Stosunki pracy

06 December 2019

Związki zawodowe, organizacje pracodawców i władze publiczne odgrywają ważną rolę w kształtowaniu stosunków pracy. Są wzajemnie powiązanymi elementami systemu, który funkcjonuje na poziomie europejskim, krajowym, sektorowym, regionalnym, a także na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw. W ostatnich latach, kiedy technologia i formy pracy nieustannie ewoluują w stale zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, systemy stosunków pracy stają przed wyzwaniami o krytycznym znaczeniu.

Z uwagi na powyższe, Komisja Europejska dała w 2015 r. „nowy początek” europejskiemu dialogowi społecznemu. We wspólnym oświadczeniu z czerwca 2016 r. Komisja, Rada Unii Europejskiej i partnerzy społeczni podkreślili jego zasadniczą rolę jako kluczowego elementu unijnej polityki społecznej i zatrudnienia.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Stosunki pracy

Działalność Eurofound

Na przestrzeni 40 lat swojego funkcjonowania, Eurofound stał się kluczowym ośrodkiem wiedzy specjalistycznej, w zakresie monitorowania i analizy trendów w stosunkach pracy. Elementem jego działalności są powiązania pomiędzy europejskim i krajowym poziomem dialogu społecznego. Korzystając z wiedzy sieci europejskich korespondentów w 28 państwach członkowskich UE i Norwegii, Eurofound rejestruje zmiany zachodzące we wszystkich państwach członkowskich i na poziomie całej UE. 

Kluczowy wkład

Eurofound opracował szereg analiz porównawczych, artykułów i studiów przypadku dotyczących stosunków pracy w całej UE-28 i w Norwegii. Ponadto tworzy regularnie aktualizowane bazy danych dotyczące zagadnień z nimi związanych.

W najnowszym badaniu wskazano i omówiono kluczowe wymiary i wskaźniki istotne dla systemów stosunków pracy w Europie w XXI wieku. Kolejny nurt badań dotyczy tego, w jaki sposób partnerzy społeczni w UE i Norwegii przeanalizowali i wykorzystali nowe tematy, narzędzia i innowacyjne podejścia, by reagować na nowe wyzwania polityczne, prawne i społeczne, które pojawiły się w ostatnich latach.

Płaca i czas pracy nadal pozostają obszarami ogromnego zainteresowania i są przedmiotem corocznych przeglądów. Jednym z tematów podejmowanych niedawno w ramach aktualizacji zagadnienia wysokości płac były ustawowe poziomy wynagrodzenia minimalnego w całej UE, a także rokowania zbiorowe dotyczące wynagrodzeń.

Od 2006 r. Eurofound prowadzi badania na temat reprezentatywności europejskich organizacji partnerów społecznych działających na poziomie sektorowym, zgodnie z mandatem udzielonym przez Komisję Europejską.

Źródła

Sprawozdania ze zmian w życiu zawodowym

Eurofound dostarcza systematycznych i porównywalnych danych dotyczących krajowych systemów stosunków pracy oraz zmian w życiu zawodowym, z wykorzystaniem narzędzi monitorowania i sprawozdawczości oraz w oparciu o informacje przekazywane przez sieć korespondentów europejskich z 28 państw członkowskich i Norwegii.

 

Ongoing work

Current work covers:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor

Highlights (9)

Wszystko (2170)

Publications (410)

Articles (1674)

News (69)

Events (17)