NEET-gruppen

13 juli 2021

Nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden og spørgsmålet om, hvordan man effektivt får så mange af Europas unge som muligt ud på arbejdsmarkedet, har haft en central plads på EU's politiske dagsorRead more

Nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden og spørgsmålet om, hvordan man effektivt får så mange af Europas unge som muligt ud på arbejdsmarkedet, har haft en central plads på EU's politiske dagsorden. Den økonomiske krise har ført til en høj ungdomsarbejdsløshed og dermed fjernet de unges tilhørsforhold til arbejdsmarkedet. I lyset af dette har forskere og embedsmænd fundet nye metoder til at overvåge og analysere den udbredte sårbarhed hos unge med hensyn til arbejdsmarkedet. 

Udtrykket NEET (Not in Employment, Education or Training), anvendes til at beskrive unge, der hverken er i arbejde eller i gang med en almen eller faglig uddannelse. 

Read less

Seneste opdateringer

EYE Online - Eurofound panel debate: Being young during the COVID-19 crisis - Impact on work, life and well-being

On Thursday 28 May (17:00), as part of the 2020 online European Youth Event (EYE), Valentina Patrini, Research Officer...

The tide is rising, are all boats lifting?

Employment is at its highest level ever in the EU, and the employment recovery is now well-established in Europe. But...

Europe’s long-term issue: Youth unemployment

Europe has weathered a number of storms in recent years, yet despite the Great Recession, the migration crisis and the...
Top

Begrebet er blevet anvendt bredt som en indikator, der kan danne grundlag for ungdomsorienterede politikker for ansættelsesegnethed, almen og faglig uddannelse samt social inklusion i de 28 EU-medlemsstater siden 2010. 

Read more

Begrebet er blevet anvendt bredt som en indikator, der kan danne grundlag for ungdomsorienterede politikker for ansættelsesegnethed, almen og faglig uddannelse samt social inklusion i de 28 EU-medlemsstater siden 2010. 

Man henviste for første gang specifikt til NEET-gruppen i diskussionerne om EU's politik inden for Europa 2020-flagskibsinitiativet "Unge på vej". Alderskategorien, som er omfattet af udtrykket, var 15-24 år og er senere blevet udvidet til unge mellem 15 og 29 år. Begrebet er i dag et centralt element i den politiske debat på EU-niveau. I øjeblikket befinder 14,2 % af befolkningen mellem 15 og 29 år sig i NEET-gruppen. 

I april 2013 blev Europa-Kommissionens forslag til Rådet for Den Europæiske Union om at gennemføre en ungdomsgaranti i alle medlemsstater vedtaget. Et af de udtrykkelige politiske mål for ungdomsgarantien er at nedbringe antallet i NEET-gruppen. Dette initiativ har til formål at sikre, at alle unge mellem 15 og 24 får et tilbud om beskæftigelse af god kvalitet, videreuddannelse, en læreplads eller praktikplads inden for fire måneder efter, at de er blevet arbejdsløse eller forlader deres formelle uddannelse. Indførelsen af ungdomsgarantien i medlemsstaterne via Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har bidraget til at forbedre situationen i praksis og nedbringe antallet af unge i NEET-gruppen. 

Senest, den 7. december 2016, iværksatte Europa-Kommissionen initiativet Investering i Europas unge, et nyt forsøg på at yde støtte til unge. I lyset af de positive virkninger, som ungdomsgarantien hidtil har haft, ønsker Kommissionen at fremme og udvide finansieringen af Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet frem til 2020 for at tilskynde til en mere effektiv udbredelse til de unge. 

Eurofounds arbejde

Med gennemførelsen af ungdomsgarantien er antallet af unge i NEET-gruppen mellem 15 og 29 år faldet en smule, fra omkring 14 mio., da krisen var på sit højeste, til 12,5 mio. i 2016 (14,2 %). I Eurofounds undersøgelser skønnes det dog, at det betydelige tab for de europæiske økonomier ligger på omkring 142 mia. EUR om året (2015) – i form af ydelser og mistede indtægter og skatter. Dette har en betydelig indvirkning på den økonomiske og sociale udvikling i EU. 

Væsentlige bidrag

Indtil nu har Eurofound gået i spidsen med omfattende undersøgelser af NEET-gruppen (se publikationer nedenfor) og har:

 • gennemført EU's første komparative analyse af NEET-gruppen
 • forklaret, hvem der findes i NEET-gruppen
 • vurderet de økonomiske omkostninger ved NEET-gruppen
 • undersøgt de sociale konsekvenser af at være i NEET-gruppen
 • vurderet risikofaktorerne for at havne i NEET-gruppen
 • undersøgt effektiviteten af politikker til reintegration af unge i NEET-gruppen
 • overvåget gennemførelsen af ungdomsgarantien. 

NEET-gruppens forskelligartethed

Som led i denne forskning har Eurofound forsøgt at gennemskue NEET-gruppens heterogenitet. Den seneste undersøgelse af NEET-gruppens forskelligartethed omfatter en ny opdeling i syv undergrupper med henblik på at opnå en bedre forståelse af sammensætningen af denne gruppe unge. Formålet er at yde bedre bistand til de politiske beslutningstagere i deres søgen efter at forstå, hvem der findes i NEET-gruppen, og forsøge at udforme hensigtsmæssige støtteforanstaltninger for at opfylde en lang række forskellige behov. Hver af disse grupper består af en blanding af sårbare og ikkesårbare unge, der ikke akkumulerer menneskelig kapital ad formelle kanaler, enten frivilligt eller ufrivilligt.

Andre forskningstemaer

Ud over ovennævnte undersøgelse har Eurofound i de senere år undersøgt (se publikationer nedenfor):

 • kendetegnene og værdierne ved unges iværksætteri
 • hvordan man engagerer den "manglende mellemgruppe": unge med uddannelser på sekundært niveau, der ikke følger akademiske veje ind i videregående uddannelser
 • den sociale inklusion af unge 
 • unges overgang til arbejdsmarkedet
 • den stigende andel af midlertidig beskæftigelse blandt unge og adgangen til social sikring
 • arbejdsvilkårene for unge nytilkomne på arbejdsmarkedet
 • den seneste politiske udvikling vedrørende NEET-gruppen.

Se listen over publikationer nedenfor.

Tema: En undersøgelse af NEET-gruppens forskelligartethed

4. juli 2016 – Som en opfølgning på Eurofounds rapport fra 2012 NEETs – Young people not in employment undersøger man i denne rapport mangfoldigheden i NEET-gruppen gennem syv foreslåede undergrupper, som NEET-gruppen kan opdeles i, ved hjælp af data, der er udtrukket fra EU's arbejdsstyrkeundersøgelse i 2013. Disse undergrupper giver mulighed for en forbedret analyse af, hvordan politikker, det sociale klima og den langsomme, men gradvise forbedring af jobmarkedet har påvirket NEET-gruppen i EU28. De hjælper med til at identificere, hvad man kan gøre for at løse problemer, hvor f.eks. langtidsarbejdsløse udgør 22 % af NEET-gruppen mellem 15 og 24 år. De 28 landeprofiler for NEET-gruppen er også tilgængelige og giver et øjebliksbillede af situationen for NEET-gruppen på medlemsstatsniveau. Her kigger man på tendensen inden for ungdomsarbejdsløshed og antallet i NEET-gruppen, NEET-gruppens sammensætning og deres risiko for social udstødelse.

En undersøgelse af NEET-gruppens forskelligartethed

NEET-infografik

Read less
 • Publications (51)
 • Data
 • Ongoing work (1)

Data

Data related to this topic are linked below

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

 • Policy brief on underemployment, long-term unemployment and in-work poverty