Проучвания на европейските дружества

Проучването на европейските дружества (ECS) се провежда на всеки четири години, считано от неговото първо издание през 2004-2005 г., известно като Проучване на европейските предприятия за работното време и баланса между професионалния и личния живот (ESWT). Второто издание (под новото наименование Проучване на европейските дружества) е завършено през 2009 г., а третото проучване се провежда през 2013 г.

Проучването има следните цели:

  • да очертае, оцени и определи обема от информация относно политиките и практиките на дружествата в Европа на хармонизирана основа;
  • да анализира взаимовръзките между практиките на дружествата и тяхното въздействие, както и да се фокусира по-специално върху социалния диалог, като разгледа практиките от гледна точка на структури на фирмено ниво;
  • да наблюдава тенденциите;
  • да допринесе за стратегия „Европа 2020“ чрез очертаване и разбиране на политиките и практиките на дружествата, които могат да са от значение за един интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и да развие социалния диалог в дружествата. Проучването трябва да допринесе за разработването на единни показатели по тези въпроси за европейската аудитория.

ECS е представително проучване на основата на въпросник, провеждано по телефона на езика(ците) на страната. Отличителна черта на проучването е, че анкетата се провежда с ръководител „Личен състав“ в дружеството и при възможност с представител на служителите. Първата вълна на проучването включва въпроси относно договореностите за работното време и баланса между професионалния и личния живот на фирмено ниво. Втората вълна разгледа различните форми на гъвкавост, включително гъвкавост на работното време, договорна гъвкавост, променливо възнаграждение и финансово участие, както и съпътстващи мерки по отношение на човешките ресурси и естеството и качеството на социалния диалог на работното място. Третото проучване ще разгледа организацията на работното място, нововъведенията на работното място, участието на служителите и социалния диалог на работните места в Европа.

Вследствие на разширението на ЕС, географският обхват на проучването се разшири с времето:

  • Първо ECS (ESWT) през 2004-2005 г.: 21 страни: 15 ‘старите’ държави членки на ЕС и Кипър, Чешка република, Унгария, Латвия, Полша и Словения
  • Второ ECS през 2009 г.: 30 страни, включително 27-те държави членки на ЕС, Хърватия, бивша югославска република Македония и Турция
  • Трето ECS през 2013 г.: 32 страни, включително 27-те държави членки на ЕС, Хърватия, бивша югославска република Македония, Исландия, Черна гора и Турция