Rovnost žen a mužů

24 Leden 2023

Woman working in warehouse

Rovnost žen a mužů, neboli genderová rovnost, se týká rovnosti mezi ženami a muži s ohledem na jejich práva, zacházení s nimi, jejich povinnosti, příležitosti a ekonomické a socRead more

Rovnost žen a mužů, neboli genderová rovnost, se týká rovnosti mezi ženami a muži s ohledem na jejich práva, zacházení s nimi, jejich povinnosti, příležitosti a ekonomické a sociální úspěchy. Rovnosti žen a mužů je dosaženo, když muži a ženy mají stejná práva, povinnosti a příležitosti ve všech částech společnosti a když jsou rozdílné zájmy, potřeby a priority mužů a žen oceňovány stejnou měrou.

Read less

Nejnovější zprávy

Economic and social inequalities in Europe in the aftermath of the COVID-19 pandemic

The COVID-19 pandemic had varying impacts on social groups, depending on existing disadvantages, and it was widely...

2022 in review

The dawn of 2022 brought muted optimism to a Europe beginning to emerge from the COVID-19 pandemic, and the progress of...

Watch the webinar - #EurofoundLive: Building a stronger Europe - Making the European Care Strategy work

Eurofound organised a #EurofoundLIVE webinar on Building a stronger Europe - Making the European Care Strategy work on...

Souvislosti v EU

Top

Rovnost žen a mužů je základní hodnotou EU, základním právem, ústřední složkou hospodářského růstu a klíčovou zásadou evropského pilíře sociálních práv. V tomto světle dosahuje EU v posledních desetiletích v oblasti rovnosti žen a mužů pokroRead more

Rovnost žen a mužů je základní hodnotou EU, základním právem, ústřední složkou hospodářského růstu a klíčovou zásadou evropského pilíře sociálních práv. V tomto světle dosahuje EU v posledních desetiletích v oblasti rovnosti žen a mužů pokroku. Navzdory pokroku však i po prvních dvou desetiletích 21. století přetrvávají genderové nerovnosti na trzích práce, v zaměstnanosti, kvalitě života i v práci. Jako součást pracovního programu Evropské komise zůstává rovnost žen a mužů důležitou politickou prioritou s cílem zavést novou evropskou strategii pro rovnost žen a mužů a zlepšit skóre indexu rovnosti žen a mužů pro rok 2021, které je nyní pro EU na hodnotě 68,0.

Dne 5. března 2020 zahájila Komise novou strategii pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025. Hlavními tématy strategie jsou: násilí na ženách; transparentnost odměňování a rozdíly v odměňování žen a mužů; genderová vyváženost ve správních radách společností a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Řídí se také vizí „Evropy, kde ženy a muži mohou svobodně kráčet svou cestou životem, kde mají rovné příležitosti k prosperitě a kde se mohou stejnou měrou podílet na naší evropské společnosti a společně ji vést“. Jako jeden z prvních výstupů strategie předložila Komise dne 4. března 2021 návrh závazných opatření pro transparentnost odměňování.

Ve dnech 25.–28. října 2021 uspořádal Evropský parlament na podnět Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) druhý Evropský týden rovnosti žen a mužů. Výbory Parlamentu organizovaly diskuse o řadě otázek spojených s rovností žen a mužů. Během zmíněného týdne Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) také zveřejnil výsledky svého indexu rovnosti žen a mužů 2021 se zvláštním zaměřením na zdraví a na to, jak gender ovlivňuje zdraví žen a mužů a jejich přístup ke zdravotnickým službám.

Pandemie COVID-19 má rozsáhlé dopady na zdraví, dobré životní podmínky, kvalitu života, trh práce a ekonomiku. Má také mnohostranný dopad na rovnost žen a mužů v práci i doma. Prosazování rovnosti žen a mužů je jádrem politické reakce EU na krizi v souladu se strategií pro rovnost žen a mužů.

