Europejskie badania przedsiębiorstw

Europejskie badanie przedsiębiorstw (ESC) jest przeprowadzane co cztery lata. Pierwsze badanie przedsiębiorstw przeprowadzono w latach 2004-2005 pod nazwą Europejskie badanie przedsiębiorstw dotyczące czasu pracy i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Drugie badanie (opatrzone nowym tytułem: europejskie badanie przedsiębiorstw) zakończono w 2009 r., a trzecie badanie odbędzie się w 2013 r.

Cele badania są następujące:

  • zebranie, ocena i ilościowe ujęcie informacji w zharmonizowany sposób na temat strategii i praktyk przedsiębiorstw w całej Europie;
  • analiza związku między praktykami przedsiębiorstwa a ich wpływem oraz analiza praktyk z perspektywy struktur na poziomie przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu społecznego;
  • monitorowanie tendencji;
  • udział w strategii Europa 2020 poprzez określenie i zrozumienie tych strategii i praktyk firm, które mogą mieć wpływ na inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu oraz rozwój dialogu społecznego w przedsiębiorstwach. Dzięki badaniu możliwe będzie opracowanie jednolitych wskaźników dotyczących tych kwestii dla odbiorców europejskich.

ECS jest opartym na kwestionariuszu badaniem przeprowadzanym na reprezentatywnej próbie za pomocą rozmowy telefonicznej w języku (językach) danego kraju. Szczególną cechą badania jest fakt, że rozmowy przeprowadzane są z kierownikiem ds. zasobów ludzkich przedsiębiorstwa i, jeśli to możliwe, z przedstawicielem pracowników. Pierwsza edycja badania obejmowała kwestie związane z ustaleniami dotyczącymi czasu pracy i równowagą między pracą a życiem prywatnym w przedsiębiorstwie. W drugiej edycji analizowano różne formy elastyczności, w tym elastyczny czas pracy, elastyczność w zakresie umów, wynagrodzenie zmienne i udział finansowy oraz dodatkowe środki z dziedziny zasobów ludzkich, a także charakter i jakość dialogu społecznego w miejscu pracy. W trzecim badaniu zostanie przeanalizowana organizacja miejsca pracy, innowacja w miejscu pracy, udział pracowników i dialog społeczny w europejskich firmach.

W konsekwencji rozszerzenia UE poszerzył się również zakres geograficzny badania:

  • pierwsze ECS (ESWT) w latach 2004-2005: 21 krajów: 15 ‘starych’ państw członkowskich UE i Cypr, Republika Czeska, Węgry, Łotwa, Polska i Słowenia
  • drugie ECS w 2009 r.: 30 krajów, w tym 27 państw członkowskich UE, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM) i Turcja
  • trzecie ECS w 2013 r.: 32 kraje, w tym 27 państw członkowskich UE, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM), Islandia, Czarnogóra i Turcja