O prieskumoch nadácie Eurofound založených na náhodnej pravdepodobnosti

Nadácia Eurofound od svojho vzniku vybudovala rozsiahlu vedomostnú základňu v oblasti životných a pracovných podmienok v Európskej únii. Kľúčovou úlohou agentúry je monitorovať vývoj v členských štátoch v priebehu času, pričom si na tento účel vytvorila tri opakujúce sa prieskumy pre celú EÚ založené na pravdepodobnosti, z ktorých získava údaje vysokej kvality: Európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS) Európsky prieskum kvality života (EQLS) Európsky prieskum podnikov (ECS) . Tieto tri prieskumy majú spoločné tieto prvky:

  • reprezentatívne vzorky,
  • rozsah, ktorý zahŕňa všetky členské štáty EÚ, ako aj (potenciálne) kandidátske krajiny a často aj Nórsko a Švajčiarsko,
  • porovnateľnosť medzi krajinami,
  • viaceré vlny, čo umožňuje analýzu časového radu,
  • sú vytvorené v úzkej spolupráci s tripartitnými zainteresovanými stranami a odborníkmi v teréne nadácie Eurofound,
  • dotazníky, ktoré pokrývajú celú škálu tém a sú vytvorené tak, aby vyhovovali potrebám európskej politiky,
  • dotazníky na interdisciplinárnom vedeckom základe,
  • prepracovaná stratégia zabezpečovania kvality,
  • včasná dostupnosť výsledkov v podobe politicky relevantných správ, online vizualizácie údajov a mikroúdajov.

Dostupnosť údajov

Všetky dotazníky a súbory údajov z prieskumov sú voľne dostupné verejnosti.

Metodika

Cieľom prieskumnej práce nadácie Eurofound je poskytovať kvalitné informácie o životných a pracovných podmienkach a postupoch na pracoviskách v Európe. V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa každý z prieskumov zameriava na odlišnú populáciu, aby sa ním získali konkrétne informácie. Harmonizácia metodiky prieskumov v prípadoch, keď je to možné, znamená, že získané poznatky sa môžu medzi jednotlivými prieskumami vymieňať. Ďalšie informácie o metodike možno nájsť na stránkach o jednotlivých vydaniach prieskumu.

Zabezpečenie nadčasovosti prieskumov

Nadácia Eurofound v nadchádzajúcich rokoch zavedie stratégiu zameranú na zabezpečenie nadčasovosti prieskumov, ktorá zahŕňa preskúmanie životaschopnosti rôznych a nákladovo efektívnejších spôsobov zberu údajov, pričom sa zohľadní celková kvalita prieskumu a porovnateľnosť v čase.

Nadácia sa takisto zaoberá potenciálom veľkých dát z hľadiska doplnenia jej vlastných údajov a ich zasadenia do kontextu. Táto práca bude zameraná na zlepšenie výberu vzorky v prieskume, zber a analýzu veľkých dát a využívanie textovej analýzy obsahu sociálnych médií na preskúmanie marginálnych javov.

Zabezpečovanie kvality

Nadácia Eurofound je odhodlaná zabezpečovať kvalitu svojich prieskumov s cieľom zaistiť kvalitné údaje z prieskumov dodržiavaním všeobecne dohodnutých noriem v oblasti metodiky a postupov.

Európska a medzinárodná spolupráca

Metodiku a dotazníky nadácie Eurofound používané pri prieskumoch môžu po splnení podmienok spojených s autorským právom používať aj iné organizácie. Rôzne organizácie preto prejavili záujem o používanie týchto materiálov alebo o spoluprácu s nadáciou Eurofound .