Promowanie spójności i konwergencji społecznej

16 Listopad 2022

Promowanie spójności i konwergencji społecznej to jeden z sześciu głównych obszarów ujętych w programie prac Eurofound na lata 2021-2024. Eurofound będzie nadal stanowić centrum wiedzy specjalistycznej Read more

Promowanie spójności i konwergencji społecznej to jeden z sześciu głównych obszarów ujętych w programie prac Eurofound na lata 2021-2024. Eurofound będzie nadal stanowić centrum wiedzy specjalistycznej ds. monitorowania i analizowania kluczowych tendencji i czynników warunkujących osiąganie pozytywnej konwergencji w zakresie warunków życia i pracy oraz wzrostu spójności gospodarczej i społecznej w UE. Pandemia spowodowana COVID-19 stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla odporności gospodarczej i społecznej UE i uwypukla nietrwałość wszelkich dotychczasowych postępów w obszarze konwergencji.

W ciągu najbliższych czterech lat Eurofound dostarczy ważnych i dokładnych informacji na temat wyzwań i perspektyw w obszarze spójności i konwergencji społecznej w UE, pomagając w ten sposób zagwarantować , by jej gospodarki i społeczeństwa były odporne na kryzysy w przyszłości. Eurofound poszerzy zakres realizowanych w poprzednich latach prac nad pozytywną konwergencją, kładąc szczególny nacisk na potencjalne, nowe nierówności między obywatelami oraz sposoby radzenia sobie z większymi wyzwaniami w obszarze spójności społecznej wynikającymi z kryzysu. Agencja będzie regularnie przedstawiać informacje na temat tendencji w zakresie społeczno-gospodarczego wymiaru pozytywnej konwergencji oraz aspektów określonych w Europejskim filarze praw socjalnych na szczeblu państw członkowskich i regionalnym, dokonując jednocześnie analiz porównawczych UE z innymi krajami rozwiniętymi.

Badając czynniki stymulujące konwergencję społeczno-gospodarczą oraz jej skutki, Eurofound zwróci uwagę na szereg czynników takich jak inwestycje społeczne, ramy instytucjonalne i dotyczące mobilności, regulacje, systemy opieki społecznej, jakość instytucjonalna i usługi publiczne dialog społeczny i reformy strukturalne. Badanie obejmie skuteczność reakcji UE na pandemię w odniesieniu do konwergencji społeczno-gospodarczej, jak i sytuację w strefie euro oraz wpływ roli procesów związanych ze stosunkami pracy na konwergencję.

Eurofound przeanalizuje trendy dotyczące spójności społecznej w Unii Europejskiej oraz sprzyjające jej czynniki, badając w szczególności, jak pandemia wywołana przez COVID-19 pogłębiła istniejące nierówności lub przyczyniła się do powstania nowych, dotykających w szerszym zakresie społeczeństwo lub poszczególne grupy obywateli. Analiza będzie poświęcona nierównościom gospodarczym, społecznym i w zakresie zdrowia, zarówno na rynku pracy, jak i pod względem dostępu do podstawowych dóbr i usług, w tym opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa, edukacji i ochrony socjalnej , a także jakości tych dóbr i usług. Badanie obejmie kwestię powiązań między nierównościami i zaufaniem do instytucji, a niezadowoleniem. Do obszaru zainteresowań włączone zostaną również migracja , integracja i napięcia społeczne.

Wyniki badania uzyskane w ramach tej działalności będą stanowić wkład w pracę różnych służb Komisji Europejskiej oraz Komitetu ds. Zatrudnienia (EMCO), Komitetu Ochrony Socjalnej (SPC), Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, a także Rady i Parlamentu Europejskiego, w tym w odniesieniu do europejskiego semestru.

„Kryzys związany z COVID-19 sprawił, że koncepcja pozytywnej konwergencji znów jest w centrum debaty politycznej (...). Pozytywna konwergencja ma ważne znaczenie dla stabilności Unii. Niedotrzymanie obietnicy osiągnięcia pozytywnej konwergencji może zagrozić funkcjonowaniu Unii i wywołać niezadowolenie polityczne z projektu, jakim jest Unia Europejska”.

