Czas pracy

19 Październik 2021

Czas pracy odnosi się do każdego okresu podczas którego pracownik pracuje, jest do dyspozycji pracodawcy oraz wykonuje swoje działania lub spełnia obowiązki, zgodnie z przepisami krajowymi lub praktyką kRead more

Czas pracy odnosi się do każdego okresu podczas którego pracownik pracuje, jest do dyspozycji pracodawcy oraz wykonuje swoje działania lub spełnia obowiązki, zgodnie z przepisami krajowymi lub praktyką krajową. Wymiar czasu pracy różni się w odniesieniu do pracowników różnych zawodów lub na różnych etapach życia, a płeć jest szczególnie istotna w ustalaniu tych różnic

Read less

Ostatnie zmiany

Ostatnie wydarzenia: lockdowny związane z COVID 19 a zmiany na rynku pracy

W 2020 r. pandemia COVID 19 doprowadziła do zamknięcia lub ograniczenia wielu obszarów działalności gospodarczej, a to...

Working time in 2019–2020

The most relevant changes in working time regulation in Europe in 2019 and 2020 addressed challenges arising as a...

Challenges for sustainable work

Challenges for sustainable work 07 October 2021, High-level conference on 'Quality Work for a Quality Life' - Slovenian...
Top

Czas pracy jest kluczowym elementem życia zawodowego i uregulowanie tej kwestii stanowi podstawowy tematem politycznych, ekonomicznych i społecznych dyskusji na poziomie unijnym i krajoRead more

Czas pracy jest kluczowym elementem życia zawodowego i uregulowanie tej kwestii stanowi podstawowy tematem politycznych, ekonomicznych i społecznych dyskusji na poziomie unijnym i krajowym. Aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, unijna dyrektywa w sprawie czasu pracy nakłada na wszystkie państwa członkowskie obowiązek zagwarantowania minimalnych norm dotyczących wymiaru czasu pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników w całej UE. Obejmuje to normy dotyczące maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (ustalonego na poziomie 48 godzin), minimalnych okresów odpoczynku i przerw, urlopu corocznego, pracy w porze nocnej i pracy w systemie zmianowym.

Działalność Eurofound

Już od wielu lat Eurofound gromadzi informacje na temat różnych aspektów czasu pracy i ich wpływu na warunki pracy oraz jakość życia mężczyzn i kobiet w UE. Badania Eurofound dotyczące czasu pracy mają na celu lepsze zrozumienie sposobu jego organizacji oraz sposobu, w jaki wpływa on na zatrudnienie, produktywność, samopoczucie i równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Dane na temat czasu pracy uzgodnionego w drodze układów zbiorowych i roli partnerów społecznych były regularnie publikowane, a w ostatnim czasie poddano je analizie pod kątem perspektywy długoterminowej. Badania dotyczące porównania czasu pracy mężczyzn i kobiet pokazują, że mężczyźni znacznie częściej pracują dłużej, a kobiety spędzają więcej czasu wykonując nieodpłatne prace domowe.

Regulacja i organizacja czasu pracy

Uregulowanie czasu pracy ma do odegrania rolę w zwiększeniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz udziału w rynku pracy. W szybko zmieniającym się klimacie gospodarczym pracownicy i przedsiębiorstwa potrzebują elastyczności. Eurofound poddała analizie związek między czasem pracy a równowagą pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym pod kątem perspektyw związanych z prowadzonym życiem.

Badaniem objęto różne aspekty organizacji czasu pracy oraz wpływ na produktywność i warunki pracy. Ponieważ organizacja czasu pracy ulega zmianom, Eurofound wraz z Międzynarodową Organizacją Pracy zbadały w ostatnim czasie wpływ pracy zdalnej i pracy mobilnej z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych na czas pracy osób pracujących w takich warunkach.

Biorąc pod uwagę długoterminową perspektywę czasu pracy, w ostatnim badaniu przeprowadzono analizę zmian aspektów czasu pracy w UE uzgodnionego w drodze układów zbiorowych na początku XXI wieku. W badaniu skupiono się w szczególności na pięciu sektorach: chemicznym, metalurgicznym, bankowym, sprzedaży detalicznej i administracji publicznej. W sprawozdaniu opisano instytucjonalne systemy regulacji i oceniono zmiany jakie zaszły w ustalonym i typowym wymiarze czasu pracy w latach 1999–2014.

Czas pracy w analizie badania

Trzy główne badania przeprowadzone przez Eurofound dostarczają danych na temat kwestii związanych z czasem pracy.

Europejskie badanie warunków pracy (EWCS) uwzględnia różne aspekty czasu pracy. W szóstym EWCS przeprowadzonym w 2015 r. czas pracy był jednym z siedmiu wskaźników jakości pracy. Wskaźnik ten wykorzystano do pomiaru częstotliwości występowania długiego czasu pracy, częstotliwości przerw, nietypowego czasu pracy, organizacji i elastyczności czasu pracy oraz wpływu tych czynników na zdrowie i samopoczucie pracowników. Wyniki pokazują, że 43% pracowników ma bardzo regularne harmonogramy czasu pracy.

Wykorzystując dane uzyskane w trakcie z szóstego EWCS, Eurofound przeprowadziła w ostatnim czasie badanie harmonogramów czasu pracy w odniesieniu do trwałości zatrudnienia. W badaniu skoncentrowano się na związkach między harmonogramami czasu pracy, równowagą między życiem zawodowym i prywatnym, preferencjami w zakresie czasu pracy, jak również zdrowiem i samopoczuciem pracowników. W ramach badania oceniono również na ile zrównoważone są obecne warunki pracy i harmonogramy czasu pracy w odniesieniu do przyszłości.

W ramach europejskiego badaniu jakości życia (EQLS) zbadano organizację czasu pracy zarówno płatnej jak i niepłatnej oraz wpływ tej organizacji na zadowolenie z równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

Organizacja czasu pracy może mieć znaczący wpływ na wydajność, produktywność i konkurencyjność przedsiębiorstw, jak również na zdrowie, samopoczucie i motywację pracowników. Na podstawie europejskiego badania przedsiębiorstw (ECS) Eurofound przeprowadziła również szczegółową analizę czasu pracy i równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Analiza ta dotyczyła częstości występowania elastycznych rozwiązań w zakresie czasu pracy i systemów rozliczania czasu pracy, zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, nadliczbowych i niestandardowych godzin pracy, urlopu rodzicielskiego i innych urlopów długoterminowych, stopniowego i wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, jak również konkretnych rozwiązań mających na celu wsparcie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym w przedsiębiorstwach.

Główny temat: Aktualizacja tematyczna EurWORK na temat pracy w niedzielę w Europie

W dniu 23 września 2016 r. państwa członkowskie UE uchwalały przepisy regulujące godziny otwarcia sklepów i przedsiębiorstw w niedzielę. Istnieją jednak również państwa członkowskie, w których nowe prawo ogranicza godziny otwarcia. Z europejskiego badania warunków pracy wynika, że odsetek pracowników zgłaszających pracę w niedziele wzrósł między 2010 r. i 2015 r., co popiera teorię o coraz powszechniejszym zjawisku handlu w niedzielę.
Jak wygląda sytuacja pod względem pracy w niedzielę w Europie

Zasoby

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (805)
  • Data
  • Ongoing work (2)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Overtime: Exploring the issues

Publication luty 2022