New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

Report
Publicerad
21 november 2016
Format
Executive summary in 22 languages

PDF
Authors: 
Mandl, Irene

Sammanfattning

Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies. These companies have joint responsibility and liability towards the shared workers who are ensured ‘equal pay, equal treatment’ with core staff. Yet in spite of the win–win potential of this employment form for both companies and workers, it is not widely known and only marginally used. This report explores the preconditions for a further spread of strategic employee sharing as well as its impact on employers and employees. 

 • Report

  Number of Pages: 
  40
  Reference No: 
  EF1643
  ISBN: 
  978-92-897-1553-9
  Catalogue: 
  TJ-06-16-031-EN-C
  DOI: 
  10.2806/470081
  Catalogue info

  New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

  Authors: 
  Mandl, Irene

  Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16431
  Catalogue info

  Nya anställningsformer: att utveckla potentialen i strategisk personaldelning

  Authors: 
  Eurofound

  Även om traditionella anställningsformer fortfarande dominerar på de europeiska arbetsmarknaderna växer allt fler nya former fram som skiljer sig åt när det gäller hur det påverkar arbetsförhållandena. I rapporten undersöks strategisk personaldelning, en anställningsform för företag som har specifika och ofta återkommande personalbehov men inte behöver en stadigvarande heltids tjänst. Det innebär att en grupp av företag anställer en eller flera arbetstagare som arbetar på uppdrag och deras kompetens och tid delas mellan gruppens företag. Företagen har gemensamt ansvar och skyldigheter gentemot de arbetstagare de anlitar och dessa till försäkras ”lika lön och lika behandling” som den fasta personalen i de deltagande företagen. Trots att anställningsformen har potential att gynna både företag och arbetstagare är den inte särskilt känd och används endast marginellt. I rapporten undersöks förutsättningarna för att ytterligare sprida systemet med strategisk personaldelning och hur det påverkar arbetsgivare och arbetstagare.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar