Europeiska företagsundersökningen

Europeska företagsundersökningen (ECS) har genomförts vart fjärde år sedan starten 2004–2005 då den hade namnet Europeiska undersökningen om arbetstid och balansen mellan arbete och privatliv (ESWT). Den andra undersökningen, som gick under det nya namnet Europeiska företagsundersökningen, avslutades 2009 och den tredje undersökningen genomförs 2013.

Målen för undersökningen är att

  • kartlägga, bedöma och kvantifiera information om företagens politik och praxis i hela Europa på en samordnad grund,
  • analysera förhållandet mellan företagens praxis och vilken inverkan de har samt att analysera praxis utifrån företagsstrukturen, med fokus främst på den sociala dialogen,
  • övervaka trender,
  • bidra till Europa 2020-strategin genom att kartlägga och förstå företagens politik och praxis som kan ha en inverkan på en smart och hållbar tillväxt för alla, liksom utvecklingen av den sociala dialogen inom företagen. Undersökningen bör göra det möjligt att utveckla homogena indikatorer för dessa frågor för en europeisk publik.

ECS är en frågeformulärsbaserad representativ urvalsundersökning. Undersökningen genomförs per telefon på landets språk. Speciellt för undersökningen är att intervjuerna görs med personalchefen och om möjligt även med en arbetstagarrepresentant. Den första undersökningsomgången tog upp frågor kring arbetstidsarrangemang och balans mellan arbete och privatliv på företagsnivå. I den andra omgången undersöktes olika former av flexibilitet, bland annat flexibel arbetstid, flexibilitet när det gäller avtal, variabel lön, ekonomisk delaktighet samt kompletterande åtgärder på personalområdet samt typen av social dialog på arbetsplatsen och kvaliteten på denna. I den tredje undersökningen kommer man att titta på arbetsplatsorganisation, innovation på arbetsplatsen, arbetstagarnas medverkan och den sociala dialogen på europeiska arbetsplatser.

Till följd av EU:s utvidgning har undersökningens geografiska täckning utökats med tiden:

  • Första ECS (ESWT) 2004–2005: 21 länder: 15 ‘gamla’ EU-länder och Cypern, Tjeckien, Ungern, Lettland, Polen och Slovenien
  • Andra ECS 2009: 30 länder, däribland de 27 EU-länderna, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Turkiet
  • Tredje ECS 2013: 32 länder, däribland de 27 EU-länderna och Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Montenegro och Turkiet