Evropský průzkum společností v roce 2013

Evropské podniky sehrávají klíčovou úlohu v rámci snahy vymanit hospodářství z krize a při plnění cílů stanovených ve strategii Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Třetí Evropský průzkum společností se zaměřuje zejména na organizaci práce, inovace na pracovištích, zapojení zaměstnanců a sociální dialog. Tento průzkum zmapuje celou řadu postupů využívaných na evropských pracovištích, způsob, jakým jsou tyto postupy projednávány a upravovány na úrovni pracoviště, a rovněž výsledky zavádění těchto postupů. Dotazník průzkumu byl vypracován ve spolupráci se zúčastněnými stranami nadace Eurofound a s odborníky na příslušnou tematiku.

Třetí Evropský průzkum společností provedla organizace Gallup Europe a svým rozsahem pokryl celkem 32 zemí (27 členských států EU a Chorvatsko, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Island, Černou horu a Turecko). Velikost cílového vzorku ve všech 32 zemích činila 29 950 osob, přičemž v závislosti na velikosti země se jednalo o 300 až 1650 respondentů na jeden stát. Rozhovory proběhly v období od února do května 2013 a stejně jako v předchozích letech byly prováděny telefonicky v příslušném jazyce/jazycích dané země a dotazovanými subjekty byli manažeři a zástupci zaměstnanců.

Důležitým prvkem všech průzkumů prováděných nadací Eurofound je kontrola kvality, proto budou ve všech fázích třetího Evropského průzkumu společností přijata odpovídající opatření, aby kvalita průzkumu dosáhla očekávané úrovně.

Dotazníky ve všech jazycích jsou již k dispozici a podrobnější informace o metodice průzkumu budou zveřejněny koncem tohoto roku.