Ισότητα των φύλων

24 Ιανουάριος 2023

Woman working in warehouse

Η ισότητα των φύλων αναφέρεται στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά τα δικαιώματα, τη μεταRead more

Η ισότητα των φύλων αναφέρεται στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά τα δικαιώματα, τη μεταχείριση, τις ευθύνες, τις ευκαιρίες και τα οικονομικά και κοινωνικά τους επιτεύγματα. Η ισότητα των φύλων επιτυγχάνεται όταν άνδρες και γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και όταν τα διαφορετικά συμφέροντα, ανάγκες και προτεραιότητες ανδρών και γυναικών χαίρουν ίσης εκτίμησης.

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

Οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες στην Ευρώπη μετά την πανδημία COVID-19

Η πανδημία COVID-19 είχε ποικίλες επιπτώσεις στις κοινωνικές ομάδες, ανάλογα με τα υφιστάμενα μειονεκτήματα, και ήταν...

2022 in review

The dawn of 2022 brought muted optimism to a Europe beginning to emerge from the COVID-19 pandemic, and the progress of...

Watch the webinar - #EurofoundLive: Building a stronger Europe - Making the European Care Strategy work

Eurofound organised a #EurofoundLIVE webinar on Building a stronger Europe - Making the European Care Strategy work on...

Πλαίσιο ΕΕ

Top

Η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική αξία της ΕΕ, θεμελιώδες δικαίωμα, κρίσιμη συνιστώσα της οικονομικής ανάπτυξης και βασική αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Υπό το πρίσμα αυτό, η ΕΕ σημειώνει πρόοδο στον τομέα της ισότητας των φύλων τις τελευταίRead more

Η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική αξία της ΕΕ, θεμελιώδες δικαίωμα, κρίσιμη συνιστώσα της οικονομικής ανάπτυξης και βασική αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Υπό το πρίσμα αυτό, η ΕΕ σημειώνει πρόοδο στον τομέα της ισότητας των φύλων τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, παρά την πρόοδο η οποία σημειώθηκε μέσα στις δύο δεκαετίες του 21ου αιώνα, εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των φύλων στις αγορές εργασίας, στην απασχόληση, στην ποιότητα ζωής και στην εργασία. Στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ισότητα των φύλων παραμένει σημαντική πολιτική προτεραιότητα, με στόχο την εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ισότητα των φύλων και τη βελτίωση της βαθμολογίας του δείκτη ισότητας των φύλων για το 2021 για την ΕΕ (68,0).

Στις 5 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή δρομολόγησε μια νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025. Τα βασικά θέματα της στρατηγικής είναι η βία κατά των γυναικών, η μισθολογική διαφάνεια και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η στρατηγική καθοδηγείται επίσης από το όραμα «μιας Ευρώπης στην οποία οι γυναίκες και οι άνδρες θα είναι ελεύθεροι να χαράξουν την πορεία που αυτοί επιλέγουν στη ζωή τους, θα έχουν ίσες ευκαιρίες ανέλιξης και θα μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα και να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή κοινωνία μας». Ως ένα από τα πρώτα παραδοτέα της στρατηγικής, η Επιτροπή υπέβαλε στις 4 Μαρτίου 2021 πρόταση σχετικά με δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική διαφάνεια.

Από τις 25 έως τις 28 Οκτωβρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποίησε τη δεύτερη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ισότητας των Φύλων, με πρωτοβουλία της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM). Οι επιτροπές του Κοινοβουλίου φιλοξένησαν συζητήσεις σχετικά με διάφορα θέματα τα οποία συνδέονται με την ισότητα των φύλων. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) δημοσίευσε επίσης τα πορίσματα του Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2021, με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία και τον τρόπο με τον οποίο το φύλο επηρεάζει την υγεία γυναικών και ανδρών, καθώς και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Η πανδημία COVID-19 έχει τεράστιες επιπτώσεις στην υγεία, την ευημερία, την ποιότητα ζωής, την αγορά εργασίας και την οικονομία. Έχει επίσης πολύπλευρο αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων στην επαγγελματική και στην προσωπική ζωή. Η προώθηση της ισότητας των φύλων βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των φύλων.

