

Articles (4)

News (7)

Events (4)