Telearbejde

1 marts 2023

Shutterstock image of man teleworking on laptop

Telearbejde er en arbejdsordning, hvor arbejdet udføres uden for en normal arbejdsplads, normalt arbejdsgiverens lokaler, ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi (IKT)Read more

Telearbejde er en arbejdsordning, hvor arbejdet udføres uden for en normal arbejdsplads, normalt arbejdsgiverens lokaler, ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi (IKT). De karakteristiske træk ved telearbejde er brugen af computere og telekommunikation til at arbejde et andet sted end det sædvanlige, hyppigheden, hvormed arbejdstageren arbejder uden for arbejdsgiverens lokaler, og antallet af steder, hvor arbejdstagerne telearbejder fra (mobilitet).

Med hensyn til mobilitet kan IKT-baseret mobilarbejde defineres som brug af informations- og kommunikationsteknologi, såsom smartphones, tablets, bærbare computere og/eller desktopcomputere, til arbejde, der udføres uden for arbejdsgiverens lokaler og stort set er "steduafhængigt". Mobilt arbejde kan betragtes som en anden form for telearbejde. Ved brugen af udtrykket "IKT-baseret mobilt arbejde" lægges der vægt på, at de ansatte arbejder forskellige steder og bruger IKT til at koble sig på fælles computersystemer i virksomhederne.

Ved telearbejde og IKT-baseret mobilt arbejde (TICTM) kan forskellige niveauer af arbejdsintensitet eller -frekvens og antallet af forskellige steder, hvor den enkelte arbejder, have forskellige konsekvenser for arbejdsvilkårene.

Read less

Seneste opdateringer

2022 in review

The dawn of 2022 brought muted optimism to a Europe beginning to emerge from the COVID-19 pandemic, and the progress of...

Teleworking numbers double in EU to 41.7 million in 2021 bringing better work-life balance, more autonomy but longer working hours and isolation

41.7 million people teleworked across the EU in 2021, double the number of 2019, as COVID-19 restrictions and changes...

Stigningen i telearbejde: Indvirkning på arbejdsvilkår og bestemmelser

Denne rapport præsenterer Eurofounds forskning i telearbejde under covid-19-pandemien i 2020 og 2021. Den redegør for...

EU-baggrund

Top

IKT har revolutioneret arbejdet og dagligdagen i det 21. århundrede. Fremskridtene inden for IKT har åbnet op for nye måder at tilrettelægge arbejdet påRead more

IKT har revolutioneret arbejdet og dagligdagen i det 21. århundrede. Fremskridtene inden for IKT har åbnet op for nye måder at tilrettelægge arbejdet på. Telearbejde og IKT-baseret mobilt arbejde er blevet integreret i en pakke af fleksible arbejdsordninger, der har til formål at modernisere arbejdets tilrettelæggelse. De politiske beslutningstagere i mange EU-lande diskuterer de hurtige ændringer i den måde, vi arbejder på, og de afsmittende virkninger på andre aspekter af vores dagligdag, såsom arbejdstilrettelæggelse, balance mellem arbejdsliv og privatliv, sundhed og trivsel.

Den europæiske rammeaftale om telearbejde, der blev undertegnet af arbejdsmarkedets parter på EU-plan i 2002, definerer telearbejde og opstiller en generel ramme på europæisk plan for arbejdsvilkårene for telearbejdere. Den har til formål at forene arbejdsgivernes og arbejdstagernes behov for fleksibilitet og sikkerhed. Siden da har den teknologiske udvikling bidraget til at udvide denne arbejdsordning og banet vejen for større mobilitet for arbejdstagere, så de kan arbejde andre steder fra.

I juni 2020 undertegnede arbejdsmarkedets parter på EU-plan en rammeaftale om digitalisering, der skitserer relevante bestemmelser om "modaliteter for at være online og offline", som skal gennemføres på nationalt plan i overensstemmelse med de procedurer og den praksis, der gælder for arbejdsmarkedets parter i medlemsstaterne.

I januar 2021 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, hvori det opfordrede Kommissionen til at foreslå en lov, der gør det muligt for personer, der arbejder digitalt, at være offline uden for deres arbejdstid. Den bør også fastsætte minimumskrav for telearbejde og præcisere arbejdsvilkår, arbejdstider og hvileperioder.

Siden begyndelsen af 2020 er mange arbejdsgivere og arbejdstagere gået over til at telearbejde som følge af covid-19-pandemien, hvilket potentielt vil ændre den måde, vi kommer til at arbejde på i fremtiden. Dette skift giver virksomhederne muligheder og hjælper arbejdstagerne med at bevare deres job, men indebærer også udfordringer med hensyn til sundhed og balance mellem arbejdsliv og privatliv i forbindelse med udviskning af grænser, lange arbejdstider og konstant tilgængelighed.

Eurofounds arbejde på telearbejdsområdet er forbundet med Kommissionens prioritet for 2019-2024 om et Europa, der er klar til den digitale tidsalder.

Read less

Forskning

Top

Eurofound forsker i telearbejde og IKT-baseret mobilt arbejde som led i sine aktiviteter inden for arbejdsvilkår og bæredygtigt arbejde, herunder i sin forskning i nye beskæftigelsesformer. De emner, der undersøges, er bl.aRead more

Eurofound forsker i telearbejde og IKT-baseret mobilt arbejde som led i sine aktiviteter inden for arbejdsvilkår og bæredygtigt arbejde, herunder i sin forskning i nye beskæftigelsesformer. De emner, der undersøges, er bl.a. balance mellem arbejdsliv og privatliv, arbejdstid, arbejdsvilkår, retten til at være offline og konsekvenserne af covid-19 for den måde, vi arbejder på.

Indvirkning på beskæftigelse og arbejdsvilkår

Eurofounds analyse af telearbejde og IKT-baseret mobilt arbejde har set nærmere på, hvordan arbejdstidsfleksibilitet og arbejdstagernes autonomi påvirker beskæftigelsen og arbejdsvilkårene i den digitale tidsalder, med fokus på, hvordan det påvirker balancen mellem arbejdsliv og privatliv , sundhed, resultater og jobudsigter. Den bygger på data fra Eurofounds europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene (EWCS) og anden forskning.

Eurofound og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) har i fællesskab undersøgt virkningen af telearbejde og IKT-baseret mobilt arbejde forskellige steder (hjem, kontor eller et andet sted) på balancen mellem arbejdsliv og privatliv, og der er også inddraget data fra den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene. IKT-baseret mobilt arbejde er også en af flere nye arbejdsformer, der vinder frem i EU, og som Eurofound er ved at undersøge.

Telearbejde og covid-19

Eurofounds unikke e-undersøgelse, Liv, arbejde og covid-19, giver et øjebliksbillede af, hvilke følger ændringerne under pandemien har haft for folks liv og hverdag, med det formål at hjælpe de politiske beslutningstagere med at udforme reaktionen på krisen. Den blev gennemført i flere runder i 2020 og 2021 og gør det muligt at sammenligne de udfordringer, der opstod i hverdagen i de forskellige faser af pandemien. En række spørgsmål fokuserer på folks arbejdssituation, deres grad af telearbejde under covid-19, erfaringer med at arbejde hjemmefra og indvirkningen på balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

Retten til at være offline

Udfordringerne vedrører ikke kun balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Også udviskning af grænser, konstant tilgængelighed og lange arbejdstider kan udgøre et problem for arbejdstagernes mentale og fysiske trivsel. Med den eksponentielle vækst i telearbejde på grund af covid-19-pandemien er det mere relevant end nogensinde at træffe tiltag vedrørende retten til at være offline. På grundlag af casestudier undersøgte Eurofound i 2021 gennemførelsen og virkningen af retten til at være offline fra arbejdet.

Vi kender endnu ikke pandemiens følgevirkninger fuldt ud, men covid-19 vil kunne ændre telearbejde og IKT-baseret mobilt arbejde permanent i og udenfor EU.

Read less

Vigtigste output i årenes løb

Show more (12)

Centrale budskaber

Top
  • Telearbejde er slået igennem i alle EU-lande, hvor over en tredjedel af de beskæftigede begyndte at telearbejde fra starten af covid-19-pandemien, og hvor mange kun havde begrænset eller ingen tidligere erfaring med at arbejde på denne måde.
  • EU's arbejdsstyrkeundersøgelse skelner mellem arbejdstagere, der "normalt" arbejder hjemmefra, og dem, der gør det "sommetider". Stigningen i telearbejde i 2020 udsprang af, at der nu var et større antal personer, der "normalt" arbejdede hjemmefra. Før pandemien var det i de fleste lande mere almindeligt at arbejde hjemmefra "sommetider", og tallene i 2020 lå på samme niveau som i 2019. Men i 2020 blev det mere almindeligt "normalt" at arbejde hjemmefra.
  • De fleste arbejdstagere i EU gav udtryk for, at de foretrækker at arbejde hjemmefra flere gange om ugen på lang sigt. 
  • Telearbejdere har dobbelt så stor sandsynlighed for at overskride arbejdstidsgrænsen på 48 timer i forhold til dem, der er på arbejdspladsen, og er betydeligt mere tilbøjelige til at arbejde i fritiden.
  • Den stigende brug af telearbejde har gjort det tydeligt, at skillelinjen mellem arbejds- og privatliv bliver udvisket. Det vil være af afgørende betydning, at regeringer og arbejdsmarkedets parter indfører en "ret til at være offline" eller lignende initiativer, så det undgås, at store grupper af arbejdstagere risikerer at blive fysisk og følelsesmæssigt udmattede.
  • Efter skiftet til telearbejde under pandemien vil de kombinerede arbejdsordninger, der var de mest almindelige før pandemien, igen blive den mest udbredte form for telearbejde.
  • Arbejdsmarkedets parter og de politiske beslutningstagere bør sørge for, at der i alle retlige rammer eller aftaler medtages bestemmelser, som adresserer udfordringerne i forbindelse med arbejdstid, sundhed og sikkerhed eller adgang til og brug af udstyr.
Read less

Publikationer og data

Top

I afsnittene nedenfor har du adgang til en række publikationer, data og igangværende arbejdsaktiviteter vedrørende dette emne. 

  • Publikationer (97)
  • Data
  • Igangværende arbejde (2)

Data

Links til data med relation til dette emne findes nedenfor.

Igangværende arbejde

Der forskes løbende inden for dette emneområde. Særlige forskningstemaer skitseres nedenfor med links til kommende titler.