Το έργο του Eurofound σχετικά με την ισότητα των φύλων συνδέεται με την προτεραιότητα της Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024 σχετικά με μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων. Το Eurofound συνέβαλε στο πρόσφατο παρελθόν στην πρωτοβουλία της ΕΕ για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, καθώς και στην πρωτοβουλία για τη μισθολογική διαφάνεια.

Read less

Έρευνα

Top

Gender equality in the EU
Εικονογράφημα

Το Eurofound υιοθετεί συστηματικά στην έρευνά του μια προσέγγιση ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου. Όπου είναι εφικτό και σκόπιμο, τα ερευνητικά πορίσματα, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών και αναλύσεων πολιτικής, παρουσιάζονται με ανάλυση των δεδομένων ανά φύλο. Άλλα ερευνητικά έργα παρέχουν ειδική ανάλυση σχετική με την ισότητα των φύλων. Η έρευνα καλύπτει ευρύτερο φάσμα θεμάτων σχετικών με τις ιδιαιτερότητες των φύλων, όπως η αμοιβή και το εισόδημα, οι κατώτατες αποδοχές, η φροντίδα, η συμμετοχή στην απασχόληση, οι άδειες, οι δεξιότητες και η κατάρτιση, η οργάνωση της εργασίας, η ποιότητα της εργασίας, ο χρόνος εργασίας, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η ανοδική σύγκλιση, μεταξύ άλλων σε πανευρωπαϊκές έρευνες και στις τακτικές εκθέσεις σε εθνικό επίπεδο.

Η πανδημία COVID-19 και η ισότητα των φύλων

Η πανδημία COVID-19 αποτελεί κίνδυνο για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί εδώ και χρόνια στον τομέα της ισότητας των φύλων. Η ηλεκτρονική έρευνα του Eurofound με τίτλο Διαβίωση, εργασία και COVID-19 παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας στη ζωή των πολιτών της ΕΕ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε διαδοχικές φάσεις κατά τη διάρκεια του 2020 και του 2021 και προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισης των προκλήσεων που προέκυψαν κατά τα διάφορα στάδια της διαβίωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τα πορίσματα δείχνουν ότι η πανδημία COVID-19 επηρεάζει την ισότητα των φύλων στην προσωπική ζωή. Η πανδημία προκάλεσε σημαντική αύξηση του αριθμού των τηλεργαζομένων στην Ευρώπη, ιδίως μεταξύ των γυναικών. Επιπλέον, το κλείσιμο των σχολείων και των παιδικών σταθμών κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού είχε δυσανάλογο αντίκτυπο τις γυναίκες, οι οποίες γενικά ανέλαβαν μεγαλύτερες οικιακές ευθύνες και ευθύνες φροντίδας.

Τα πορίσματα αποκαλύπτουν επίσης γενική επιδείνωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων στην ΕΕ, καθώς περισσότερες γυναίκες και άνδρες αναφέρουν συγκρούσεις μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής. Ωστόσο τις μεγαλύτερες δυσκολίες φαίνεται να έχουν αντιμετωπίσει οι γυναίκες που πρέπει να τηλεργαστούν και να φροντίσουν μικρά παιδιά. Οι γυναίκες ανέφεραν επίσης μεγαλύτερη οικονομική πίεση από τους άνδρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το ερωτηματολόγιο της ηλεκτρονικής έρευνας για τη νόσο COVID-19 βασίστηκε σε ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στις πανευρωπαϊκές έρευνες EQLS και EWCS του Eurofound.

Τον Μάιο του 2020 το Eurofound έθεσε σε εφαρμογή την πλατφόρμα COVID-19 EU PolicyWatch, μια βάση δεδομένων που συγκεντρώνει και χαρτογραφεί τα μέτρα πολιτικής που εφαρμόστηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη σε εθνικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ορισμένα από τα μέτρα αυτά έχουν διάσταση φύλου.

