Социален диалог

2 December 2021

Социалният диалог може да бъде определен като преговори, консуRead more

Социалният диалог може да бъде определен като преговори, консултации, съвместни действия, обсъждания и обмен на информация, в които участват работодателите и работещите. Добре функциониращият социален диалог е ключов инструмент за формиране на условията на труд при участието на разни субекти на различни равнища. Той установява баланс между интересите на работeщите и работодателите и допринася както за икономическата конкурентоспособност, така и за социалното сближаване.

При неотдавнашните политически дискусии на равнище ЕС беше изтъкнато, че особено след кризата от 2008 г. с новите разисквания относно социалната справедливост, демокрацията, качеството на труда и новите модели на трудови правоотношения се отправя предизвикателство към традиционните колективни трудови правоотношения и системи за социален диалог.

Тридесет години след историческото иницииране на европейския социален диалог във Вал Дюшес, Брюксел, на 5 март 2015 г. Комисията постави ново начало за социален диалог на събиране на високо равнище на организации на социалните партньори от цяла Европа. Европейският социален диалог е инструмент на социалната политика на ЕС, който има непосредствен принос за формиране на законодателството и политиките на ЕС в областта на труда.

Read less

Последни актуализации

Youth of Europe in spotlight in discussions between Eurofound and H.E. Leonard Sacco, Ambassador of Malta to Ireland

Eurofound’s Executive Director Ivailo Kalfin met with H.E. Leonard Sacco, Ambassador of the Republic of Malta to...

Representativeness of the European social partner organisations: Live performance sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...

Representativeness of the European social partner organisations: Audiovisual sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...
Top

Дейност на Еurofound

Read more

Дейност на Еurofound

Съставителите на политики се нуждаят от солидни фактически данни, за да разберат промените, които се извършват на пазара на труда, и да реагират на променящата се динамика на индустриалните отношения в Европа. Еurofound използва данни и анализи от своята мрежа от кореспонденти в 28-те държави — членки на ЕС, и Норвегия, за да изследва тенденциите и моделите и да посочи примери за добре функциониращ социален диалог както на европейско, така и на национално равнище.

В проучването на Еurofound се изследват аспекти, като участие на работещите, колективно договаряне, представителство на работниците и служителите и индустриални отношения, на всички равнища. Проучва се до каква степен индустриалните отношения са се адаптирали към появата на многонационални организации. Нещата са разгледани и в глобална перспектива, като се сравняват системите на индустриалните отношения и резултатите в икономики извън ЕС, като САЩ и Япония.

Основни приноси

Агенцията Еurofound е извършила голям обем работа в течение на повече от 40 години, като са описани многобройните и променящи се аспекти на социалния диалог в Европа на различни равнища: фирмено, национално, европейско и международно.

През последните години Еurofound извърши задълбочени анализи на различни въпроси с важно значение за социалния диалог, като: 

Проучванията на представителността, извършени от Eurofound в многобройни сектори по поръчка на Комисията през 2006 г., предоставят основната информация, необходима за създаването и функционирането на европейските секторни комитети за социален диалог.

Ресурси

Създаден през 2005 г. като инструмент за онлайн справки за съставители на политики и практикуващи специалисти, речникът на европейските индустриални отношения е ценен източник на информация за трудовите и индустриалните отношения в ЕС. В трудовия живот по държави е предоставена важна контекстуална информация за структурите, институциите и разпоредбите в сферата на труда в държавите — членки на ЕС-28, и Норвегия на равнището на ЕС.

Базите данни относно колективно договаряне на заплатите и заплати, работно време и колективни спорове имат за цел да предоставят на изследователите и съставителите на политики количествена и качествена информация по тези теми във всички държави членки и Норвегия от 2000 г. досега.

Read less
  • Publications (673)
  • Data
  • Ongoing work (12)

Data

Related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

In the course of the programming period 2017–2020, research will draw on this body of work to identify capacity gaps and possible solutions to support capacity-building for effective social dialogue.

Other topics addressed will include:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement 
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue 
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations.