Dobre fungujúce a inkluzívne trhy práce

12 máj 2021

Dobre fungujúce trhy práce sú nevyhnutné pre úplné využitie potenciálu ekonomiky v súvislosti s vytváraním pracovných miest, ako vyplýva z finančnej a hospodárskej krízy. Kríza mala veľmi rôznorodé dopady na trhy práce v jednotlivých členských štátoch EÚ a niektoré skupiny, ako napRead more

Dobre fungujúce trhy práce sú nevyhnutné pre úplné využitie potenciálu ekonomiky v súvislosti s vytváraním pracovných miest, ako vyplýva z finančnej a hospodárskej krízy. Kríza mala veľmi rôznorodé dopady na trhy práce v jednotlivých členských štátoch EÚ a niektoré skupiny, ako napr. mladí ľudia a osoby s nízkym vzdelaním, boli obzvlášť tvrdo postihnuté krízou. Rýchle prebiehajúce štrukturálne zmeny tiež predstavujú nové výzvy z hľadiska možného nedostatku pracovnej sily a nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami v jednotlivých odvetviach a regiónoch.

Hlavným nástrojom EÚ na podporu zamestnanosti a sociálneho začlenenia je Európsky sociálny fond, ktorý pomáha ľuďom získať prácu, integrovať znevýhodnené osoby do spoločnosti a zabezpečiť spravodlivejšie životné príležitosti pre všetkých. K dispozícii sú aj rozmanité európske právne predpisy, ktoré upravujú práva pracovníkov na trhu práce. Európska komisia okrem toho v apríli 2017 zaviedla európsky pilier sociálnych práv. Pilier nadväzuje na sociálnu politiku a politiku zamestnanosti, ktoré dopĺňa s cieľom usmerňovať politiky vo viacerých oblastiach, ktoré sú nevyhnutné pre dobre fungujúce a spravodlivé trhy práce a systémy sociálneho zabezpečenia.

Read less

Najnovšie správy

Shaping the future of long-term care: A good outcome will benefit all

An ageing Europe and rising public expenditure on long-term care have signalled for some time that the fundamentals of...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...
Top

Práca nadácie Eurofound

Read more

Práca nadácie Eurofound

Výskum nadácie Eurofound je zameraný na prehĺbenie pochopenia dynamiky trhu práce v rámci Európy a zároveň poskytuje informácie pre politiku na zlepšenie ich fungovania. Vzhľadom na dlhodobo vysokú úroveň nezamestnanosti v niektorých členských štátoch obzvlášť zaujímavé sú politiky na podporu reintegrácie nezamestnaných ľudí na trh práce a politiky zamerané na osobitné skupiny – mladých ľudí, migrantov, ženy a starších nezamestnaných. Eurofound vykonal v tejto oblasti veľký kus práce tým, že sa v posledných rokoch zameral na záležitosti týkajúce sa mládeže, rod a prácu, nové formy zamestnávania, mobilitu a migráciu, ako aj na mzdy.

Hlavné príspevky

Nadácia Eurofound skúmala výzvy, ktorým čelia mladí ľudia v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti. V rámci štúdií sa skúmali otázky týkajúce sa sociálneho začlenenia a potreba zohľadniť rozmanitosť zraniteľných mladých ľudí pri vytváraní politík na ich podporu. Štúdie sa zoberali aj podnikaním mládeže a typmi účinných opatrení na jeho podporu.

Ďalšia oblasť výskumu upozorňovala na hospodárske a sociálne náklady vyplývajúce z rodových rozdielov v zamestnanosti a posudzovala sa účinnosť opatrení politiky na podporu účasti žien na trhu práce.

V súčasnosti prebieha výskum nových foriem zamestnávania, ktoré sa líšia od tradičného štandardného alebo neštandardného zamestnávania, a skúma sa ich vplyv na pracovné podmienky a trhy práce. Po počiatočnom výskume typológie nasledovalo podrobné dôkladné preskúmanie špecifických nových foriem zamestnávania, ako napríklad strategické spoločné využívanie zamestnancov a mobilná práca na báze IKT.

Výskum mobility poskytuje aktuálny obraz pohybu pracovnej sily v rámci Európy a vplyvu na migráciu hospodárskej krízy.

Nadácia Eurofound vykonala aj podrobnú analýzu rôznych otázok týkajúcich sa prechodov v rámci trhu práce vrátane trvania zamestnania, dočasného zamestnania a prechodu mladých ľudí zo vzdelávania do zamestnania.

Read less