Průzkumy kvality života v Evropě (EQLS)

V rámci tohoto mimořádného celoevropského průzkumu, který se provádí každé čtyři roky, se zkoumají objektivní podmínky života evropských občanů i to, co si myslí o těchto podmínkách a svých životech obecně. Zaměřuej se na nejrůznější témata, jako je zaměstnanost, příjmy, vzdělávání, podmínky bydlení, rodina, zdraví a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Neopomíjí však ani subjektivní témata, jako je míra pocitu štěstí lidí, jak jsou lidé spokojeni se svým životem a jak vnímají kvalitu společnosti, ve které žijí.

Díky tomu, že průzkum se provádí pravidelně, je možné sledovat hlavní trendy v kvalitě života lidí v průběhu času. Z předchozích průzkumů například vyplynulo, že po propuknutí hospodářské krize mají lidé větší obtíže vyjít se svým příjmem. V mnoha zemích také nyní lidé pociťují větší napětí mezi příslušníky různých etnických skupin. A v celé Evropě dnes lidé svým vládám důvěřují méně než dřív. Nadále nám však největší uspokojení přináší rodinný život a osobní vztahy.

V průběhu let se průzkum EQLS vyvinul na hodnotnou soustavu ukazatelů, které doplňují tradiční ukazatele hospodářského růstu a životní úrovně, jako jsou HDP nebo úroveň příjmů. Ukazatele vyplývající z tohoto průzkumu jsou stejně jasné a atraktivní jako HDP, ve větší míře však zohledňují aspekty životního prostředí a sociální aspekty rozvoje. Je proto možné je snadno zahrnout do rozhodovacího procesu a využít v rámci veřejných diskusí na úrovni jednotlivých států i na úrovni EU.

V každé vlně průzkumu byl náhodně vybrán vzorek dospělých osob, které absolvovaly osobní pohovor. Vzhledem k očekávanému rozšíření EU a k zájmům zemí ESVO se geografické pokrytí průzkumu postupně rozšiřovalo:

Mnoho otázek z druhého průzkumu EQLS bylo navíc položeno v rámci průzkumu Eurobarometr v roce 2009, což umožnilo provést studii Trendy v kvalitě života v EU: 2003-2009.

Údaje z průzkumů EQLS a dalších doplňujících zdrojů jsou rovněž vkládány do elektronické databáze nadace Eurofound věnované statistickým ukazatelům týkajícícm se kvality života (EurLIFE).