Rovnost žen a mužů

17 Květen 2023

Woman working in warehouse

Rovnost žen a mužů, neboli genderová rovnost, se týká rovnosti mezi ženami a muži s ohledem na jejich práva, zacházení s nimi, jejich povinnosti, příležitosti a ekonomické a socRead more

Rovnost žen a mužů, neboli genderová rovnost, se týká rovnosti mezi ženami a muži s ohledem na jejich práva, zacházení s nimi, jejich povinnosti, příležitosti a ekonomické a sociální úspěchy. Rovnosti žen a mužů je dosaženo, když muži a ženy mají stejná práva, povinnosti a příležitosti ve všech částech společnosti a když jsou rozdílné zájmy, potřeby a priority mužů a žen oceňovány stejnou měrou.

Read less

Nejnovější zprávy

Platform work can provide women with vital link to the labour market

Online platforms can provide women at risk of withdrawing from the labour force with a vital link to the labour market...

Gender differences in motivation to engage in platform work

The rise of the platform economy during the last decade is one of the main disrupting forces for European labour...

Europe’s year of resilience and resolve

Europe Day is a celebration of unity, solidarity and harmony. While we may not have had much to celebrate this past...

Souvislosti v EU

Top

Rovnost žen a mužů je základní hodnotou EU, základním právem, ústřední složkou hospodářského růstu a klíčovou zásadou evropského pilíře sociálních práv. V tomto světle dosahuje EU v posledních desetiletích v oblasti rovnosti žen a mužů pokroRead more

Rovnost žen a mužů je základní hodnotou EU, základním právem, ústřední složkou hospodářského růstu a klíčovou zásadou evropského pilíře sociálních práv. V tomto světle dosahuje EU v posledních desetiletích v oblasti rovnosti žen a mužů pokroku. Navzdory pokroku však i po prvních dvou desetiletích 21. století přetrvávají genderové nerovnosti na trzích práce, v zaměstnanosti, kvalitě života i v práci. Jako součást pracovního programu Evropské komise zůstává rovnost žen a mužů důležitou politickou prioritou s cílem zavést novou evropskou strategii pro rovnost žen a mužů a zlepšit skóre indexu rovnosti žen a mužů pro rok 2021, které je nyní pro EU na hodnotě 68,0.

Dne 5. března 2020 zahájila Komise novou strategii pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025. Hlavními tématy strategie jsou: násilí na ženách; transparentnost odměňování a rozdíly v odměňování žen a mužů; genderová vyváženost ve správních radách společností a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Řídí se také vizí „Evropy, kde ženy a muži mohou svobodně kráčet svou cestou životem, kde mají rovné příležitosti k prosperitě a kde se mohou stejnou měrou podílet na naší evropské společnosti a společně ji vést“. Jako jeden z prvních výstupů strategie předložila Komise dne 4. března 2021 návrh závazných opatření pro transparentnost odměňování.

Ve dnech 25.–28. října 2021 uspořádal Evropský parlament na podnět Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) druhý Evropský týden rovnosti žen a mužů. Výbory Parlamentu organizovaly diskuse o řadě otázek spojených s rovností žen a mužů. Během zmíněného týdne Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) také zveřejnil výsledky svého indexu rovnosti žen a mužů 2021 se zvláštním zaměřením na zdraví a na to, jak gender ovlivňuje zdraví žen a mužů a jejich přístup ke zdravotnickým službám.

Pandemie COVID-19 má rozsáhlé dopady na zdraví, dobré životní podmínky, kvalitu života, trh práce a ekonomiku. Má také mnohostranný dopad na rovnost žen a mužů v práci i doma. Prosazování rovnosti žen a mužů je jádrem politické reakce EU na krizi v souladu se strategií pro rovnost žen a mužů.