Massimiliano Mascherini, szef działu polityki społecznej

Read less

Ostatnie zmiany

Utrzymanie zaufania podczas pandemii COVID-19

W sprawozdaniu przeanalizowano, jak zmieniło się zaufanie obywateli do instytucji – w tym rządów krajowych, UE,...

Czy Europa wiedzie prym pod względem jakości instytucjonalnej?

Jakość instytucjonalna jest kluczowym czynnikiem w osiąganiu pozytywnej konwergencji gospodarczej i społecznej w UE,...

Shifting the focus from energy subsidies to reducing energy dependence

The Russian invasion of Ukraine and the resulting sanctions have caused energy prices to soar. Governments seeking to...

Realizacja priorytetów zainteresowanych stron

Top

Badania Eurofound mają na celu wsparcie działań programowych ukierunkowanych na umacnianie zrównoważonej pozytywnej konwergencji społeczno-gospodarczej, zmniejszenie wielowymiarowych nierówności oraz tworzenie inicjatyw na rzecz zwiększenia spójności społecznejRead more

Badania Eurofound mają na celu wsparcie działań programowych ukierunkowanych na umacnianie zrównoważonej pozytywnej konwergencji społeczno-gospodarczej, zmniejszenie wielowymiarowych nierówności oraz tworzenie inicjatyw na rzecz zwiększenia spójności społecznej. Stanowią tym samym pomoc w sprostaniu związanym z COVID-19 wyzwaniom na szczeblu unijnym i krajowym. W oparciu o analizy programów odbudowy po pandemii na szczeblu europejskim oraz ich skutków dla spójności społeczno-gospodarczej Eurofound chce dostarczyć decydentom wiedzy na temat sposobów promowania konwergencji i skuteczności różnych inicjatyw. Badanie poświęcone spójności społecznej ma na celu wywołanie dyskusji na temat sposobów wspierania polityk prowadzących do budowania bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa.

Program prac agencji jest zharmonizowany z politycznymi wytycznymi Komisji Europejskiej na okres kolejnych czterech lat, mając tym samym bezpośredni wpływ na liczbę kluczowych obszarów polityki ukierunkowanych na budowanie silnej Europy kładącej nacisk na kwestie socjalne. W szczególności badanie jest powiązane z celem UE w zakresie zrównoważonej konwergencji społeczno-gospodarczej i dąży do wspierania debaty na temat Europejskiego filaru praw socjalnych, jego realizacji i funkcji kontrolnej, a także reformy Unii Gospodarczej i Walutowej. Ustalenia badania dotyczące zaufania mogą stanowić wkład w realizację inicjatyw związanych z debatą w sprawie przyszłości Europy.

Read less

Kluczowe przesłania polityczne

Top

Social cohesion convergence infographic
Infografika

Główne wyniki badań prowadzonych przez Eurofound dostarczają decydentom informacji, które pomagają im reagować na kluczowe kwestie w danym obszarze.

  • Zrównoważona konwergencja społeczno-gospodarcza ma kluczowe znaczenie dla trwałej stabilności Europy i wymaga zintegrowanego podejścia na szczeblu europejskim.
  • Różnice w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego między poszczególny państwami członkowskimi zagrażają wspólnemu dobrobytowi oraz godnym warunkom życia i zatrudnienia, dlatego też kluczowe jest monitorowanie trendów związanych z konwergencją występujących w UE i wdrażanie polityk zapobiegjących rozbieżnościom.
  • Przed wybuchem pandemii COVID-19 Europa przez sześć lat odnotowywała nieprzerwany wzrost gospodarczy, niwelując negatywne skutki kryzysu z 2008 roku i osiągając pozytywną konwergencję w obszarach takich jak zatrudnienie i zagrożenie ubóstwem.Jednakże nie wszystkie kraje odniosły jednakowe korzyści i dysproporcje regionalne pogłębiły się.
  • Istnieje ryzyko, że pandemia wywołana COVID-19 w jeszcze większym stopniu pogłębi nierówności między państwami członkowskimi oraz różnymi grupami społeczno-gospodarczymi. Będzie ona próbą odporności społeczno-gospodarczej państw członkowskich na rozbieżności gospodarcze i społeczne w Unii Europejskiej.Rosnące dysproporcje mogą się również odcisnąć na stabilności UE i wskazują na konieczność pełnego wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych oraz jasnego informowania obywateli Unii o odnośnych środkach.
  • Utrzymanie zaufania społecznego do instytucji krajowych i europejskich musi pozostać w czasie kryzysu kluczowym celem, ponieważ przestrzeganie środków mających na celu kontrolę pandemii COVID-19, zależy w dużej mierze od poziomu zaufania do instytucji i doradztwa naukowego. Wzrost poziomu zaufania instytucjonalnego deklarowanego przez respondentów, którzy skorzystali ze środków wsparcia, również daje jasny sygnał dla rządów krajowych i dla UE.
Read less