Απασχόληση και φύλο

Η έρευνα του Eurofound διερευνά τα χαρακτηριστικά και τις συνέπειες των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, καθώς και τις πολιτικές και τα μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Τα ποσοστά απασχόλησης και συμμετοχής των γυναικών εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα των ανδρών σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το 2018, το Eurofound εκτίμησε το ετήσιο κόστος αυτού του χάσματος μεταξύ των φύλων στην απασχόληση στην ΕΕ σε περισσότερα από 320 δισ. EUR. Παρόλο που το κόστος του χάσματος μειώνεται, η οικονομική ζημία εξακολουθεί να είναι σημαντικά υψηλή. Η έρευνα εξετάζει επίσης την ανοδική σύγκλιση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην απασχόληση, αξιολογώντας ποια είναι τα κράτη μέλη με τις καλύτερες και τις χειρότερες επιδόσεις από αυτή την άποψη.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (EJM) παρακολουθεί τις διαρθρωτικές αλλαγές που επέρχονται στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας σε επίπεδο επαγγελμάτων και τομέων, παρέχοντας ποιοτική αξιολόγηση αυτών των αλλαγών με τη χρήση διαφόρων προσεγγιστικών δεικτών που αφορούν την ποιότητα των θέσεων εργασίας. Η παρακολούθηση αυτή περιλαμβάνει την ανάλυση των μοντέλων των αλλαγών στην απασχόληση ανά φύλο και ανά πεμπτημόριο μισθού ανά θέση εργασίας, καθώς και την ανάλυση στοιχείων σχετικά με τον επαγγελματικό διαχωρισμό.

Μισθοί και φύλο

Η έρευνα του Eurofound καλύπτει μια σειρά θεμάτων που συνδέουν τους μισθούς με το φύλο, όπως οι μεταβλητές αμοιβές, οι αμοιβές που συνδέονται με τις επιδόσεις, οι χαμηλές αμοιβές και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων. Η έρευνα εξετάζει τις αποδοχές ως έναν από τους επτά δείκτες ποιότητας των θέσεων εργασίας για τους εργαζόμενους άνδρες και γυναίκες. Όσον αφορά τους κατώτατους μισθούς, το επίπεδο των κατώτατων μισθών σε ολόκληρη την Ευρώπη παρακολουθείται μέσω ετήσιας επισκόπησης, στην οποία καταγράφονται επίσης τα ποσοστά κάλυψης των εργαζομένων ανά φύλο το 2019 και η σχέση με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων. Επιπλέον, το EJM πρόκειται να προβεί σε ανάλυση του βαθμού στον οποίο οι διάφορες θέσεις εργασίας, τα επαγγέλματα και οι τομείς συμβάλλουν στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων. Αυτό θα είναι χρήσιμο για την ερμηνεία του δείκτη του κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων της Επιτροπής που αφορά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων και για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το 2018 το Eurofound εξέτασε τις πρώτες εμπειρίες των χωρών οι οποίες προέβησαν στην εφαρμογή μέτρων για τη μισθολογική διαφάνεια μεταξύ των φύλων. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, το Eurofound δρομολόγησε μελέτη σχετικά με μέτρα για την προώθηση της μισθολογικής διαφάνειας μεταξύ των φύλων στις εταιρείες, εξετάζοντας το ύψος του κόστους και το κατά πόσον οι εταιρείες μπορούν να διαβλέπουν ευκαιρίες. Η μελέτη αυτή πρόκειται να τροφοδοτήσει με στοιχεία την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής.

Συνθήκες εργασίας και φύλο

Η ευρωπαϊκή έρευνα του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας (EWCS) καλύπτει μια σειρά πτυχών των συνθηκών εργασίας από την οπτική του φύλου. Σε πρόσφατα ερωτηματολόγια, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτέλεσε σημαντικό θέμα. Η έρευνα παρακολουθεί τις διαφορές σε επίπεδο επαγγέλματος, τομέα, χρόνου εργασίας και αμοιβών, καθώς και τα μοντέλα ωραρίων εργασίας, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τη βία και την παρενόχληση στην εργασία, καθώς και την υγεία και την ευεξία, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας της για τη βιώσιμη εργασία.

Η ανάλυση της έρευνας EWCS θα συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικών που αποσκοπούν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στον τομέα της ποιότητας των θέσεων εργασίας και της απασχόλησης. Οι παρεχόμενες γνώσεις είναι σημαντικές για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων και των πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και εκείνων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η έρευνα εξετάζει επίσης την εμπειρία των γυναικών σε θέσεις διαχείρισης και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί η υποεκπροσώπησή τους στη διαχείριση. Αναλύει την ποιότητα των θέσεων εργασίας τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών διευθυντικών στελεχών, καθώς και τον αντίκτυπο που έχει μια διευθυντική θέση στην προσωπική ζωή.

Άλλες έρευνες αναλύουν το επίπεδο της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη και το χάσμα της αγοράς όσον αφορά τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις που διευθύνονται από γυναίκες. Εξετάζει τα οικονομικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες και τη χρήση ιδιωτικών ή δημόσιων χρηματοδοτήσεων για επενδύσεις σε αυτή την ομάδα. Επιπλέον, διερευνά τη διάδοση των εργαλείων δημόσιας χρηματοδότησης και των προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων που εξαλείφουν αποτελεσματικά τα εμπόδια και επιτρέπουν στις γυναίκες να γίνουν ικανοί επιχειρηματίες.

Η υψηλότερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας έχει προκαλέσει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν το φύλο. Η έρευνα αξιολόγησε επίσης τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων της ΕΕ στην προώθηση της ισότητας των φύλων, διερευνώντας δράσεις που αναλήφθηκαν εντός των διαφόρων εθνικών πλαισίων εργασιακών σχέσεων και σε σχέση με την κατάταξη των κρατών μελών στον δείκτη ισότητας των φύλων του EIGE.

Επιπλέον, το Eurofound συνεργάστηκε σε ένα κοινό έργο με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) για την εξέταση των συνθηκών εργασίας σε μια παγκόσμια προοπτική. Το έργο επεκτείνεται στο χάσμα μεταξύ των φύλων σε ολόκληρο τον κόσμο (1,2 δισεκατομμύρια εργαζόμενοι) και παρέχει στοιχεία σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τον υψηλότερο κίνδυνο έκθεσης των γυναικών σε σεξουαλική βία· το τελευταίο στοιχείο εντοπίζεται επίσης στις έρευνες EWCS του 2015.

Ποιότητα ζωής και φύλο

Η ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής (EQLS) καλύπτει επίσης τη διάσταση του φύλου, σε σχέση με θέματα όπως η απασχόληση, το εισόδημα, ο κίνδυνος φτώχειας, η σύνθεση και η ευημερία των νοικοκυριών, η εκπαίδευση, οι οικογενειακές ευθύνες και οι ευθύνες φροντίδας, η υγεία και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Τόσο τα δεδομένα της έρευνας EWCS όσο και τα δεδομένα της έρευνας EQLS συμβάλλουν στη συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη συμφιλίωση και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η έρευνα EQLS εξετάζει τη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή ή το αίσθημα ευτυχίας. Η έρευνα EQLS καλύπτει επίσης το ζήτημα της κατανομής της μη αμειβόμενης εργασίας ανάλογα με το φύλο, για παράδειγμα σε σχέση με την παιδική φροντίδα ή τη φροντίδα ηλικιωμένων συγγενών.

Η έρευνα σχετικά με τα μοντέλα κοινωνικής κινητικότητας στους άνδρες και τις γυναίκες σε ολόκληρη την ΕΕ εξετάζει τα εμπόδια στην ισότητα ευκαιριών και τις πολιτικές για την προώθησή της. Αναδεικνύει τα ολοένα και πιο σημαντικά πρότυπα κοινωνικής κινητικότητας που συνδέονται με το φύλο στις διάφορες χώρες.

