Promowanie spójności i konwergencji społecznej

21 Grudzień 2021

Promowanie spójności i konwergencji społecznej to jeden z sześciu głównych obszarów ujętych w programie prac Eurofound na lata 2021-2024. Eurofound będzie nadal stanowić centrum wiedzy specjalistycznej Read more

Promowanie spójności i konwergencji społecznej to jeden z sześciu głównych obszarów ujętych w programie prac Eurofound na lata 2021-2024. Eurofound będzie nadal stanowić centrum wiedzy specjalistycznej ds. monitorowania i analizowania kluczowych tendencji i czynników warunkujących osiąganie pozytywnej konwergencji w zakresie warunków życia i pracy oraz wzrostu spójności gospodarczej i społecznej w UE. Pandemia spowodowana COVID-19 stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla odporności gospodarczej i społecznej UE i uwypukla nietrwałość wszelkich dotychczasowych postępów w obszarze konwergencji.

W ciągu najbliższych czterech lat Eurofound dostarczy ważnych i dokładnych informacji na temat wyzwań i perspektyw w obszarze spójności i konwergencji społecznej w UE, pomagając w ten sposób zagwarantować , by jej gospodarki i społeczeństwa były odporne na kryzysy w przyszłości. Eurofound poszerzy zakres realizowanych w poprzednich latach prac nad pozytywną konwergencją, kładąc szczególny nacisk na potencjalne, nowe nierówności między obywatelami oraz sposoby radzenia sobie z większymi wyzwaniami w obszarze spójności społecznej wynikającymi z kryzysu. Agencja będzie regularnie przedstawiać informacje na temat tendencji w zakresie społeczno-gospodarczego wymiaru pozytywnej konwergencji oraz aspektów określonych w Europejskim filarze praw socjalnych na szczeblu państw członkowskich i regionalnym, dokonując jednocześnie analiz porównawczych UE z innymi krajami rozwiniętymi.

Badając czynniki stymulujące konwergencję społeczno-gospodarczą oraz jej skutki, Eurofound zwróci uwagę na szereg czynników takich jak inwestycje społeczne, ramy instytucjonalne i dotyczące mobilności, regulacje, systemy opieki społecznej, jakość instytucjonalna i usługi publiczne dialog społeczny i reformy strukturalne. Badanie obejmie skuteczność reakcji UE na pandemię w odniesieniu do konwergencji społeczno-gospodarczej, jak i sytuację w strefie euro oraz wpływ roli procesów związanych ze stosunkami pracy na konwergencję.

Eurofound przeanalizuje trendy dotyczące spójności społecznej w Unii Europejskiej oraz sprzyjające jej czynniki, badając w szczególności, jak pandemia wywołana przez COVID-19 pogłębiła istniejące nierówności lub przyczyniła się do powstania nowych, dotykających w szerszym zakresie społeczeństwo lub poszczególne grupy obywateli. Analiza będzie poświęcona nierównościom gospodarczym, społecznym i w zakresie zdrowia, zarówno na rynku pracy, jak i pod względem dostępu do podstawowych dóbr i usług, w tym opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa, edukacji i ochrony socjalnej , a także jakości tych dóbr i usług. Badanie obejmie kwestię powiązań między nierównościami i zaufaniem do instytucji, a niezadowoleniem. Do obszaru zainteresowań włączone zostaną również migracja , integracja i napięcia społeczne.

Wyniki badania uzyskane w ramach tej działalności będą stanowić wkład w pracę różnych służb Komisji Europejskiej oraz Komitetu ds. Zatrudnienia (EMCO), Komitetu Ochrony Socjalnej (SPC), Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, a także Rady i Parlamentu Europejskiego, w tym w odniesieniu do europejskiego semestru.

„Kryzys związany z COVID-19 sprawił, że koncepcja pozytywnej konwergencji znów jest w centrum debaty politycznej (...). Pozytywna konwergencja ma ważne znaczenie dla stabilności Unii. Niedotrzymanie obietnicy osiągnięcia pozytywnej konwergencji może zagrozić funkcjonowaniu Unii i wywołać niezadowolenie polityczne z projektu, jakim jest Unia Europejska”.

Massimiliano Mascherini, szef działu polityki społecznej

Read less

Ostatnie zmiany

Upward convergence in gender equality: How close is the Union of equality?

Over the last decade, the EU has made slow progress towards gender equality. As achievements in gender equality vary...

Upward convergence in material well-being: Is a COVID-19 setback inevitable?

The EU strives for the upward convergence of its Member States, where their performance improves and gaps between them...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Promowanie spójności i konwergencji społecznej

Subskrybuj

Realizacja priorytetów zainteresowanych stron

Top

Badania Eurofound mają na celu wsparcie działań programowych ukierunkowanych na umacnianie zrównoważonej pozytywnej konwergencji społeczno-gospodarczej, zmniejszenie wielowymiarowych nierówności oraz tworzenie inicjatyw na rzecz zwiększenia spójności społecznejRead more

Badania Eurofound mają na celu wsparcie działań programowych ukierunkowanych na umacnianie zrównoważonej pozytywnej konwergencji społeczno-gospodarczej, zmniejszenie wielowymiarowych nierówności oraz tworzenie inicjatyw na rzecz zwiększenia spójności społecznej. Stanowią tym samym pomoc w sprostaniu związanym z COVID-19 wyzwaniom na szczeblu unijnym i krajowym. W oparciu o analizy programów odbudowy po pandemii na szczeblu europejskim oraz ich skutków dla spójności społeczno-gospodarczej Eurofound chce dostarczyć decydentom wiedzy na temat sposobów promowania konwergencji i skuteczności różnych inicjatyw. Badanie poświęcone spójności społecznej ma na celu wywołanie dyskusji na temat sposobów wspierania polityk prowadzących do budowania bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa.