Práce nadace Eurofound v oblasti rovnosti žen a mužů souvisí s prioritou Komise na období 2019–2024, kterou je hospodářství ve prospěch lidí. Nadace Eurofound v nedávné minulosti přispěla k iniciativě EU týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a iniciativy pro transparentnost odměňování.

Read less

Výzkum

Top

Gender equality in the EU
Infografika

Nadace Eurofound ve svém výzkumu systematicky uplatňuje přístup začleňování hlediska rovnosti žen a mužů (tzv. genderový mainstreaming). Tam, kde je to možné a smysluplné, výsledky výzkumu, včetně průzkumů a politických analýz, rozdělují údaje podle pohlaví. Ostatní výzkumné projekty poskytují specifickou analýzu týkající se rovnosti žen a mužů. Výzkum pokrývá širší řadu témat z genderového hlediska, jako je plat a příjem, minimální mzda, péče, účast v zaměstnání, dovolená, dovednosti a školení, organizace práce, kvalita práce, pracovní doba, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a sbližování podmínek, včetně celoevropských šetření a pravidelného podávání zpráv na vnitrostátní úrovni.

COVID-19 a rovnost žen a mužů

Hrozí, že pandemie COVID-19 nás připraví o roky pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů. On-line šetření nadace Eurofound nazvané Život, práce a COVID-19 nabízí pohled na dopad pandemie na životy občanů EU. Proběhlo v několika kolech během let 2020 a 2021 a umožňuje srovnání problémů, které se vyskytly v různých fázích života během pandemie. Zjištění naznačují, že krize COVID-19 ovlivňuje rovnost žen a mužů v domácím prostředí. Pandemie v Evropě výrazně zvýšila počet pracovníků na dálku, zejména mezi ženami. Kromě toho uzavření škol a zařízení péče o děti v rámci omezujících opatření neúměrně ovlivnilo ženy, které obecně převzaly větší domácí a pečovatelské povinnosti.

Zjištění také odhalují obecné zhoršení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem mezi pracovníky v EU, přičemž více žen a mužů hlásí konflikty mezi pracovním a soukromým životem, avšak zdá se, že nejvíce potíží měly ženy, které musí pracovat na dálku a starat se o malé děti. Ženy také během pandemie hlásily větší finanční zátěž než muži. Elektronický dotazník COVID-19 vycházel z otázek používaných v celoevropských šetřeních nadace Eurofound, průzkumech kvality života v Evropě (EQLS) a průzkumech pracovních podmínek v Evropě (EWCS).

V květnu 2020 nadace Eurofound spustila databázi COVID-19 EU PolicyWatch, která shromažďuje a mapuje reakce politik na vnitrostátní úrovni během pandemie v Evropě. Některá z těchto opatření mají genderový rozměr.

Zaměstnanost a gender

Výzkum nadace Eurofound zkoumá charakteristiky a důsledky genderových rozdílů v účasti na trhu práce, jakož i politiky a opatření zaměřené na podporu účasti žen na trhu práce. Téměř ve všech členských státech je míra zaměstnanosti a zapojení žen stále nižší, než je tomu u mužů. Nadace Eurofound odhadla roční náklady na tento rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů v EU v roce 2018 na více než 320 miliard EUR. Přestože náklady na pokrytí tohoto rozdílu klesají, ekonomická ztráta je stále výrazně vysoká. Výzkum se rovněž zabývá rostoucím sbližováním v zaměstnanosti žen a mužů a hodnotí, které členské státy v tomto ohledu dosahují nejlepších a nejhorších výsledků.

Evropský monitor pracovních míst (EJM) sleduje strukturální změny na evropských trzích práce podle jednotlivých povolání a odvětví a poskytuje kvalitativní hodnocení těchto posunů pomocí různých zástupných ukazatelů kvality pracovních míst. Toto sledování zahrnuje analýzu vzorců změn zaměstnanosti podle pohlaví a podle kvintilu zaměstnání a mezd a také segregaci na trhu práce.

Mzdy a gender

Výzkum nadace Eurofound pokrývá řadu témat propojujících mzdy a pohlaví, jako je variabilní mzda, mzda související s výkonem, nízká mzda a rozdíly v odměňování žen a mužů. Průzkumy zohledňují výdělky jako jeden ze sedmi ukazatelů kvality práce pro pracující muže a ženy. Pokud jde o minimální mzdy, každoroční přezkum sleduje úroveň minimálních mezd v celé Evropě a také měří míru zastoupení pracovníků podle pohlaví v roce 2019 a spojitost s rozdílem v odměňování žen a mužů. Kromě toho bude EJM analyzovat, do jaké míry různá zaměstnání, povolání a odvětví přispívají k rozdílům v odměňování žen a mužů. To bude užitečné pro výklad ukazatele sociálního srovnávacího přehledu Komise týkajícího se rozdílů v odměňování žen a mužů a pro provádění zásady rovnosti žen a mužů evropského pilíře sociálních práv .

Nadace Eurofound zkoumala první zkušenosti zemí s opatřeními pro transparentnost odměňování žen a mužů v roce 2018. Na žádost Komise zahájila nadace Eurofound studii o opatřeních na podporu transparentnosti odměňování žen a mužů ve společnostech, přičemž se zabývala tím, jak jsou nákladné a zda firmy vidí nějaké příležitosti. To bude podkladem pro posouzení dopadů provedené Komisí.

Pracovní podmínky a gender

Průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS) nadace Eurofound pokrývá řadu aspektů pracovních podmínek z genderového hlediska. V nedávno předkládaných dotaznících tvořilo začleňování hlediska rovnosti žen a mužů jedno z důležitých témat. Průzkum monitoruje profesní, odvětvové, časové a platové rozdíly a také vzorce pracovní doby, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, násilí a obtěžování v práci a zdraví a kvalitu života, včetně toho, jaký máto toto všechno význam pro udržitelnou práci.

Analýza EWCS pomůže zajistit informace pro tvorbu politik zaměřených na odstranění genderových rozdílů v oblasti pracovních míst a kvality zaměstnání . Poskytované znalosti jsou podstatné pro princip rovnosti žen a mužů a iniciativy ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a také pro ty, které jsou zahrnuty do rámce evropského pilíře sociálních práv.

Výzkum se také zaměřuje na zkušenosti žen v rolích vedoucích pracovnic a na to, jak lze řešit jejich nedostatečné zastoupení na vedoucích pozicích. Analyzuje kvalitu práce vedoucích pracovníků a pracovnic a vliv práce na vedoucí pozici na osobní život.

Další výzkum analyzuje úroveň podnikání žen v Evropě a mezeru na trhu, pokud jde o investice do podniků vedených ženami. Zkoumá finanční překážky, kterým podnikatelky čelí, a využívání soukromých nebo veřejných prostředků k investicím do této skupiny. Kromě toho zkoumá rozšířenost nástrojů veřejných financí a schémat veřejné podpory, které účinně odstraňují překážky a umožňují ženám stát se kompetentními podnikatelkami.

Vyšší míra ekonomické aktivity žen vedla ke změnám ve způsobu, jakým evropské organizace sociálních partnerů přistupují k řešení otázek rovnosti žen a mužů. Výzkum rovněž posoudil úlohu sociálních partnerů EU při prosazování rovnosti žen a mužů, přičemž zkoumal opatření přijatá v rámci různých vnitrostátních rámců pracovněprávních vztahů a v porovnání s hodnocením členských států v indexu rovnosti pohlaví Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE).

Nadace Eurofound navíc pracovala na společném projektu s Mezinárodní organizací práce (ILO), jehož cílem je řešit pracovní podmínky z globální perspektivy. Projekt rozšiřuje zkoumání genderových rozdílů na celosvětové měřítko (1,2 miliardy pracovníků) a poskytuje důkazy o genderových rozdílech v kvalitě pracovních míst a o vyšším riziku, že ženy budou vystaveny sexuálnímu násilí; toto riziko je zohledněno také v průzkumu EWCS 2015.

Kvalita života a gender

Průzkum kvality života v Evropě (EQLS) rovněž zahrnuje hledisko rovnosti žen a mužů ve vztahu k otázkám, jako je zaměstnanost, příjmy, riziko chudoby, složení domácnosti a dobré životní podmínky, vzdělání, rodinné a pečovatelské povinnosti, zdraví a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.

Údaje z průzkumů EWCS i EQLS přispívají k politické debatě o otázkách slaďování a vyvažování pracovního a soukromého života pro muže a ženy. Průzkum EQLS se zabývá rozdílem mezi muži a ženami v úrovni jejich životní spokojenosti nebo štěstí. Průzkum EQLS pokrývá také genderové rozdíly u neplacené práce, například ve vztahu k péči o děti nebo péči o starší příbuzné.

Výzkum vzorců sociální mobility mužů a žen v celé EU se zaměřuje na překážky rovných příležitostí a na politiky, které sociální mobilitu podporují. Zdůrazňuje stále důležitější genderové vzorce sociální mobility v různých zemích.

Spolupráce nadace Eurofound s institutem EIGE

Nadace Eurofound spolupracuje na tématech souvisejících s genderem s Evropským institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE). Nadace Eurofound je klíčovým poskytovatelem údajů pro index genderové rovnosti institutu EIGE a je zapojena do pracovní skupiny pro tento ukazatel. Tyto dvě agentury spolupracovaly na společném projektu o sbližování podmínek v různých dimenzích indexu rovnosti žen a mužů. Mezi další oblasti spolupráce patří socioekonomický dopad koronavirové krize na ženy a genderovou rovnost, tematická analýza evropského monitoru pracovních míst ohledně genderu a věku a také výzkum práce na digitálních platformách.

Read less

Klíčová sdělení

Top

COVID-19 a rovnost žen a mužů

Read more

COVID-19 a rovnost žen a mužů

 • Podle zjištění on-line šetření nadace Eurofound nazvaného Život, práce a COVID-19 čelí ženy i nadále většímu dopadu krize než muži a zůstávají méně optimistické ohledně své budoucnosti než muži.
 • U žen také pandemie ovlivnila rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem ve větší míře než u mužů, přičemž ženy zaznamenaly větší dopad, pokud jde o zkrácení pracovní doby, a mladé ženy byly ohroženy ztrátou zaměstnání více než mladí muži. Během pandemie se u žen zvýšila zejména zátěž vyplývající z odpovědnosti za péči o rodinu. Zásadním úkolem bude tyto rozdíly odstranit, aby se zajistilo, že ženy na pandemii neúměrně nedoplatí.

Zaměstnanost

 • Dvě ze tří nových pracovních míst v EU za poslední dvě desetiletí obsadily ženy a tento nárůst byl nejsilnější u žen ve věku 30 až 49 let a starších žen ve věku 50 a více let.
 • Rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů v EU se nadále zmenšuje. Přibližně 46 % pracovníků v EU tvoří ženy ve srovnání se 40 % před jednou generací. Rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů však v posledních letech stagnoval a v roce 2020 činil 11,3 procentních bodů, což EU stojí ročně 320 miliard EUR. Opatření kvůli koronavirové krizi neúměrně zasáhla odvětví služeb s nízkými platy s většinou pracujících žen, což z trhu práce vytlačilo více žen.
 • Ženy jsou i nadále výrazně nadměrně zastoupeny v málo placených zaměstnáních, ale zaměstnanost žen roste rychleji než zaměstnanost mužů v nejlépe placených zaměstnáních, což jsou ta, která tvoří 20 % nejlépe placených zaměstnání podle průměrné mzdy.

