Promowanie spójności i konwergencji społecznej

22 Marzec 2023

Promowanie spójności i konwergencji społecznej to jeden z sześciu głównych obszarów ujętych w programie prac Eurofound na lata 2021-2024. Eurofound będzie nadal stanowić centrum wiedzy specjalistycznej Read more

Promowanie spójności i konwergencji społecznej to jeden z sześciu głównych obszarów ujętych w programie prac Eurofound na lata 2021-2024. Eurofound będzie nadal stanowić centrum wiedzy specjalistycznej ds. monitorowania i analizowania kluczowych tendencji i czynników warunkujących osiąganie pozytywnej konwergencji w zakresie warunków życia i pracy oraz wzrostu spójności gospodarczej i społecznej w UE. Pandemia spowodowana COVID-19 stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla odporności gospodarczej i społecznej UE i uwypukla nietrwałość wszelkich dotychczasowych postępów w obszarze konwergencji.

W ciągu najbliższych czterech lat Eurofound dostarczy ważnych i dokładnych informacji na temat wyzwań i perspektyw w obszarze spójności i konwergencji społecznej w UE, pomagając w ten sposób zagwarantować , by jej gospodarki i społeczeństwa były odporne na kryzysy w przyszłości. Eurofound poszerzy zakres realizowanych w poprzednich latach prac nad pozytywną konwergencją, kładąc szczególny nacisk na potencjalne, nowe nierówności między obywatelami oraz sposoby radzenia sobie z większymi wyzwaniami w obszarze spójności społecznej wynikającymi z kryzysu. Agencja będzie regularnie przedstawiać informacje na temat tendencji w zakresie społeczno-gospodarczego wymiaru pozytywnej konwergencji oraz aspektów określonych w Europejskim filarze praw socjalnych na szczeblu państw członkowskich i regionalnym, dokonując jednocześnie analiz porównawczych UE z innymi krajami rozwiniętymi.

Badając czynniki stymulujące konwergencję społeczno-gospodarczą oraz jej skutki, Eurofound zwróci uwagę na szereg czynników takich jak inwestycje społeczne, ramy instytucjonalne i dotyczące mobilności, regulacje, systemy opieki społecznej, jakość instytucjonalna i usługi publiczne dialog społeczny i reformy strukturalne. Badanie obejmie skuteczność reakcji UE na pandemię w odniesieniu do konwergencji społeczno-gospodarczej, jak i sytuację w strefie euro oraz wpływ roli procesów związanych ze stosunkami pracy na konwergencję.

Eurofound przeanalizuje trendy dotyczące spójności społecznej w Unii Europejskiej oraz sprzyjające jej czynniki, badając w szczególności, jak pandemia wywołana przez COVID-19 pogłębiła istniejące nierówności lub przyczyniła się do powstania nowych, dotykających w szerszym zakresie społeczeństwo lub poszczególne grupy obywateli. Analiza będzie poświęcona nierównościom gospodarczym, społecznym i w zakresie zdrowia, zarówno na rynku pracy, jak i pod względem dostępu do podstawowych dóbr i usług, w tym opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa, edukacji i ochrony socjalnej , a także jakości tych dóbr i usług. Badanie obejmie kwestię powiązań między nierównościami i zaufaniem do instytucji, a niezadowoleniem. Do obszaru zainteresowań włączone zostaną również migracja , integracja i napięcia społeczne.

Wyniki badania uzyskane w ramach tej działalności będą stanowić wkład w pracę różnych służb Komisji Europejskiej oraz Komitetu ds. Zatrudnienia (EMCO), Komitetu Ochrony Socjalnej (SPC), Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, a także Rady i Parlamentu Europejskiego, w tym w odniesieniu do europejskiego semestru.

„Kryzys związany z COVID-19 sprawił, że koncepcja pozytywnej konwergencji znów jest w centrum debaty politycznej (...). Pozytywna konwergencja ma ważne znaczenie dla stabilności Unii. Niedotrzymanie obietnicy osiągnięcia pozytywnej konwergencji może zagrozić funkcjonowaniu Unii i wywołać niezadowolenie polityczne z projektu, jakim jest Unia Europejska”.

