Dobre fungujúce a inkluzívne trhy práce

13 október 2020

Dobre fungujúce trhy práce sú nevyhnutné pre úplné využitie potenciálu ekonomiky v súvislosti s vytváraním pracovných miest, ako vyplýva z finančnej a hospodárskej krízy. Kríza mala veľmi rôznorodé dopady na trhy práce v jednotlivých členských štátoch EÚ a niektoré skupiny, ako napRead more

Dobre fungujúce trhy práce sú nevyhnutné pre úplné využitie potenciálu ekonomiky v súvislosti s vytváraním pracovných miest, ako vyplýva z finančnej a hospodárskej krízy. Kríza mala veľmi rôznorodé dopady na trhy práce v jednotlivých členských štátoch EÚ a niektoré skupiny, ako napr. mladí ľudia a osoby s nízkym vzdelaním, boli obzvlášť tvrdo postihnuté krízou. Rýchle prebiehajúce štrukturálne zmeny tiež predstavujú nové výzvy z hľadiska možného nedostatku pracovnej sily a nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami v jednotlivých odvetviach a regiónoch.

Hlavným nástrojom EÚ na podporu zamestnanosti a sociálneho začlenenia je Európsky sociálny fond, ktorý pomáha ľuďom získať prácu, integrovať znevýhodnené osoby do spoločnosti a zabezpečiť spravodlivejšie životné príležitosti pre všetkých. K dispozícii sú aj rozmanité európske právne predpisy, ktoré upravujú práva pracovníkov na trhu práce. Európska komisia okrem toho v apríli 2017 zaviedla európsky pilier sociálnych práv. Pilier nadväzuje na sociálnu politiku a politiku zamestnanosti, ktoré dopĺňa s cieľom usmerňovať politiky vo viacerých oblastiach, ktoré sú nevyhnutné pre dobre fungujúce a spravodlivé trhy práce a systémy sociálneho zabezpečenia.

Read less

Recent updates

Webinar: Workplace practices unlocking employee potential - Key findings from the European Company Survey 2019 (ECS)

On Tuesday 13 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop...

Eurofound, Cedefop and IZA online conference on workplace and management practices

Eurofound and Cedefop, in collaboration with the Institute of Labor Economics (IZA), is hosting an online conference on...

How to use the surge in teleworking as a real chance to include people with disabilities

COVID-19 unleashed the pent-up potential for telework. Over a third of respondents to Eurofound’s online survey of...
Top

Práca nadácie Eurofound

Read more

Práca nadácie Eurofound

Výskum nadácie Eurofound je zameraný na prehĺbenie pochopenia dynamiky trhu práce v rámci Európy a zároveň poskytuje informácie pre politiku na zlepšenie ich fungovania. Vzhľadom na dlhodobo vysokú úroveň nezamestnanosti v niektorých členských štátoch obzvlášť zaujímavé sú politiky na podporu reintegrácie nezamestnaných ľudí na trh práce a politiky zamerané na osobitné skupiny – mladých ľudí, migrantov, ženy a starších nezamestnaných. Eurofound vykonal v tejto oblasti veľký kus práce tým, že sa v posledných rokoch zameral na záležitosti týkajúce sa mládeže, rod a prácu, nové formy zamestnávania, mobilitu a migráciu, ako aj na mzdy.

Hlavné príspevky

Nadácia Eurofound skúmala výzvy, ktorým čelia mladí ľudia v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti. V rámci štúdií sa skúmali otázky týkajúce sa sociálneho začlenenia a potreba zohľadniť rozmanitosť zraniteľných mladých ľudí pri vytváraní politík na ich podporu. Štúdie sa zoberali aj podnikaním mládeže a typmi účinných opatrení na jeho podporu.

Ďalšia oblasť výskumu upozorňovala na hospodárske a sociálne náklady vyplývajúce z rodových rozdielov v zamestnanosti a posudzovala sa účinnosť opatrení politiky na podporu účasti žien na trhu práce.

V súčasnosti prebieha výskum nových foriem zamestnávania, ktoré sa líšia od tradičného štandardného alebo neštandardného zamestnávania, a skúma sa ich vplyv na pracovné podmienky a trhy práce. Po počiatočnom výskume typológie nasledovalo podrobné dôkladné preskúmanie špecifických nových foriem zamestnávania, ako napríklad strategické spoločné využívanie zamestnancov a mobilná práca na báze IKT.

Výskum mobility poskytuje aktuálny obraz pohybu pracovnej sily v rámci Európy a vplyvu na migráciu hospodárskej krízy.

Nadácia Eurofound vykonala aj podrobnú analýzu rôznych otázok týkajúcich sa prechodov v rámci trhu práce vrátane trvania zamestnania, dočasného zamestnania a prechodu mladých ľudí zo vzdelávania do zamestnania.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)