Sprawnie funkcjonujące i sprzyjające integracji rynki pracy

12 Maj 2021

Sprawnie funkcjonujące rynki pracy stanowią warunek pełnego wykorzystania potencjału tworzenia miejsc pracy w gospodarce wychodzącej z kryzysu finansowego i gospoRead more

Sprawnie funkcjonujące rynki pracy stanowią warunek pełnego wykorzystania potencjału tworzenia miejsc pracy w gospodarce wychodzącej z kryzysu finansowego i gospodarczego. Kryzys miał bardzo różne konsekwencje dla rynków pracy w poszczególnych państwach członkowskich UE; ugodził szczególnie w niektóre grupy społeczne, m.in. młodych ludzi i osoby o niskim poziomie wykształcenia. Zachodząca obecnie w szybkim tempie zmiana strukturalna stawia także nowe wyzwania związane z ewentualnymi niedoborami siły roboczej i niedopasowaniem umiejętności w różnych sektorach i regionach.

Głównym narzędziem UE wspierającym zatrudnienie i włączenie społeczne jest Europejski Fundusz Społeczny, którego misją jest ułatwianie bezrobotnym znalezienia pracy, integracja społeczna osób znajdujących się w trudnym położeniu oraz zapewnienie wszystkim równiejszych szans. Prawa pracowników na rynku pracy reguluje także szereg europejskich aktów prawnych. Ponadto w kwietniu 2017 r. Komisja Europejska ogłosiła wprowadzenie europejskiego filaru praw społecznych. Filar czerpie z unijnej polityki społecznej i polityki zatrudnienia, a zarazem uzupełnia ją, wyznaczając kierunki rozwoju polityki w wielu obszarach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprawiedliwych rynków pracy oraz systemów opieki społecznej.

Read less

Ostatnie zmiany

Shaping the future of long-term care: A good outcome will benefit all

An ageing Europe and rising public expenditure on long-term care have signalled for some time that the fundamentals of...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...
Top

Działania Eurofound

Read more

Działania Eurofound

Badania prowadzone przez Eurofound mają na celu wnikliwe przeanalizowanie dynamiki rynków pracy w całej Europie, a zarazem kształtowanie polityki w sposób, który usprawni ich funkcjonowanie. Z uwagi na utrzymujące się na wysokim poziomie wskaźniki bezrobocia w niektórych państw członkowskich, szczególnym zainteresowaniem cieszą się polityki służące wspieraniu reintegracji bezrobotnych na rynku pracy, a także te ukierunkowane na konkretne grupy społeczne: młodzież, migrantów, kobiety i bezrobotnych w starszym wieku. Eurofound stworzył wiele opracowań dotyczących tych zagadnień, koncentrując się w ostatnich latach na młodzieży, kwestiach płci i pracy, nowych formach zatrudnienia, mobilności i migracji, a także wynagrodzeniu.

Kluczowy wkład

Eurofound poddał analizie kwestie zatrudnienia i wyzwania społeczne, jakie stoją przed młodymi ludźmi. Badania dotyczyły kwestii włączenia społecznego i potrzeby uwzględnienia różnorodności w grupie młodych ludzi wymagających szczególnego traktowania przy opracowywaniu polityk służących wspieraniu tej grupy społecznej. Uwagę poświęcono również przedsiębiorczości młodych ludzi oraz działaniom, których skuteczność we wspieraniu jej już udowodniono.

W innym nurcie badań zwrócono uwagę na gospodarcze i społeczne koszty dysproporcji w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn i oceniono efektywność działań politycznych promujących uczestnictwo kobiet w rynku pracy.

Wciąż prowadzone są badania dotyczące nowych form zatrudnienia, które różnią się od tradycyjnego zatrudnienia standardowego lub niestandardowego; analizowane są ich skutki dla warunków pracy i dla samego rynku pracy. Po wstępnych badaniach dotyczących typologii przeprowadzono szczegółowe przeglądy nowych form zatrudnienia, takich jak strategiczne dzielenie się pracownikami (ang. strategic employee sharing) i mobilna praca oparta na wykorzystaniu technologii informacyjnych.

Z badań nad mobilnością wyłania się aktualny obraz przepływu siły roboczej w Europie oraz wpływ  kryzysu gospodarczego na migrację.

Eurofound przeprowadził również dogłębną analizę różnych kwestii związanych z przemianami na rynku pracy, m.in. stażu pracyzatrudnienia tymczasowego oraz przejścia młodych ludzi od edukacji do zatrudnienia.

Read less