Sprawnie funkcjonujące i sprzyjające integracji rynki pracy

28 luty 2022

Sprawnie funkcjonujące rynki pracy stanowią warunek pełnego wykorzystania potencjału tworzenia miejsc pracy w gospodarce wychodzącej z kryzysu finansowego i gospoRead more

Sprawnie funkcjonujące rynki pracy stanowią warunek pełnego wykorzystania potencjału tworzenia miejsc pracy w gospodarce wychodzącej z kryzysu finansowego i gospodarczego. Kryzys miał bardzo różne konsekwencje dla rynków pracy w poszczególnych państwach członkowskich UE; ugodził szczególnie w niektóre grupy społeczne, m.in. młodych ludzi i osoby o niskim poziomie wykształcenia. Zachodząca obecnie w szybkim tempie zmiana strukturalna stawia także nowe wyzwania związane z ewentualnymi niedoborami siły roboczej i niedopasowaniem umiejętności w różnych sektorach i regionach.

Głównym narzędziem UE wspierającym zatrudnienie i włączenie społeczne jest Europejski Fundusz Społeczny, którego misją jest ułatwianie bezrobotnym znalezienia pracy, integracja społeczna osób znajdujących się w trudnym położeniu oraz zapewnienie wszystkim równiejszych szans. Prawa pracowników na rynku pracy reguluje także szereg europejskich aktów prawnych. Ponadto w kwietniu 2017 r. Komisja Europejska ogłosiła wprowadzenie europejskiego filaru praw społecznych. Filar czerpie z unijnej polityki społecznej i polityki zatrudnienia, a zarazem uzupełnia ją, wyznaczając kierunki rozwoju polityki w wielu obszarach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprawiedliwych rynków pracy oraz systemów opieki społecznej.

Read less

Ostatnie zmiany

High-level speakers to drive in-depth debate on Europe’s recovery at Foundation Forum 2022

Registration is still open for Foundation Forum 2022 , a hybrid event that will bring together up to 1000 policymakers...

Eurofound welcomes European Year of Youth 2022

The situation of young people in the EU has long been an important focus for Eurofound’s work with particular emphasis...

Watch the video - Joint webinar: Equality and inclusion in a post-pandemic EU

Thursday, 21 October 2021, 11.00 Irish time / 12.00 CEST As part of the debate on the Conference on the Future of...
Top

Działania Eurofound

Read more

Działania Eurofound

Badania prowadzone przez Eurofound mają na celu wnikliwe przeanalizowanie dynamiki rynków pracy w całej Europie, a zarazem kształtowanie polityki w sposób, który usprawni ich funkcjonowanie. Z uwagi na utrzymujące się na wysokim poziomie wskaźniki bezrobocia w niektórych państw członkowskich, szczególnym zainteresowaniem cieszą się polityki służące wspieraniu reintegracji bezrobotnych na rynku pracy, a także te ukierunkowane na konkretne grupy społeczne: młodzież, migrantów, kobiety i bezrobotnych w starszym wieku. Eurofound stworzył wiele opracowań dotyczących tych zagadnień, koncentrując się w ostatnich latach na młodzieży, kwestiach płci i pracy, nowych formach zatrudnienia, mobilności i migracji, a także wynagrodzeniu.

Kluczowy wkład

Eurofound poddał analizie kwestie zatrudnienia i wyzwania społeczne, jakie stoją przed młodymi ludźmi. Badania dotyczyły kwestii włączenia społecznego i potrzeby uwzględnienia różnorodności w grupie młodych ludzi wymagających szczególnego traktowania przy opracowywaniu polityk służących wspieraniu tej grupy społecznej. Uwagę poświęcono również przedsiębiorczości młodych ludzi oraz działaniom, których skuteczność we wspieraniu jej już udowodniono.

W innym nurcie badań zwrócono uwagę na gospodarcze i społeczne koszty dysproporcji w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn i oceniono efektywność działań politycznych promujących uczestnictwo kobiet w rynku pracy.

Wciąż prowadzone są badania dotyczące nowych form zatrudnienia, które różnią się od tradycyjnego zatrudnienia standardowego lub niestandardowego; analizowane są ich skutki dla warunków pracy i dla samego rynku pracy. Po wstępnych badaniach dotyczących typologii przeprowadzono szczegółowe przeglądy nowych form zatrudnienia, takich jak strategiczne dzielenie się pracownikami (ang. strategic employee sharing) i mobilna praca oparta na wykorzystaniu technologii informacyjnych.

Z badań nad mobilnością wyłania się aktualny obraz przepływu siły roboczej w Europie oraz wpływ  kryzysu gospodarczego na migrację.

Eurofound przeprowadził również dogłębną analizę różnych kwestii związanych z przemianami na rynku pracy, m.in. stażu pracyzatrudnienia tymczasowego oraz przejścia młodych ludzi od edukacji do zatrudnienia.

Read less