Massimiliano Mascherini, szef działu polityki społecznej

Read less

Ostatnie zmiany

EU convergence: Geographical dimension, impact of COVID-19 and the role of policy

Historically, the political debate around EU convergence has gathered momentum in the aftermath of a crisis. In the...

Nierówności gospodarcze i społeczne w Europie w następstwie pandemii COVID-19

Pandemia COVID-19 miała różny wpływ na grupy społeczne, który zależał od istniejących niekorzystnych czynników, i...

Utrzymanie zaufania podczas pandemii COVID-19

W sprawozdaniu przeanalizowano, jak zmieniło się zaufanie obywateli do instytucji – w tym rządów krajowych, UE,...

Realizacja priorytetów zainteresowanych stron

Top

Badania Eurofound mają na celu wsparcie działań programowych ukierunkowanych na umacnianie zrównoważonej pozytywnej konwergencji społeczno-gospodarczej, zmniejszenie wielowymiarowych nierówności oraz tworzenie inicjatyw na rzecz zwiększenia spójności społecznejRead more

Badania Eurofound mają na celu wsparcie działań programowych ukierunkowanych na umacnianie zrównoważonej pozytywnej konwergencji społeczno-gospodarczej, zmniejszenie wielowymiarowych nierówności oraz tworzenie inicjatyw na rzecz zwiększenia spójności społecznej. Stanowią tym samym pomoc w sprostaniu związanym z COVID-19 wyzwaniom na szczeblu unijnym i krajowym. W oparciu o analizy programów odbudowy po pandemii na szczeblu europejskim oraz ich skutków dla spójności społeczno-gospodarczej Eurofound chce dostarczyć decydentom wiedzy na temat sposobów promowania konwergencji i skuteczności różnych inicjatyw. Badanie poświęcone spójności społecznej ma na celu wywołanie dyskusji na temat sposobów wspierania polityk prowadzących do budowania bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa.

Program prac agencji jest zharmonizowany z politycznymi wytycznymi Komisji Europejskiej na okres kolejnych czterech lat, mając tym samym bezpośredni wpływ na liczbę kluczowych obszarów polityki ukierunkowanych na budowanie silnej Europy kładącej nacisk na kwestie socjalne. W szczególności badanie jest powiązane z celem UE w zakresie zrównoważonej konwergencji społeczno-gospodarczej i dąży do wspierania debaty na temat Europejskiego filaru praw socjalnych, jego realizacji i funkcji kontrolnej, a także reformy Unii Gospodarczej i Walutowej. Ustalenia badania dotyczące zaufania mogą stanowić wkład w realizację inicjatyw związanych z debatą w sprawie przyszłości Europy.

Read less

Kluczowe przesłania polityczne

Top

Social cohesion convergence infographic
Infografika

Główne wyniki badań prowadzonych przez Eurofound dostarczają decydentom informacji, które pomagają im reagować na kluczowe kwestie w danym obszarze.

  • Zrównoważona konwergencja społeczno-gospodarcza ma kluczowe znaczenie dla trwałej stabilności Europy i wymaga zintegrowanego podejścia na szczeblu europejskim.
  • Różnice w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego między poszczególny państwami członkowskimi zagrażają wspólnemu dobrobytowi oraz godnym warunkom życia i zatrudnienia, dlatego też kluczowe jest monitorowanie trendów związanych z konwergencją występujących w UE i wdrażanie polityk zapobiegjących rozbieżnościom.
  • Przed wybuchem pandemii COVID-19 Europa przez sześć lat odnotowywała nieprzerwany wzrost gospodarczy, niwelując negatywne skutki kryzysu z 2008 roku i osiągając pozytywną konwergencję w obszarach takich jak zatrudnienie i zagrożenie ubóstwem.Jednakże nie wszystkie kraje odniosły jednakowe korzyści i dysproporcje regionalne pogłębiły się.
  • Istnieje ryzyko, że pandemia wywołana COVID-19 w jeszcze większym stopniu pogłębi nierówności między państwami członkowskimi oraz różnymi grupami społeczno-gospodarczymi. Będzie ona próbą odporności społeczno-gospodarczej państw członkowskich na rozbieżności gospodarcze i społeczne w Unii Europejskiej.Rosnące dysproporcje mogą się również odcisnąć na stabilności UE i wskazują na konieczność pełnego wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych oraz jasnego informowania obywateli Unii o odnośnych środkach.
  • Utrzymanie zaufania społecznego do instytucji krajowych i europejskich musi pozostać w czasie kryzysu kluczowym celem, ponieważ przestrzeganie środków mających na celu kontrolę pandemii COVID-19, zależy w dużej mierze od poziomu zaufania do instytucji i doradztwa naukowego. Wzrost poziomu zaufania instytucjonalnego deklarowanego przez respondentów, którzy skorzystali ze środków wsparcia, również daje jasny sygnał dla rządów krajowych i dla UE.
Read less

Obecnie trwające badania

Top

W 2022 r. Eurofound ukończy prace dotyczące objaśnienia geograficznych różnic w konwergencji i będzie w dalszym ciągu regularnie przekazywać aktualne informacje o pozytywnej konwergencji wymiarów gospodarczego i społecznego nakreślonych w Europejskim filarze praw socjalnych i towarzyszącej muRead more

W 2022 r. Eurofound ukończy prace dotyczące objaśnienia geograficznych różnic w konwergencji i będzie w dalszym ciągu regularnie przekazywać aktualne informacje o pozytywnej konwergencji wymiarów gospodarczego i społecznego nakreślonych w Europejskim filarze praw socjalnych i towarzyszącej mu tablicy wskaźników społecznych. Celem badań będzie uchwycenie skutków kryzysu COVID‑19 dla konwergencji oraz ocena, czy środki ochrony i gospodarczej odbudowy skutecznie zapobiegały rozbieżnościom na poziomie krajowym i, w odpowiednich przypadkach, regionalnym.

Rozpoczną się prace dotyczące polaryzacji obszarów miejskich i wiejskich oraz jej wpływu na spójność i konwergencję w UE. Przeanalizowane będą tendencje i czynniki kształtujące rozbieżności między obszarami miejskimi i wiejskimi w kilku wymiarach: szanse w zakresie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia, dostęp do usług, warunki i jakość życia. Wykorzystane będą dane z e‑badania Życie, praca i COVID‑19, aby przeanalizować wpływ pandemii na różnice między obszarami miejskimi i wiejskimi.

Ukończone zostaną prace dotyczące wpływu pandemii na zaufanie i nierówności społeczne, natomiast rozpocznie się badanie w zakresie wpływu na spójność społeczną i niezadowolenie w UE, w tym skutków instrumentów wsparcia wprowadzonych w państwach członkowskich. Eurofound dokona przeglądu działań i inicjatyw mających na celu promowanie polityk na rzecz sprawiedliwości i integracji społeczeństwa po kryzysie COVID‑19.

Agencja zbada tendencje, czynniki i wzorce w zakresie słabości rynku pracy w UE, aby zidentyfikować grupy, które najbardziej ucierpiały wskutek niestabilnego uczestnictwa w rynku pracy, oraz przeanalizować indywidualne, społecznościowe i społeczne konsekwencje tej niestabilności. Badanie dostarczy ogólnego obrazu środków z zakresu polityki wprowadzonych ostatnio w celu łagodzenia gospodarczych i społecznych skutków niestabilności rynku pracy dla pracowników i obywateli w państwach członkowskich UE.

Ponadto, korzystając z prac przygotowawczych prowadzonych w 2021 r., badanie skupi się na zależności między wskaźnikami stosunków pracy a konwergencją warunków pracy i wyników społeczno-gospodarczych. Internetowe repozytorium poświęcone konwergencji będzie w dalszym ciągu aktualizowane i rozbudowywane.

W poniższych sekcjach udostępniono publikacje, dane i bieżące prace dotyczące tego tematu.

Read less
  • Publikacje (53)
  • Data
  • Bieżące prace (7)

Bieżące prace

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.