Премини към основното съдържание

Многоезичие

Езиковата политика на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) се осъществява в контекста на нейната настояща работна програма и се ръководи от общата комуникационна стратегия на Eurofound.

Три от принципите на стратегията дават информация за многоезичния подход на Eurofound.

  • Основната цел на Eurofound е да гарантира, че лицата, които вземат решения на ниво ЕС, разполагат с висококачествена, своевременна и съобразена с политиката информация, която им е необходима, за да работят в посока подобряване на условията на живот и работа в Европа.
  • Eurofound достига до национално ниво, когато се отнася до влияние или прилагане на политиката на ЕС на национално ниво или където Eurofound може ясно да допринесе полезна сравнителна информация по въпроси, отнасящи се до европейско равнище.
  • Eurofound уважава ролята на многоезичието при общуването в целия ЕС и признава значението на достъпа на европейските граждани до информация на собствените им езици.

В този контекст някои от продуктите и онлайн информацията на Eurofound са преведени на много езици, с цел улесняване на достъпа за всички потребители в държавите членки.

Уебсайтът на Eurofound предлага следните многоезични функции.

  • Из целия уебсайт се предлага многоезична навигация.
  • Известен брой целеви страници от голям интерес са преведени на всички езици. „Всички езици“ се отнася до всички 24 официални езика на ЕС, освен ирландски и малтийски, за които преводът е ограничена поради ниска употреба. Същото се отнася и до избрани ключови страници като съдържанието в раздел „За Eurofound“ и страници, свързани с проучвания на Eurofound. Инструментът за визуализация на данни, представящ данни от проучвания, е достъпен на всички езици.
  • Преведените публикации са публикувани онлайн.

Програмата за превод относно публикациите съдържа следното.

  • Резюмета на публикациите се превеждат на всички езици.
  • Годишникът „Живот и труд в Европа“ и други ключови публикации се превеждат на френски, немски и до три допълнителни езика според нуждите.
  • Материали за фондацията и рекламни материали се превеждат съгласно нуждите.
  • Конкретни заявки за превод на определени публикации се оценяват за всеки отделен случай.

Устен превод на събития, организирани от Eurofound, се предоставя за съответния(те) език(ци), когато е възможно.

Eurofound ще продължи да възприема прагматичен и разходоефективен подход за прилагане на своята езикова политика. Намерението на фондацията е широкомащабните многоезични услуги да оптимизират достъпа за потребителите в държавите членки, като в същото време се отговори на нуждите, свързани с търсенето, когато това е целесъобразно. Езиковата политика и нейното прилагане са съобразени с работната програма на Eurofound, комуникационните приоритети и наличните ресурси.

Disclaimer

When freely submitting your request, you are consenting Eurofound in handling your personal data to reply to you. Your request will be handled in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. More information, please read the Data Protection Notice.