Program prac agencji jest zharmonizowany z politycznymi wytycznymi Komisji Europejskiej na okres kolejnych czterech lat, mając tym samym bezpośredni wpływ na liczbę kluczowych obszarów polityki ukierunkowanych na budowanie silnej Europy kładącej nacisk na kwestie socjalne. W szczególności badanie jest powiązane z celem UE w zakresie zrównoważonej konwergencji społeczno-gospodarczej i dąży do wspierania debaty na temat Europejskiego filaru praw socjalnych, jego realizacji i funkcji kontrolnej, a także reformy Unii Gospodarczej i Walutowej. Ustalenia badania dotyczące zaufania mogą stanowić wkład w realizację inicjatyw związanych z debatą w sprawie przyszłości Europy.

Read less

Kluczowe przesłania polityczne

Top

Główne wyniki badań prowadzonych przez Eurofound dostarczają decydentom informacji, które pomagają im reagować na kluczowe kwestie w danym obszarze.

Read more

Główne wyniki badań prowadzonych przez Eurofound dostarczają decydentom informacji, które pomagają im reagować na kluczowe kwestie w danym obszarze.

  • Zrównoważona konwergencja społeczno-gospodarcza ma kluczowe znaczenie dla trwałej stabilności Europy i wymaga zintegrowanego podejścia na szczeblu europejskim.
  • Różnice w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego między poszczególny państwami członkowskimi zagrażają wspólnemu dobrobytowi oraz godnym warunkom życia i zatrudnienia, dlatego też kluczowe jest monitorowanie trendów związanych z konwergencją występujących w UE i wdrażanie polityk zapobiegjących rozbieżnościom.
  • Przed wybuchem pandemii COVID-19 Europa przez sześć lat odnotowywała nieprzerwany wzrost gospodarczy, niwelując negatywne skutki kryzysu z 2008 roku i osiągając pozytywną konwergencję w obszarach takich jak zatrudnienie i zagrożenie ubóstwem.Jednakże nie wszystkie kraje odniosły jednakowe korzyści i dysproporcje regionalne pogłębiły się.
  • Istnieje ryzyko, że pandemia wywołana COVID-19 w jeszcze większym stopniu pogłębi nierówności między państwami członkowskimi oraz różnymi grupami społeczno-gospodarczymi. Będzie ona próbą odporności społeczno-gospodarczej państw członkowskich na rozbieżności gospodarcze i społeczne w Unii Europejskiej.Rosnące dysproporcje mogą się również odcisnąć na stabilności UE i wskazują na konieczność pełnego wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych oraz jasnego informowania obywateli Unii o odnośnych środkach.
  • Utrzymanie zaufania społecznego do instytucji krajowych i europejskich musi pozostać w czasie kryzysu kluczowym celem, ponieważ przestrzeganie środków mających na celu kontrolę pandemii COVID-19, zależy w dużej mierze od poziomu zaufania do instytucji i doradztwa naukowego. Wzrost poziomu zaufania instytucjonalnego deklarowanego przez respondentów, którzy skorzystali ze środków wsparcia, również daje jasny sygnał dla rządów krajowych i dla UE.
Read less

Obecnie trwające badania

Top

W 2021 r. Eurofound kontynuuje badanie wpływu pandemii COVID-19 na konwergencję społeczno-gospodarczą oraz na gospodarcze i społeczne nierówności w Europie, kładąc nacisk na zarobki, zatrudnienie, edukację i zdrowiRead more

W 2021 r. Eurofound kontynuuje badanie wpływu pandemii COVID-19 na konwergencję społeczno-gospodarczą oraz na gospodarcze i społeczne nierówności w Europie, kładąc nacisk na zarobki, zatrudnienie, edukację i zdrowie. Będzie regularnie dostarczać aktualne dane na temat pozytywnej konwergencji na poziomie europejskim i regionalnym w wymiarach określonych w Europejskim filarze praw socjalnych i powiązanej tablicy wskaźników społecznych.

Uwzględniając w szczególności podziały geograficzne i skutki pandemii COVID-19, w badaniu Eurofound zostaną przeanalizowane czynniki sprzyjające zarówno pozytywnej konwergencji, jak i spójności społecznej. Zostanie przeprowadzony przegląd rezultatów programów odbudowy oraz strategii na rzecz wzmacniania odporności, promowania zrównoważonej pozytywnej konwergencji i ograniczania nierówności.

Eurofound przeanalizuje również, jak spójność społeczna w Europie zmieniała się na przestrzeni lat. Ponadto, w oparciu o dane uzyskane w ramach badania on-line „Życie, praca i COVID-19”, zostanie przeanalizowany wpływ pandemii na poziom spójności społecznej i zaufania w przypadku różnych grup społecznych, a następnie zostanie przeprowadzona analiza porównawcza na poziomie państw członkowskich w celu wyodrębnienia podobieństw i różnic.

Na koniec zostanie przeprowadzone badanie dotyczącego tego, czy i w jaki sposób procesy z zakresu stosunków pracy, w szczególności układy zbiorowe, wpływają na konwergencję w obszarach takich jak wynagrodzenie i czas pracy.

Internetowe repozytorium poświęcone konwergencji będzie w dalszym ciągu aktualizowane i rozbudowywane.

W poniższych sekcjach udostępniono publikacje, dane i bieżące prace dotyczące tego tematu.

Read less
  • Publikacje (43)
  • Data
  • Bieżące prace (4)

Bieżące prace

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Promowanie spójności i konwergencji społecznej

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.