Rovnost žen a mužů

24 Listopad 2021

Woman working in warehouse

Rovné zacházení pro muže a ženy je jednou ze základních zásad Evropské unie od jejího založení. V roce 1957 se stala zásada stejné odměny za stejnou práci součástí Římské smlouvy. Od té doby evropské orgány pravidelně potvrzují tuto zásadu a prosazují ji jako jednu ze základních hodnot EU.

Read more

Rovné zacházení pro muže a ženy je jednou ze základních zásad Evropské unie od jejího založení. V roce 1957 se stala zásada stejné odměny za stejnou práci součástí Římské smlouvy. Od té doby evropské orgány pravidelně potvrzují tuto zásadu a prosazují ji jako jednu ze základních hodnot EU.

Read less

Nejnovější zprávy

COVID-19: A changed Europe

It has been almost two years since the Coronavirus disease (COVID-19) hit Europe and many of the response measures...

EU agencies deepen cooperation at important time for gender equality in Europe

Ivailo Kalfin, Eurofound Executive Director, and Carlien Scheele, Director of the European Institute for Gender...

Watch the webinar - #AskTheExpert: Gender equality – It’s not all about pay

Date: 10 November 2021 - Time: 14.00 – 15.00 GMT (15.00 – 16.00 CET) Hot on the heels of the European Parliament’s...
Top

Tato zásada byla znovu upravena ve směrnici o zavedení zásady rovného zacházení prRead more

Tato zásada byla znovu upravena ve směrnici o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy z roku 1976. S ohledem na narůstající počet žen vstupujících na trh práce EU a členské státy znovu potvrzují své odhodlání podporovat rovnost žen a mužů, pokrok ve vzdělávání žen i ve snaze o odstranění rozdílu v odměňování žen a mužů a rozdílů v zaměstnanosti žen a mužů. Vzhledem k budoucímu vývoji byl vytvořen dokument Evropské komise nazvaný Strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019, který představuje referenční rámec zdůrazňující potřebu zvýšeného úsilí na všech úrovních tvorby politiky ve snaze o zlepšení rovnosti žen a mužů. Rovněž podporuje Evropský pakt pro rovnost žen a mužů 2011–2020. 

Činnost nadace Eurofound

Nadace Eurofound uplatňuje přístup založený na začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, a to napříč výzkumy v oblastech pracovních podmínek, vztahů mezi sociálními partnery, změn na pracovním trhu, kvality života a veřejných služeb. Témata jako např. mzdy a příjmypéčemíra ekonomické aktivitydovolenádovednosti a odborná přípravaorganizace prácepracovní doba a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a další jsou posuzována z pohledu rovného postavení žen a mužů ve všech aspektech činnosti nadace Eurofound, v celoevropských průzkumech i pravidelném podávání zpráv na vnitrostátní úrovni.

Hlavní příspěvky

Nedávno vypracovaná zpráva nadace Eurofound o rozvržení pracovní doby pro udržitelnou práci zkoumá souvislosti mezi rozvržením pracovní doby, rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem a preferovanou pracovní dobou na jedné straně a zdravím a pohodou pracovníků na straně druhé z pohledu rovného postavení žen a mužů a na základě přístupu zohledňujícího celý život.

Nadace Eurofound vypracovala studii zkoumající vzorce sociální mobility v EU, v níž se zaměřuje na překážky rovných příležitostí a na politiky podporující sociální mobilitu. Analyzuje vzorce sociální mobility zvlášť pro muže a ženy, přičemž zdůrazňuje stále rostoucí význam genderově odlišených vzorců sociální mobility v jednotlivých zemích.  

Jedna dřívější studie o rozdílech v zaměstnanosti žen mužů se zabývá charakteristikami a dopady genderových rozdílů na míru ekonomické aktivity, stejně jako možnými způsoby překonávání těchto rozdílů.

Vybrané téma: Rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů: problémy a řešení

11. října 2016 – Míra ekonomické aktivity žen v Evropské unii se za poslední desetiletí zvýšila a v roce 2014 překročila míru 70 %. Téměř ve všech členských státech je však míra zaměstnanosti a zapojení žen stále nižší, než je tomu u mužů. Tato zpráva se zabývá hlavními charakteristikami a dopady genderových rozdílů na míru ekonomické aktivity. Přichází se zjištěním, že celkové náklady na nižší míru zaměstnanosti žen dosáhly v roce 2013 370 miliard EUR, což odpovídá 2,8 % HDP EU. Zpráva se také zabývá politikami a opatřeními zaměřenými na podporu ekonomické aktivity žen, která by mohla být zásadní pro překonání genderových rozdílů.
Rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů: problémy a řešení

Rostoucí míra ekonomické aktivity žen vedla ke změnám ve způsobu, jakým evropské organizace sociálních partnerů přistupují k řešení otázek rovnosti žen a mužů. Výzkum také hodnotil úlohu sociálních partnerů EU v prosazování rovnosti žen a mužů v EU.

Evropský monitor pracovních míst analyzuje profesní segregaci podle hledisek nerovnosti mezi muži a ženami či mzdové nerovnosti. Rovnost mužů a žen je rovněž jedním z hledisek, které tvoří součást pravidelných aktualizací údajů o mzdách a pracovní době v EU a pravidelných zpráv předkládaných na vnitrostátní úrovni prostřednictvím Evropské observatoře pracovního života nadace Eurofound.

Údaje z průzkumu

Cílem průzkumu pracovních podmínek v Evropě nadace Eurofound je poskytnout široký přehled situace mužů a žen v oblasti práce v Evropě. V nedávno předkládaných dotaznících tvořilo začleňování hlediska rovnosti žen a mužů jedno z důležitých témat. Průzkum sleduje široké spektrum otázek, jako jsou např. profesní či odvětvové rozdíly, diferenciace pracovní doby a mezd, stejně jako rovnováha mezi pracovním a soukromým životem či otázky zdraví a pohody. Šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě provedený v roce 2015 ukazuje nerovnosti a rozdíly, pokud jde o pohlaví, postavení v zaměstnání a povolání.

Průzkum kvality života v Evropě rovněž zahrnuje hledisko rovnosti žen a mužů ve vztahu k otázkám, jako je zaměstnanost, příjmy, vzdělání, rodinné a pečovatelské povinnosti, zdraví a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.

Evropský průzkum společností informuje o otázkách vyváženého zastoupení žen a mužů, pokud jde o politiky a praxi uplatňovanou na pracovištích v celé Evropě, včetně pracovní doby a čerpání dovolené.

Index rovnosti žen a mužů

V otázkách souvisejících s rovností žen a mužů spolupracuje nadace Eurofound s Evropským institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE) a údaje z průzkumu pracovních podmínek v Evropě a průzkumu kvality života v Evropě tvoří základ indexu rovnosti žen a mužů institutu EIGE.

Zdroje

Read less
  • Publications (623)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Forthcoming policy brief: The cost of the gender employment gap