Unga som varken arbetar eller studerar

15 september 2022

Att sänka ungdomsarbetslösheten, och att sträva efter att få in så många som möjligt av Europas ungdomar på arbetsmarknaden på ett effektivt sätt, ligger högt på EU:s politiska dagordnRead more

Att sänka ungdomsarbetslösheten, och att sträva efter att få in så många som möjligt av Europas ungdomar på arbetsmarknaden på ett effektivt sätt, ligger högt på EU:s politiska dagordning. Den ekonomiska krisen har lett till höga ungdomsarbetslöshetsnivåer och därigenom bristande engagemang bland unga människor. Mot denna bakgrund har forskare och statstjänstemän försökt hitta nya sätt att följa upp och analysera ungdomars sårbarhet på arbetsmarknaden samt deras bristande engagemang. 

Read less

Senaste uppdateringar

Youth first! Employment, skills and social policies that work for young Europeans in times of uncertainty

In the European Year of Youth, five EU Agencies, the European Centre for the Development of Vocational Training (...

Celebrate Europe day 2022: All about YOUth LIVE webinar

The European Parliament Liaison office in Ireland, the European Commission Representation in Ireland, and the EU Agency...

Covid-19-krisens inverkan på ungdomar i EU

Efter en lång återhämtning från den ekonomiska krisen (2007–2013) visade sig ungdomar i EU vara mer sårbara för...
Top

Termen unga som varken arbetar eller studerar har ofta använts som en indikator för att informera ungdomsinriktade strategier för anställbarhet, utbildning och även social inkludering i de 28 EU-medlemsstaterna sedan 2010. 

Read more

Termen unga som varken arbetar eller studerar har ofta använts som en indikator för att informera ungdomsinriktade strategier för anställbarhet, utbildning och även social inkludering i de 28 EU-medlemsstaterna sedan 2010. 

Unga som varken arbetar eller studerar nämndes specifikt för första gången på EU-nivå i Europa 2020:s flaggskeppsinitiativ ”Unga på väg”. Den ålderskategori som omfattades av termen var 15–24 år, och utvidgades senare till att inbegripa människor i åldern 15–29. Begreppet används nu flitigt i politiska diskussioner på EU-nivå. I nuläget kan 14,2 procent av befolkningen i åldern 15–29 beskrivas som unga som varken arbetar eller studerar. 

I april 2013 antogs kommissionens förslag till Europeiska unionens råd om att genomföra en ungdomsgaranti i alla medlemsstater. Att minska antalet unga som varken arbetar eller studerar är ett uttryckligt politiskt mål för ungdomsgarantin. Detta initiativ syftar till att säkerställa att alla unga människor i åldern 15–24 år får ett anställningserbjudande av god kvalitet, vidareutbildning, lärlingsutbildning eller praktik inom fyra månader från det att de blivit arbetslösa eller gått klart en utbildning. Lanseringen av ungdomsgarantin i medlemsstaterna, via sysselsättningsinitiativet för unga, har bidragit till att förbättra situationen i praktiken och har minskat antalet unga som varken arbetar eller studerar. 

Den 7 december 2016 lanserade kommissionen även initiativet Att investera i Europas unga, en förnyad ansträngning för att stödja unga människor. Med tanke på den positiva inverkan som ungdomsgarantin hittills har haft siktar kommissionen på att främja och utöka den finansiering som finns tillgänglig för sysselsättningsinitiativet för unga till 2020, för att uppmuntra ett mer effektivt uppsökande arbete som riktas mot unga människor. 

Eurofounds arbete

I och med genomförandet av ungdomsgarantin har antalet unga som varken arbetar eller studerar i åldern 15–29 minskat något, från omkring 14 miljoner när krisen var som värst till 12,5 miljoner under 2016 (14,2 procent). Eurofounds forskning uppskattar dock fortfarande denna betydande förlust för Europas ekonomier till runt 142 miljarder om året (2015) – såväl i form av bidrag som uteblivna intäkter och skatter. Detta har en mycket stor inverkan på EU:s ekonomiska och sociala utveckling. 

Viktiga bidrag

Eurofound har varit först med omfattande forskning om unga som varken arbetar eller studerar och har

 • utfört den första jämförande analysen i EU om dessa ungdomar,
 • förklarat vad unga som varken arbetar eller studerar är,
 • uppskattat de ekonomiska kostnaderna för unga som varken arbetar eller studerar,
 • utrett de sociala följderna av att tillhöra kategorin unga som varken arbetar eller studerar,
 • uppskattat riskfaktorer för att hamna i kategorin unga som varken arbetar eller studerar,
 • undersökt effektiviteten hos strategier för att återintegrera unga som varken arbetar eller studerar,
 • övervakat genomförandet av ungdomsgarantin. 

Olika typer av unga som varken arbetar eller studerar

Som en del av denna forskning har Eurofound strävat efter att nysta upp mångfalden av unga som varken arbetar eller studerar. I den senaste studien om olika typer av unga som varken arbetar eller studerar kategoriserades de i sju undergrupper för att man ska kunna förstå sammansättningen hos denna grupp av unga människor på ett bättre sätt. Syftet är att ge politikerna en bättre förståelse för dessa ungdomar och att bistå utformningen av lämpliga stödåtgärder för att kunna bemöta en rad olika behov. Var och en av dessa grupper utgörs av en blandning av sårbara och icke sårbara unga människor som inte bygger upp humankapital genom formella kanaler, oavsett om detta sker frivilligt eller ofrivilligt.

Andra forskningsämnen

Utöver studien ovan har Eurofound under de senaste åren utforskat följande ämnen (se publikationerna nedan):

 • Inslagen i och värdet på entreprenörskap bland unga.
 • Hur man engagerar ”de som försvinner på vägen”: unga människor med gymnasieutbildning som inte följer akademiska vägar till högre utbildning.
 • Ungdomars sociala delaktighet. 
 • Ungdomars övergångar på arbetsmarknaden.
 • Ökningen av tillfälliga anställningar bland unga människor och tillgången till socialt skydd.
 • Arbetsvillkoren för unga som är nya på arbetsmarknaden.
 • Aktuell politisk utveckling med koppling till unga som varken arbetar eller studerar.

Se listan över publikationer nedan.

I fokus: Unga som varken arbetar eller studerar – en kartläggning av mångfalden

4 juli 2016 – Som en fortsättning på Eurofounds rapport från 2012 om unga utan sysselsättning utforskar man i denna rapport de olika typer av unga som varken arbetar eller studerar genom sju föreslagna undergrupper. Ungdomarna kan delas upp i grupperna med hjälp av data från EU:s arbetskraftsundersökning från 2013. Dessa undergrupper möjliggör en förbättrad analys av hur politik, samhällsklimat och den långsamma men stegvisa förbättringen av arbetsmarknaden har påverkat de unga som varken arbetar eller studerar i EU:s 28 medlemsstater. De hjälper till att identifiera vad som kan göras för att lösa vissa problem, till exempel det faktum att långtidsarbetslösa utgör 22 procent av alla unga i åldern 15–24 som varken arbetar eller studerar. De 28 landsprofilerna om mångfalden i fråga om unga som varken arbetar eller studerar finns också tillgängliga och ger en överblick över situationen för dessa ungdomar på medlemsstatsnivå. I landsprofilerna tittar man på trenderna när det gäller ungdomsarbetslösheten och antalet unga som varken arbetar eller studerar, och risken för att dessa drabbas av social utestängning.

Unga som varken arbetar eller studerar – en kartläggning av mångfalden

Infografik över unga som varken arbetar eller studerar

Read less
 • Publications (55)
 • Data
 • Ongoing work

Data

Data related to this topic are linked below

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

 • Policy brief on underemployment, long-term unemployment and in-work poverty