Práce nadace Eurofound v oblasti rovnosti žen a mužů souvisí s prioritou Komise na období 2019–2024, kterou je hospodářství ve prospěch lidí. Nadace Eurofound v nedávné minulosti přispěla k iniciativě EU týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a iniciativy pro transparentnost odměňování.

Read less

Výzkum

Top

Gender equality in the EU
Infografika

Nadace Eurofound ve svém výzkumu systematicky uplatňuje přístup začleňování hlediska rovnosti žen a mužů (tzv. genderový mainstreaming). Tam, kde je to možné a smysluplné, výsledky výzkumu, včetně průzkumů a politických analýz, rozdělují údaje podle pohlaví. Ostatní výzkumné projekty poskytují specifickou analýzu týkající se rovnosti žen a mužů. Výzkum pokrývá širší řadu témat z genderového hlediska, jako je plat a příjem, minimální mzda, péče, účast v zaměstnání, dovolená, dovednosti a školení, organizace práce, kvalita práce, pracovní doba, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a sbližování podmínek, včetně celoevropských šetření a pravidelného podávání zpráv na vnitrostátní úrovni.

COVID-19 a rovnost žen a mužů

Hrozí, že pandemie COVID-19 nás připraví o roky pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů. On-line šetření nadace Eurofound nazvané Život, práce a COVID-19 nabízí pohled na dopad pandemie na životy občanů EU. Proběhlo v několika kolech během let 2020 a 2021 a umožňuje srovnání problémů, které se vyskytly v různých fázích života během pandemie. Zjištění naznačují, že krize COVID-19 ovlivňuje rovnost žen a mužů v domácím prostředí. Pandemie v Evropě výrazně zvýšila počet pracovníků na dálku, zejména mezi ženami. Kromě toho uzavření škol a zařízení péče o děti v rámci omezujících opatření neúměrně ovlivnilo ženy, které obecně převzaly větší domácí a pečovatelské povinnosti.

Zjištění také odhalují obecné zhoršení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem mezi pracovníky v EU, přičemž více žen a mužů hlásí konflikty mezi pracovním a soukromým životem, avšak zdá se, že nejvíce potíží měly ženy, které musí pracovat na dálku a starat se o malé děti. Ženy také během pandemie hlásily větší finanční zátěž než muži. Elektronický dotazník COVID-19 vycházel z otázek používaných v celoevropských šetřeních nadace Eurofound, průzkumech kvality života v Evropě (EQLS) a průzkumech pracovních podmínek v Evropě (EWCS).

V květnu 2020 nadace Eurofound spustila databázi COVID-19 EU PolicyWatch, která shromažďuje a mapuje reakce politik na vnitrostátní úrovni během pandemie v Evropě. Některá z těchto opatření mají genderový rozměr.

Zaměstnanost a gender

Výzkum nadace Eurofound zkoumá charakteristiky a důsledky genderových rozdílů v účasti na trhu práce, jakož i politiky a opatření zaměřené na podporu účasti žen na trhu práce. Téměř ve všech členských státech je míra zaměstnanosti a zapojení žen stále nižší, než je tomu u mužů. Nadace Eurofound odhadla roční náklady na tento rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů v EU v roce 2018 na více než 320 miliard EUR. Přestože náklady na pokrytí tohoto rozdílu klesají, ekonomická ztráta je stále výrazně vysoká. Výzkum se rovněž zabývá rostoucím sbližováním v zaměstnanosti žen a mužů a hodnotí, které členské státy v tomto ohledu dosahují nejlepších a nejhorších výsledků.

Evropský monitor pracovních míst (EJM) sleduje strukturální změny na evropských trzích práce podle jednotlivých povolání a odvětví a poskytuje kvalitativní hodnocení těchto posunů pomocí různých zástupných ukazatelů kvality pracovních míst. Toto sledování zahrnuje analýzu vzorců změn zaměstnanosti podle pohlaví a podle kvintilu zaměstnání a mezd a také segregaci na trhu práce.

Mzdy a gender

Výzkum nadace Eurofound pokrývá řadu témat propojujících mzdy a pohlaví, jako je variabilní mzda, mzda související s výkonem, nízká mzda a rozdíly v odměňování žen a mužů. Průzkumy zohledňují výdělky jako jeden ze sedmi ukazatelů kvality práce pro pracující muže a ženy. Pokud jde o minimální mzdy, každoroční přezkum sleduje úroveň minimálních mezd v celé Evropě a také měří míru zastoupení pracovníků podle pohlaví v roce 2019 a spojitost s rozdílem v odměňování žen a mužů. Kromě toho bude EJM analyzovat, do jaké míry různá zaměstnání, povolání a odvětví přispívají k rozdílům v odměňování žen a mužů. To bude užitečné pro výklad ukazatele sociálního srovnávacího přehledu Komise týkajícího se rozdílů v odměňování žen a mužů a pro provádění zásady rovnosti žen a mužů evropského pilíře sociálních práv .

Nadace Eurofound zkoumala první zkušenosti zemí s opatřeními pro transparentnost odměňování žen a mužů v roce 2018. Na žádost Komise zahájila nadace Eurofound studii o opatřeních na podporu transparentnosti odměňování žen a mužů ve společnostech, přičemž se zabývala tím, jak jsou nákladné a zda firmy vidí nějaké příležitosti. To bude podkladem pro posouzení dopadů provedené Komisí.

Pracovní podmínky a gender

Průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS) nadace Eurofound pokrývá řadu aspektů pracovních podmínek z genderového hlediska. V nedávno předkládaných dotaznících tvořilo začleňování hlediska rovnosti žen a mužů jedno z důležitých témat. Průzkum monitoruje profesní, odvětvové, časové a platové rozdíly a také vzorce pracovní doby, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, násilí a obtěžování v práci a zdraví a kvalitu života, včetně toho, jaký máto toto všechno význam pro udržitelnou práci.

Analýza EWCS pomůže zajistit informace pro tvorbu politik zaměřených na odstranění genderových rozdílů v oblasti pracovních míst a kvality zaměstnání . Poskytované znalosti jsou podstatné pro princip rovnosti žen a mužů a iniciativy ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a také pro ty, které jsou zahrnuty do rámce evropského pilíře sociálních práv.

Výzkum se také zaměřuje na zkušenosti žen v rolích vedoucích pracovnic a na to, jak lze řešit jejich nedostatečné zastoupení na vedoucích pozicích. Analyzuje kvalitu práce vedoucích pracovníků a pracovnic a vliv práce na vedoucí pozici na osobní život.

Další výzkum analyzuje úroveň podnikání žen v Evropě a mezeru na trhu, pokud jde o investice do podniků vedených ženami. Zkoumá finanční překážky, kterým podnikatelky čelí, a využívání soukromých nebo veřejných prostředků k investicím do této skupiny. Kromě toho zkoumá rozšířenost nástrojů veřejných financí a schémat veřejné podpory, které účinně odstraňují překážky a umožňují ženám stát se kompetentními podnikatelkami.

Vyšší míra ekonomické aktivity žen vedla ke změnám ve způsobu, jakým evropské organizace sociálních partnerů přistupují k řešení otázek rovnosti žen a mužů. Výzkum rovněž posoudil úlohu sociálních partnerů EU při prosazování rovnosti žen a mužů, přičemž zkoumal opatření přijatá v rámci různých vnitrostátních rámců pracovněprávních vztahů a v porovnání s hodnocením členských států v indexu rovnosti pohlaví Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE).

Nadace Eurofound navíc pracovala na společném projektu s Mezinárodní organizací práce (ILO), jehož cílem je řešit pracovní podmínky z globální perspektivy. Projekt rozšiřuje zkoumání genderových rozdílů na celosvětové měřítko (1,2 miliardy pracovníků) a poskytuje důkazy o genderových rozdílech v kvalitě pracovních míst a o vyšším riziku, že ženy budou vystaveny sexuálnímu násilí; toto riziko je zohledněno také v průzkumu EWCS 2015.

Kvalita života a gender

Průzkum kvality života v Evropě (EQLS) rovněž zahrnuje hledisko rovnosti žen a mužů ve vztahu k otázkám, jako je zaměstnanost, příjmy, riziko chudoby, složení domácnosti a dobré životní podmínky, vzdělání, rodinné a pečovatelské povinnosti, zdraví a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.

Údaje z průzkumů EWCS i EQLS přispívají k politické debatě o otázkách slaďování a vyvažování pracovního a soukromého života pro muže a ženy. Průzkum EQLS se zabývá rozdílem mezi muži a ženami v úrovni jejich životní spokojenosti nebo štěstí. Průzkum EQLS pokrývá také genderové rozdíly u neplacené práce, například ve vztahu k péči o děti nebo péči o starší příbuzné.

Výzkum vzorců sociální mobility mužů a žen v celé EU se zaměřuje na překážky rovných příležitostí a na politiky, které sociální mobilitu podporují. Zdůrazňuje stále důležitější genderové vzorce sociální mobility v různých zemích.

Spolupráce nadace Eurofound s institutem EIGE

Nadace Eurofound spolupracuje na tématech souvisejících s genderem s Evropským institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE). Nadace Eurofound je klíčovým poskytovatelem údajů pro index genderové rovnosti institutu EIGE a je zapojena do pracovní skupiny pro tento ukazatel. Tyto dvě agentury spolupracovaly na společném projektu o sbližování podmínek v různých dimenzích indexu rovnosti žen a mužů. Mezi další oblasti spolupráce patří socioekonomický dopad koronavirové krize na ženy a genderovou rovnost, tematická analýza evropského monitoru pracovních míst ohledně genderu a věku a také výzkum práce na digitálních platformách.

Read less

Klíčová sdělení

Top

COVID-19 a rovnost žen a mužů

Read more

COVID-19 a rovnost žen a mužů

 • Podle zjištění on-line šetření nadace Eurofound nazvaného Život, práce a COVID-19 čelí ženy i nadále většímu dopadu krize než muži a zůstávají méně optimistické ohledně své budoucnosti než muži.
 • U žen také pandemie ovlivnila rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem ve větší míře než u mužů, přičemž ženy zaznamenaly větší dopad, pokud jde o zkrácení pracovní doby, a mladé ženy byly ohroženy ztrátou zaměstnání více než mladí muži. Během pandemie se u žen zvýšila zejména zátěž vyplývající z odpovědnosti za péči o rodinu. Zásadním úkolem bude tyto rozdíly odstranit, aby se zajistilo, že ženy na pandemii neúměrně nedoplatí.

Zaměstnanost

 • Dvě ze tří nových pracovních míst v EU za poslední dvě desetiletí obsadily ženy a tento nárůst byl nejsilnější u žen ve věku 30 až 49 let a starších žen ve věku 50 a více let.
 • Rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů v EU se nadále zmenšuje. Přibližně 46 % pracovníků v EU tvoří ženy ve srovnání se 40 % před jednou generací. Rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů však v posledních letech stagnoval a v roce 2020 činil 11,3 procentních bodů, což EU stojí ročně 320 miliard EUR. Opatření kvůli koronavirové krizi neúměrně zasáhla odvětví služeb s nízkými platy s většinou pracujících žen, což z trhu práce vytlačilo více žen.
 • Ženy jsou i nadále výrazně nadměrně zastoupeny v málo placených zaměstnáních, ale zaměstnanost žen roste rychleji než zaměstnanost mužů v nejlépe placených zaměstnáních, což jsou ta, která tvoří 20 % nejlépe placených zaměstnání podle průměrné mzdy.

Mzdy

 • Téměř ve všech členských státech EU jsou ženy nadměrně zastoupeny ve skupině osob s nízkou a minimální mzdou.
 • Rozdíl v odměňování žen a mužů je nejvyšší u dobře placených zaměstnání. To je běžný vzorec ve všech členských státech a dochází k němu i přesto, že mladší ženy stále výrazněji převyšují mladší muže v dosaženém vzdělání.
 • Variabilní formy odměňování, jako jsou podíly ve společnosti nebo platy související s výkonem firmy, jsou stále běžnější. Tyto složky platu se zvyšují rychleji u mužů než u žen, což může prohloubit rozdíly v odměňování žen a mužů (14,1 % v roce 2019).
 • Jednodušší verze vykazování mezd podle pohlaví nepředstavují pro firmy velké překážky. Požadavky na vykazování a audity jsou však smysluplnější, pokud zahrnují složitější a důkladnější údaje a analýzy, včetně různých složek platů nad rámec základních mezd a dalších informací, jako je délka pracovní praxe nebo délka úvazku zaměstnanců.
 • Aby se zabránilo tomu, že se vykazování zpráv nebo auditů stane pouhým byrokratickým účetnictvím, je receptem na úspěch společné sestavování, diskuse a dohodnutý následný postup mezi vedením a zástupci zaměstnanců. Přesto je v zapojení zástupců zaměstnanců do procesu stále co zlepšovat.

Pracovní podmínky

 • Nerovnosti mezi ženami a muži na trzích práce, v zaměstnání a v práci sahají daleko za segmentaci trhu práce a rozdíly v odměňování žen a mužů a leží také v pracovních podmínkách a kvalitě pracovního místa u žen a mužů v jejich zaměstnáních napříč zeměmi, odvětvími a povoláními.
 • Muži uvádějí vyšší úrovně kvantitativních požadavků v práci, zatímco ženy mnohem častěji uvádějí, že jsou vystaveny emocionálním požadavkům, jako je zacházení s rozzlobenými klienty, pacienty nebo žáky, nebo situacím, které jsou emocionálně znepokojivé.
 • Téměř ve všech hospodářských odvětvích je nedostatek vedoucích pracovnic. Vedoucí pracovní pozice jsou nejvíce genderově vyvážené ve veřejném sektoru, i když i zde převládají muži.

Kvalita života

 • Ženy a muži zakoušejí podobný subjektivní blahobyt všude v Evropě. Při srovnání vůči ostatním faktorům (zejména příjmu) jsou však ženy spokojenější se životem než muži a předpokládá se, že nižší průměrný příjem přispívá ke snížení průměrného blahobytu žen.
 • Většina nukleárních rodin žije ze dvou příjmů a vykazuje nejméně vyvážené rozdělení neplacené práce: většinu domácích prací vykonávají ženy, přičemž mnoho z nich má potíže s nastavením uspokojivé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
 • U žen panuje dvakrát vyšší pravděpodobnost než u mužů, že budou každý den poskytovat dlouhodobou péči. Rozdíl je nejvyšší ve věku 50–64 let.
 • Kromě toho, že odstranění rozdílu v zaměstnanosti žen a mužů je zjevně nutné z hospodářského hlediska, je nutné rovněž z hlediska sociálního, a to kvůli důsledkům tohoto rozdílu pro životy žen, včetně jejich finančního zabezpečení a kvality života.
Read less

Publikace a údaje

Top

Níže uvedené sekce umožňují přístup k řadě publikací, údajů a probíhajících činnostech týkajících se tohoto tématu. 

 • Publikace (642)
 • Údaje
 • Ongoing work

Údaje

Odkazy na údaje týkající se tohoto tématu jsou uvedeny níže.

Ongoing work

Výzkum tohoto tématu pokračuje s ohledem na řadu námětů, jež jsou uvedeny níže s odkazy na připravované tituly.