Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

27 September 2019

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym to zadowalający stan równowagi między pracą a życiem prywatnym jednostki. Zapewnienie pracownikom lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w całym cyklu życia jest od wielu lat celem polityki UE, ponieważ ma to kluczowe znaczenie w zapewnieniu wszystkim zrównoważonej pracy. 

Dnia 26 kwietnia 2017 r. Komisja uruchomiła pakiet Europejskiego filaru praw socjalnych. Obejmuje on inicjatywę na rzecz wspierania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Inicjatywa ta ma na celu rozwiązanie kwestii niedostatecznej obecności kobiet na rynku pracy oraz określa szereg nowych lub udoskonalonych minimalnych norm dotyczących urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego i opiekuńczego.

Działalność Eurofound

Gromadzenie danych

W ramach europejskich badań jakości życia (EQLS) Eurofound dokonuje porównania państw pod względem godzenia pracy i życia rodzinnego, elastycznych rozwiązań w zakresie czasu pracy oraz świadczenia wysokiej jakości usług opieki. Europejskie badania przedsiębiorstw (ECS) dostarczają danych na temat tego, jak przedsiębiorstwa wykorzystują szerokie zróżnicowanie rozwiązań w zakresie czasu pracy. Europejskie badania warunków pracy (EWCS) dotyczą organizacji czasu pracy w krajach UE oraz związanych z nią spraw, w tym elastycznych rozwiązań, preferencji w zakresie czasu pracy oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Europejskie Obserwatorium Życia Zawodowego (EurWORK) dostarcza danych na temat warunków pracy oraz trwałej pracy, w tym bazę danych dotyczących wynagrodzeń, czasu pracy i sporów zbiorowych. Eurofound oszacowała również koszty gospodarcze i społeczne zróżnicowania poziomu zatrudnienia ze względu na płeć i może udostępniać informacje na temat tworzenia zatrudnienia w usługach opieki.

Wizualizacja danych

Główny temat: Foundation Focus na temat rozwiązań w dziedzinie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

23 grudnia 2016 r. – To wydanie Foundation Focus dotyczy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz niektórych czynników, które pomagają lub przeszkadzają pracownikom w łączeniu życia zawodowego z życiem prywatnym. Jako że długość średniego czasu pracy stale maleje, w numerze tym pojawia się pytanie, czy równowaga między życiem zawodowym a prywatnym nadal ma znaczenie. W czym może pomóc dyrektywa w sprawie czasu pracy i jaką rolę ma polityka elastycznych rozwiązań w zakresie czasu pracy? Jakiego konkretnego wsparcia potrzebują osoby odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi lub dorosłymi? Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest związana z innymi aspektami życia, w tym z potrzebą wysokiej jakości opieki nad dziećmi, rozwiązaniami w dziedzinie zróżnicowania poziomu zatrudnienia ze względu na płeć oraz sporządzaniem przepisów dotyczących starszych pracowników, którzy nie mogą kontynuować pracy w pełnym wymiarze godzin.
Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym: Tworzenie rozwiązań dla wszystkich

Ongoing work

Highlights (8)

Wszystko (284)

Publications (113)

Articles (144)

News (15)

Events (12)