Ligestilling mellem kønnene

24 november 2021

Woman working in warehouse

Ligebehandling af mænd og kvinder har været et grundlæggende princip for Den Europæiske Union siden dens oprettelse. I 1957 blev princippet om lige løn for lige arbejde medtaget i RomtraktRead more

Ligebehandling af mænd og kvinder har været et grundlæggende princip for Den Europæiske Union siden dens oprettelse. I 1957 blev princippet om lige løn for lige arbejde medtaget i Romtraktaten. Siden da har de europæiske institutioner regelmæssigt bekræftet princippet på ny og fremhævet det som en af EU's kerneværdier.

Read less

Seneste opdateringer

COVID-19: A changed Europe

It has been almost two years since the Coronavirus disease (COVID-19) hit Europe and many of the response measures...

EU agencies deepen cooperation at important time for gender equality in Europe

Ivailo Kalfin, Eurofound Executive Director, and Carlien Scheele, Director of the European Institute for Gender...

Watch the webinar - #AskTheExpert: Gender equality – It’s not all about pay

Date: 10 November 2021 - Time: 14.00 – 15.00 GMT (15.00 – 16.00 CET) Hot on the heels of the European Parliament’s...
Top

Princippet blev fastslået på ny i direktivet fra 1976 om ligebehandling af mænd og kvinRead more

Princippet blev fastslået på ny i direktivet fra 1976 om ligebehandling af mænd og kvinder. Efterhånden som flere kvinder kommer ud på arbejdsmarkedet, bekræfter EU og medlemsstaterne igen deres indsats for at fremme ligestilling mellem kønnene, fremskridt med hensyn til kvinders uddannelse og fremskridt i retning af at fjerne kønsbestemte løn- og ansættelsesforskelle. Med henblik på den fremtidige udvikling har man udformet Europa-Kommissionens "Strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene 2016-2019" som en referenceramme, der understøtter behovet for en øget indsats på alle politiske beslutningsniveauer med henblik på at forbedre ligestillingen mellem kønnene. Den understøtter ligeledes den europæiske ligestillingspagt 2011-2020. 

Eurofounds arbejde

Eurofound anvender en tilgang til integrering af ligestillingsaspektet, som udfolder sig på tværs af instituttets forskning inden for arbejdsvilkår, arbejdsmarkedsforhold, ændringer på arbejdsmarkedet, livskvalitet og offentlige tjenester. Temaer som f.eks. løn og indkomstplejedeltagelse i arbejdslivetorlovfærdigheder og uddannelsearbejdets tilrettelæggelsearbejdstid og balancen mellem arbejde og fritid dækkes bl.a. ud fra et kønsperspektiv på tværs af forskellige dele af Eurofounds arbejde i instituttets paneuropæiske undersøgelser og regelmæssige rapportering på nationalt niveau.

Væsentlige bidrag

I en nylig rapport fra Eurofound om arbejdstidsmønstre for bæredygtigt arbejde undersøger man også ud fra et køns- og livsperspektiv forbindelserne mellem arbejdstidsmønstre, balance mellem arbejdsliv og privatliv og arbejdstidspræferencer på den ene side og arbejdstagernes sundhed og trivsel på den anden side.

Eurofound har foretaget en undersøgelse af mønstrene i den sociale mobilitet rundt om i EU med nærmere fokus på hindringer for lige muligheder og politikker til fremme af dette. Den analyserer mønstre i den sociale mobilitet for mænd og kvinder hver for sig og understreger og fremhæver de stadig større kønsbestemte mønstre for social mobilitet i forskellige lande.  

I en tidligere undersøgelse af den kønsbestemte beskæftigelseskløft behandler den kendetegn ved og konsekvenser af kønsbestemte forskelle på arbejdsmarkedsdeltagelsen samt potentielle muligheder for at fjerne disse forskelle.

Tema: Forskellen i mænds og kvinders beskæftigelsesfrekvens: Udfordringer og løsninger

11. oktober 2016 – Kvindernes arbejdsmarkedsdeltagelse i Den Europæiske Union er steget i de seneste årtier og nåede op på over 70 % i 2014. Dog er kvindernes beskæftigelses- og deltagelsesfrekvens fortsat lavere end mænds i næsten alle medlemsstater. I denne rapport undersøges de vigtigste karakteristika ved og konsekvenserne af kønsforskellene med hensyn til arbejdsmarkedsdeltagelse. Det fremgår, at de samlede omkostninger ved en lavere beskæftigelsesfrekvens for kvinder var 370 milliarder euro i 2013, svarende til 2,8 % af EU's BNP. I rapporten undersøges også politikker og foranstaltninger, der har til formål at fremme kvinders arbejdsmarkedsdeltagelse, hvilket kunne være af central betydning for at fjerne kønsskævheder.
Forskellen i mænds og kvinders beskæftigelsesfrekvens: Udfordringer og løsninger

Kvindernes stigende deltagelse på arbejdsmarkedet har ført til ændringer i den måde, hvorpå de europæiske arbejdsmarkedsorganisationer håndterer ligestillingsspørgsmål. I forskningen har man også set på den rolle, som arbejdsmarkedets parter i EU spiller med hensyn til at fremme ligestilling mellem kønnene i EU.

European Jobs Monitor (EJM) analyserer beskæftigelsesmæssig segregering baseret på køn og ulige lønforhold. Ligestilling mellem kønnene er også med i regelmæssige ajourføringer om løn og arbejdstid i hele EU og i den regelmæssige rapportering på nationalt plan via Eurofounds Europæiske Observatorium for Arbejdslivet.

Undersøgelsesdata

Eurofounds europæiske undersøgelse af arbejdsvilkår (EWCS) har til formål at levere et bredt billede af mænds og kvinders situation på arbejdsmarkedet i Europa. I de seneste spørgeskemaer har integration af ligestillingsaspektet været et vigtigt tema. Ved undersøgelsen overvåger man et bredt spektrum af spørgsmål, beskæftigelsesmæssige, sektorbestemte, tids- og lønforskelle samt balance mellem arbejde og privatliv samt sundhed og velvære. Den sjette EWCS, der blev gennemført i 2015, viser uligheder og forskelle med hensyn til køn, beskæftigelsesstatus og beskæftigelse.

Den europæiske livskvalitetsundersøgelse (EQLS) dækker ligeledes kønsdimensionen i forbindelse med spørgsmål som beskæftigelse, indkomst, uddannelse, familie- og plejeansvar, sundhed og balancen mellem arbejde og privatliv.

Den europæiske virksomhedsundersøgelse (ECS) beretter om spørgsmålet om kønsbalance i forbindelse med politikker og praksis på arbejdspladsen rundt om i Europa, herunder arbejdstid og brugen af orlovsordninger.

Ligestillingsindeks

Eurofound samarbejder med Det Europæiske Ligestillingsinstitut (EIGE) om ligestillingsrelaterede temaer, og data fra både EWCS og EQLS indgår i EIGE's ligestillingsindeks.

Ressourcer

Read less
  • Publications (623)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Forthcoming policy brief: The cost of the gender employment gap