Συνεργασία του Eurofound με το EIGE

Το Eurofound συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) σε θέματα που σχετίζονται με το φύλο. Το Eurofound αποτελεί τον βασικό πάροχο δεδομένων για τον δείκτη ισότητας των φύλων του EIGE και συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του εν λόγω δείκτη. Οι δύο οργανισμοί συνεργάστηκαν σε ένα κοινό σχέδιο για την ανοδική σύγκλιση στις διάφορες διαστάσεις του δείκτη ισότητας των φύλων. Άλλοι τομείς συνεργασίας περιλαμβάνουν τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στις γυναίκες και την ισότητα των φύλων, τη θεματική ανάλυση του EJM σχετικά με το φύλο και την ηλικία, καθώς και την έρευνα σχετικά με την εργασία σε πλατφόρμες.

Read less

Κύρια μηνύματα

Top

Η πανδημία COVID-19 και η ισότητα των φύλων

Read more

Η πανδημία COVID-19 και η ισότητα των φύλων

 • Με βάση τα πορίσματα της διαδικτυακής έρευνας Διαβίωση, εργασία και COVID-19 του Eurofound, οι γυναίκες συνεχίζουν να υφίστανται τις δυσανάλογα μεγάλες επιπτώσεις της κρίσης και παραμένουν λιγότερο αισιόδοξες από τους άνδρες για το μέλλον τους.
 • Η πανδημία COVID-19 επηρέασε την ισορροπία εργασιακής-προσωπικής ζωής των γυναικών περισσότερο απ' ό,τι των ανδρών, με τις γυναίκες να πλήττονται περισσότερο από το μειωμένο ωράριο εργασίας και τις νεαρές γυναίκες να έχουν περισσότερες πιθανότητες να χάσουν τη δουλειά τους από τους άνδρες. Πιο συγκεκριμένα, στη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκε η επιβάρυνση των γυναικών από ευθύνες φροντίδας. Η διόρθωση αυτής της ανισορροπίας θα είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες δεν θα πληρώσουν δυσανάλογα μεγάλο τίμημα για την πανδημία.

Απασχόληση

 • Τις δύο τελευταίες δεκαετίες καλύφθηκαν από γυναίκες δυο από τις τρεις καθαρές νέες θέσεις εργασίας στην ΕΕ, ενώ η αύξηση αυτή ήταν μεγαλύτερη μεταξύ των ατόμων ηλικίας 30 έως 49 ετών και των ηλικιωμένων γυναικών ηλικίας 50 ετών και άνω.
 • Το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση στην ΕΕ εξακολουθεί να μειώνεται. Περίπου το 46% των εργαζομένων στην ΕΕ είναι γυναίκες, ποσοστό το οποίο την προηγούμενη γενιά ανερχόταν στο 40%. Ωστόσο, η διαφορά των φύλων στην απασχόληση παρέμεινε τα τελευταία χρόνια σταθερή και ανήλθε σε 11,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2020, με κόστος για την ΕΕ της τάξεως των 320 δισ. EUR ετησίως. Τα μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω της COVID-19 είχαν δυσανάλογες επιπτώσεις στους κλάδους υπηρεσιών με χαμηλούς μισθούς στους οποίους απασχολείται η πλειονότητα των γυναικών εργαζομένων, εξαναγκάζοντας την απομάκρυνση περισσότερων γυναικών από την αγορά εργασίας.
 • Οι γυναίκες εξακολουθούν να υπερεκπροσωπούνται σημαντικά σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ωστόσο η απασχόληση των γυναικών αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από την απασχόληση των ανδρών στις θέσεις εργασίας με τις υψηλότερες αποδοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 20% της απασχόλησης με βάση τον μέσο μισθό.

Μισθοί

 • Οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται μεταξύ των χαμηλόμισθων και των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της ΕΕ.
 • Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων είναι υψηλότερο στις καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για κοινό μοντέλο το οποίο παρατηρείται σε όλα τα κράτη μέλη, παρά το γεγονός ότι οι νεότερες γυναίκες ξεπερνούν όλο και περισσότερο τους νεότερους άνδρες σε μορφωτικό επίπεδο.
 • Ολοένα και πιο συχνή γίνεται η χρήση μορφών μεταβλητών αποδοχών, όπως η παροχή μετοχών της εταιρείας ή οι αποδοχές με βάση τις επιδόσεις της εταιρείας. Αυτές οι μισθολογικές συνιστώσες αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό μεταξύ των ανδρών από ό,τι μεταξύ των γυναικών, γεγονός που ενδέχεται να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (στο 14,1 % το 2019).
 • Οι απλούστερες εκδόσεις των εκθέσεων σχετικά με τις αμοιβές ανά φύλο δεν θέτουν σημαντικά εμπόδια για τις εταιρείες. Ωστόσο, οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και ελέγχου αποκτούν μεγαλύτερη σημασία όταν περιλαμβάνουν πιο σύνθετα και εμπεριστατωμένα δεδομένα και αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων συνιστωσών της αμοιβής πέραν των βασικών μισθών και πρόσθετων πληροφοριών, όπως η διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας ή η μονιμότητα των εργαζομένων.
 • Η από κοινού κατάρτιση, συζήτηση και συμφωνία παρακολούθησης των εκθέσεων ή ελέγχων μεταξύ της διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζομένων αποτελεί τη συνταγή της επιτυχίας για την αποφυγή της μετατροπής τους σε γραφειοκρατική λογιστική διαδικασία. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στη διαδικασία.

Συνθήκες εργασίας

 • Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων στις αγορές εργασίας, στην απασχόληση και στην εργασία υπερβαίνουν κατά πολύ τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων και γίνονται εμφανείς και στις συνθήκες εργασίας και στην ποιότητα των θέσεων εργασίας που βιώνουν οι γυναίκες και οι άνδρες στις θέσεις εργασίας τους σε όλες τις χώρες, τους τομείς και τα επαγγέλματα.
 • Οι άνδρες αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα ποσοτικών απαιτήσεων στην εργασία, ενώ οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανό να αναφέρουν έκθεση σε συναισθηματικές απαιτήσεις, όπως ο χειρισμός δυσαρεστημένων πελατών, ασθενών ή μαθητών, ή την εμπλοκή τους σε καταστάσεις που προκαλούν συναισθηματική ανησυχία.
 • Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται ως στελέχη διαχείρισης σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας. Μεγαλύτερη ισορροπία ως προς την εκπροσώπηση των φύλων παρουσιάζεται στις θέσεις διαχείρισης στον δημόσιο τομέα, παρόλο που και εκεί κυριαρχούν οι άνδρες.

Ποιότητα ζωής

 • Οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν παρόμοια υποκειμενική ευημερία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο άλλων παραγόντων (ιδίως του εισοδήματος), οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή από τους άνδρες, και τεκμαίρεται ότι το χαμηλότερο μέσο εισόδημα συμβάλλει στη μείωση της μέσης ευημερίας των γυναικών.
 • Οι περισσότερες πυρηνικές οικογένειες έχουν διπλό εισόδημα και παρουσιάζουν την πιο ανισόρροπη κατανομή της μη αμειβόμενης εργασίας: οι γυναίκες εκτελούν τις περισσότερες οικιακές εργασίες και πολλές από αυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.
 • Οι γυναίκες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να παρέχουν καθημερινή μακροχρόνια φροντίδα σε σύγκριση με τους άνδρες. Η διαφορά είναι μεγαλύτερη στην ηλικία των 50-64 ετών.
 • Εκτός από σαφή οικονομικό στόχο, η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην απασχόληση αποτελεί και κοινωνική επιταγή εξαιτίας των επιπτώσεών του στη ζωή των
Read less

Δημοσιεύσεις & δεδομένα

Top

Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δημοσιεύσεων, δεδομένων και τρεχουσών εργασιών που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα. 

 • Δημοσιεύσεις (642)
 • Δεδομένα
 • Ongoing work

Οι δημοσιεύσεις του Eurofound παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, υπό μορφή εκθέσεων, συνόψεων πολιτικής, ιστολογίων, άρθρων και παρουσιάσεων.

Δεδομένα

Σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε δεδομένα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα διατίθενται κατωτέρω.

Ongoing work

Η έρευνα επί του θέματος αυτού συνεχίζεται σε μια σειρά από επιμέρους θέματα, τα οποία παρουσιάζονται κατωτέρω με συνδέσμους που παραπέμπουν σε προσεχείς τίτλους.