Sociálny dialóg

13 máj 2022

Sociálny dialóg možno definovať ako rokovania, konzultácie, spoločné akcie, diskusie a výmenu informácií medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi. Dobre fungujúci sociálny dialóg je kľúčovým nástrojom pri formovaní pracovných podmienok zahŕňajúci rôznych aktérov na rôznych úrovniach.Read more

Sociálny dialóg možno definovať ako rokovania, konzultácie, spoločné akcie, diskusie a výmenu informácií medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi. Dobre fungujúci sociálny dialóg je kľúčovým nástrojom pri formovaní pracovných podmienok zahŕňajúci rôznych aktérov na rôznych úrovniach. Prispieva k dosiahnutiu rovnováhy medzi záujmami pracovníkov a zamestnávateľov a k hospodárskej konkurencieschopnosti, ako aj sociálnej súdržnosti.

Nedávne politické diskusie na úrovni EÚ poukázali na to, že najmä od krízy v roku 2008 sa objavujú nové diskusie o sociálnej spravodlivosti, demokracii, kvalite práce a nových modeloch pracovnoprávnych vzťahov, ktoré spochybňujú tradičné pracovné vzťahy a systémy sociálneho dialógu.

Tridsať rokov po historickej inaugurácii európskeho sociálneho dialógu vo Val Duchesse v Bruseli, Komisia spustila znovu proces – nový začiatok pre sociálny dialóg – na podujatí vysokej úrovne, na ktorom sa 5. marca 2015 zúčastnili organizácie sociálnych partnerov z celej Európy. Európsky sociálny dialóg je nástroj sociálnej politiky EÚ, ktorý priamo prispieva k formovaniu pracovnoprávnych predpisov a politík EÚ.

Read less

Najnovšie správy

Zapojenie sociálnych partnerov do národných plánov obnovy a odolnosti

V tejto správe sa skúma kvalita zapojenia národných sociálnych partnerov do navrhovania a vykonávania reforiem a...

Ivailo Kalfin to brief Employment and Social Affairs Ministers on post-pandemic challenges

Eurofound Executive Director Ivailo Kalfin will brief EU Ministers for Work, Employment and Social Affairs (EPSCO) on...

Kolektívne pracovné spory v EÚ

V posledných rokoch okrem niektorých dočasných prudkých nárastov došlo v členských štátoch EÚ k všeobecnému poklesu...
Top

Práca nadácie Eurofound

Read more

Práca nadácie Eurofound

Tvorcovia politík potrebujú spoľahlivé dôkazy na pochopenie zmien, ku ktorým dochádza na trhu práce a aby dokázali reagovať na meniacu sa dynamiku pracovnoprávnych vzťahov v Európe. Nadácia Eurofound používa údaje a analýzu zo svojej siete korešpondentov v 28 členských štátoch EÚ a Nórsku na mapovanie trendov a modelov a na poukázanie na príklady dobre fungujúceho sociálneho dialógu na európskej a národnej úrovni.

V rámci výskumu nadácie Eurofound sa skúmajú také aspekty ako účasť pracovníkov na kolektívnom vyjednávaní, zastúpenie zamestnancov a pracovnoprávne vzťahy na všetkých úrovniach. Skúma sa, do akej miery sa pracovnoprávne vzťahy prispôsobili vzniku nadnárodných organizácií. A zohľadňuje sa aj globálna perspektíva porovnaním systémov pracovnoprávnych vzťahov a výsledkov ekonomík mimo EÚ, ako napríklad USA a Japonsko.

Hlavné príspevky

Nadácia Eurofound vykonala veľký kus práce za vyše 40 rokov, v rámci ktorej sa mapovali mnohé a meniace sa formy sociálneho dialógu v Európe na rôznych úrovniach: podnikovej, národnej, európskej a medzinárodnej.

V posledných rokoch nadácia Eurofound vykonala podrobné analýzy rôznych záležitostí v centre sociálneho dialógu, ako napríklad: 

Štúdie o reprezentatívnosti nadácie Eurofound vykonané vo viacerých odvetviach na základe poverenia Komisie v roku 2006 poskytujú základné informácie, ktoré sú potrebné na zriadenie a fungovanie európskych výborov pre odvetvový sociálny dialóg.

Zdroje

Európsky slovník pracovnoprávnych vzťahov vypracovaný v roku 2005 ako online referenčný nástroj pre tvorcov politík a odborných pracovníkov je cenným zdrojom informácií o zamestnanosti a pracovnoprávnych vzťahoch v EÚ. Profily krajín z hľadiska pracovného života poskytujú relevantné kontextové informácie o štruktúrach, inštitúciách a pravidlách zaoberajúcich sa pracovným životom v členských štátoch EÚ-28 a Nórsku, ako aj na úrovni EÚ.

Databázy týkajúce sa kolektívneho vyjednávania o mzdáchmiezd, pracovného času a kolektívnych sporov poskytujú výskumníkom a tvorcom politík kvantitatívne a kvalitatívne informácie o týchto témach vo všetkých členských štátoch a v Nórsku od roku 2000 až doteraz.

Read less

Key outputs over the years

Show more (7)
  • Publications (677)
  • Údaje
  • Ongoing work (14)

Údaje

Related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

In the course of the programming period 2017–2020, research will draw on this body of work to identify capacity gaps and possible solutions to support capacity-building for effective social dialogue.

Other topics addressed will include:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement 
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue 
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations.