Работно време

9 September 2021

Терминът „работно време“ се отнася за всеки период, през който работникът полага труд на разположение на работодателя и изпълнява своята дейност или задълженияRead more

Терминът „работно време“ се отнася за всеки период, през който работникът полага труд на разположение на работодателя и изпълнява своята дейност или задължения, в съответствие с националното законодателство и/или практика. Отработените часове за работещите варират в зависимост от професията или етапа от живота им, като при определяне на тези различия от особено значение е полът.

Read less

Последни актуализации

Правото на откъсване от работната среда: Проучване на практиките на предприятията

Цифровите технологии позволиха на много служители да извършват работата си по всяко време и навсякъде, с произтичащите...

Working life in the COVID-19 pandemic 2020

This publication consists of individual country reports on working life during 2020 for 29 countries – the 27 EU Member...
Top

Работното време е ключов елемент от професионалния живот и неговото регулиране е в центъRead more

Работното време е ключов елемент от професионалния живот и неговото регулиране е в центъра на политическите, икономическите и социалните обсъждания на европейско и национално равнище. За защита на здравето и безопасността на работещите, директивата на ЕС за работното време изисква всички държави членки да гарантират минимални стандарти за работно време за всички работещи в рамките на Съюза. Това включва стандарти за максимално седмично работно време (определено на 48 часа), минимални периоди на почивка и почивки през работно време, годишен отпуск, нощен труд и работа на смени.

Дейност на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

В продължение на много години Eurofound събира информация за различните аспекти на работното време и тяхното отражение върху условията на труд и качеството на живот на мъжете и жените в ЕС. Проучванията на Eurofound относно работното време имат за цел да подобрят разбирането относно начина, по който то се организира и как това се отразява на заетостта, производителността, благосъстоянието и равновесието между професионалния и личния живот. Данните за колективно договореното работно време и ролята на социалните партньори са публикувани редовно и също така са били анализирани наскоро в дългосрочен аспект. Изследванията на работното време на мъжете и жените показват, че мъжете са много по-склонни да работят по-дълго, а жените са по-склонни да прекарват повече време, полагайки неплатен домакински труд.

Регулиране и организация на работното време

Регулирането на работното време играе важна роля за увеличаване на равновесието между професионалния и личния живот, както и за участието на пазара на труда. В бързо променящия се икономически климат фирмите и работещите се нуждаят от гъвкавост. Eurofound проучи връзката между работното време и равновесието между професионалния и личния живот в различните етапи от живота.

Проучването разглежда различните аспекти на организацията на работното време и последиците за производителността и условията на труд . Тъй като организацията на работното време се променя, Eurofound заедно с Международната организация на труда проучиха неотдавна ефекта от работата от разстояние и работата с ИКТ мобилни устройства върху работното време на работещите такъв вид работа.

В дългосрочна перспектива по отношение на работното време, неотдавнашно изследване разгледа развитието на аспектите на колективно договореното работно време в ЕС в началото на 21-ви век. Изследването се фокусира по-специално върху пет сектора: химикали, металообработване, банково дело, търговия на дребно и публична администрация. Докладът описва институционалните схеми на регулиране и прави оценка на промените както в договорените работни часове, така и в обичайните работни часове през периода 1999—2014 г.

Работното време в анализа на проучването

Трите основни проучвания на Eurofound предоставят данни за въпроси, свързани с работното време.

Европейското проучване на условията на труд (EWCS) обхваща работното време от различни гледни точки. В Шестото европейско проучване на условията на труд през 2015 г. работното време беше един от седемте показателя за качество на работата. То беше използвано за измерване на показателите, свързани с продължителното работно време, обхвата на почивката в работно време, нетипичното работно време, договореностите относно работното време и гъвкавостта и как всичко това въздейства върху здравето и благосъстоянието на работещите. Заключенията показват, че 43% от работниците имат много редовни работни графици.

Използвайки данните от шестото EWCS, Eurofound наскоро разгледамоделите на работно време за устойчива заетост. Анализът разглежда връзките между моделите на работното време, равновесието между професионалния и личния живот и предпочитанията за работно време, както и здравето и благосъстоянието на работещите. Оценяват се също устойчивостта на текущите условия на труд и моделите на работното време в бъдеще.

Европейското проучване за качеството на живот (EQLS) разглежда договореностите за работно време — със или без заплащане — тяхното въздействие върху удовлетворението от равновесието между професионалния и личния живот.

Договарянето на работното време може да има значително въздействие върху ефективността, производителността и конкурентоспособността на фирмите, да не говорим за здравето, благосъстоянието и мотивацията на техните служители. Освен това чрез своето Проучване на европейските дружества (ECS) Eurofound проведе изчерпателни проучвания на работното време и равновесието между професионалния и личния живот. Проучването разглежда преобладаващите договорености за гъвкаво работно време и системите за разпределение на работното време по сметки, работата на непълен работен ден, извънредния труд и нестандартното работно време; родителските и други дългосрочни отпуски; поетапното и ранното пенсиониране; както и специфичните политики за подпомагане на равновесието между професионалния и личния живот в частния сектор.

Включено: Актуална информация от Европейската обсерватория на професионалния живот (ЕurWORK)

23 септември 2016 г. — Държавите — членки на ЕС приеха закони за регулиране на работното време на магазини и фирми в неделни дни. Съществуват обаче и държави членки, в които ново законодателство ограничава работното време. Според европейското проучване за условията на труд дялът на работещите в неделни дни се е увеличил за периода между 2010 г. и 2015 г. в подкрепа на идеята, че неделната търговия става все по-често срещана.
Какво се случва с неделния труд в Европа

Ресурси

Read less
  • Publications (802)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Working time in 2019–2020

Publication October 2021

Overtime: Exploring the issues

Publication January 2022