Usługi publiczne

26 luty 2021

Usługi publiczne, takie jak ochrona zdrowia, edukacja, opieka społeczna i transport są niezbędne do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony socjalnej, spójności i integracji Read more

Usługi publiczne, takie jak ochrona zdrowia, edukacja, opieka społeczna i transport są niezbędne do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony socjalnej, spójności i integracji społecznej. Biorąc pod uwagę zmieniające się warunki społeczne i demograficzne, kluczowe znaczenie ma jakość i dostępność tych usług.

Wyzwaniem dla decydentów jest zapewnienie obywatelom takich usług zdrowotnych i socjalnych, które zaspokoją ich różnorodne potrzeby. W ostatnich latach było to tym większym wyzwaniem, że trzeba było uporać się z poważnymi trudnościami finansowymi i rosnącym zapotrzebowaniem na tego rodzaju usługi, związanymi ze starzeniem się ludności oraz z napływem uchodźców do Europy. Poza dostępnością i jakością, pojawiają się także nowe problemy. Jednym z nich jest ryzyko, że nowe, cyfrowe kanały dystrybucji usług mogą izolować społeczności już teraz znajdujące się w niekorzystnej sytuacji. Trzeba liczyć się z wystąpieniem trudności w zapewnieniu określonego standardu dostępu do odpowiedniej jakości usług.

Pakiet inwestycji społecznych Komisji, który ogłoszono w 2013 r., wzywa państwa członkowskie do położenia większego nacisku na wysokiej jakości usługi publiczne. Przyjęta w 2015 r. strategia Komisji dotycząca jednolitego rynku cyfrowego dla Europy koncentruje się z kolei na modernizacji usług publicznych w celu zwiększania ich konkurencyjności. Wykorzystanie nowych technologii, internetowe usługi publiczne i transgraniczna interoperacyjność mają decydujące znaczenie dla podniesienia efektywności kosztowej i jakości usług. W kwietniu 2017 r. Komisja uruchomiła europejski filar praw socjalnych, w którym nacisk położono na zapewnienie dostępu do wysokiej jakości kształcenia, wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa socjalnego i innych podstawowych usług.

Read less

Ostatnie zmiany

Education, healthcare and housing: How access changed for children and families in 2020

The COVID-19 pandemic has had a dramatic impact on the accessibility of health, education and care services for all...

Protecting access to healthcare during COVID-19 and beyond

Healthcare providers have been overwhelmed by the demand for COVID-19-related care. Medical appointments and treatments...

Long-term care workforce: Employment and working conditions

The long-term care (LTC) sector employs a growing share of workers in the EU and is experiencing increasing staff...
Top

Działania Eurofound

Read more

Działania Eurofound

Eurofound bada potrzeby obywateli w sposób ogólny, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, osób starszych, osób z problemami zdrowia fizycznego lub psychicznego oraz tych ze środowisk migracyjnych. Monitoruje i analizuje zmiany w usługach publicznych spowodowane ograniczeniami budżetowymi, zmianami politycznymi oraz postępem technologicznym i cyfryzacją. W oparciu o szczegółowe studia przypadku, w badaniach Eurofound dotyczących usług publicznych uwzględnia się również perspektywę dostawców usług i ich odpowiedź na zmieniające się potrzeby użytkowników.

Kluczowy wkład

Analiza dokonana w ramach europejskiego badania jakości życia przeprowadzonego przez Eurofound (EQLS) dotyczy wpływu kryzysu na społeczeństwo europejskie oraz tego, jak Europejczycy postrzegają jakość swoich społeczeństw i usług publicznych. W szczegółowych badaniach podjęto szereg kluczowych tematów, w tym wpływ kryzysu gospodarczego i reform socjalnych na standard życia i jakość społeczeństwa.

W oparciu o dane pochodzące z EQLS, zwrócono szczególną uwagę na nierówności społeczne w czterech krytycznych obszarach życia, biorąc pod lupę ochronę zdrowia, poziom życia, produktywne i wartościowe działania oraz życie osobiste, rodzinne i społeczne. Rodziny również były przedmiotem analizy, która koncentrowała się na zmianach jakości życia różnych typów rodzin z dziećmi w całej UE, porównując ich poziom życia i sytuację społeczną. 

Wśród innych obszarów zainteresowania znalazły się koszty społeczne i ekonomiczne oraz skutki złych warunków mieszkaniowych, a także rozwój prywatnych usług szpitalnych w Europie. Przedmiotem dyskusji były ponadto konsekwencje napływu mobilnych obywateli dla usług publicznych w państwach członkowskich UE.

Działania wspierające integrację społeczną młodych ludzi i doświadczenia z realizacji programu „gwarancja dla młodzieży” zajęły ważne miejsce w pracach Eurofound. Co więcej, tematem coraz częściej poruszanym w debacie politycznej w UE jest dostęp do usług wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi oraz jakość tych usług, które także stały się przedmiotem badań prowadzonych przez Eurofound.

Wykorzystując dane z czwartego EQLS przeprowadzonego w 2016 r., Eurofound skoncentruje swoje wysiłki badawcze na tym, w jakim stopniu służby publiczne spełniają potrzeby grup społecznych. Ma to pomóc decydentom w zapewnieniu obywatelom dostępu do odpowiednich usług socjalnych. Eurofound zajmie się kwestią wpływu cyfryzacji na różne grupy społeczne i obszary geograficzne, analizując, w jaki sposób nowe technologie można wykorzystać na potrzeby projektowania i świadczenia usług zdrowotnych i społecznych.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (186)
  • Data
  • Ongoing work (2)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

    • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
    • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
    • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence