Publiskie pakalpojumi

6 Marts 2023

Publiskajiem pakalpojumiem, piemēram, veselības, izglītības, sociālās aprūpes un transporta pakalpojumiem, ir svarīga nozīme augsta sociālās aizsardzības, sociālās kohēzijas un sociālās iekļaušanas līmeņa saRead more

Publiskajiem pakalpojumiem, piemēram, veselības, izglītības, sociālās aprūpes un transporta pakalpojumiem, ir svarīga nozīme augsta sociālās aizsardzības, sociālās kohēzijas un sociālās iekļaušanas līmeņa sasniegšanā. Bet šo pakalpojumu sekmīgu darbību mainīgā sociālā un demogrāfiskā vidē nosaka to kvalitāte un pieejamība.

Politikas veidotāju uzdevums ir nodrošināt tādu veselības un sociālo pakalpojumu izstrādi un īstenošanu, kas atbilstu dažādām iedzīvotāju vajadzībām. Šā uzdevuma izpildi pēdējos gados ir apgrūtinājuši stingri finansiāli ierobežojumi un augošs pieprasījums, kas daļēji ir skaidrojams ar sabiedrības novecošanu un daļēji ar bēgļu pieplūdumu Eiropā. Papildus finansiālajai pieejamībai un kvalitātei rodas arī jaunas problēmas. Pie tām pieder risks, ka jauni digitāli pakalpojumu sniegšanas kanāli varētu izolēt jau tā nelabvēlīgā situācijā esošas sabiedrības grupas, un potenciālas grūtības nodrošināt pakalpojumu pieejamības un kvalitātes standartus.

Komisijas 2013. gadā pieņemtajā Sociālo ieguldījumu paketē dalībvalstis ir aicinātas pievērst lielāku uzmanību publisko pakalpojumu kvalitātei. Komisijas 2015. gadā pieņemtajā digitālā vienotā tirgus stratēģijā Eiropai ir likts uzsvars uz publisko pakalpojumu modernizāciju kā konkurētspējas paaugstināšanas iespēju. Saistībā ar jauno tehnoloģiju izmantošanu tiešsaistes publiskajiem pakalpojumiem un pārrobežu sadarbspējai ir ļoti svarīga nozīme izmaksu efektivitātes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā. Komisija 2017. gada aprīlī publicēja Eiropas sociālo tiesību pīlāra paketi, kurā starp galvenajiem principiem ir minēta kvalitatīvas izglītības, agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes, veselības aprūpes, sociālo mājokļu un citu pamatpakalpojumu pieejamība.

Read less

Jaunākās izmaiņas

Access to essential services for people on low incomes: Energy, public transport and digital communications

In collecting information on essential services, the European Commission requested Eurofound to provide input on...

Forthcoming European Care Strategy must look towards the future

The European Pillar of Social Rights states that ‘everyone has the right to affordable long-term care services of good...

People with disabilities and the COVID-19 pandemic: Findings from the Living, working and COVID-19 e-survey

A new European Disability Strategy was launched in 2021 with the aim of intensifying progress on ensuring the full...
Top

Eurofound darbs

Read more

Eurofound darbs

Eurofound pēta iedzīvotāju vajadzības kopumā, pievēršot īpašu uzmanību jauniešiem, veciem cilvēkiem, cilvēkiem ar fiziskās vai garīgās veselības problēmām un migrantu izcelsmes personām. Tas uzrauga un analizē publisko pakalpojumu izmaiņas, kuru iemesls ir budžeta ierobežojumi, izmaiņas politikā un tehnoloģiju un digitalizācijas attīstība. Veicot padziļinātu gadījumu izpēti, Eurofound publisko pakalpojumu pētījumos tiek analizēti arī pakalpojumu sniedzēju viedokļi un viņu reakcija uz mainīgām lietotāju vajadzībām.

Svarīgākais ieguldījums

Eurofound Eiropas dzīves kvalitātes apsekojuma (EQLS) rezultātu analīzē tiek izvērtēta krīzes ietekme uz Eiropas sabiedrību un Eiropas iedzīvotāju uztvere par sabiedrības un publisko pakalpojumu kvalitāti. Padziļinātos pētījumos aģentūra pievēršas vairākām svarīgām tēmām, tostarp ekonomikas krīzes un sociālās drošības sistēmu reformu ietekmei uz dzīves līmeni un sabiedrības kvalitāti.

Izmantojot EQLS datus, pētījumos ir analizēta sociālā nevienlīdzība četrās būtiskās dzīves jomās, un tās ir veselība, dzīves līmenis, produktīvas un vērtīgas darbības un individuālā, ģimenes un sociālā dzīve. Arī ģimenes ir bijušas analīzes centrā, pievēršoties dažādu tipu ģimeņu ar bērniem mainīgajai dzīves kvalitātei ES un salīdzinot to dzīves līmeni un sociālo stāvokli. 

Citas interešu jomas ir bijušas sliktu mājokļu apstākļu sociālās un ekonomiskās izmaksas un sekas, kā arī privātu slimnīcu pakalpojumu pieaugums Eiropā. Apspriesta arī mobilo pilsoņu pieplūduma radītā ietekme uz ES dalībvalstu publiskajiem pakalpojumiem.

Svarīgi Eurofound pētījumu temati ir bijuši pasākumi jauniešu sociālās iekļaušanas atbalstam un ar Garantijas jauniešiem īstenošanu saistītā pieredze. Eurofound pētījumu uzmanības centrā ir bijusi arī agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumu pieejamība un šo pakalpojumu kvalitāte, proti, jautājums, kas ES politikas debatēs pēdējā laikā ir guvis lielāku ievērību.

Izmantojot 2016. gadā veiktajā ceturtajā EQLS iegūtos datus, Eurofound pētījumos tiks analizēts, kādā mērā publiskie pakalpojumi apmierina sociālo grupu vajadzības, lai palīdzētu politikas veidotājiem nodrošināt atbilstošus un piemērotus sociālos pakalpojumus. Eurofound pievērsīsies digitalizācijas ietekmei, kas sniedzas pāri sociālajām un ģeogrāfiskajām robežām, analizējot, kā ar jaunajām tehnoloģijām ir iespējams atbalstīt veselības un sociālo pakalpojumu izstrādi un īstenošanu.

Read less
  • Publications (195)
  • Dati
  • Ongoing work (4)

Dati

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

    • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
    • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
    • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence