Dobro delujoči in vključujoči trgi dela

12 Marec 2021

Dobro delujoči trgi dela so osnovni pogoj za popolno uresničitev vseh zmogljivosti gospodarstva za ustvarjanje delovnih mest po koncu finančne in gospodarske kRead more

Dobro delujoči trgi dela so osnovni pogoj za popolno uresničitev vseh zmogljivosti gospodarstva za ustvarjanje delovnih mest po koncu finančne in gospodarske krize. Kriza je imela v državah članicah EU zelo različne posledice za trg dela, pri čemer je zlasti močno prizadela nekatere skupine, kot so mladi in nizko izobražene osebe. Hitre strukturne spremembe, ki se dogajajo, prinašajo tudi nove izzive, kar zadeva morebitna pomanjkanja delovne sile ter neusklajenosti v znanjih in spretnostih v različnih gospodarskih panogah in območjih.

Glavno orodje EU za spodbujanje zaposlovanja in socialne vključenosti je Evropski socialni sklad, ki je namenjen predvsem pomoči ljudem pri iskanju zaposlitve, vključevanju prikrajšanih oseb v družbo in zagotavljanju pravičnejših življenjskih možnosti za vse. Eno od orodij je tudi obsežna evropska zakonodaja, ki ureja pravice delavcev na trgu dela. Poleg tega je Evropska komisija aprila 2017 predstavila evropski steber socialnih pravic. Namen tega stebra, ki temelji na socialni politiki in politiki zaposlovanja EU ter ju dopolnjuje, je usmerjati politike na več področjih, ki so nujne za dobro delujoče in pravične trge dela in sisteme socialnega varstva.

Read less

Nedavne posodobitve

Shaping the future of long-term care: A good outcome will benefit all

An ageing Europe and rising public expenditure on long-term care have signalled for some time that the fundamentals of...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...
Top

Eurofound's work

Read more

Eurofound's work

Eurofound’s research aims to deepen understanding of the dynamics of labour markets across Europe, while informing policy to improve their functioning. Given the persistently high unemployment levels in some Member States, policies to support the reintegration of unemployed people into the labour market and those geared towards specific groups – young people, migrants, women or older unemployed – are of particular interest. Eurofound has produced a large body of work in this area, focusing in recent years on youth issues, gender and work, new forms of employment, mobility and migration, as well as wages.

Eurofoundovo delo

Namen Eurofoundovih raziskav je poglobiti razumevanje dinamike trgov dela v Evropi in zagotavljati informacije za oblikovanje politike, da bi se izboljšalo njihovo delovanje. Zaradi vztrajno visoke stopnje brezposelnosti v nekaterih državah članicah so zlasti pomembne politike za podpiranje ponovnega vključevanja brezposelnih na trg dela in politike, usmerjene v posebne skupine – mlade, migrante, ženske ali starejše brezposelne. Eurofound je na tem področju opravil veliko dela, pri čemer je glavno pozornost v zadnjih letih namenjal vprašanjem glede mladih, spoloma in delu, novim oblikam zaposlitve, mobilnosti in migracijam ter plačam.

Ključni prispevki

Eurofound je obravnaval zaposlitvene in socialne izzive, s katerimi se srečujejo mladi. V študijah je preučeval vprašanja v zvezi s socialno vključenostjo in potrebo po upoštevanju raznolikosti ranljivih mladih pri oblikovanju politik v njihovo podporo. Obravnaval je tudi podjetništvo mladih in vrste ukrepov, ki so ga učinkovito podpirale.

V okviru ene druge veje raziskav so bili izpostavljeni gospodarski in družbeni stroški vrzeli v zaposlenosti med spoloma, poleg tega je bila ocenjena učinkovitost ukrepov politike, s katerimi se spodbuja udeležba žensk na trgu dela.

V veji raziskav, ki se trenutno izvaja, se preučujejo nove oblike zaposlitve, ki se razlikujejo od tradicionalnih standardnih ali nestandardnih oblik zaposlitve, ter obravnavajo njihove posledice za delovne pogoje in trge dela. Začetnim raziskavam tipologije so sledili poglobljeni pregledi posebnih novih oblik zaposlitve, kot sta strateška delitev zaposlenih in delo na daljavo, opravljeno z uporabo IKT.

Raziskave o mobilnosti so podale posodobljeno sliko o gibanju delovne sile v Evropi in učinku gospodarske krize na migracije.

Eurofound je poleg tega opravil poglobljene analize različnih vprašanj v zvezi s prehajanji delavcev znotraj trga dela, vključno s trajanjem zaposlitvezaposlitvijo za določen čas in prehajanji mladih iz izobraževanja v zaposlitev.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)