Pension

16 februari 2022

Att pensionera sig från avlönat arbete vid 65 års ålder, och ofta tidigare, har varit normen i EU fram till de senaste åren. Pensionsåldern skiljer sig mellan EU:s medlemsstater och har stigit. 

Senaste uppdateringar

Covid-19 och de äldre: Hur pandemin har påverkat deras liv, stöd, vård och omsorg

Denna rapport behandlar covid-19-pandemins påverkan på livskvaliteten hos de äldre, bland annat vilken inverkan den...

Age and quality of life: Who are the winners and losers?

Much policy is developed and operationalised through the prism of age, and addressing differences in the economic and...

Pay is just one aspect of disadvantage for women on the labour market

The equal treatment of women and men has been a fundamental principle of the European Union since its inception, but...
Top

I takt med att ”babyboom-generationen” rör sig mot pensionen kommer fler arbetstagare att gå i pension än antalet människor som tar sig in på arbetsmarknaRead more

I takt med att ”babyboom-generationen” rör sig mot pensionen kommer fler arbetstagare att gå i pension än antalet människor som tar sig in på arbetsmarknaden. Eftersom vi lever längre och födelsetalen sjunker i Europa prioriterar man i EU-politiken att uppmuntra européerna att fortsätta att arbeta längre, i syfte att säkerställa pensionssystemens bärkraftighet och tillräcklig social trygghet. Under de senaste åren har vissa medlemsstater gått mot att höja den statliga pensionsåldern (till exempel Irland, till 68 år 2028, och Tyskland, till 67 år 2031) och försökt ta reda på hur man kan uppmuntra arbetstagare att stanna kvar på sina jobb längre. Många äldre arbetstagare vill också allt oftare fortsätta att arbeta längre.

I Europeiska kommissionens vitbok från 2012 om pensioner föreslås initiativ för att skapa en ram som gör det möjligt för äldre arbetsföra arbetstagare att fortsätta arbeta och spara mer till sin pension. I vitboken uppmanades även medlemsstaterna att minska skillnaderna i de lagstadgade pensionsåldrarna mellan män och kvinnor, och att se över obefogade obligatoriska pensionsåldrar. Kommissionen har också sett över pensionssystemen för arbetstagare med tunga eller farliga arbeten i Europa, och diskuterat pågående reformer och bästa praxis med rekommendationer för EU:s medlemsstater.

Eurofounds arbete

Under åren har Eurofound analyserat frågor som rör pension i EU-länderna. I forskningen har man tittat på möjligheter till förtidspensionering och gradvis pensionering, möjligheter att kombinera arbete med delpension, arbete efter pensionen, volontärarbete under pensionen och pensionsfrågan. Under de senaste åren har forskningen inriktats på att förlänga arbetslivet bortom den nuvarande pensionsåldern, liksom på frågor som rör arbetspreferenser, inkomst och livskvalitet.

Arbetspreferenser runt pensionen

I analysen av resultaten från Eurofounds tredje undersökning av livskvaliteten i Europa utforskar man äldre arbetstagares arbetstidspreferenser. I denna slås det fast att nästan hälften av arbetstagarna i åldern 50+ skulle vilja arbeta färre timmar, med hänsyn tagen till deras ekonomiska behov. En betydande andel av de pensionärer som i nuläget inte har något avlönat arbete skulle faktiskt vilja arbeta åtminstone några timmar i veckan. Forskarna har också tittat på hur översyner mitt i karriären kan hjälpa till att klargöra arbetstagarnas alternativ för att fortsätta arbeta till en senare pensionsålder. 

Kombinera arbete med deltidspension

I nuläget lämnar ofta äldre arbetstagare arbetskraften innan den lagstadgade pensionsåldern på grund av hälsoproblem, funktionsnedsättning och vårdansvar. Många fler vill helt enkelt arbeta mindre och anpassa arbetstimmarna mer efter sina preferenser. Ett sätt att motivera och göra det möjligt för människor att arbeta längre är att underlätta arbetstidsförkortning, samtidigt som man kompletterar den förlorade inkomsten med delpension eller ett bidrag. I en Eurofoundstudie undersöks inverkan av sådana deltidspensionssystem.

Arbete efter pensionen

I många länder har äldre en avlönad sysselsättning efter pensionsåldern. Eurofounds studie om inkomst från arbete efter pensionen i EU tittar på varför pensionärer letar avlönat arbete och deras anställningsmöjligheter. I studien undersöks företagens strategier för att rekrytera och behålla pensionärer och den belyser dilemman och fördelar för äldre människor som vill ha avlönat arbete. Man undersöker också i vilken utsträckning arbete efter pensionen har att göra med tillräcklig inkomst bland den pensionerade befolkningen.

Pensionsreformer

Pensionen är en huvudsaklig inkomstkälla för många pensionärer. De senaste årens reform av pensionssystemen har varit inriktad på bärkraftigheten hos de statliga pensionerna och på att höja den faktiska pensionsåldern. I Eurofounds studie om arbetsmarknadsparternas deltagande i EU:s pensionsreform tittar man på reformer som introducerats som svar på den ekonomiska och finansiella krisen, och man framhåller den roll som arbetsmarknadsparterna spelat i sådana reformer sedan 2008.

Volontärarbete

Mot bakgrund av Europas åldrande befolkning är äldre människors sociala delaktighet och strategier för att främja volontärarbete bland äldre nu viktiga punkter på EU:s politiska dagordning. I en studie om volontärarbete bland äldre människor i EU tar man upp bästa praxis i fråga om alla aspekter av volontärarbete och arbetets koppling till social delaktighet. I studien tittar man på åtgärder för att stärka volontärarbete under övergången från arbete till pension.

Pensionerade kvinnor och män

Kvinnor går i pension tidigare än män i de flesta medlemsstater, delvis eftersom de lägger mer tid på att ta hand om familjemedlemmar än männen. Men detta kommer också troligen att förändras under de kommande åren i och med planerna på att höja pensionsåldern i många länder. Eurofound har tittat på situationen för äldre kvinnliga arbetstagare i Europa och incitamenten för att fortsätta att öka deras arbetsmarknadsdeltagande, vilket hindrar att de går i pension tidigare. 

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (162)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations.