Εργασιακές συνθήκες

Working conditions and workers' health

Report
Δημοσιευμένο
13 Μάιος 2019
pdf
Μορφότυποι
Executive summary in 22 languages
Μεταφόρτωση

Περίληψη

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. Read more

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being. The findings indicate that physical risks have not increased but remain important, while emotional demands have increased, underlining the growing importance of psychosocial risks at work. Changes over time suggest that although the risk of poor health is concentrated in certain occupations, those occupations traditionally considered to be protected are increasingly exposed to risks that are likely to affect workers’ health and well-being.

Read less

Μορφότυποι

 • Έκθεση

  Αριθμός σελίδων: 
  80
  Αριθμός αναφοράς: 
  EF18041
  ISBN: 
  978-92-897-1846-2
  Αριθμός καταλόγου: 
  TJ-04-19-360-EN-N
  DOI: 
  10.2806/909840
  Catalogue info

  Working conditions and workers' health

  This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being.

  Μορφότυποι

 • Executive summary

  Αριθμός αναφοράς: 
  EF180411
  Catalogue info

  Συνθήκες εργασίας και υγεία των εργαζομένων

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Eurofound

  Η παρούσα έκθεση χρησιμοποιεί δεδομένα της Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας για να εξετάσει τις συνθήκες εργασίας και τις επιπτώσεις τους στην υγεία των εργαζομένων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της εργασίας στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού, πρέπει να αυξηθεί τόσο ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται όσο και το διάστημα παραμονής τους στο εργατικό δυναμικό. Η έκθεση εξετάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των εργασιακών απαιτήσεων –οι οποίες ενέχουν αυξημένο κίνδυνο εξάντλησης– και των εργασιακών πόρων – οι οποίοι συμβάλλουν στη μεγαλύτερη αφοσίωση και ευεξία των εργαζομένων. Σύμφωνα με τα πορίσματα, οι σωματικοί κίνδυνοι δεν έχουν αυξηθεί αλλά παραμένουν σημαντικοί, ενώ έχουν αυξηθεί οι συναισθηματικές απαιτήσεις, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη σημασία των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία. Οι αλλαγές που έχουν σημειωθεί με την πάροδο του χρόνου υποδηλώνουν ότι παρότι ο κίνδυνος προβλημάτων υγείας είναι μεγαλύτερος σε ορισμένα επαγγέλματα, τα επαγγέλματα για τα οποία διαχρονικά θεωρείται ότι προστατεύονται εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε κινδύνους που είναι πιθανό να επηρεάσουν την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων.

  Διαθέσιμη προς μεταφόρτωση σε 22 γλώσσες

  Μεταφόρτωση

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου