Mzdy a příjmy

10 Listopad 2021

Shutterstock image of young couple reviewing their finances

Mzdy a příjmy mají zásadní význam pro pracovněprávní vztahy a kvalitu života. Tomuto problému je na úrovni EU věnována větší pozornost v důsledku celkového hospodářského a společenského vývoje vyvolaného krizí.

Nejnovější zprávy

Minimum wage – Yet another gender divide?

While the number of employees earning the minimum wage has increased across Europe over the last decade, spurred by...

Marking European Gender Equality Week

Coinciding with the European Parliament’s Gender Equality Week , Eurofound will be highlighting its most recent...

Distribuční dopady evropských politik v oblasti klimatu

EU zavádí v rámci Zelené dohody pro Evropu soubor politik a opatření zaměřených na předcházení dopadům změny klimatu a...
Top

Evropský pilíř sociálních práv stanoví závazky EU týkající se mezd: právo pracovníků na spravedlivou mzdu umožňující důstojnou životní úroveň; zajištění odpovídající minimální mzdy a zamezení chudoby pracujících.

Read more

Evropský pilíř sociálních práv stanoví závazky EU týkající se mezd: právo pracovníků na spravedlivou mzdu umožňující důstojnou životní úroveň; zajištění odpovídající minimální mzdy a zamezení chudoby pracujících.

Činnost nadace Eurofound

Nadace Eurofound předkládá pravidelné zprávy týkající se různých hledisek mezd a příjmů s ohledem na měnící se hospodářskou situaci v Evropě.

Sledování mezd

Prostřednictvím své Evropské observatoře pracovního života (EurWORK) shromažďuje nadace Eurofound širokou škálu informací o mzdách. Díky pravidelnému podávání zpráv vznikají delší série pozorování týkající se mezd stanovených na základě kolektivních smluv, což umožňuje sledovat trendy vývoje. Nadace Eurofound zveřejňuje pravidelné doplnění aktuálních informací týkající se zákonné minimální mzdy a mzdy stanovené na základě kolektivních smluv. Rovněž sleduje vývoj na úrovni členských států v souvislosti s mechanismy stanovování mezd, se stejnou odměnou, pohyblivou složkou mzdy, nízkými mzdami a rozdíly v odměňování žen a mužů.

Profily pracovního života zemí obsahují informace o mzdách na vnitrostátní úrovni a jsou pravidelně aktualizovány. Nadace EurWORK spravuje dvě databáze o mzdách (viz zdroje níže).

Evropský monitor pracovních míst nadace Eurofound (EJM) hodnotí posuny v oblasti zaměstnanosti podle jednotlivých zaměstnání na základě různých kvalitativních opatření včetně mezd. Zejména rozšiřuje naše znalosti ohledně jevu zvaného polarizace zaměstnání – tj. rozsahu, v němž bude růst zaměstnanosti pravděpodobně větší v horní a spodní části rozložení mezd v porovnání se střední částí.

Údaje z průzkumu

Průzkum nadace Eurofound rovněž sleduje situaci mezd v EU. Mzdy sehrávají v rámci výzkumu nadace Eurofound rozhodující úlohu při posouzení kvality práce. V průzkumu pracovních podmínek v Evropě (Průzkum pracovních podmínek v Evropě) tvoří příjmy jeden ze sedmi ukazatelů kvality pracovních míst. Průzkum pracovních podmínek v Evropě rovněž zahrnuje rozdíly v odměňování žen a mužů. Vyzkoušejte Interaktivní nástroj pro vizualizaci údajů z průzkumu pracovních podmínek v Evropě.

Průzkum kvality života v Evropě (EQLS) sleduje dopad příjmů na životní úroveň a na to, jak souvisí příjmová nerovnost se sociální soudržností a pohodou. Analyzuje vliv krize na rodiny a zaměřuje se přitom na rodiny s nízkými příjmy, závazky vyplývající z obstarávání běžných záležitostí rodiny a skupiny ohrožené chudobou. Průzkum kvality života v Evropě také shromažďuje informace o příjmu v důchodu a možnosti prodlužování pracovního života. Vyzkoušejte interaktivní nástroj pro vizualizaci údajů z průzkumu kvality života v Evropě.

Evropský průzkum společností (ECS) zachycuje využívání systémů pohyblivé složky mzdy v institucích a zahrnuje i zaměstnance těchto institucí, na něž se vztahují kolektivní smlouvy o mzdách. Průzkum umožňuje propojit informace o pohyblivé složce mzdy a mzdovém vyjednávání s informacemi o organizaci práce, řízení lidských zdrojů, přímé účasti zaměstnanců na sociálním dialogu, stejně jako s informacemi o výkonnosti a pohodě na pracovišti.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (1047)
  • Data
  • Ongoing work (2)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.