Ισότητα των φύλων

10 Νοέμβριος 2021

Woman working in warehouse

Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδρυσή τηςRead more

Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδρυσή της. Το 1957, η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία συμπεριλήφθηκε στη Συνθήκη της Ρώμης. Έκτοτε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επαναλαμβάνουν τακτικά αυτή την αρχή και την προάγουν ως βασική αξία της ΕΕ.

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

Live webinar: Gender equality – It’s not all about pay

Date: 10 November 2021 - Time: 10.00 – 11.00 GMT (11.00-12.00 CET) Hot on the heels of the European Parliament’s Gender...

Minimum wage – Yet another gender divide?

While the number of employees earning the minimum wage has increased across Europe over the last decade, spurred by...

Marking European Gender Equality Week

Coinciding with the European Parliament’s Gender Equality Week , Eurofound will be highlighting its most recent...
Top

Η αρχή αυτή αναδιατυπώθηκε στην οδηγία του 1976 σχετικά με την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες εισέρχονται στην αγορά εργασίας, η ΕΕ και τα κράτη μέλη επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους για προώθηση της ισότητας των φύλων, επίτευξη βελτιώσεων στην εκπαίδευσηRead more

Η αρχή αυτή αναδιατυπώθηκε στην οδηγία του 1976 σχετικά με την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες εισέρχονται στην αγορά εργασίας, η ΕΕ και τα κράτη μέλη επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους για προώθηση της ισότητας των φύλων, επίτευξη βελτιώσεων στην εκπαίδευση των γυναικών και επίτευξη προόδου στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις αποδοχές και την απασχόληση. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργήθηκε ως ένα πλαίσιο αναφοράς, το οποίο υπογραμμίζει την ανάγκη για αύξηση των προσπαθειών σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής για βελτίωση της ισότητας των φύλων. Η στρατηγική στηρίζει επίσης το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων (2011-2020). 

Το έργο του Eurofound

Το Eurofound ακολουθεί μια προσέγγιση ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου η οποία εφαρμόζεται οριζόντια στην έρευνα του Eurofound στους τομείς των συνθηκών εργασίας, των εργασιακών σχέσεων, των μεταβολών στην αγορά εργασίας, της ποιότητας ζωής και των δημόσιων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, θέματα όπως αμοιβή και εισόδημαμέριμνασυμμετοχή στην απασχόλησηάδειαδεξιότητες και κατάρτισηοργάνωση εργασίαςχρόνος εργασίας και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, μεταξύ άλλων, καλύπτονται από τη σκοπιά του φύλου σε διάφορες πτυχές του έργου του Eurofound, στις πανευρωπαϊκές του έρευνες και σε τακτικές εκθέσεις σε εθνικό επίπεδο.

Βασικές συνεισφορές

Σε πρόσφατη έκθεση του Eurofound σχετικά με τα μοντέλα χρόνου εργασίας για βιώσιμη εργασία, εξετάζονται από την άποψη του φύλου και από την προοπτική της συνολικής διάρκειας ζωής ενός ανθρώπου οι σχέσεις μεταξύ μοντέλων χρόνου εργασίας, ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και προτιμήσεων ως προς τον χρόνο εργασίας, αφενός, και της υγείας και ευεξίας των εργαζομένων, αφετέρου.

Το Eurofound διεξήγαγε μελέτη σχετικά με τις μορφές κοινωνικής κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ, στην οποία εξετάζονται τα εμπόδια στην ισότητα των ευκαιριών και οι πολιτικές για την προώθησή της. Στη μελέτη αναλύονται οι μορφές κοινωνικής κινητικότητας για άνδρες και γυναίκες χωριστά, υπογραμμίζοντας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη σημασία των μορφών κοινωνικής κινητικότητας με βάση το φύλο σε διαφορετικές χώρες.  

Προηγούμενη μελέτη σχετικά με τη διαφορά των φύλων στην απασχόληση εξετάζει τα χαρακτηριστικά και τις συνέπειες των διαφορών μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και όλους τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπιση αυτών των διαφορών.

Εστίαση: Η διαφορά των φύλων στην απασχόληση: προκλήσεις και λύσεις

11 Οκτωβρίου 2016 - Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, υπερβαίνοντας το 70% το 2014. Παρά ταύτα, τα ποσοστά απασχόλησης και συμμετοχής των γυναικών εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα των ανδρών σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη. Η παρούσα έκθεση επισημαίνει τα κύρια χαρακτηριστικά και τις συνέπειες των διαφορών των φύλων ως προς τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Διαπιστώνει ότι το συνολικό κόστος των χαμηλότερων ποσοστών απασχόλησης των γυναικών ήταν 370 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2013, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 2,8% του ΑΕΠ της ΕΕ. Η έκθεση εξετάζει επίσης πολιτικές και μέτρα που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά την άμβλυνση των διαφορών μεταξύ των φύλων.
Η διαφορά των φύλων στην απασχόληση: προκλήσεις και λύσεις

Η αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας έχει προκαλέσει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν το φύλο. Στο πλαίσιο της έρευνας έχει επίσης αξιολογηθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων της ΕΕ στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (EJM) αναλύει τον επαγγελματικό διαχωρισμό με βάση το φύλο και τις μισθολογικές ανισότητες. Η ισότητα των φύλων καλύπτεται, επίσης, στο πλαίσιο τακτικών ενημερώσεων σχετικά με τις αμοιβές και τον χρόνο εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και στο πλαίσιο τακτικής υποβολής εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο, μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του Εργασιακού Βίου του Eurofound.

Δεδομένα ερευνών

Στόχος της Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας (EWCS) του Eurofound είναι να δώσει μια ευρεία εικόνα της κατάστασης των εργαζόμενων ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη. Σε πρόσφατα ερωτηματολόγια, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτέλεσε σημαντικό θέμα. Η έρευνα παρακολουθεί ευρύ φάσμα ζητημάτων, όπως είναι οι διαφορές σε επίπεδο επαγγέλματος, τομέα, χρόνου εργασίας και αμοιβών, καθώς και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η υγεία και ευεξία. Στην έκτη EWCS, η οποία διεξήχθη το 2015, παρουσιάζονται ανισότητες και διαφορές όσον αφορά το φύλο, το καθεστώς απασχόλησης και το επάγγελμα.

Η Έρευνα για την Ποιότητα Ζωής στην Ευρώπη (EQLS) καλύπτει επίσης τη διάσταση του φύλου, σε σχέση με ζητήματα όπως η απασχόληση, το εισόδημα, η εκπαίδευση, οι οικογενειακές υποχρεώσεις, οι ευθύνες φροντίδας, η υγεία και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Η Έρευνα για τις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις (ECS) καλύπτει το ζήτημα της ισορροπίας μεταξύ των φύλων σε σχέση με τις πολιτικές και πρακτικές στον χώρο εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εργασίας και της χρήσης του δικαιώματος άδειας.

Δείκτης Ισότητας των Φύλων

Το Eurofound συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) σχετικά με θέματα που συνδέονται με το φύλο, ενώ ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων του EIGE τροφοδοτείται με στοιχεία τόσο από την EWCS όσο και από την EQLS.

Πόροι

Read less
  • Publications (622)
  • Δεδομένα
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Occupational dimension of the gender pay gap

Publication Δεκέμβριος 2021

 

Other ongoing work

  • Forthcoming policy brief: The cost of the gender employment gap