Rovnost žen a mužů

6 Září 2021

Woman working in warehouse

Rovné zacházení pro muže a ženy je jednou ze základních zásad Evropské unie od jejího založení. V roce 1957 se stala zásada stejné odměny za stejnou práci součástí Římské smlouvy. Od té doby evropské orgány pravidelně potvrzují tuto zásadu a prosazují ji jako jednu ze základních hodnot EU.

Read more

Rovné zacházení pro muže a ženy je jednou ze základních zásad Evropské unie od jejího založení. V roce 1957 se stala zásada stejné odměny za stejnou práci součástí Římské smlouvy. Od té doby evropské orgány pravidelně potvrzují tuto zásadu a prosazují ji jako jednu ze základních hodnot EU.

Read less

Nejnovější zprávy

Upward convergence in gender equality: How close is the Union of equality?

Over the last decade, the EU has made slow progress towards gender equality. As achievements in gender equality vary...

Gender pay transparency: Advancing the cause through a truly European proposal

With its proposed directive on gender pay transparency, the European Commission has significantly bolstered the set of...
Top

Tato zásada byla znovu upravena ve směrnici o zavedení zásady rovného zacházení prRead more

Tato zásada byla znovu upravena ve směrnici o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy z roku 1976. S ohledem na narůstající počet žen vstupujících na trh práce EU a členské státy znovu potvrzují své odhodlání podporovat rovnost žen a mužů, pokrok ve vzdělávání žen i ve snaze o odstranění rozdílu v odměňování žen a mužů a rozdílů v zaměstnanosti žen a mužů. Vzhledem k budoucímu vývoji byl vytvořen dokument Evropské komise nazvaný Strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019, který představuje referenční rámec zdůrazňující potřebu zvýšeného úsilí na všech úrovních tvorby politiky ve snaze o zlepšení rovnosti žen a mužů. Rovněž podporuje Evropský pakt pro rovnost žen a mužů 2011–2020. 

Činnost nadace Eurofound

Nadace Eurofound uplatňuje přístup založený na začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, a to napříč výzkumy v oblastech pracovních podmínek, vztahů mezi sociálními partnery, změn na pracovním trhu, kvality života a veřejných služeb. Témata jako např. mzdy a příjmypéčemíra ekonomické aktivitydovolenádovednosti a odborná přípravaorganizace prácepracovní doba a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a další jsou posuzována z pohledu rovného postavení žen a mužů ve všech aspektech činnosti nadace Eurofound, v celoevropských průzkumech i pravidelném podávání zpráv na vnitrostátní úrovni.

Hlavní příspěvky

Nedávno vypracovaná zpráva nadace Eurofound o rozvržení pracovní doby pro udržitelnou práci zkoumá souvislosti mezi rozvržením pracovní doby, rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem a preferovanou pracovní dobou na jedné straně a zdravím a pohodou pracovníků na straně druhé z pohledu rovného postavení žen a mužů a na základě přístupu zohledňujícího celý život.

Nadace Eurofound vypracovala studii zkoumající vzorce sociální mobility v EU, v níž se zaměřuje na překážky rovných příležitostí a na politiky podporující sociální mobilitu. Analyzuje vzorce sociální mobility zvlášť pro muže a ženy, přičemž zdůrazňuje stále rostoucí význam genderově odlišených vzorců sociální mobility v jednotlivých zemích.  

Jedna dřívější studie o rozdílech v zaměstnanosti žen mužů se zabývá charakteristikami a dopady genderových rozdílů na míru ekonomické aktivity, stejně jako možnými způsoby překonávání těchto rozdílů.

Vybrané téma: Rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů: problémy a řešení

11. října 2016 – Míra ekonomické aktivity žen v Evropské unii se za poslední desetiletí zvýšila a v roce 2014 překročila míru 70 %. Téměř ve všech členských státech je však míra zaměstnanosti a zapojení žen stále nižší, než je tomu u mužů. Tato zpráva se zabývá hlavními charakteristikami a dopady genderových rozdílů na míru ekonomické aktivity. Přichází se zjištěním, že celkové náklady na nižší míru zaměstnanosti žen dosáhly v roce 2013 370 miliard EUR, což odpovídá 2,8 % HDP EU. Zpráva se také zabývá politikami a opatřeními zaměřenými na podporu ekonomické aktivity žen, která by mohla být zásadní pro překonání genderových rozdílů.
Rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů: problémy a řešení

Rostoucí míra ekonomické aktivity žen vedla ke změnám ve způsobu, jakým evropské organizace sociálních partnerů přistupují k řešení otázek rovnosti žen a mužů. Výzkum také hodnotil úlohu sociálních partnerů EU v prosazování rovnosti žen a mužů v EU.

Evropský monitor pracovních míst analyzuje profesní segregaci podle hledisek nerovnosti mezi muži a ženami či mzdové nerovnosti. Rovnost mužů a žen je rovněž jedním z hledisek, které tvoří součást pravidelných aktualizací údajů o mzdách a pracovní době v EU a pravidelných zpráv předkládaných na vnitrostátní úrovni prostřednictvím Evropské observatoře pracovního života nadace Eurofound.

Údaje z průzkumu

Cílem průzkumu pracovních podmínek v Evropě nadace Eurofound je poskytnout široký přehled situace mužů a žen v oblasti práce v Evropě. V nedávno předkládaných dotaznících tvořilo začleňování hlediska rovnosti žen a mužů jedno z důležitých témat. Průzkum sleduje široké spektrum otázek, jako jsou např. profesní či odvětvové rozdíly, diferenciace pracovní doby a mezd, stejně jako rovnováha mezi pracovním a soukromým životem či otázky zdraví a pohody. Šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě provedený v roce 2015 ukazuje nerovnosti a rozdíly, pokud jde o pohlaví, postavení v zaměstnání a povolání.

Průzkum kvality života v Evropě rovněž zahrnuje hledisko rovnosti žen a mužů ve vztahu k otázkám, jako je zaměstnanost, příjmy, vzdělání, rodinné a pečovatelské povinnosti, zdraví a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.

Evropský průzkum společností informuje o otázkách vyváženého zastoupení žen a mužů, pokud jde o politiky a praxi uplatňovanou na pracovištích v celé Evropě, včetně pracovní doby a čerpání dovolené.

Index rovnosti žen a mužů

V otázkách souvisejících s rovností žen a mužů spolupracuje nadace Eurofound s Evropským institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE) a údaje z průzkumu pracovních podmínek v Evropě a průzkumu kvality života v Evropě tvoří základ indexu rovnosti žen a mužů institutu EIGE.

Zdroje

Read less
  • Publications (617)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Forthcoming policy brief: The cost of the gender employment gap