Välfungerande och inkluderande arbetsmarknader

28 februari 2022

Välfungerande arbetsmarknader är en förutsättning för att man ska kunna dra full nytta av den sysselsättningsskapande potentialen hos ekonomin på väg upp ur den finansiella och ekonomiska kriseRead more

Välfungerande arbetsmarknader är en förutsättning för att man ska kunna dra full nytta av den sysselsättningsskapande potentialen hos ekonomin på väg upp ur den finansiella och ekonomiska krisen. Krisen har fått mycket olika konsekvenser för arbetsmarknaderna i de olika EU-medlemsstaterna, och vissa grupper, som unga och lågutbildade, har drabbats särskilt hårt. Den snabba strukturella omvandling som pågår innebär också nya utmaningar i form av möjlig brist på arbetskraft och svårigheter att matcha kompetenser i olika sektorer och regioner.

EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättning och social inkludering är Europeiska socialfonden, som hjälper människor att få jobb, integrerar missgynnade grupper i samhället och främjar rättvisare livsmöjligheter för alla. Det finns också omfattande EU-lagstiftning som reglerar arbetstagarnas rättigheter på arbetsmarknaden. I april 2017 lanserade kommissionen den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Pelaren bygger på och kompletterar EU:s socialpolitik och sysselsättningspolitik för att styra politiken inom en rad områden som är centrala för välfungerande och rättvisa arbetsmarknader och välfärdssystem.

Read less

Senaste uppdateringar

High-level speakers to drive in-depth debate on Europe’s recovery at Foundation Forum 2022

Registration is still open for Foundation Forum 2022 , a hybrid event that will bring together up to 1000 policymakers...

Eurofound welcomes European Year of Youth 2022

The situation of young people in the EU has long been an important focus for Eurofound’s work with particular emphasis...

Watch the video - Joint webinar: Equality and inclusion in a post-pandemic EU

Thursday, 21 October 2021, 11.00 Irish time / 12.00 CEST As part of the debate on the Conference on the Future of...
Top

Eurofounds arbete

Read more

Eurofounds arbete

Eurofounds forskning syftar till att fördjupa förståelsen för arbetsmarknadernas dynamik i hela Europa, och ge underlag för beslutsfattande som kan få dem att fungera bättre. Med tanke på de fortsatt höga arbetslöshetsnivåerna i en del medlemsstater är det särskilt viktigt att få fram politiska strategier som kan främja arbetslösas återinträde på arbetsmarknaden och som är inriktade på specifika grupper, som ungdomar, migranter, kvinnor eller äldre arbetslösa. Eurofound har producerat en mängd material på detta område, och under de senaste åren särskilt riktat in sig på ungdomsfrågor, genus och arbete, nya anställningsformer, mobilitet och migration samt löner.

Viktiga bidrag

Eurofound har undersökt de utmaningar som unga människor ställs inför i samband med sysselsättning och sociala frågor. I olika studier har man granskat frågor kring social inkludering och behovet av att ta hänsyn till mångfalden bland sårbara ungdomar när man utarbetar politiska strategier för att hjälpa dem. Eurofound har också undersökt ungas entreprenörskap och vilka typer av åtgärder som fungerat för att stödja detta.

En annan gren av forskningen har belyst de ekonomiska och sociala kostnaderna som skillnader mellan könen i fråga om sysselsättning innebär och bedömt hur effektiva olika politiska åtgärder för att främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har varit.

En pågående undersökning handlar om nya anställningsformer, som skiljer sig från konventionella och okonventionella standardanställningar, och granskar vad de innebär för arbetsvillkoren och arbetsmarknaderna. Den inledande forskningen kring de olika formerna följdes upp med djupgående intervjuer om specifika nya anställningsformer som strategisk personaldelning och IKT-baserat mobilt arbete.

Forskning kring mobilitet har gett en uppdaterad bild av arbetskraftens rörlighet inom Europa och av den ekonomiska krisens effekter på migrationen.

Eurofound har också gjort djupanalyser av olika frågor kopplade till arbetsmarknadsövergångar, bland annat anställningstidertillfällig anställning och ungdomars övergång från utbildning till anställning.

Read less