Šesta evropska raziskava o delovnih razmerah: 2015

Ponazoritev podatkov

Naše interaktivno orodje za ponazoritev podatkov omogoča ponazoritev, preučitev in primerjavo podatkov o delovnih razmerah, kakovosti dela ter usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja v EU in posameznih državah.

Evropska raziskava o delovnih razmerah (EWCS), ki jo je pripravil Eurofound, prikazuje obširno sliko Evrope na področju dela po državah, poklicih, gospodarskih panogah in starostnih skupinah. V ugotovitvah so izpostavljeni ukrepi za oblikovalce politik, ki jim bodo pomagali pri obravnavanju izzivov, s katerimi se Evropa srečuje danes. Leta 2015 je Eurofound izvedel svojo šesto raziskavo te vrste (od leta 1991), v kateri je bilo anketiranih skoraj 44 000 delavcev iz 35 držav. Ugotovitve vsebujejo podrobne informacije o najrazličnejših vprašanjih, med drugim o izpostavljenosti fizičnim in psihosocialnim tveganjem, organizaciji dela, usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ter zdravju in dobrem počutju.

Glavne ugotovitve

V raziskavi je bilo na splošno ugotovljeno, da še vedno obstajajo znatne strukturne neenakosti in razlike glede spola, zaposlitvenega statusa in poklica. V zadnjih desetih letih je bil pri nekaterih vidikih kakovosti delovnih mest dosežen omejen napredek.

Pregledno poročilo o šesti evropski raziskavi o delovnih razmerah

Šesta evropska raziskava o delovnih razmerah (EWCS) temelji na izkušnjah, pridobljenih s prejšnjimi petimi raziskavami, ki prikazujejo obširno sliko Evrope na področju dela po državah, poklicih, gospodarskih panogah ter starostnih skupinah.

Publikacija: Pregledno poročilo o šesti evropski raziskavi o delovnih razmerah

Poročilo ne govori le o objektivnih ukrepih za kakovostna delovna mesta, ampak tudi o samooceni delavcev glede njihovega poklicnega življenja. Ugotovljene so povezave med različnimi razsežnostmi kakovosti delovnih mest ter dejavnikov, kot so zavzetost, finančna varnost, razvoj spretnosti in kompetenc, zdravje in dobro počutje, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter trajnost dela.

Ozadje

Šesta raziskava je pomemben mejnik za Eurofound, saj temelji na izkušnjah, pridobljenih s prejšnjimi petimi raziskavami, ter zagotavlja obširen pregled gibanj na delovnih mestih v Evropi v zadnjih 25 letih. Poleg tega šesta raziskava vključuje 35 držav in je torej v smislu števila zajetih držav najobsežnejša doslej.

  • Prva raziskava iz leta 1991 je zajemala le 12 držav.
  • Druga raziskava iz leta 1995 je zajemala 15 držav.
  • Tretja raziskava (2000) je zajemala 16 držav (EU-15 in Norveško), leta 2001 pa je bila razširjena, tako da je zajela 10 držav kandidatk EU.
  • Četrta raziskava iz leta 2005 je zajemala 25 držav članic EU in dve državi, ki sta se pridružili leta 2007 (Bolgarijo in Romunijo). Zajete so bile tudi Hrvaška, Turčija, Švica in Norveška (skupaj torej 31 držav).
  • Peta raziskava iz leta 2010 je zajemala 27 držav članic EU, Hrvaško, Turčijo in Norveško (Švica ni bila vključena). V to raziskavo so bile zajete tudi Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo in nekdanja jugoslovanska republika Makedonija – skupaj torej 34 držav.
  • Šesta raziskava iz leta 2015 je zajemala 28 držav članic EU, pet držav kandidatk EU (Albanijo, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Črno goro, Srbijo in Turčijo) ter Švico in Norveško.

Metodologija

Podjetje Ipsos NV, partner Eurofounda pri tej raziskavi, je anketiralo delavce, ki so bili naključno izbrani iz statističnega vzorca, ki predstavlja presek družbe. V vzorec je bilo odvisno od velikosti države in nacionalnih dogovorov vključenih od 1 000 do 3 300 ljudi v vsaki državi.

Osebno anketiranje je bilo izvedeno na domu in je zajemalo obsežen seznam vprašanj glede delovnih razmer anketirancev. (Vse zbrane informacije so bile obdelane tako, da sta bili zagotovljeni stroga zaupnost in anonimnost vsakega anketiranca.) Več podrobnosti o metodologiji raziskave je na voljo na spletu.

Dodatne informacije

Mikropodatki iz šeste evropske raziskave o delovnih razmerah bodo javnosti na voljo v prvem četrtletju leta 2017. Sekundarne analize podatkov raziskave Eurofounda bodo objavljene od leta 2017 naprej. Obravnavale bodo teme, kot so delovni čas, samozaposlenost, staranje, zavzetost in razvoj zaposlenih, delo in zdravje, zaposlitveni status in delovne razmere.

Za več informacij o evropskih raziskavah o delovnih razmerah se obrnite na Sophio MacGoris prek e-poštnega naslova smg@eurofound.europa.eu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar