Младеж

2 March 2021

Осигуряването на добра среда за младите хора за растеж, образование и работа е ключова цел за Европа и за Eurofound — понастоящем обаче тя трябва да преодолее конкретни предизвикателства. Политиката на равнище ЕС отдавна акцентира върху младите хора и това важи особено вRead more

Осигуряването на добра среда за младите хора за растеж, образование и работа е ключова цел за Европа и за Eurofound — понастоящем обаче тя трябва да преодолее конкретни предизвикателства. Политиката на равнище ЕС отдавна акцентира върху младите хора и това важи особено в наши дни. Настоящата Стратегия на ЕС за младежта. съдържа две предизвикателни цели. Първата е да се осигурят повече и равни възможности за младите хора в образованието и на пазара на труда. Втората е насърчаване на младите хора да бъдат активни граждани и да участват в обществения живот.

Read less

Последни актуализации

Youth in a time of COVID

The exponential growth of COVID-19 cases across Europe this autumn has quickly erased hopes that the virus had been...

Watch the webinar - Being young in the COVID-19 pandemic

From 11:00 IST (12:00 CET) to 12:00 IST (13:00 CET) on 23 October 2020, Eurofound ran a webinar jointly with the...

живот, работа и COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...
Top

Преодоляването на кризата с младежката заетост заема едно от челните места в политическата програма на Европа. На 7 декември 2016 г. Комисията публикува съобщение Инвестиране в европейскаRead more

Преодоляването на кризата с младежката заетост заема едно от челните места в политическата програма на Европа. На 7 декември 2016 г. Комисията публикува съобщение Инвестиране в европейската младеж. То представлява възобновено усилие за подкрепа на младите хора под формата на пакет за младежта. Пакетът включва по-добри възможности за достъп до заетост чрез схемата „Гаранция за младежта“ и инициативата за младежка заетост, по-добри възможности чрез образование и обучение, както и по-добри възможности за солидарност, мобилност и участие в образованието.

Пакетът има за цел изготвянето на политики, основани на доказателства, като от голямо значение тук е мисията на Eurofound за предоставяне на знания за подпомагане на разработването на социални и свързани с работата политики. В програмния документ на Eurofound за периода 2017—2020 г. въпросите, свързани с младежта, ще бъдат разгледани като част от няколко стратегически тематични области, по-специално добре функциониращи и приобщаващи пазари на трудакачество на живота и качество на обществото, както и достъп до обществени услуги.

Дейност на Еurofound

Към момента Eurofound е извършила огромна по обем работа във връзка с младежки въпроси относно заетостта, качеството на живот и социалното сближаване.

Основни приноси: Криза и работни места

Младите хора бяха особено засегнати от кризата. Безработицата в ЕС достигна рекордно ниво от 10,9% през първото тримесечие на 2013 г., но нивото сред хората под 25-годишна възраст беше много по-високо — 23,5%. В Гърция и Испания повече от половината млади хора са безработни, а в Португалия (38,2%) и Италия (37,8%) процентите също са изключително високи.

При младежката безработица на такива критични нива ключовите въпроси са „Къде са работните места?“ и „Как иначе може да се помогне на младите хора?“ Последната разработка на Eurofound предоставя широк спектър от ресурси за разработването на политиката за младежта, като разглежда:

  • подпомагане на млади хора за започване на трудова дейност,
  • младежкото предприемачество в Европа,
  • картографиране на младежките преходи в Европа,
  • младежта и труда и политическите насоки за подобряване на положението,
  • подпомагане на младите работещи по време на кризата и приноса на социалните партньори и публичните власти,
  • опита от прилагането на схемата „Гаранция за младежта“ във Финландия и Швеция.

Основни приноси: Младите хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение (NEET) и изолацията

Макар и сериозна, безработицата сред младите хора е само част от проблема. Особено предизвикателство възниква във връзка с непропорционалното въздействие на рецесията върху младежите под 30-годишна възраст, дори тези с по-висока степен на образование: около 12,5 милиона от хората на възраст между 15 и 29 години се намират извън системите на заетост, образование или обучение (NEET). Eurofound се стреми да разбере икономическите и социалните последици от оттеглянето на младите хора от пазара на труда и системата на образованието. Вж. Мащабна разработка на Eurofound в тематичната област, свързана с NEET.

Някои от младите хора са изправени пред особени трудности при достъпа до заетост: например тези, които имат увреждане или друг здравен проблем, са с 40% по-голяма вероятност да се превърнат в NEET, отколкото други. Политиката на активно приобщаване се счита за най-подходяща за преодоляване на тези трудности. Eurofound анализира политиката за активно приобщаване на младите хора с увреждания или здравни проблеми в 11 държави — членки на ЕС.

Младежко измерение в проучванията на Eurofound

Младежкото измерение е от значение в много области на изследванията на Eurofound. Третото европейско проучване за качеството на живот (EQLS) от 2012 г. установи важни различия между възрастовите групи по отношение на качеството на живот, социалното приобщаване и качеството на обществото. Те могат да се видят подробно с помощта на филтъра за възрастовата група на инструмента за картографиране на проучването EQLS. Данните от EQLS бяха използвани и за съставяне на кратко описание на политиката за 2014 г. относно социалното положение на младите хора в Европа (показано по-долу).

Петото европейското проучване за условията на труд (EWCS) от 2010 г. разкри, че някои аспекти на условията на труд на младите работещи (под 25 години) се различават значително от тези на по-възрастните. Съвсем наскоро данните, взети от шестото европейското проучване за условията на труд (EWCS) от 2015 г. показа, че разликата в уменията между по-младите и по-възрастните работници постепенно намалява. Допълнителна информация може да се получи посредством използването на инструмента за картографиране на проучването EWCS.

Включено: Социалното положение на младите хора в Европа

1 април 2014 г. – Тази кратка информация за политиката се основава на констатациите от европейското проучване на Eurofound на качеството на живот (EQLS) и други изследователски проекти за формулиране на редица политически насоки. Тя разглежда качеството на живот на младите хора в Европа, като се фокусира върху аспекти като условия на живот, социална изолация, взаимоотношения и източници на подкрепа, както и участие в обществения живот и социални/културни дейности.
Констатации на фондацията — социалното положение на младите хора в Европа

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (138)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.