Usługi publiczne

3 Wrzesień 2020

Usługi publiczne, takie jak ochrona zdrowia, edukacja, opieka społeczna i transport są niezbędne do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony socjalnej, spójności i integracji Read more

Usługi publiczne, takie jak ochrona zdrowia, edukacja, opieka społeczna i transport są niezbędne do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony socjalnej, spójności i integracji społecznej. Biorąc pod uwagę zmieniające się warunki społeczne i demograficzne, kluczowe znaczenie ma jakość i dostępność tych usług.

Wyzwaniem dla decydentów jest zapewnienie obywatelom takich usług zdrowotnych i socjalnych, które zaspokoją ich różnorodne potrzeby. W ostatnich latach było to tym większym wyzwaniem, że trzeba było uporać się z poważnymi trudnościami finansowymi i rosnącym zapotrzebowaniem na tego rodzaju usługi, związanymi ze starzeniem się ludności oraz z napływem uchodźców do Europy. Poza dostępnością i jakością, pojawiają się także nowe problemy. Jednym z nich jest ryzyko, że nowe, cyfrowe kanały dystrybucji usług mogą izolować społeczności już teraz znajdujące się w niekorzystnej sytuacji. Trzeba liczyć się z wystąpieniem trudności w zapewnieniu określonego standardu dostępu do odpowiedniej jakości usług.

Pakiet inwestycji społecznych Komisji, który ogłoszono w 2013 r., wzywa państwa członkowskie do położenia większego nacisku na wysokiej jakości usługi publiczne. Przyjęta w 2015 r. strategia Komisji dotycząca jednolitego rynku cyfrowego dla Europy koncentruje się z kolei na modernizacji usług publicznych w celu zwiększania ich konkurencyjności. Wykorzystanie nowych technologii, internetowe usługi publiczne i transgraniczna interoperacyjność mają decydujące znaczenie dla podniesienia efektywności kosztowej i jakości usług. W kwietniu 2017 r. Komisja uruchomiła europejski filar praw socjalnych, w którym nacisk położono na zapewnienie dostępu do wysokiej jakości kształcenia, wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa socjalnego i innych podstawowych usług.

Read less

Recent updates

Now is the time for the digital transformation of social services

‘Digital transformation’ has been a buzzword in policy circles for some time now, and commitments to making it work for...

Out-of-school care: Provision and public policy

This report summarises out-of-school care (OSC) in the EU and examines related issues, including take-up of OSC,...

Impact of digitalisation on social services

To support the European Commission’s objective of ensuring Europe is fit for the digital age, this report examines the...
Top

Działania Eurofound

Read more

Działania Eurofound

Eurofound bada potrzeby obywateli w sposób ogólny, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, osób starszych, osób z problemami zdrowia fizycznego lub psychicznego oraz tych ze środowisk migracyjnych. Monitoruje i analizuje zmiany w usługach publicznych spowodowane ograniczeniami budżetowymi, zmianami politycznymi oraz postępem technologicznym i cyfryzacją. W oparciu o szczegółowe studia przypadku, w badaniach Eurofound dotyczących usług publicznych uwzględnia się również perspektywę dostawców usług i ich odpowiedź na zmieniające się potrzeby użytkowników.

Kluczowy wkład

Analiza dokonana w ramach europejskiego badania jakości życia przeprowadzonego przez Eurofound (EQLS) dotyczy wpływu kryzysu na społeczeństwo europejskie oraz tego, jak Europejczycy postrzegają jakość swoich społeczeństw i usług publicznych. W szczegółowych badaniach podjęto szereg kluczowych tematów, w tym wpływ kryzysu gospodarczego i reform socjalnych na standard życia i jakość społeczeństwa.

W oparciu o dane pochodzące z EQLS, zwrócono szczególną uwagę na nierówności społeczne w czterech krytycznych obszarach życia, biorąc pod lupę ochronę zdrowia, poziom życia, produktywne i wartościowe działania oraz życie osobiste, rodzinne i społeczne. Rodziny również były przedmiotem analizy, która koncentrowała się na zmianach jakości życia różnych typów rodzin z dziećmi w całej UE, porównując ich poziom życia i sytuację społeczną. 

Wśród innych obszarów zainteresowania znalazły się koszty społeczne i ekonomiczne oraz skutki złych warunków mieszkaniowych, a także rozwój prywatnych usług szpitalnych w Europie. Przedmiotem dyskusji były ponadto konsekwencje napływu mobilnych obywateli dla usług publicznych w państwach członkowskich UE.

Działania wspierające integrację społeczną młodych ludzi i doświadczenia z realizacji programu „gwarancja dla młodzieży” zajęły ważne miejsce w pracach Eurofound. Co więcej, tematem coraz częściej poruszanym w debacie politycznej w UE jest dostęp do usług wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi oraz jakość tych usług, które także stały się przedmiotem badań prowadzonych przez Eurofound.

Wykorzystując dane z czwartego EQLS przeprowadzonego w 2016 r., Eurofound skoncentruje swoje wysiłki badawcze na tym, w jakim stopniu służby publiczne spełniają potrzeby grup społecznych. Ma to pomóc decydentom w zapewnieniu obywatelom dostępu do odpowiednich usług socjalnych. Eurofound zajmie się kwestią wpływu cyfryzacji na różne grupy społeczne i obszary geograficzne, analizując, w jaki sposób nowe technologie można wykorzystać na potrzeby projektowania i świadczenia usług zdrowotnych i społecznych.

Read less
  • Publications (179)
  • Data
  • Ongoing work (4)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

    • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the 4th EQLS to support policymaking in designing relevant and efficient services
    • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
    • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence