Jämställdhet

20 juli 2021

Woman working in warehouse

Likabehandling av män och kvinnor har varit en av EU:s grundläggande principer sedan start, och 1957 förankrades principen om lika lön för lika arbete i Romfördraget. Sedan dess har de europeiska institutionerna regelbundet bekräftat principen och lyft fram den som ett av EU:s kärnvärden.

Senaste uppdateringar

Upward convergence in gender equality: How close is the Union of equality?

Over the last decade, the EU has made slow progress towards gender equality. As achievements in gender equality vary...

Gender pay transparency: Advancing the cause through a truly European proposal

With its proposed directive on gender pay transparency, the European Commission has significantly bolstered the set of...

Watch the webinar: #AskTheExpert - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year - New survey findings from Living, working and COVID-19

#AskTheExpert webinar - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year: New survey...
Top

Principen slogs åter fast i 1976 års direktiv om likabehandling av mänRead more

Principen slogs åter fast i 1976 års direktiv om likabehandling av män och kvinnor. I takt med att fler kvinnor tar sig in på arbetsmarknaden bekräftar EU och medlemsstaterna på nytt sitt åtagande att främja jämställdhet, förstärka kvinnors utbildning och vidta åtgärder för att överbrygga lönegapet mellan kvinnor och män och sysselsättningsklyftan. För det framtida arbetet har Europeiska kommissionens strategiska åtagande för jämställdhet 2016–2019 skapats som en referensram, och denna understryker behovet av ökade insatser på alla nivåer av beslutsfattandet för att förbättra jämställdheten. Det stöder även den europeiska jämställdhetspakten 2011–2020. 

Eurofounds arbete

Eurofound använder en strategi för jämställdhetsintegrering som genomsyrar Eurofounds forskning inom områdena arbetsvillkor, arbetsmarknadsrelationer, förändringar på arbetsmarknaden, livskvalitet och offentliga tjänster. Ämnen såsom lön och inkomstvårddeltagande i sysselsättningledighetkompetens och utbildningarbetsorganisationarbetstid och balans mellan arbetsliv och privatliv behandlas till exempel ur ett jämställdhetsperspektiv i olika delar av Eurofounds arbete, i Eurofounds alleuropeiska undersökningar och regelbundna rapportering på nationell nivå.

Viktiga bidrag

I en aktuell rapport från Eurofound om arbetstidsmönster för hållbart arbete undersöks kopplingarna mellan å ena sidan arbetstidsmönster, balansen mellan arbetsliv och privatliv samt arbetstidspreferenser och å andra sidan arbetstagarnas hälsa och välbefinnande, ur ett genusperspektiv sett under hela livet.

Eurofound har utfört en studie där man undersökt mönstren för social rörlighet i EU och tittat på hinder för lika möjligheter och strategier för att främja social rörlighet. I studien analyserar man mönstren för social rörlighet för män och kvinnor separat, och understryker och belyser de allt vanligare könsspecifika mönstren för social rörlighet i olika länder.  

I en tidigare studie om skillnader i sysselsättning mellan könen utforskas inslagen i och konsekvenserna av klyftorna mellan kvinnor och män i deltagandet på arbetsmarknaden, liksom potentiella sätt att minska dessa skillnader.

I fokus: Skillnader i sysselsättning mellan könen: utmaningar och lösningar

11 oktober 2016 – Kvinnors deltagande på EU:s arbetsmarknad har ökat de senaste decennierna och passerade 70 procent 2014. Kvinnors andel av sysselsättningen och deltagandet är fortfarande lägre än männens i så gott som samtliga medlemsstater. I den här rapporten undersöks de viktigaste inslagen i och konsekvenserna av skillnader mellan könen när det gäller deltagande på arbetsmarknaden. Den visar att den totala kostnaden för en lägre andel sysselsatta kvinnor uppgick till 370 miljarder euro 2013, vilket motsvarar 2,8 procent av EU:s BNP. I rapporten granskas också politiska åtgärder som syftar till att främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, vilket kan vara avgörande för att minska skillnaderna mellan könen.
Skillnader i sysselsättning mellan könen: utmaningar och lösningar

Kvinnors växande deltagande på arbetsmarknaden har krävt förändringar i hur europeiska arbetsmarknadsparter hanterar jämställdhetsfrågor. Forskarna har också bedömt den roll som spelas av EU:s arbetsmarknadsparter när det gäller att främja jämställdheten i EU.

European Jobs Monitor (EJM) analyserar arbetsmarknadssegregering utifrån skillnader i fråga om kön och lön. Jämställdhetsfrågan behandlas också i regelbundna uppdateringar om lön och arbetstid runt om i EU och i regelbunden rapportering på nationell nivå via Eurofounds europeiska centrum för övervakning av arbetslivet.

Data från undersökningar

Eurofounds europeiska undersökning om arbetsvillkor (EWCS) syftar till att ge en bred bild av situationen för arbetande män och kvinnor i Europa. I de senaste frågeformulären har jämställdhetsintegrering varit ett viktigt ämne. I undersökningen övervakas ett brett spektrum av frågor, klyftor i fråga om yrke, sektorer, tid och löner, liksom balansen mellan arbetsliv och privatliv samt hälsa och välmående. Den sjätte EWCS, som utfördes 2015, visar på ojämlikheter och skillnader när det gäller kön, anställningsförhållande och yrke.

Undersökningen om livskvaliteten i Europa (EQLS) tar också upp jämställdhetsaspekten, med anknytning till frågor som anställning, inkomst, utbildning, familje- och vårdansvar, hälsa och balans mellan arbetsliv och privatliv.

Europeiska företagsundersökningen (ECS) rapporterar om frågan om könsbalans i fråga om arbetsplatspolicyer och praxis på arbetsplatsen runt om i Europa, inklusive arbetstid och ledighet.

Jämställdhetsindex

Eurofound samarbetar med Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) när det gäller genusfrågor och data från både EWCS och EQSL används i EIGE:s jämställdhetsindex.

Resurser

Read less
  • Publications (616)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Forthcoming policy brief: The cost of the gender employment gap