Mzdy

 • Téměř ve všech členských státech EU jsou ženy nadměrně zastoupeny ve skupině osob s nízkou a minimální mzdou.
 • Rozdíl v odměňování žen a mužů je nejvyšší u dobře placených zaměstnání. To je běžný vzorec ve všech členských státech a dochází k němu i přesto, že mladší ženy stále výrazněji převyšují mladší muže v dosaženém vzdělání.
 • Variabilní formy odměňování, jako jsou podíly ve společnosti nebo platy související s výkonem firmy, jsou stále běžnější. Tyto složky platu se zvyšují rychleji u mužů než u žen, což může prohloubit rozdíly v odměňování žen a mužů (14,1 % v roce 2019).
 • Jednodušší verze vykazování mezd podle pohlaví nepředstavují pro firmy velké překážky. Požadavky na vykazování a audity jsou však smysluplnější, pokud zahrnují složitější a důkladnější údaje a analýzy, včetně různých složek platů nad rámec základních mezd a dalších informací, jako je délka pracovní praxe nebo délka úvazku zaměstnanců.
 • Aby se zabránilo tomu, že se vykazování zpráv nebo auditů stane pouhým byrokratickým účetnictvím, je receptem na úspěch společné sestavování, diskuse a dohodnutý následný postup mezi vedením a zástupci zaměstnanců. Přesto je v zapojení zástupců zaměstnanců do procesu stále co zlepšovat.

Pracovní podmínky

 • Nerovnosti mezi ženami a muži na trzích práce, v zaměstnání a v práci sahají daleko za segmentaci trhu práce a rozdíly v odměňování žen a mužů a leží také v pracovních podmínkách a kvalitě pracovního místa u žen a mužů v jejich zaměstnáních napříč zeměmi, odvětvími a povoláními.
 • Muži uvádějí vyšší úrovně kvantitativních požadavků v práci, zatímco ženy mnohem častěji uvádějí, že jsou vystaveny emocionálním požadavkům, jako je zacházení s rozzlobenými klienty, pacienty nebo žáky, nebo situacím, které jsou emocionálně znepokojivé.
 • Téměř ve všech hospodářských odvětvích je nedostatek vedoucích pracovnic. Vedoucí pracovní pozice jsou nejvíce genderově vyvážené ve veřejném sektoru, i když i zde převládají muži.

Kvalita života

 • Ženy a muži zakoušejí podobný subjektivní blahobyt všude v Evropě. Při srovnání vůči ostatním faktorům (zejména příjmu) jsou však ženy spokojenější se životem než muži a předpokládá se, že nižší průměrný příjem přispívá ke snížení průměrného blahobytu žen.
 • Většina nukleárních rodin žije ze dvou příjmů a vykazuje nejméně vyvážené rozdělení neplacené práce: většinu domácích prací vykonávají ženy, přičemž mnoho z nich má potíže s nastavením uspokojivé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
 • U žen panuje dvakrát vyšší pravděpodobnost než u mužů, že budou každý den poskytovat dlouhodobou péči. Rozdíl je nejvyšší ve věku 50–64 let.
 • Kromě toho, že odstranění rozdílu v zaměstnanosti žen a mužů je zjevně nutné z hospodářského hlediska, je nutné rovněž z hlediska sociálního, a to kvůli důsledkům tohoto rozdílu pro životy žen, včetně jejich finančního zabezpečení a kvality života.
Read less

Publikace a údaje

Top

Níže uvedené sekce umožňují přístup k řadě publikací, údajů a probíhajících činnostech týkajících se tohoto tématu. 

 • Publikace (650)
 • Údaje
 • Ongoing work

Údaje

Odkazy na údaje týkající se tohoto tématu jsou uvedeny níže.

Ongoing work

Výzkum tohoto tématu pokračuje s ohledem na řadu námětů, jež jsou uvedeny níže s odkazy na připravované tituly.