Obecnie trwające badania

Top

W 2022 r. Eurofound ukończy prace dotyczące objaśnienia geograficznych różnic w konwergencji i będzie w dalszym ciągu regularnie przekazywać aktualne informacje o pozytywnej konwergencji wymiarów gospodarczego i społecznego nakreślonych w Europejskim filarze praw socjalnych i towarzyszącej muRead more

W 2022 r. Eurofound ukończy prace dotyczące objaśnienia geograficznych różnic w konwergencji i będzie w dalszym ciągu regularnie przekazywać aktualne informacje o pozytywnej konwergencji wymiarów gospodarczego i społecznego nakreślonych w Europejskim filarze praw socjalnych i towarzyszącej mu tablicy wskaźników społecznych. Celem badań będzie uchwycenie skutków kryzysu COVID‑19 dla konwergencji oraz ocena, czy środki ochrony i gospodarczej odbudowy skutecznie zapobiegały rozbieżnościom na poziomie krajowym i, w odpowiednich przypadkach, regionalnym.

Rozpoczną się prace dotyczące polaryzacji obszarów miejskich i wiejskich oraz jej wpływu na spójność i konwergencję w UE. Przeanalizowane będą tendencje i czynniki kształtujące rozbieżności między obszarami miejskimi i wiejskimi w kilku wymiarach: szanse w zakresie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia, dostęp do usług, warunki i jakość życia. Wykorzystane będą dane z e‑badania Życie, praca i COVID‑19, aby przeanalizować wpływ pandemii na różnice między obszarami miejskimi i wiejskimi.

Ukończone zostaną prace dotyczące wpływu pandemii na zaufanie i nierówności społeczne, natomiast rozpocznie się badanie w zakresie wpływu na spójność społeczną i niezadowolenie w UE, w tym skutków instrumentów wsparcia wprowadzonych w państwach członkowskich. Eurofound dokona przeglądu działań i inicjatyw mających na celu promowanie polityk na rzecz sprawiedliwości i integracji społeczeństwa po kryzysie COVID‑19.

Agencja zbada tendencje, czynniki i wzorce w zakresie słabości rynku pracy w UE, aby zidentyfikować grupy, które najbardziej ucierpiały wskutek niestabilnego uczestnictwa w rynku pracy, oraz przeanalizować indywidualne, społecznościowe i społeczne konsekwencje tej niestabilności. Badanie dostarczy ogólnego obrazu środków z zakresu polityki wprowadzonych ostatnio w celu łagodzenia gospodarczych i społecznych skutków niestabilności rynku pracy dla pracowników i obywateli w państwach członkowskich UE.

Ponadto, korzystając z prac przygotowawczych prowadzonych w 2021 r., badanie skupi się na zależności między wskaźnikami stosunków pracy a konwergencją warunków pracy i wyników społeczno-gospodarczych. Internetowe repozytorium poświęcone konwergencji będzie w dalszym ciągu aktualizowane i rozbudowywane.

W poniższych sekcjach udostępniono publikacje, dane i bieżące prace dotyczące tego tematu.

Read less
  • Publikacje (51)
  • Data
  • Bieżące prace (3)

Bieżące prace

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.